Image default
Τράπεζες

Attica Bank: Στα 6,8 εκατ. τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων στο τρίμηνο

Δημοσιεύθηκε: 27 Ιουνίου 2019 – 20:49

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2019, έναντι κερδών 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με την Attica Bank. Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,3 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ.

Βασικά Σημεία Ισολογισμού

* Από την 21.03.2019 εξαλείφθηκε η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Παροχής Ρευστότητας.

* Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,3 δισ. ευρώ.

* Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με την 31.12.2018. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 44 εκατ. ευρώ περίπου και οι αποπληρωμές σε 29 εκατ. ευρώ περίπου.

* Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 259 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το Α’ τρίμηνο 2019, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ ενώ η αναστροφή των προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθε σε 8,2 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου σε 267 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 5,3 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις ύψους 10,3 εκατ. ευρώ και αναστροφή πρόβλεψης για χρεόγραφα και εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους 5 εκατ. ευρώ.

* Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 34,33% (2018:33,48%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 32,96% (2018:34,01%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

* Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,3 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 17,6% σε σχέση με την 31.03.2018.

* Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 68,7% για τον Όμιλο, οριακά μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 31.3.2018 (107,9%).Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 80% κατά την 31.03.2019 και εμφανίζεται οριακά μειωμένος έναντι της συγκριτικής χρήσης (2018: 80,9%).

Επίδοση Ομίλου

* Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

* Τα Αποτελέσματα από Πράξεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε συνολικά 3,4 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2019, επηρεασμένα θετικά από τα κέρδη που προέκυψαν από την πώληση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού ανακυκλωθέντος στα αποτελέσματα αποθεματικού).

* Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 37,4% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2018. Στα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου περιλαμβάνονται προβλέψεις για το κόστος αποζημίωσης του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που διενεργήθηκε την προηγούμενη χρήση ποσού 4,2 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και αφαιρουμένου του κονδυλίου της πρόβλεψης της αποζημίωσης της εθελουσίας εξόδου, η ποσοστιαία μείωση της τρέχουσας περιόδου έναντι της συγκριτικής περιόδου είναι 8,8%.

* Τα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση 30,2% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Εάν εξαιρεθεί το κονδύλι των ενοικίων για τη συγκριτική περίοδο στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16, η μείωση των λειτουργικών εξόδων ανέρχεται σε 13%.

Για την αποδοτικότητα των εργασιών και την οικονομική θέση της Attica Βank για το Α’ τρίμηνο 2019, η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι:

«Η επαναφορά στην κερδοφορία για την Attica Βank κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση για τον μετασχηματισμό της Τράπεζας. Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους, αντιστάθμισε τα μειωμένα έσοδα κατά την διάρκεια του τριμήνου. Ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του καθώς αυξήθηκαν σημαντικά τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Η σημαντική αύξηση των καταθέσεων οδήγησε τον Μάρτιο του 2019 στην εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. Η βελτίωση της ρευστότητας αντανακλά την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης του καταθετικού κοινού στον Όμιλο. Ο Όμιλος της Attica Βank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ενισχυμένη ρευστότητα και αποκατάσταση του ισολογισμού του θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και τη βελτίωση της κερδοφορίας του, με γνώμονα το όφελος των πελατών και των μετόχων του».

Σχετικα αρθρα

Νόμος του κράτους τον Νοέμβριο η νομική κάλυψη στα στελέχη τραπεζών για τις αναδιαρθρώσεις NPLs

admin

Τράπεζα της Αγγλίας (BoE): Αμετάβλητα τα επιτόκια

admin

Πατάει γκάζι η αγορά εταιρικών ομολόγων

admin

Σουηδία: Φόρος στις τράπεζες για τη χρηματοδότηση της άμυνας

admin

Κομισιόν: Αυστηρότεροι κανόνες για διασώσεις τραπεζών

admin

Τριγμοί στην ΕΚΤ μετά την παραίτηση μέλους του ΔΣ

admin

Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση για το APS των τραπεζών

admin

Στην πόρτα της εξόδου 2.500 τραπεζοϋπάλληλοι

admin

UBS: Οι κροίσοι βλέπουν μεγάλο sell off πριν από το τέλος του 2020

admin

Αύξηση 1 δισ. ευρώ στις καταθέσεις ιδιωτικού τομέα τον Αύγουστο

admin

Τουρκία: Στο 14% μείωσε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα

admin

Eurobank: Πώς εξηγούνται τα «σκαμπανεβάσματα» στο οικονομικό κλίμα

admin

Στις 24 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση της Eurobank

admin

Deutsche Bank: «Τσεκούρι» σε 18.000 θέσεις εργασίας

admin

Saunders (ΒοΕ): Πιθανή μείωση επιτοκίων εάν επιμείνει η αβεβαιότητα του Brexit

admin

Pimco: Με τι τίμημα αγοράζει το 95% του mezzanine bond

admin

Πόσο κόστισε το lockdown σε Οικονομία και τράπεζες

admin

Eurobank: Προχωρά σε πώληση 950 ακινήτων

admin