Image default
Πρώτο Θέμα

Σκάνδαλο Λάτση-Ελληνικού: Ώρα μηδέν !

Σκάνδαλο Λάτση-Ελληνικού: Ώρα μηδέν !

Μια τελευταία ευκαιρία να σταματήσει εν τη γενέσει του το σκάνδαλο με το διάτρητο διαγωνισμό για το «φιλέτο» του Ελληνικού έχει η κυβέρνηση και προσωπικά ο υπουργός Οικονομικών, Γκ. Χαρδούβελης, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε στη Βουλή το θέμα, τονίζοντας τις παρανομίες που διαπίστωσε πρόσφατα το Ελεγκτικό Συνέδριο και ερωτώντας τον υπουργό αν θα διακόψει άμεσα τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης.

Σύμφωνα - κύκλους του οικονομικού επιτελείου, η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε ενέργειες, πριν κριθεί για δεύτερη φορά το θέμα από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μόνο εάν το Ε.Σ. κρίνει οριστικά ότι υπάρχει ζήτημα νομιμότητας του διαγωνισμού και, κατ’ επέκταση, της σύμβασης, θα εξετασθεί το ενδεχόμενο να σταματήσει η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης και να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός, λένε κυβερνητικές πηγές.

 Πάντως, το ΤΑΙΠΕΔ και η ανάδοχος εταιρεία, Lamda Development του ομίλου Λάτση, έχουν ήδη τοποθετηθεί με σχεδόν ταυτόσημο τρόπο, προεξοφλώντας ότι το δικαστήριο τελικά θα «ανάψει πράσινο» για την υπογραφή της σύμβασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που έφεραν το θέμα στη Βουλή, λένε ότι «πράγματι, σε αποφάσεις, που είχε λάβει (σ.σ.: το Ελεγκτικό Συνέδριο) και σε άλλους διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ, όπως το ακίνητο της Κασσιόπης στην Κέρκυρα στο fund NCH Capital, του Παλιουρίου Χαλκιδικής στον Ιβάν Σαββίδη, του χαρτοφυλάκιου των 28 κτιρίων του δημοσίου μέσω sale & lease-back στις Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ- στη συνέχεια τις παρέπεμπε σε πιο «ευέλικτα» τμήματα του, όπου οι προηγούμενες αποφάσεις ανακαλούνταν ως εσφαλμένες στην κρίση τους».

Πάντως, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν μείζον ζήτημα νομιμότητας και ηθικής τάξεως για την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας στην ερώτησή τους τις σοβαρές παραβιάσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, τις οποίες εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ειδικότερα, στην ερώτησή τους, με θέμα «Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πώληση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού», οι βουλευτές αναφέρουν τα ακόλουθα:

Πέντε μήνες περίπου πέρασαν από την κατακύρωση των 6.240 στρεμμάτων του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και των 955.000 τ.μ. παραλιακής ζώνης με 3,5 χιλιόμετρα ακτογραμμής (συμπεριλαμβανομένων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά), στη «βελτιωμένη» οικονομική προσφορά του μοναδικού «επενδυτή», που έμεινε στη φάση των «δεσμευτικών προσφορών»: Της Lamda Development της οικογένειας Λάτση.

Aπo τα 70 ευρώ ανά τ.μ. της αρχικής προσφοράς, φθάσαμε στα περίπου 100 ευρώ ανά τ.μ., για το «καλύτερο παραλιακό οικόπεδο της Ευρώπης» (τελικό τίμημα 915 εκατ. ευρώ «με δόσεις», που κατεβάζουν την πραγματική αξία στο ύψος της ονομαστικής αξίας της προσφοράς που είχε ήδη απορριφθεί).

