Image default
PIRAEUS BANK Επιχειρήσεις Οικονομία

Πειραιώς: Στα 73 εκατ. τα κέρδη προ φόρων το α’ εξάμηνο

Βελτίωση στις οργανικές της επιδόσεις εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Τράπεζα Πειραιώς με τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων να ανέρχονται στα 417 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 719 εκατ. ευρώ, αυξημένα, σε ετήσια βάση, κατά 2% ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 5% και διαμορφώθηκαν στα 146 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενα στα 476 εκατ. ευρώ.

Τα προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν, όπως προαναφέρθηκε, στα 417 εκατ. ευρώ, ενώ αν εξαιρεθούν τα χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα, τα βασικά κέρδη προ φόρων και προβλέψεων σημείωσαν άνοδο κατά 18%, σε ετήσια βάση.

Οι προβλέψεις ανήλθαν στα 332 εκατ. ευρώ ( 174 μ.β). Έτσι τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 73 εκατ. ευρώ από 33 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018. Για το σύνολο της χρονιάς η διοίκηση εκτιμά πως το έξοδο προβλέψεων, ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις, θα παραμείνει στα επίπεδα των 150-180μ.β..

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 38 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 370 εκατ. ευρώ πέρσι. Στο δεύτερο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 19 εκατ. ευρώ και αποτελεί το τέταρτο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο της Πειραιώς.

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ έναντι ετήσιου στόχου για φέτος 4 δισ. ευρώ ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ( NPEs) μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ, στο πρώτο εξάμηνο, από οργανικές δράσεις. Ο δείκτης κάλυψης των NPEs από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 48%.

Η τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ανοιγμάτων ύψους 0,5 δισ. ευρώ (project Nemo) τον Ιούλιο 2019 και βρίσκεται σε διαδικασία για συμφωνία πώλησης 0,7 δισ. ευρώ καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (project Iris) εντός του τρέχοντος τριμήνου.

Έρχεται τιτλοποίηση στεγαστικών άνω των 2 δισ.

Η Πειραιώς έχει επισπεύσει την προετοιμασία για την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ, με χρονικό ορίζοντα έως το τέλος Ιουνίου του 2020, ενώ βρίσκεται σε προπαρασκευαστική φάση για πωλήσεις και άλλων χαρτοφυλακίων NPEs, ύψους 4,5 δισ. ευρώ στο διάστημα ως το τέλος του 2020.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας pro forma ( συνυπολογιζομένης της θετικής επίδρασης από πώληση χαρτοφυλακίων και το deal με Intrum) ανήλθε στο 15,7% και ο CET I στο 14,8%.

Ο δείκτης CET-1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded) και ο συνολικός δείκτης ανήλθαν σε 12,2% και 13% αντιστοίχως, pro-forma για όλες τις πρόσθετες συναλλαγές.

Μεγάλου: Νέα δάνεια 1,8 δισ. ευρώ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2019 επέφερε σημαντικές εξελίξεις για την Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα προχώρησε σε δύο συναλλαγές-ορόσημα: την έκδοση χρεογράφων Tier 2, την πρώτη από ελληνική τράπεζα κατά την τελευταία δεκαετία, και τη στρατηγική συνεργασία με την Intrum για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ).

Στο τέλος Ιουνίου 2019, ο pro-forma δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανήλθε σε 15,7%, και σε 13,0% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία κεφαλαίων με οργανικά μέσα, ενώ συνεχίζουμε να βελτιστοποιούμε τη σύνθεση του ισολογισμού της Τράπεζας.

Η Tράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, συνεχίζει την προσπάθειά της να αξιοποιήσει τη θέση της στην αγορά, όπως καταδεικνύει σειρά χρηματοοικονομικών δεικτών.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €2,8 δισ. σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018, με σχεδόν το 90% των εισροών να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Η Τράπεζα έφθασε σχεδόν το 100% στο δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2019. Παράλληλα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 85% από 94% πριν ένα χρόνο.

