Image default
Επιχειρήσεις

ΕΤΕ: Τα one-off εκτίναξαν τα κέρδη στα 253 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2019 – 17:38

Τελ. Ενημ.: 29 Αυγούστου 2019 – 18:14

Τα one-off έσοδα από ομόλογα, πωλήσεις non core business assets και την ακύρωση της σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων ( πρόγραμμα Titlos), που ανήλθαν στα 151 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο εκτίναξαν τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου Εθνικής, ο οποίος, την ίδια στιγμή, αρχίζει να εμφανίζει άνοδο και στα οργανικά του μεγέθη.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους του ομίλου ανήλθαν στο β’ τρίμηνο στα 309 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6% έναντι του α’ τριμήνου. Στο α’ εξάμηνο τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 598 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν στο β τρίμηνο σε 165 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14% σε τριμηνιαία βάση. Η βελτίωση ήρθε ισομερώς από την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, χάρη στη μείωση προσωπικού και την υιοθέτηση του IFRS 16.

* Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €151 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2019 έναντι ζημιών ύψους €19 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2018, ενσωματώνοντας μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων με ΟΕΔ το Α’ τρίμηνο 2019 (€59 εκατ.) και την πώληση του ξενοδοχείου “Grand Hotel” κατά το Β’ τρίμηνο 2019 (€30 εκατ.)

* Οι λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 7% σε ετήσια βάση σε €408 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2019, αντανακλώντας τόσο την περιστολή των δαπανών προσωπικού (-6% σε ετήσια βάση), όσο και την υποχώρηση των γενικών διοικητικών εξόδων και αποσβέσεων (-7% σε ετήσια βάση). Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Κόστους προς Λειτουργικά Έσοδα βελτιώθηκε σε 47% το Α΄ εξάμηνο 2019 από 66% το εξάμηνο του προηγούμενου έτους, με το δείκτη Κόστους προς Οργανικά Έσοδα να διαμορφώνεται σε 57% το Α΄ εξάμηνο 2019 από 64% το Α΄ εξάμηνο 2018

* Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν αύξηση για 3ο συναπτό τρίμηνο, ανερχόμενα σε €165 εκατ. ( 14% σε τριμηνιαία βάση). Σε επίπεδο εξαμήνου, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €310 εκατ. ( 26% σε ετήσια βάση)

* Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε €204 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε 136μ.β., κοντά στα επίπεδα του Α’ εξαμήνου 2018, όπου το επαναλαμβανόμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου είχε ανέλθει σε 132μ.β.

* Τα κέρδη μετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες το Α’ εξάμηνο 2019 ενσωματώνουν το κεφαλαιακό κέρδος από την πώληση της συμμετοχής μας στην ΠΑΝΓΑΙΑ

Από τις αρχές του χρόνου καταγράφεται μείωση των NPEs κατά 2,5 δισ. ευρώ. Η μείωση ενισχύθηκε κατά το Β’ τρίμηνο 2019 (-€1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας κυρίως το Project Mirror (€1,0 δισ.), καθώς και την οργανική μείωση NPEs ύψους €0,4 δισ. H υπολειπόμενη μείωση NPEs έναντι του ετήσιου στόχου ύψους €4,3 δισ. για το 2019 διαμορφώνεται σε €1,8 δισ. και θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της πώλησης εξασφαλισμένου χαρτοφυλακίου δανείων προς μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και χαρτοφυλακίων ναυτιλιακών δανείων στην Ελλάδα, της πώλησης δανείων σε Κύπρο και Ρουμανία, καθώς και μέσω επιπλέον αναδιαρθρώσεων δανείων και ρευστοποιήσεων εξασφαλίσεων

Στην Ελλάδα, ο δείκτης NPEs και το ποσοστό κάλυψης NPEs από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 37% και 56%, αντίστοιχα, παρέχοντας στην ΕΤΕ την ευελιξία να προχωράει στη μείωση NPEs δίνοντας έμφαση στις πωλήσεις και τις ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων με περιορισμένο πρόσθετο κόστος πιστωτικού κινδύνου.

Οι καταθέσεις

* Καταθέσεις ύψους €41,6 δισ. στην Ελλάδα το Α’ εξάμηνο 2019 ( 6% σε ετήσια βάση), καθώς η χώρα προχωρά προς την πλήρη κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, με την Τράπεζα να έχει ανακτήσει το 60% περίπου των εκροών καταθέσεων της περιόδου πριν την επιβολή των εν λόγω περιορισμών.

* Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα της τάξεως του 171% και 113% αντίστοιχα, υπερβαίνοντας το ελάχιστο εποπτικό όριο

* Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παραμένει σε μόλις €2,25 δισ. και αφορά αποκλειστικά στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO) της ΕΚΤ. Η χρηματοδότηση στη διατραπεζική αγορά μειώθηκε κατά €2,7 δισ. από την αρχή του έτους σε €0,9 δισ., αντανακλώντας την περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους χρηματοδότησης.

