Image default
Πρώτο Θέμα

OTE:Ισχυρά αποτελέσματα,υποθήκη για το μέλλον

  • Αύξηση εσόδων Ομίλου κατά 3,7% καιπροσαρμοσμένουEBITDAκατά 3,8%,κυρίως λόγωτης αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες και της ισχυρής κερδοφορίας στην Ελλάδα
  • Αύξηση εσόδων στην Ελλάδα κατά 2,2%, χάρηστιςισχυρές επιδόσεις στην κινητή, στις ευρυζωνικές υπηρεσίες σταθερής και στοICT:
  • Αύξηση 3,0% στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, λόγω αύξησης των εσόδων από δεδομένα κατά 21% και ισχυρό ARPU στην καρτοκινητή
  • Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 5,9%, με το περιθώριο στο 44%, λόγω του εξορθολογισμούτου κόστους
  • Ρουμανία:Αύξηση εσόδων κατά 7,4%, λόγω της αύξησης εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής – Βελτίωση προσαρμοσμένουE BITDA για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο
  • Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε “ΒΒΒ-” από την S&P, επιστροφήστην “επενδυτική βαθμίδα” μετά από 8 χρόνια
(Εκατ. €) Γ’τρίμηνο 2019 Γ’τρίμηνο 2018 +/- % Εννεάμηνο 2019 Εννεάμηνο 2018 +/- %
Κύκλος Εργασιών 1.011,3 975,4 +3,7% 2.866,8 2.825,7 +1,5%
Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 375,7 361,8 +3,8% 1.008,2 991,6 +1,7%
Περιθώριο % 37,2% 37,1% +0,1μον 35,2% 35,1% +0,1μον
Προσαρμοσμένο  EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 372,8 n/a n/a 999,9 n/a n/a
Περιθώριο % 36,9%                     n/a                         n/a 34,9%       n/a         n/a             
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 193,5 172,4 +12,2% 346,4 380,8 -9,0%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 142,5 119,1 +19,6% 242,0 233,6 +3,6%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 125,1 107,3 +16,6% 286,5 228,0 +25,7%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,3006 0,2458 +22,3% 0,5074 0,4797 +5,8%
Σύνολο Ενεργητικού 6.948,2 6.790,7 +2,3% 6.948,2 6.790,7 +2,3%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 133,0 147,9 -10,1% 487,2 480,3 +1,4%
Προσαρμοσμένες  Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 120,9 128,5 -5,9% 329,2 233,7 +40,9%
Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 110,2 82,4 +33,7% 268,1 163,4 +64,1%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.296,9 1.017,9 +27,4% 1.296,9 1.017,9 +27,4%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 772,5 807,5 -4,3% 772,5 807,5 -4,3%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 16) 1.181,5    807,5              +46,3% 1.181,5    807,5              +46,3%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 16και η συγκριτική πληροφορία για το 2018 δεν επαναδιατυπώνεται.Για λόγους συγκρισιμότητας οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης πριν την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 16 και των στοιχείων του EBITDA (AL) αναλύονται λεπτομερώς στην Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

Αθήνα, 7Νοεμβρίου2019- Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2019, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τουΓ’ τριμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε:«ΟΌμιλος ΟΤΕ σημείωσεένα ακόμη καλό τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τιςθετικές τάσεις που καταγράφονται από την αρχή του έτους. Στην Ελλάδα, τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής αυξήθηκαν για ακόμα μια φορά,γεγονός πουαποτυπώνεται στους περισσότερουςλειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες.Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοιμετην ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικής ίνας και δεδομένων, περιοχές όπου έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε επενδύσει δυναμικά τα τελευταία χρόνια.Στην Ρουμανία,διαφαίνονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών μας, με τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής να σταθεροποιούνται σταδιακά και την κερδοφορία να δείχνει σημάδια βελτίωσης. Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στη μείωση του κόστους με διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες, ενώ βελτιώνονται και οιταμειακές ροές.

