Image default
PIRAEUS BANK Επιχειρήσεις Οικονομία

Πειραιώς: Στα 73 εκατ. τα κέρδη προ φόρων το α’ εξάμηνο

Βελτίωση στις οργανικές της επιδόσεις εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Τράπεζα Πειραιώς με τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων να ανέρχονται στα 417 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 719 εκατ. ευρώ, αυξημένα, σε ετήσια βάση, κατά 2% ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 5% και διαμορφώθηκαν στα 146 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενα στα 476 εκατ. ευρώ.

Τα προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν, όπως προαναφέρθηκε, στα 417 εκατ. ευρώ, ενώ αν εξαιρεθούν τα χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα, τα βασικά κέρδη προ φόρων και προβλέψεων σημείωσαν άνοδο κατά 18%, σε ετήσια βάση.

Οι προβλέψεις ανήλθαν στα 332 εκατ. ευρώ ( 174 μ.β). Έτσι τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 73 εκατ. ευρώ από 33 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018. Για το σύνολο της χρονιάς η διοίκηση εκτιμά πως το έξοδο προβλέψεων, ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις, θα παραμείνει στα επίπεδα των 150-180μ.β..

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 38 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 370 εκατ. ευρώ πέρσι. Στο δεύτερο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 19 εκατ. ευρώ και αποτελεί το τέταρτο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο της Πειραιώς.

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ έναντι ετήσιου στόχου για φέτος 4 δισ. ευρώ ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ( NPEs) μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ, στο πρώτο εξάμηνο, από οργανικές δράσεις. Ο δείκτης κάλυψης των NPEs από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 48%.

Η τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ανοιγμάτων ύψους 0,5 δισ. ευρώ (project Nemo) τον Ιούλιο 2019 και βρίσκεται σε διαδικασία για συμφωνία πώλησης 0,7 δισ. ευρώ καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (project Iris) εντός του τρέχοντος τριμήνου.

Έρχεται τιτλοποίηση στεγαστικών άνω των 2 δισ.

Η Πειραιώς έχει επισπεύσει την προετοιμασία για την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ, με χρονικό ορίζοντα έως το τέλος Ιουνίου του 2020, ενώ βρίσκεται σε προπαρασκευαστική φάση για πωλήσεις και άλλων χαρτοφυλακίων NPEs, ύψους 4,5 δισ. ευρώ στο διάστημα ως το τέλος του 2020.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας pro forma ( συνυπολογιζομένης της θετικής επίδρασης από πώληση χαρτοφυλακίων και το deal με Intrum) ανήλθε στο 15,7% και ο CET I στο 14,8%.

Ο δείκτης CET-1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded) και ο συνολικός δείκτης ανήλθαν σε 12,2% και 13% αντιστοίχως, pro-forma για όλες τις πρόσθετες συναλλαγές.

Μεγάλου: Νέα δάνεια 1,8 δισ. ευρώ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2019 επέφερε σημαντικές εξελίξεις για την Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα προχώρησε σε δύο συναλλαγές-ορόσημα: την έκδοση χρεογράφων Tier 2, την πρώτη από ελληνική τράπεζα κατά την τελευταία δεκαετία, και τη στρατηγική συνεργασία με την Intrum για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ).

Στο τέλος Ιουνίου 2019, ο pro-forma δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανήλθε σε 15,7%, και σε 13,0% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία κεφαλαίων με οργανικά μέσα, ενώ συνεχίζουμε να βελτιστοποιούμε τη σύνθεση του ισολογισμού της Τράπεζας.

Η Tράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, συνεχίζει την προσπάθειά της να αξιοποιήσει τη θέση της στην αγορά, όπως καταδεικνύει σειρά χρηματοοικονομικών δεικτών.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €2,8 δισ. σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018, με σχεδόν το 90% των εισροών να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Η Τράπεζα έφθασε σχεδόν το 100% στο δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2019. Παράλληλα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 85% από 94% πριν ένα χρόνο.

