Image default
Επιχειρήσεις

Γιατί ζητούν οι τράπεζες αλλαγή διοίκησης στην Creta Farms

Ο άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης της Creta Farms είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αίτηση των πιστωτριώων τραπεζών προς το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου ο λόγος που κινητοποιήθηκαν και ζητούν άμεσα ορισμό προσωρινής διοίκησης.

Το κείμενο που είναι στη διάθεση του Euro2day.gr αναφέρεται στη συμφωνία “Standstill/MOU” που υπέγραψαν οι τράπεζες με τους βασικούς μετόχους (αφούς Δομαζάκη), προσπαθώντας όπως τονίζουν «να διαφαλίσουμε την εξυγίανσή της και την αποφυγή της άτακτης πτώχευσής της, που θα οδηγούσε σε απώλεια οκτακοσίων θέσεων εργασίας στην τοπική κοινωνία του Ρέθυμνου καθώς και σε απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων για του προμηθευτές και ποσών άνω των € 150,000,000 για εμάς τις αιτούσες τράπεζες και το πιστωτικό σύστημα της χώρας».

Όπως σημειώνεται, κύριος άξονας της εν λόγω συμφωνίας ήταν να αναθέσει η εταιρεία άμεσα και το αργότερο ως την 31.7.2039, στη διεθνούς κύρους ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young τη διαδικασία εξεύρεσης νέου στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα εισέλθει στην Creta Farms εισφέροντας νέα κεφάλαια και διασφαλίζοντας την εξυγίανσή της».

Επισημαίνεται όμως ότι «η ως άνω διαδικασία εξυγίανσης, αναγκαία για τη διάσωση της Εταιρείας και των εκατοντάδων θέσεων εργασίας της, έχει ουσιαστικά ανασταλεί και παγώσει τις τελευταίες εβδομάδες, ένεκα των, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα, πρωτόγνωρων γεγονότων, τα οποία έχουν συντελέσει στο να περιέλθει η Εταιρεία σε καθεστώς έλλειψης διοίκησης και νόμιμης εκπροσώπησης».

Το αίτημα των τραπεζών προς τη δικαιοσύνη στηρίζεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο διοικητικά συμβούλια τα οποία διεκδικούν τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας, «με συνέπεια η Εταιρεία να έχει περιέλθει σε de facto έλλειψη διοίκησης, όπως άλλωστε, αναγνωρίζει το ίδιο το Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο αρνείται μέχρι και σήμερα να δημοσιεύσει τις διαφορετικού περιεχομένου αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης, που έχει λάβει από τα φερόμενα δύο Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας».

Στο κείμενο γίνεται εκτενής αναφορά στη Γενική Συνέλευση που ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου και αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου αλλά και στην εν συνεχεία διακοπή της για τις 26 Σεπτεμβρίου καθώς και στα γεγονότα που επακολούθησαν και οδήγησαν στο να έχει η Creta Farms δύο διαφορετικές διοικήσεις, έκαστη εκ των οποίων διεκδικεί τη νόμιμη εκπροσώπησή της.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Η μεν εταιρεία υπό τη “διοίκηση” του Εμμανουήλ Δομαζάκι ισχυρίζεται, σε σχετικές επιστολές της προς εμάς, ότι σε συνέχεια της ανακοίνωσης του κωλύματος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, “επιχειρήθηκε πραξικοπηματική κατάληψη του προεδρείου από τον μέτοχο κ. Κωνσταντίνο Δομαζάκη, με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τον, κ. Νικόλαο Τέλη, και υπήρξαν χειροδικίες κατά του Προέδρου του Δ.Σ. για να μην μπορέσει να προχωρήσει και ολοκληρώσει την ανάγνωση της επιστολής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εντάσεις και τεταμένη κατάσταση, που καθιστούσαν αδύνατη την πραγματοποίηση της συνεδρίας της ΓΣ.