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Το EBITDA Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά, διαμορφώνονταςένα ισχυρό περιθώριο κερδοφορίας.Επιβεβαιώνουμε τις προβλέψεις μας ως προς τις ταμειακές ροές, οι οποίες θα επωφεληθούν,έστω και προσωρινά,από την ενδεχόμενηχρονική αναβολή διεξαγωγής δημοπρασίας για το φάσμα κινητής.Μετά την έκδοση ομολόγου αξίας €500εκατ. με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, η Standard&Poor’sαναβάθμισε την πιστοληπτική μας ικανότητα, καθιστώντας τον ΟΤΕ τη μοναδική εταιρείαμε έδρα την Ελλάδα με αξιολόγηση “επενδυτικής βαθμίδας’’.Για το σύνολο του έτους, πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε ισχυρέςεπιδόσειςστην Ελλάδα και ότι θα δημιουργήσουμε το υπόβαθρο για ανάπτυξη στην Ρουμανία».

Προοπτικές

Στην Ελλάδα, όπου η ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική, στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη.Οι επιδόσεις στη Ρουμανία δείχνουν να σταθεροποιούνται μετά από τα μέτρα που εφαρμόζονταικαιέχουν ήδη ξεκινήσει να αποφέρουν καρπούς. Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την ανάπτυξήτου και τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλες τις δραστηριότητές του. Ο Όμιλος έχει εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ψηφιακοποίηση των δραστηριοτήτων του και της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά θετική επίδραση. Για το 2019, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε €650 εκατ. περίπου. Ως αποτέλεσμα βελτιστοποίησης των επενδύσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει ότι το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €450 εκατ. περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε €350 εκατ. περίπου, μη λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενημετάθεση της διεξαγωγής δημοπρασίας για φάσμα κινητής στο επόμενο έτος.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTEπαρουσίασαν αύξηση 3,7%και διαμορφώθηκαν σε €1.011,3 εκατ., οδηγούμενα από την αύξηση κατά 2,2% στα έσοδα της Ελλάδας και κατά 7,4% στα έσοδα της Ρουμανίας λόγω ισχυρήςεπίδοσης στον τομέα των υπηρεσιών χονδρικής.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα ΕθελούσιαςΑποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε €618,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 3,5% λόγω και της υιοθέτησηςτων ΔΠΧΑ 16 (Μισθώσεις).Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2018.

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου,εξαιρουμένης της επίδρασηςτων ΔΠΧΑ 16,αυξήθηκε κατά 3,8% σε €375,7 εκατ.,με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 37,2%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, σημείωσε αύξηση5,9%, σε €339,6 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 44,0%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €193,5 εκατ.,σε σύγκριση με €172,4 εκατ.το Γ΄ τρίμηνο του 2018,ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας. Οι αποσβέσεις και απομειώσεις, συνολικού ύψους €202,5 εκατ., αυξήθηκαν κατά 10,5% συγκριτικά με το Γ΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα των αποσβέσεων των μισθώσεων μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €34,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019,σε σύγκριση με €34,4 εκατ.το Γ΄ τρίμηνο του 2018.

Τα προσαρμοσμένα κέρδητου Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 16,6% και ανήλθαν σε €125,1 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2019, από €107,3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2018.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ΄ τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε €133,0 εκατ., μειωμένες κατά 10,1%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανίανα ανέρχονται σε €94,6 εκατ.και €38,4 εκατ., αντίστοιχα.

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €120,9 εκατ. εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16,παρουσιάζοντας μείωση€7,6 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς από την μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30Σεπτεμβρίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ16, ήταν €772,5 εκατ., μειωμένος κατά 4,3% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλουαντιστοιχεί σε 0,6φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των ΔΠΧΑ 16, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε €1.181,5εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,9 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Κύκλος Εργασιών (Εκατ.€ ) Γ’τρίμηνο  2019 Γ’τρίμηνο  2018 +/- % Εννεάμηνο 2019 Εννεάμηνο 2018 +/- %  
Ελλάδα 771,3   754,4   +2,2% 2.187,9   2.151,2   +1,7%
Ρουμανία 243,5 34,2% 226,7 34,6% +7,4% -0,4μον. 691,3 34,2% 691,0 34,2% 0,0%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (3,5) 308,3 (5,7)                   n/a -38,6% n/a (12,4) 308,3 (16,5) 308,3 -24,8% n/a
Όμιλος ΟΤΕ 1.011,3   975,4 +3,7% 2.866,8   2.825,7   +1,5%
Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) – τρίμηνο Γ’τρίμηνο  2019 Γ’τρίμηνο  2018 +/- % Προσ. EBITDA (AL) Γ’τρίμηνο  2019
Ελλάδα 339,6 320,6 +5,9% 337,0
Περιθώριο (%) 44,0% 42,5% +1,5μον. 43,7%
Ρουμανία 36,1 41,2 -12,4% 35,8
Περιθώριο(%) 14,8% 18,2% -3,4μον. 14,7%
Όμιλος ΟΤΕ 375,7 361,8 +3,8% 372,8
Περιθώριο (%) 37,2% 37,1% +0,1μον. 36,9%

