Image default
Επιχειρήσεις

Q&R: Στις 9/9 η Γενική Συνέλευση για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Q&R, που θα πραγματοποιηθεί την 9η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ, στην έδρα της Εταιρείας (Κονίτσης 11Β, Μαρούσι Αττικής, 3ος όροφος).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της Quality & Reliability A.E. χρήσεως 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επΆ αυτών.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018, κατΆ άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018.

3. Έγκριση των καταβληθέντων – κατά την χρήση 2018 – προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2019-2020 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της Q & R A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2019 – 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

5. Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το ποσό των 3.852.206,40 ευρώ έως το ποσό των 5.302.206,40 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,14 ευρώ έως 0,19 ευρώ, κατά εφαρμογή του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. H ανωτέρω μείωση θα πραγματοποιηθεί με το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού το οποίο θα συμψηφισθεί με σωρρευμένες λογιστικές ζημιές της εταιρείας. Σκοπός της εταιρείας με την ανωτέρω μείωση είναι να μην εμπίπτει πλέον στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.

Η σχετική απόφαση απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4548/2018).

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

7. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

8. Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.

9. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.

10. Διάφορα θέματα και ανακoινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.

Σχετικα αρθρα

Σελόντα: Ελαβε πιστοποίηση «Fish from Greece»

admin

Μυλωνάς: Θα προχωρήσει γρηγορότερα η μείωση των NPEs

admin

Επιταχύνει η ΔΕΠΑ τους ρυθμούς στα διεθνή έργα

admin

Sato: To 2020 η απόφαση για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

admin

Αλλάζει το καθεστώς αδειών για τις κεραίες κινητής

admin

Δικαστική προστασία για το σήμα Nammos

admin

Ευρωπαϊκή Πίστη: Πραγματοποιήθηκε το 1ο workshop για τα παιδιά των εργαζομένων

admin

Κλείνει συμφωνία Εθνικής-Lamda για δύο οικόπεδα κοντά στο The Mall

admin

Η Royal Sugar φαβορί για εκμίσθωση των εργοστασίων της ΕΒΖ

admin

ΝP Ασφαλιστική: 208 σεμινάρια επαναπιστοποίησης από το 2015

admin

Viohalco: Στα €17 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο εξάμηνο

admin

Πολιτικά παιχνίδια του υπ. Πολιτισμού καταγγέλλουν Βίκος, Λουξ και ΕΨΑ

admin

Tiger Hellas: Κέρδισε έδαφος το fun shopping το 2018

admin

FG Europe: Στο 97,20% το ποσοστό της Silaner μετά τη δημόσια πρόταση

admin

Αύξηση 55% στα κέρδη εξαμήνου της Τέρνα Ενεργειακή

admin

Big business βλέπει στην Ελλάδα η doValue

admin

Μασούτης: Υποχώρησε η κερδοφορία το 2018

admin

Συμμετοχή της Revoil στο 2ο ΑTHEX Small Cap Conference

admin