Και το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την υπ΄αριθμ. 197/2014 πράξη του, έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της “Ελληνικό Α.Ε.” από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), λόγω παράβασης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού. Στο σκεπτικό του αναφέρει ότι:

1. Οι όροι των άρθρων 6.1 και 6.2 και του Παραρτήματος Α΄ της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περιόρισαν σημαντικά την συμμετοχή στην διαδικασία και, σύμφωνα με την απόφαση, “χωρίς μάλιστα από τα στοιχεία του φακέλου να προκύπτει η επίκληση ή η συνδρομή συγκεκριμένου λόγου δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας ή άλλου επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί έναν τέτοιας έντασης περιορισμό”.

2. To κυριότερο, όμως, είναι ότι στη δεύτερη δεσμευτική φάση του διαγωνισμού, τροποποιηθήκαν εκ των υστέρων δύο ουσιώδεις όροι της σύμβασης που περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη πρόκληση εκδήλωσης.

“Oι όροι των άρθρων 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό, που προέβλεπαν την πώληση στον επιλεγέντα επενδυτή της πλειοψηφίας των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», με διατήρηση από το ΤΑΙΠΕΔ μειοψηφικού πακέτου μετοχών με πλήρη δικαιώματα μειοψηφίας, αναλογική συμμετοχή στο σύνολο των αποδόσεών της, αλλά και δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) σε σημαντικές αποκλίσεις του επενδυτή από το επιχειρηματικό του σχέδιο για την αξιοποίηση των ως άνω ακινήτων …τροποποιήθηκαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού…και προέβλεψαν την πώληση στον επενδυτή του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρίας επιφυλάσσοντας για το ΤΑΙΠΕΔ, μόνο το δικαίωμα λήψης του 30% του ποσού που υπερβαίνει το 15% των αποδόσεών της μετά την 7η επέτειο της ημερομηνίας μεταβίβασης των μετοχών στον επενδυτή.Τούτο δε, διότι οι επίμαχες τροποποιήσεις μετέβαλαν ουσιωδώς εκ των υστέρων και σε στάδιο της ελεγχόμενης διαδικασίας κατά το οποίο δεν ήταν δυνατή η υποβολή νέων προσφορών από μη προεπιλεγέντες ενδιαφερόμενους επενδυτές…

Ειδικότερα, το νέο αυτό αντικείμενο συνεπάγεται για τον επενδυτή…υψηλότερα προσδοκώμενα κέρδη και λιγότερους κινδύνους και ενδεχόμενα κόστη από την επένδυσή του, λαμβανομένης υπόψη και της συμμετοχής εν τέλει του Ελληνικού Δημοσίου στην κατάρτιση της σύμβασης (πράγμα που δεν προβλεπόταν στην αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) …σε βαθμό τέτοιο ώστε αν ήταν γνωστό κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να είχαν συμμετάσχει στο διαγωνισμό περισσότεροι ή διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απ’ αυτούς που έγιναν δεκτοί και προεπιλέχθηκαν”.

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι ενώ το ΤΑΙΠΕΔ επρόκειτο με βάση την αρχική προκήρυξη (Request For Proposal, 9/1/2013 σελ. 28), να λαμβάνει το 30% όλων των οικονομικών ωφελημάτων που θα έδινε η πωλούμενη εταιρία προς τους μετόχους της, στην τελική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ (26/3/2014), αναφέρεται ότι “ο επενδυτής θα δικαιούται μιας σωρευτικής αποδοτικότητας της επένδυσης (IRR) 15%, χωρίς να πληρώσει τίποτε στο ελληνικό δημόσιο, που θα λαμβάνει το 30% (earn out right) μόνο για το υπερβάλλον ποσό”.

3. Το Ζ΄ Κλιμάκιο θεωρεί ότι νομίμως δεν έγινε αποτίμηση των μετοχών της “Ελληνικό Α.Ε.” και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων αυτής πριν την έναρξη του διαγωνισμού, καθώς, όπως αναφέρεται στην απόφαση της πλειοψηφίας, επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του ΤΑΙΠΕΔ σε πιο ακριβές χρονικό σημείο θα γίνει αυτό , ενώ η Πρόεδρος του Κλιμακίου εξέφρασε διαφορετική άποψη, αφού πιστεύει πως:

Η αποτίμηση έπρεπε να προηγηθεί για να μπορούν όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό να γνωρίζουν την αξία του υπό πώληση ακινήτου και να μπορούν να διαμορφώσουν τις προσφορές τους.

