Image default
Πρώτο Θέμα

Έτσι θα ρυθμίζονται τα κόκκινα δάνεια

Έτσι θα ρυθμίζονται τα κόκκινα δάνεια

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου, που αφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των επιχειρήσεων, όμως η κυβερνητική πρόταση είναι σχηματοποιημένη και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την τρόικα, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την τελική απόφαση θα τη λάβει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει στα χέρια του ένα προσχέδιο με ρυθμίσεις, που αν δεν αλλάξει κάτι από την επικοινωνία με την τρόικα, θα είναι και αυτό που θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο προσχέδιο, που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση, ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται επιχειρήσεις που κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ.

 Ως «μικρές επιχειρήσεις» και «επαγγελματίες» που μπορούν -εάν βεβαίως πληρούν σωρευτικώς σειρά προϋποθέσεων- να ενταχθούν στη ρύθμιση για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια νοούνται όσοι κατά τη χρήση που έληξε 31/12/2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ, αναφέρεται, μεταξύ άλλων στο προσχέδιο της κυβερνητικής πρότασης.

Η τράπεζα, βάσει του προσχεδίου, παρέχει την αιτούμενη διαγραφή και ρύθμιση κατά τη διακριτική της ευχέρεια σύμφωνα με κριτήρια τα οποία επιλέγει.

Επίσης, εφόσον πρόσωπο υπαγόμενο στη ρύθμιση προσκομίσει βεβαίωση τράπεζας ότι έχει λάβει την επιλέξιμη διαγραφή, δικαιούται να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής του σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων που το βαρύνουν ίση προς 20%.

Πάντως οι διαπραγματεύσεις για το θέμα με την τρόικα συνεχίζονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή, ενώ το ζήτημα φέρεται να έχει αναλάβει προσωπικά ο πρωθυπουργός.

«Δεν μπορώ να απαντήσω πότε θα καταθέσω (σ.σ. το νομοσχέδιο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των επιχειρήσεων), αυτό είναι κυβερνητική απόφαση», δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την τελική απόφαση θα τη λάβει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ο οποίος έχει στα χέρια του προσχέδιο με ρυθμίσεις, που αν δεν αλλάξει κάτι από την επικοινωνία με την τρόικα θα είναι και αυτό που θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Οι προβλέψεις του κυβερνητικού σχεδίου

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο προσχέδιο που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση το ανώτατο όριο τζίρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης ανέρχεται στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται, ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται επιχειρήσεις που κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ.

Ως «επαγγελματίες» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα η άσκηση της οποίας προϋποθέτει την εγγραφή του προσώπου σε ειδικό μητρώο και που κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών μέχρι 2.500.000 ευρώ.

Ως «επιλέξιμοι οφειλέτες» νοούνται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3869/2010 (γνωστός ως νόμος Κατσέλη) ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτήν.

Δεν έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους και, εφόσον έχουν πτωχευτική ικανότητα δεν έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής τους σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτηση από σχετική αίτηση.

Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Ως «συνοφειλέτης» νοείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται εις ολόκληρον με τον οφειλέτη, εκ του νόμου ή ως αποτέλεσμα δικαιοπραξίας, συμπεριλαμβανομένου και κάθε εγγυητή ως προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εγγύηση, για την ομαλή εξόφληση των οφειλών του οφειλέτη προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα.

«Καθαρή περιουσιακή θέση» είναι η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων, μείον το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη προς κάθε πρόσωπο εκτός από το χρηματοδοτικό ίδρυμα στο οποίο απευθύνεται η βεβαίωση και των οφειλών κάθε συνοφειλέτη προς οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του χρηματοδοτικού ιδρύματος στο οποίο απευθύνεται η βεβαίωση, για τις οποίες έχει συσταθεί προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη ή ενέχυρο ή εξασφαλιστική εκχώρηση ή έχει παραχωρηθεί χάριν εξασφάλισης δικαίωμα συμψηφισμού επί περιουσιακού στοιχείου που περιλαμβάνεται στη βεβαίωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Επιλέξιμες διαγραφές είναι διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκο:

Α. Κατά επιλέξιμων οφειλετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά την 30η Ιουνίου 2014: είχαν προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, είτε επίδικη είτε ρυθμισμένη, ή δεν είχαν φορολογική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης, ή δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης.

Β.Αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη, για τις οποίες το χρηματοδοτικό ίδρυμα έχει σχηματίσει σχετική πρόσθετη ειδική πρόβλεψη μέχρι τις 31.12.2014.

Γ. Αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη και συνολικά ανά επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 ευρώ.

Δ.Ισούνται τουλάχιστον προς: το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του χρηματοδοτικού ιδρύματος την [ημερομηνία έγκρισης από το χρηματοδοτικό ίδρυμα της διαγραφής] ή, εφόσον είναι μικρότερο, του ποσού που απαιτείται, έτσι ώστε μετά τη διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών του.

Ε.Περιλαμβάνουν τον περιορισμό των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά των συνοφειλετών του οφειλέτη, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματά τους σε περιουσιακά αντικείμενα του οφειλέτη ή τρίτων, στο ίδιο ποσό με την απαίτηση τους κατά του οφειλέτη όπως αυτή διαμορφώνεται με τη επιλέξιμη διαγραφή.

ΣΤ. Έχουν συντελεστεί το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου 2016.

Στη βεβαίωση που καταθέτει ο οφειλέτης παρέχει πλήρη στοιχεία τυχόν ομοειδούς επιχείρησης με έναρξη λειτουργίας μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2010 την οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη (επί νομικών προσώπων ελέγχεται η σχέση με τον ομόρρυθμο εταίρο ή τον ελέγχοντα εταίρο, μεριδιούχο ή μέτοχο, κατά περίπτωση) καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη από την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής.