Όσον αφορά στα νέα δάνεια, το πρώτο εξάμηνο του 2019 εκταμιεύθηκαν €1,8 δισ. και η Τράπεζα είναι σε πορεία επίτευξης του στόχου για νέα δάνεια ύψους €4δισ. το 2019, από €3,1δισ. το προηγούμενο έτος. Η ζήτηση από αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας επιταχύνεται, καθώς η οικονομία συνεχίζει την πορεία αποκατάστασής της, οπότε και η πιστωτική επέκταση αναμένεται να ενισχυθεί μαζί με τη συνολική ζήτηση για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Αναφορικά με την κερδοφορία, τα καθαρά έσοδα από τόκους το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν 2% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5%. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 7% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Οι προβλέψεις μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο 2019 λόγω των βελτιωμένων προοπτικών για τα ΜΕΑ. Τα κέρδη προ φόρων σε συγκρίσιμη βάση διαμορφώθηκαν στα €73 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 από €33εκατ. πριν από ένα χρόνο, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €38 εκατ. έναντι ζημιών της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού είναι σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο μείωσης των ΜΕΑ κατά €3,5δισ. το 2019. Τα ΜΕΑ μειώθηκαν κατά €1,2δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 αποκλειστικά μέσω οργανικών ενεργειών. Η Τράπεζα προετοιμάζεται για πωλήσεις ΜΕΑ ύψους €4,5δισ. το δεύτερο εξάμηνο 2019 και το 2020, οπότε και θα προχωρήσουμε στην πρώτη τιτλοποίηση ΜΕΑ ποσού πάνω από €2δισ.

Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και των τιμών των ακινήτων, το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, καθώς και η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αναμένεται ότι θα τονώσουν τις επενδύσεις και την απασχόληση. Οι θετικές αυτές προοπτικές θα αντικατοπτρισθούν στον προϋπολογισμό μας για το 2020, για τον οποίο έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Είμαστε αισιόδοξοι για τις μελλοντικές επιδόσεις της Τράπεζας, αξιοποιώντας ευκαιρίες ώστε να ξεπεράσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει.» 

Σχετικα αρθρα

Κανείς ενδιαφερόμενος στον πλειστηριασμό για έκταση της ΒΙΟΜΕ

admin

120 δόσεις : Εκπνέει τα μεσάνυχτα η ρύθμιση για τις οφειλές

admin

«Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων»

admin

Η απάντηση της Praktiker Hellas για το άνοιγμα των καταστημάτων στις 07:00

admin

Ραγδαίες εξελίξεις στην Astra Airlines

admin

Προστασία α΄ κατοικίας : Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για ένταξη στη ρύθμιση – 26 αιτήσεις στις τράπεζες

admin

Πετρέλαιο θέρμανσης : Ξεκινά η διάθεσή του – Τα σενάρια για το επίδομα

admin

Thomas Cook: Το κανόνι που βάρεσε ο ταξιδιωτικός κολοσσός και οι επιπτώσεις του στον παγκόσμιο τουρισμό

admin

Η αγορά πετρελαίου στην εποχή των ασύμμετρων απειλών

admin

Κτηματολόγιο: Επτά ρυθμίσεις – ανάσα για τους ιδιοκτήτες στο τραπέζι

admin

Ηλεκτρονικές αποδείξεις : Εξετάζεται να μπουν και νέες κατηγορίες στα έξοδα

admin

Μ. Ξαφά: Βολικός αποδιοπομπαίος τράγος ο Ανδ. Γεωργίου

admin

Χρηματιστήριο: Άνοιγμα με ήπιες ανοδικές τάσεις

admin

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των ΕΛΠΕ

admin

Κόλλιας: Διπλό όφελος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις το πακέτο φορολογικών μέτρων

admin

Υπουργείο Εργασίας: Ποσό 12 εκατ. ευρώ για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες

admin

Διάκριση για Interamerican στα Healthcare Business Awards

admin

Πινακίδες : Μέχρι πότε μπορείτε να τις καταθέσετε

admin