Επειδή τα παραπάνω συνιστoύν παραβίαση της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ προκύπτουν εύλογα ερωτήματα ως προς την διασφάλιση και εφαρμογή της «χρηστής δημοσιονομικής διοίκησης», και προφανώς η εν λόγω συναλλαγή από την αρχή ,όπως είχαμε επισημάνει σε προηγούμενες ερωτήσεις μας, αλλά ακόμη περισσότερο με την κατάληξη της, αντιστρατεύεται το δημόσιο συμφέρον.

Επειδή η Lamda Development SA με δηλώσεις της εκφράζει την βεβαιότητα ότι “οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι συνηθισμένες για τις περισσότερες αποκρατικοποιήσεις στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου και εκτιμάται ότι στο δεύτερο στάδιο, μετά την σχετική άσκηση αίτησης ανάκλησης της απόφασης από το ΤΑΙΠΕΔ, θα υπάρξει θετική γνωμοδότηση ” -και πράγματι σε αποφάσεις, που είχε λάβει και σε άλλους διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ, όπως το ακίνητο της Κασσιόπης στην Κέρκυρα στο fund NCH Capital, του Παλιουρίου Χαλκιδικής στον Ιβάν Σαββίδη, του χαρτοφυλάκιου των 28 κτιρίων του δημοσίου μέσω sale & lease-back στις Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ- στη συνέχεια τις παρέπεμπε σε πιο «ευέλικτα» τμήματα του, όπου οι προηγούμενες αποφάσεις ανακαλούνταν ως εσφαλμένες στην κρίση τους,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σκοπεύει, κατόπιν όλων των παραπάνω, να διακόψει άμεσα τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης για την πώληση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού ή προτίθεται να προχωρήσει, παραβλέποντας την κατάφωρη παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, που συνιστούν παραβίαση τόσο της Εθνικής όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά κυρίως, συνιστούν προφανή βλάβη του Δημοσίου συμφέροντος;

Σχετικα αρθρα

ΟΙ ευρωεκλογές και η Ιταλία

admin

Η ζωή μετά το Σένγκεν

admin

Η Ελλάδα βλέπει ηπιότερη ύφεση για το 2016

admin

Ο Μαρξ και ο Μηχανικός Τούρκος

admin

Ικανοποίηση και συγχαρητήρια από την Ευρώπη για τη Συμφωνία των Πρεσπών

admin

Όταν οι εργολάβοι ρίχνονται στην αρένα

admin

Το σχέδιο για εξουδετέρωση του ΣΥΡΙΖΑ

admin

Η υποτιμημένη οικονομική απειλή από τον Λευκό Οίκο

admin

Το σχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας

admin

Τρ.Πειραιώς: Σοβαρή πρόκληση για όλους τα «κόκκινα» δάνεια, απαιτείται λύση

admin

Μικρή η παρουσία ελληνικών μεταλλικών νερών στην Κίνα

admin

Εξήντα χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση με 508 εκ. καταναλωτές

admin

Η νέα κρίση που έρχεται

admin

Το ΔΝΤ αναγνωρίζει τα λάθη που έκανε στην Ελλάδα -Τι αναφέρει για την καθυστέρηση αναδιάρθρωσης του χρέους

admin

Οδηγός για τις 120 δόσεις -«Κούρεμα» έως 100% στις προσαυξήσεις

admin

Τα γερμανικά φαντάσματα της Βαϊμάρης

admin

Τα ανταλλάγματα που ζήτησε η Μέρκελ για τη διάσωση των συντάξεων

admin

Τι κρύβει η σκληρή επίθεση του ΔΝΤ στις τράπεζες

admin