Κατόπιν αυτών, εν μέσω έντονων προστριβών που απέκτησαν μεγάλη οξύτητα και άρχισαν να επεκτείνονται μεταξύ και άλλων παριστάμενων στη ΓΣ, ο πρόεδρος του ΑΣ κήρυξε τη διακοπή της συνεδρίας της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην επιστολή του Προέδρου της ΓΣ, για τις 3 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή. Κατόπιν αυτού, ο Διευθυντής Ασφαλείας της Εταιρείας παρενέβη και ζήτησε από όλους τους παρευρισκομένους την αποχώρησή τους και την εκκένωση της αίθουσας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο γραμματέας της Γ.Σ., πολλοί μέτοχοι, καθώς και οι εκπρόσωποι των τραπεζών και της KPGM απεχώρησαν από την αίθουσα. Ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης και τρεις ακόμη αντιπρόσωποι μετόχων, καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, παρέμειναν στην αίθουσα, παρά τις περί του αντιθέτου εκκλήσεις του Διευθυντή Ασφαλείας. Κατόπιν αυτού, ο Διευθυντής Ασφαλείας έκλεισε τον διακόπτη ρεύματος στην αίθουσα, καλώντας εκ νέου τους παριστάμενους να εκκενώσουν την αίθουσα, αποφεύγοντας να ασκήσει ο ίδιος βία, εντός ολίγου δε απεχώρησαν και ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζόκης και τα λοιπά πρόσωπα».

« Εν συνεχεία, η ίδια “διοίκηση” Εμμανουήλ Δομαζάκι ισχυρίζεται, πάλι σε σχετικές επιστολές της προς εμάς, ότι την 3η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, σε συνέχεια της από 26ης Σεπτεμβρίου 2019 διακοπείσας συνεδρίασης, η οποία έλαβε χώρα σε συνέχεια της επίσης διακοπείσας από 23 Σεπτεμβρίου 2019 συνεδρίασης, κατά τα ανωτέρω, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας και λήφθηκαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνεπεία των οποίων, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η μη ανάκληση του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία η Εταιρεία υπό τη “διοίκηση” Εμμανουήλ Δομαζάκι υπέβαλε ηλεκτρονικά α) “Πρακτικό Διακοπής Συνεδρίασης ΓΣ” στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. (με αριθμό πρωτοκόλλου 1757410), το οποίο αφορούσε στη διακοπείσα συνεδρίαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019, όπως επίσης και β) “Πρακτικό Αναβολής Συνεδρίασης ΓΣ” στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. (με αριθμό πρωτοκόλλου 1759070), το οποίο αφορούσε στην αναβληθείσα συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2019. Επισημαίνεται, ότι μέχρι και σήμερα, το Γ.Ε.ΜΗ, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, αρνείται να δημοσιεύσει τις υποβληθείσες σε αυτό παραπάνω δημοσιευτέες πράξεις».

Η δεύτερη διοίκηση

«Εξ αντιδιαστολής» αναφέρεται στο αίτημα των τραπεζών «η Εταιρεία υπό τη “διοίκηση” του Κωνσταντίνου Δομαζάκη ισχυρίζεται ότι, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Σεπτεμβρίου 2019, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία κατά τους ισχυρισμούς του Κωνσταντίνου Δομαζάκη εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους Κωνσταντίνο Δομαζάκη, Γεώργιο Υφαντή, Χρήστο Παπανδρεόπουλο, Χαρίλαο Γεωργίου και Αλέξιο Δημητρακόπουλο. Το σχετικό πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης καθώς και το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του νεοεκλεγέντος αυτού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατατέθηκε προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ την επόμενη ημέρα, ήτοι στις 27/09/2019. Εντούτοις και αυτές οι φερόμενες ως πράξεις της Εταιρείας δεν έχουν μέχρι σήμερα δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. Η Εταιρεία υπό τη «διοίκηση» του Κωνσταντίνου Δομαζάκη κοινοποίησε τις εν λόγω πράξεις σε εμάς τις Αιτούσες στις 30.9.2019».

Όπως αποκαλύπτεται η Εταιρεία υπό τη «διοίκηση» Εμμανουήλ Λομαζάκι απέστειλε στο Γ.Ε.ΜΗ την 26,09.2019 επιστολή με την οποία αναφερόταν στη διακοπή της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, «τονίζοντας ότι οι ενέργειες από πλευράς του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, που είχαν αναγγελθεί στον τύπο, προέρχονται από ψευτοαντιπροσώπους» της Εταιρείας και ότι τα έγγραφα αυτά είναι «ανυπόστατα».

