Image default
Επιχειρήσεις

BriQ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 50 εκατ. ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Την 6/09/2019 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δέκα (10) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες και εκατό σαράντα οκτώ  (9.948.148) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,45%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα μίας (11.921.531) μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής: 

Θέμα 1ο Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Εγκρίθηκε παμψηφεί η ως άνω μείωση, κατόπιν της οποίας το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι πέντε εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε Ευρώ και δέκα λεπτά (€25.035.215,10), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία 2 χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) η κάθε μια

Περαιτέρω, εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου. 

Θέμα 2ο Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικο της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Εγκρίθηκαν παμψηφεί: 

α. H αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού τω €50.070.430 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και έκδοση έως 23.843.062 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου,  μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) η καθεμία, σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία  (1) υφιστάμενη μετοχή (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με  νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.   

β. H  παροχή  προς  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  ειδικής  εξουσιοδότησης  προκειμένου να ορίσει τη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών εντός χρονικού διαστήματος,  το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής  απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. 

γ. H τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής  τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. 

δ. Η τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης  να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από  την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

ε. Να μην εκδοθούν κλάσματα μετοχών.   

στ. Να παρασχεθεί εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της Εταιρείας  κα Άννα Αποστολίδου και κο Δημήτριο Παπαδιαμαντόπουλο, όπως ενεργώντας στο όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Εταιρείας,  από  κοινού  ή  χωριστά  o  καθένας,  δεσμεύουν  την  Εταιρεία  κατά  την  επικοινωνία  της  με  την  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς,  το  Χρηματιστήριο  Αθηνών και την εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης,  καθώς και επιληφθούν κάθε συναφούς θέματος.  

ζ. Να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου. 

Θέμα 3ο    Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.  Εγκρίθηκε παμψηφεί η ως άνω Πολιτική Αποδοχών. 

Θέμα 4ο    Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  άρθρου  3  του  Καταστατικού  της  Εταιρείας,  που  αναφέρεται στον σκοπό της Εταιρείας.  Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας περί του  σκοπού της Εταιρείας. 

Θέμα 5ο    Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στο Ν. 4548/2018 και ειδικότερα τροποποίηση  των άρθρων 5, 6 παρ.1, 7 παρ. 2, 9 παρ. 4, 11 παρ. 1, 12 παρ. 2 & 3 και 14 παρ. 1, 2 & 3  μετά  λοιπών προσαρμογών – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.  Εγκρίθηκε  παμψηφεί  η  προσαρμογή  του  Καταστατικού    και  η  τροποποίηση  των  ως  άνω  άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και η εν όλω κωδικοποίηση του νέου κειμένου  του Καταστατικού. 

Σχετικα αρθρα

Νέα σταθερά πακέτα ηλεκτρικού ρεύματος Genius από την Protergia

admin

Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στο 10ετές πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ

admin

ΔΕΗ: Ερχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών

admin

Περσεύς: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από Andromeda

admin

Στις εγκαταστάσεις της Kleemann η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών

admin

Lamda: Ολοκληρώθηκε η πώληση των ιδίων μετοχών στην Ορυμήλ

admin

Οι χριστουγεννιάτικες προσφορές στα καταστήματα Wind

admin

Καντώρος: Θα ξεχωρίσουν οι εταιρείες που θα κινηθούν έξω από τα παραδοσιακά όρια ασφάλισης

admin

Entersoft: «Γερό» πρόγραμμα εξαγορών για την επόμενη τριετία

admin

Νέο κατάστημα Nova στο Βόλο

admin

Σε επενδυτική βαθμίδα αναβάθμισε τον ΟΤΕ η S&P

admin

Αυξημένες επιδόσεις για την ElvalHalcor

admin

Στρατηγικός επενδυτής η Sterner Stenhus στην Pasal

admin

Διπλασίασε τα κέρδη της η Profile στο εξάμηνο

admin

Φουρλής: Νέες επενδύσεις σε καταστήματα «πόλης» για την ΙΚΕΑ

admin

Όλα τα μυστικά για την αεριοκίνηση των οχημάτων

admin

Quest: Επανασχεδίαση του you.gr με κέντρο το σύγχρονο e-customer

admin

Στην Ελλάδα η παραγωγή των τσιγάρων Winston

admin