Image default
Επιχειρήσεις

Τεχνική Ολυμπιακή: Στις 11/9 η ΓΣ για τη διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής του Ομίλου

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Τεχνική Ολυμπιακή την 11 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στον Άλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2019.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Έγκριση αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου με την οποία παρασχέθηκε εγγύηση υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

Τροποποίηση / κατάργηση / αναδιατύπωση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι των άρθρων 1 έως 48 προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εναρμονισθεί το καταστατικό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

Διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων μέχρι τώρα δραστηριοτήτων εταιρειών ή κλάδων αυτών του Ομίλου.

Διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής της Εταιρείας και του Ομίλου.

Διάφορες ανακοινώσεις

Σχετικα αρθρα

Νέα προγράμματα ασφάλισης αγροτικών οχημάτων από την Interamerican

admin

Νέος «μποναμάς» 5 εκατ. ευρώ στην Centric

admin

Κλινική Ρέα: Σε κερδοφορία, παρά την υποχώρηση των πωλήσεων

admin

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Attica Group

admin

Αλουμύλ: Κοντά σε συμφωνία με τις τράπεζες

admin

Σελόντα: Στα 4,2 εκατ. το αντίτιμο πώλησης εγκαταστάσεων στην Ιχθ. Κεφαλλονιάς

admin

Housemarket: Απόσχιση του κλάδου ακινήτων και εισφοράς του στην Trade Estates

admin

Κ. Χατζηδάκης: Θέλουμε να βγάλουμε το διοικητικό ζουρλομανδύα που έχει η ΔΕΗ

admin

Μυτιληναίος: «Αλμα» τζίρου στα 990 εκατ. στο εξάμηνο

admin

ΕΛΠΕ: Δεν υπάρχει απόφαση από ΤΑΙΠΕΔ για πώληση της συμμετοχής του

admin

Ποια ονόματα προτείνονται από την ΕΕΣΥΠ για το ΔΣ της ΔΕΗ

admin

ΔΕΗ: Συνάντηση Στάσση με ΓΕΝΟΠ

admin

Πειραιώς: Νέος διαγωνισμός για την πώληση του Ερρίκος Ντυνάν

admin

Κ. Χατζηδάκης: Χρειάζονται 900 εκατ. για να είναι βιώσιμη η ΔΕΗ το 2020

admin

Εθνική Πανγαία: Στις 11/9 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

admin

Επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών η Πειραιώς

admin

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ

admin

Στην ετήσια τελετή αποφοίτησης του LSE ο Β. Αποστολόπουλος

admin