Ενόψει των παραπάνω πρωτόγνωρων περιστατικών, η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ απέστειλε στην Creta Farms επιστολή στην οποία σημειώνεται ότι τα πρακτικά που έλαβε από τις δυο πλευρές βρίσκονται σε πλήρη διάσταση καθώς και ότι «εγείρεται μεταξύ άλλων μείζον θέμα χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, ευρυθμίας της συναλλακτικής δραστηριότητας της εταιρείας καθώς και διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος ως προς την προστασία πιστωτών, μετόχων, εργαζομένων της εταιρείας και κάθε συναλλασσόμενου με την εταιρεία σας».

Οι τράπεζες κινητοποιήθηκαν και έθεσαν τους δυο μετόχους προ των ευθυνών τους. Σε επιστολή τους σημειώνουν ότι «είναι προφανές ότι η διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή για την Εταιρεία, η οποία αποτελεί βασικό όρο της Συμφωνίας “Standstilt/MoU”, δεν δύναται να αποβεί επιτυχής υπό το παρόν καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας που διέπει τη νόμιμη σύνθεση της διοίκησης της Εταιρείας».

Η τελευταία προσπάθεια

Σε μια τελευταία προσπάθεια να βρεθεί λύση, η Εθνική Τράπεζα έστειλε επιστολή στους Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνο Δομαζάκη, διαπιστώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «οι συνεχείς έριδες μεταξύ των παραπάνω προσώπων καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη την εξεύρεση οιασδήποτε βιώσιμης λύσης για την Εταιρεία, ότι έκαστος εξ αυτών εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι τυγχάνει Πρόεδρος (διαφορετικού ως προς τη σύνθεση) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ότι τούτο έχει ως αποτέλεσμα να αμφισβητείται η νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας, η λειτουργία της οποίας οδηγείται τοιουτοτρόπως ουσιαστικά σε παράλυση, και μάλιστα σε ένα χρονικό σημείο, κατά το οποίο είναι απολύτως επιτακτική η λήψη σημαντικών αποφάσεων για την επομένη ημέρα».

Η κατάσταση της εταιρείας

Στο αίτημά τους προς το Πρωτοδικείο οι τράπεζες μεταξύ άλλων επισημαίνουν:

* Η Εταιρεία, μη έχουσα πλέον νόμιμη διοίκηση και εκπροσώπηση, τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας της και της παραγωγικής και συναλλακτικής της δραστηριότητας. Ειδικότερα:

– Λόγω της επελθούσας κατάστασης έλλειψης διοίκησης και νόμιμης εκπροσώπησης και της επικρατούσας εντεύθεν ανασφάλειας δικαίου, έχουν επιδεινωθεί ουσιωδώς οι συναλλακτικοί όροι μεταξύ της Εταιρείας και των προμηθευτών της (περιορισμός ή ακόμα και κατάργηση των παρεχόμενων πιστώσεων), γεγονός που έχει δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας και, κατ’ επέκταση, αδυναμία εξυπηρέτησης των εν γένει υποχρεώσεών της.

– Ταυτόχρονα τινές εκ των προμηθευτών της Εταιρείας έχουν ήδη προβεί σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της, με συνέπεια να υπάρχει άμεσος κίνδυνος διάσπασης του ενεργητικού της. Σημειώνεται ότι το σύνολο των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων που διατηρούν οι προμηθευτές της Εταιρείας έναντι αυτής ανέρχονται σε 13.891.457 ευρώ.

– Ένεκα της έλλειψης πρώτων υλών, η Εταιρεία αδυνατεί να εξυπηρετήσει την υφιστάμενη ζήτηση για τα προϊόντα της, με συνέπεια ο όγκος παραγωγής της να έχει περιοριστεί σημαντικά, προσεγγίζοντας περίπου τους 200 τόνους σε εβδομαδιαία βάση με περαιτέρω τάσεις απομείωσης, ενώ η παραγωγική της δραστηριότητα υπό φυσιολογικές συνθήκες κυμαινόταν στα επίπεδα των 700-800 τόνων σε εβδομαδιαία βάση.