* Η ΕΤΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2019 την τιμολόγηση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους €400 εκατ. με απόδοση 8.25%, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή της σύνθεση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επικερδούς διάθεσης των αποθεμάτων ρευστότητάς της και κάνοντας το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση των απαιτήσεων MREL

* Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του Α’ εξαμήνου 2019, καθώς και το όφελος των συμφωνηθέντων αποεπενδύσεων, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 16%, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 17% (συμπεριλαμβάνοντας την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II)

* Οι εν λόγω δείκτες υπερβαίνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει του Εποπτικού Ελέγχου και Διαδικασίας Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) για το 2019 και το 2020, απορροφώντας την αρνητική επίπτωση από την αλλαγή του μοντέλου αποτίμησης πιστωτικού κινδύνου στην τυποποιημένη μέθοδο (Standardised – STD) το Β’ τρίμηνο 2019, η οποία αντισταθμίστηκε από τα ισχυρά κέρδη μετά φόρων του Α’ εξαμήνου 2019 και τα κέρδη από την αποτίμηση ομολόγων (FVTOCI)

* Η σχεδιαζόμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει τους κεφαλαιακούς δείκτες περαιτέρω.

Παύλος Μυλωνάς: Σημαντικά βήματα εξυγίανσης του ισολογισμού

«Τα αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου 2019 συνέχισαν τη θετική πορεία του Α΄ τριμήνου 2019, αντανακλώντας τις συντονισμένες προσπάθειες της Τράπεζας να επιστρέψει στην κανονικότητα και να αναδειχτεί σε Τραπεζικό Ίδρυμα με ισχυρή κερδοφορία και υγιή Ισολογισμό», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος.

«Πράγματι, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019, η οργανική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 21% περίπου σε ετήσια βάση ( 51% σε τριμηνιαία βάση το Β’ τρίμηνο 2019) και αντανακλά την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες (5% σε ετήσια βάση), ενσωματώνοντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των εκταμιεύσεων δανείων, καθώς και την περιστολή των λειτουργικών εξόδων (7% σε ετήσια βάση). Τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ενίσχυσαν περαιτέρω τα καθαρά λειτουργικά έσοδα της Τράπεζας για 2ο συνεχές τρίμηνο, οδηγώντας τη λειτουργική κερδοφορία σε επίπεδα της τάξεως των €260 εκατ. περίπου από €70 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2018.

Επιπρόσθετα, κάναμε σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης του Ισολογισμού μας. Πρώτον, χάρη στη δεύτερη μεγάλη πώληση NPEs το 2019, η Τράπεζα έχει ήδη επιτύχει μείωση των NPEs κατά €2,5 δισ. από την αρχή του έτους. Επιπλέον, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως οι αναδιαρθρώσεις δανείων έχουν ενισχυθεί σημαντικά, συντελώντας στην επιτάχυνση της αποκλιμάκωσης των NPEs με οργανικά μέσα. Δεύτερον, μετά την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης «Tier II» τον Ιούλιο, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας βελτιώθηκε περαιτέρω σε 17,0%, υπερβαίνοντας τις συνολικές κεφαλαιακές μας απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό θα διευκολύνει μια ταχύτερη από την αρχικά προγραμματισμένη μείωση των ΜΕΑ.

Με τη νέα διοικητική ομάδα να έχει ήδη επιδείξει σημαντικές επιδόσεις, το Επιχειρηματικό μας Σχέδιο να έχει επικροτηθεί από το επενδυτικό κοινό και το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα να βελτιώνεται με ταχείς ρυθμούς, τίθενται οι βάσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων. Η οικονομική δραστηριότητα, καθώς η ζήτηση δανείων, θα ενισχυθούν περαιτέρω από την αναμενόμενη επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων από τη νέα κυβέρνηση, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του Επιχειρηματικού μας Σχεδίου.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Σχετικα αρθρα

ElvalHalcor: Βελτιωμένες επιδόσεις σε περιβάλλον ευρωπαϊκής στασιμότητας

admin

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Αρχές Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα εξαμήνου

admin

ΕΛΓΕΚΑ: Νέα γενική διευθύντρια η Κυριακή Ηλία

admin

Γερμανικό δικαστήριο διατάσσει την VW να επιστρέψει χρήματα σε όσους αγόρασαν ντιζελοκίνητα

admin

Συμμετοχή των εργαζόμενων της Ευρωπαϊκής Πίστης στο «Greece Race For The Cure»

admin

Στις 14.00 το μεσημέρι εκπνέει η υποβολή προσφορών για το φράγμα Χαβρία- Ενδιαφέρον από ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ

admin

Uber: Δικαστική δικαίωση – Συνεχίζει τη λειτουργία της στο Λονδίνο

admin

CORAL: Στο BB διατηρείται η πιστοληπτική ικανότητα από την ICAP

admin

BioCos: Μια πλατφόρμα που διακρίνει τις ποικιλίες ελιάς με χρήση αλγόριθμου

admin

MLS: Ζήτημα τριών-τεσσάρων εβδομάδων οι καταστάσεις του 2019

admin

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς νικητής σε διαγωνισμό CFA

admin

Από 1 έως 14 Νοεμβρίου θα διαρκέσει η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος στη Θεσσαλονίκη

admin

Χ.Θεοχάρης: 70.000.000 στον εσωτερικό τουρισμό

admin

Entersoft: Εγκρίθηκε το stock split 1:6 – Αμετάβλητο το μετοχικό κεφάλαιο

admin

ΓΕΚ–Τέρνα: Πάνω από 700 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 2,8-2,75%

admin

Απολύσεις προσωπικού στη Links of London της FF

admin

Πώς αποδίδει το σύστημα «bewell» της Interamerican

admin

ΟΜΕ-ΟΤΕ: Νέα βελτιωμένη πρόταση από τη διοίκηση για την ΣΣΕ

admin