Όσον αφορά στα νέα δάνεια, το πρώτο εξάμηνο του 2019 εκταμιεύθηκαν €1,8 δισ. και η Τράπεζα είναι σε πορεία επίτευξης του στόχου για νέα δάνεια ύψους €4δισ. το 2019, από €3,1δισ. το προηγούμενο έτος. Η ζήτηση από αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας επιταχύνεται, καθώς η οικονομία συνεχίζει την πορεία αποκατάστασής της, οπότε και η πιστωτική επέκταση αναμένεται να ενισχυθεί μαζί με τη συνολική ζήτηση για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Αναφορικά με την κερδοφορία, τα καθαρά έσοδα από τόκους το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν 2% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5%. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 7% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Οι προβλέψεις μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο 2019 λόγω των βελτιωμένων προοπτικών για τα ΜΕΑ. Τα κέρδη προ φόρων σε συγκρίσιμη βάση διαμορφώθηκαν στα €73 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 από €33εκατ. πριν από ένα χρόνο, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €38 εκατ. έναντι ζημιών της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού είναι σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο μείωσης των ΜΕΑ κατά €3,5δισ. το 2019. Τα ΜΕΑ μειώθηκαν κατά €1,2δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 αποκλειστικά μέσω οργανικών ενεργειών. Η Τράπεζα προετοιμάζεται για πωλήσεις ΜΕΑ ύψους €4,5δισ. το δεύτερο εξάμηνο 2019 και το 2020, οπότε και θα προχωρήσουμε στην πρώτη τιτλοποίηση ΜΕΑ ποσού πάνω από €2δισ.

Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και των τιμών των ακινήτων, το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, καθώς και η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αναμένεται ότι θα τονώσουν τις επενδύσεις και την απασχόληση. Οι θετικές αυτές προοπτικές θα αντικατοπτρισθούν στον προϋπολογισμό μας για το 2020, για τον οποίο έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Είμαστε αισιόδοξοι για τις μελλοντικές επιδόσεις της Τράπεζας, αξιοποιώντας ευκαιρίες ώστε να ξεπεράσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει.» 

Σχετικα αρθρα

Τελεσίδικα στον Μ. Δομαζάκι η διοίκηση της Creta Farms

admin

Λαγκάρντ: Ανοίγει ο δρόμος για την αγορά ελληνικών ομολόγων

admin

Οι ανισότητες που παρατηρούνται το μεγάλο πρόβλημα στο «γυναικείο επιχειρείν»

admin

Νέα πάγια ρύθμιση: Σε 24-48 δόσεις παλιές και νέες οφειλές

admin

Ξεχωριστές θυγατρικές για τεχνικές υπηρεσίες, call centers και καταστήματα εξετάζει ο ΟΤΕ 

admin

ΔΝΤ : Βλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 2,6% για το 2020, σημαντική απόκλιση από κυβέρνηση και ΕΕ

admin

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

admin

Η Wall Street «προαναγγέλλει» πως ο κορονοϊός θα εξελιχθεί σε πανδημία

admin

Πέτσας για κόκκινα δάνεια: Στους αδύναμους, όχι στους πονηρούς η εύνοια της προστασίας α’ κατοικίας

admin

Στο κόκκινο η Wall Street με φόντο την αντιπαράθεση ΗΠΑ – Κίνας

admin

Συνεχίζει να βρυχάται ο κινεζικός δράκος -Αύξηση εισαγωγών και εξαγωγών τον Δεκέμβριο

admin

ΕΥΔΑΠ: Το στοίχημα της νέας διοίκησης με τα έργα στην Ανατ. Αττική

admin

Βουνό τα προβλήματα για την Creta Farms

admin

Κτηματολόγιο : Ξεκίνησε η αποστολή email σε εκατομμύρια πολίτες

admin

Εφορία : Ποινή φόρου για όσους δεν «φάνε» το 30% του εισοδήματός τους

admin

Συνεχίζεται το “σερί” θετικών ανακοινώσεων – Σήμερα τα καλά νέα για το ΑΕΠ

admin

Αλλάζουν όλα στη φορολοταρία: Το νέο σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων

admin

Με άνοδο έκλεισε η Wall Street

admin