– Δεδομένων των ως άνω δραματικών συνθηκών, η μισθοδοσία ταυ προσωπικού έχει σταματήσει να καταβάλλεται και κινδυνεύουν οι εκατοντάδες θέσεις εργασίας των εργαζομένων της Εταιρείας.

Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια αφενός μεν εμείς οι Αιτούσες να μη δυνάμεθα πλέον να συμβληθούμε με την Εταιρεία ώστε να της παράσχουμε την απαιτούμενη για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της χρηματοδότηση (πληρωμές πρώτων υλών, προμηθευτών, ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, μισθοδοσία προσωπικού κ.λπ.), αφετέρου δε η διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή που ήταν ήδη σε εξέλιξη με τη σύμφωνη γνώμη των δύο βασικών μετόχων και η οποία έχει ήδη προκαλέσει επενδυτικό ενδιαφέρον με την υποβολή σε πρώτη φάση μη δεσμευτικών προσφορών να είναι πλέον αδύνατο να συνεχιστεί και να τελεσφορήσει.

Οι τράπεζες ζητούν με προσωρινή διαταγή να οριστεί προσωρινή διοίκηση της Εταιρείας, η οποία προτείνεται να αποτελείται από τους:

(α) Δημήτριο Τσίρμπα του Ιωάννη, επιχειρηματία

(β) Στέφανο Ξενάκη του Αντωνίου, οικονομολόγο,

(γ) Λυκούργο Παπαγιαννόπουλο του Βενιζέλου, επιχειρηματία (προτεινόμενος Πρόεδρος).

Σχετικα αρθρα

Παπαθανάσης: Το πρώτο 15νθήμερο Ιουνίου σε λειτουργία οι εσωτερικοί χώροι στην εστίαση

admin

Dolphin Capital: Στροφή στα πλωτά ξενοδοχεία πολυτελείας και στην αγορά…ψευδαισθήσεων!

admin

Νέο κατάστημα της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Αγία Παρασκευή

admin

Απολύει όλους τους εργαζόμενους η νέα ιδιοκτησία του Πόρτο Καρράς

admin

Wood & Co: Συγκέντρωσε πάνω απο 120 επενδυτές – και για Ελλάδα – στο διήμερο συνέδριό της

admin

Eurobank: Πρεμιέρα του Trade Club Alliance στο Λονδίνο

admin

Τρία βραβεία για το Public στα HR Excellence Awards

admin

Στις 23/12 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ

admin

ΔΕΗ: Θετικό EBITDA 182 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο από ζημιές άνω από 66 εκατ. ευρώ

admin

Η ΟΛΥΜΠΟΣ στηρίζει το πρόγραμμα “Bοήθεια στο σπίτι plus” του Δήμου Αθηναίων

admin

Βεστάγκερ για Εθνική Ασφαλιστική: «Τον Μάιο του 2019 η τελευταία απόφαση για παράταση της πώλησης»

admin

Η Air France-KLM λαμβάνει βοήθεια 11 δισ από Γαλλία- Ολλανδία -Πρόβλημα Renault

admin

Οικογένεια Benetton: Πώς το Κόμμα των 5 Αστέρων «διώχνει» τους δισεκατομμυριούχους από την «Ολιγαρχία της Ασφάλτου»

admin

Β. Σ. Καρούλιας: Ανανέωση συνεργασίας με το κτήμα Κυρ-Γιάννη

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκινά η σύμβαση για το νέο αεροδρόμιο Καστελλίου

admin

Νέο πρόγραμμα επιβράβευσης οδηγών ταξί στην Αθήνα από την Uber

admin

Dionic: Στα 3 εκατ. μειώθηκαν οι ζημιές το πρώτο εξάμηνο

admin

Ινδία: Ανεπαρκές το πακέτο μέτρων για τον κορονοϊό – Εκατομμύρια κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς φαγητό, προειδοποιούν ειδικοί

admin