Το χρηματοδοτικό ίδρυμα παρέχει την αιτούμενη διαγραφή και ρύθμιση κατά τηδιακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με κριτήρια τα οποία επιλέγει για την αξιολόγηση της ικανότητας του αιτούμενου την διαγραφή να ανταπεξέλθει στις ρυθμισμένες υποχρεώσεις. Σε άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας το χρηματοδοτικό ίδρυμα μπορεί να παράσχει διαγραφή ή/ και ρύθμιση υπό διαφορετικούς όρους από τους περιλαμβανόμενους στην αίτηση ή και να αρνηθεί συνολικά τη διαγραφή ή/ και ρύθμιση.

Εφόσον πρόσωπο υπαγόμενο στη ρύθμιση προσκομίσει βεβαίωση χρηματοδοτικού ιδρύματος ότι έχει λάβει από χρηματοδοτικό ίδρυμα επιλέξιμη διαγραφή, δικαιούται να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής του σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων που το βαρύνουν ίση προς 20%.

Το διαγραφόμενο ποσό θα αφαιρεθεί από τις οφειλόμενες δόσεις σε αντίστροφη χρονική σειρά μέχρις ολικού συμψηφισμού του και υπό την προϋπόθεση της ολοσχερούς εξυπηρέτησης του ποσού της οφειλόμενης κύριας οφειλής και των επ’ αυτής λογιζόμενων τόκων καθώς και των υποχρεώσεων του ως προς τις ρυθμισθείσες από το χρηματοδοτικό ίδρυμα οφειλές.

Σε περίπτωση που το ανωτέρω πρόσωπο κατά τον χρόνο που προσκομίζει τη βεβαίωση έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση με πρόγραμμα εξόφλησης διαφορετικής διάρκειας, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα επιλογής και με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας ή φορέα, κατά περίπτωση, υπολογίζεται εκ νέου η παρεχόμενη διαγραφή έτσι ώστε ως ποσοστό επί του συνολικού ποσού προσαυξήσεων και προστίμων (και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η με το παρόν παρεχόμενη πρόσθετη διαγραφή) να αντιστοιχεί στην δια το παρόντος νόμου παρεχόμενη για την εξόφληση της ρυθμισθείσας οφειλής σε 100 δόσεις.

Η μη εκπλήρωση από τον οφειλέτη των όρων ρύθμισης (από χρηματοδοτικό ίδρυμα ή δημόσια αρχή ή φορέα) για χρονικό διάστημα αθροιστικά μεγαλύτερο των τριών μηνών ως προς οποιαδήποτε από τις ρυθμισθείσες οφειλές, προκαλεί αυτοδικαίως την αναβίωση των ρυθμισθεισών οφειλών του, οι οποίες καθίστανται στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Υπαγωγή στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με πτωχευτική ικανότητα, μπορεί να αιτείται τη ρύθμιση των υποχρεώσεών του, εφόσον στη ρύθμιση αυτή συναινούν πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον 50,1% του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται τουλάχιστον 50,1% των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με άλλης μορφής εξασφαλιστική συμφωνία ως προς περιουσιακό στοιχείο (ενδεικτικά ενέχυρο απαίτησης, εξασφαλιστική εκχώρηση απαίτησης, πλασματικό ενέχυρο) ή προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, μεταξύ αυτών προς τα οποία οι υποχρεώσεις του οφειλέτη αντιπροσωπεύουν περισσότερο του 20% των συνολικών του υποχρεώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτούνται την υπαγωγή στις διαδικασίες του παρόντος νόμου μέχρι τις 30.6.2016.

Η συναίνεση των πιστωτών αποτυπώνεται σε συμφωνία ρύθμισης, η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του οφειλέτη.

Η συμφωνία ρύθμισης, δύναται να προβλέπει μέτρα για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, όπως μείωση απαιτήσεων, παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών, μετοχοποίηση των απαιτήσεων ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του, και για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή της.

Σχετικα αρθρα

DW: Ευρω-έπαινοι για Ελλάδα, πυρά για Μοσκοβισί

admin

Καμία ανησυχία (ακόμη) για το ισχυρό ευρώ

admin

Η ευρωζώνη εγκρίνει τη δόση μετά την απόσυρση του νομοσχεδίου

admin

Εισαγόμενες πιέσεις και πτώση 1,55% στο Χ.Α

admin

Οι περικοπές των δαπανών δεν βοηθούν την ανάπτυξη

admin

Ελπιδοφόρα μηνύματα δίνει ο παγκόσμιος κλάδος καταναλωτικών προϊόντων

admin

Η Ιαπωνία πρέπει να συζητήσει πολιτικές, όχι πρόσωπα

admin

Γερμανία: Nέα, «γκρίζα» εποχή της οικονομίας

admin

Το προσχέδιο του νέου Μνημονίου στις συζητήσεις Αθήνας – Θεσμών

admin

Τι σκαρώνει ο Warren Buffett στην Ευρώπη;

admin

Ο στόχος του Πούτιν στη Συρία δεν ήταν μόνο η προστασία του Ασάντ

admin

Πώς το καταλανικό δημοψήφισμα απειλεί την Ευρώπη

admin

Συμβιβασμός Ιταλίας – Ε.Ε. με υποσημειώσεις

admin

Ποιος είναι ο νέος Γερμανός ΥΠΟΙΚ Όλαφ Σολτς

admin

Τα ευρωπαϊκά «ζόμπι» της λιτότητας

admin

Τι αποκάλυψε η έρευνα των BuzzFeed-ICIJ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις τράπεζες

admin

Φουντώνει ο νομισματικός πόλεμος

admin

Ανάσα για τη Ρώμη η εκλογή Macron

admin