Σημείωση: Ο δείκτης ΠροσαρμοσμένοEBITDA(AL) υπολογίζεται  αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) – εννεάμηνο              Εννεάμηνο  2019   Εννεάμηνο  2018 +/- % Προσ. EBITDA (AL) Εννεάμηνο  2019
Ελλάδα 916,1 880,0 +4,1% 909,6
Περιθώριο (%) 41,9% 40,9% +1μον. 41,6%
Ρουμανία 92,1 111,6 -17,5% 90,3
Περιθώριο (%) 13,3% 16,2% -2,9μον. 13,1%
Όμιλος ΟΤΕ 1.008,2 991,6 +1,7% 999,9
Περιθώριο (%) 35,2% 35,1% +0,1μον. 34,9%

Σημείωση: Ο δείκτης ΠροσαρμοσμένοEBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

ΕΛΛΑΔΑ
Λειτουργικά στοιχεία Γ’ τρίμηνο 2019 Γ’ τρίμηνο 2018   +/- % Γ’ τρίμηνο 2019 +/-(000)
Συνδέσεις Λιανικής 2.637.718 2.641.979 -0,2% (10.132)
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.969.105 1.857.388 +6,0% 18.340
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών* 694.848 482.653 +44,0% 49.234
Συνδρομητές τηλεόρασης 548.646 534.093 +2,7% 4.963
Συνδρομητές κινητής 7.532.621   8.122.602   -7,3% (96.955)

*ΣυμπεριλαμβανομένωνVDSL, FTTH Vectoring & Super Vectoring

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδακατέγραψε καθαρή μείωση11 χιλιάδων γραμμών, εκ των οποίων 10 χιλιάδες γραμμές αφορούντη λιανική σταθερή του ΟΤΕ.

Ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καταγράφοντας 18 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις από την αρχή του έτους, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.969 χιλιάδες.Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας49χιλιάδεςκαθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από τη συνεχή επέκταση του δικτύου και την αυξανόμενη ζήτηση,δικαιώνοντας έτσι τις επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές.Στο τέλος του τριμήνου,695 χιλιάδες συνδρομητές είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.Με τη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιώνστη συνδρομητική βάση λιανικής του ΟΤΕνα ανέρχεται στο 75%, οι υψηλότερες ταχύτητες είναι το όχημα για την ενίσχυση του ARPUκαιτων εσόδων.Στις 30Σεπτεμβρίου 2019, το81% τωνπελατώνυπηρεσιών οπτικής ίνας τουΟΤΕαπολάμβανεταχύτητες 50 Mbpsήκαιμεγαλύτερες,έναντι47% έναχρόνονωρίτερα.Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι ενεργές καμπίνες  VDSLαυξήθηκαν κατά πάνω από 450 και ανήλθαν σε 15,7 χιλιάδες.

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV αυξήθηκε κατά 5 χιλιάδες και ανήλθεσε 549 χιλιάδες,ενισχυμένοςκατά 2,7% σε ετήσια βάση.Ταέσοδα της τηλεόρασηςαυξήθηκανκατά 4%περίπου.Η COSMOTE TV ετοιμάζεται να λανσάρει στα μέσα Νοέμβρη μία νέα overthetop (ΟΤΤ) πλατφόρμαγια προσωποποιημένες υπηρεσίες, η οποία αναμένεται ναενισχύσειτην ανάπτυξη της τηλεόρασης.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε πρόσφατα την ανάληψη μεγάλων έργων ICT, μεταξύ των οποίων έργο στη Χάγη για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EuropeanPatentOffice-EPO), αλλά και στο Παρίσι για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthority). Τα έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών αναμένεται να ενισχύουνπεραιτέρω τα έσοδα λιανικής του ΟΤΕ κατά το 4ο τρίμηνο.

Στην κινητή, ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο,με αύξηση εσόδων λιανικής κατά 3,0%, τροφοδοτούμενη από την αύξηση κατά περίπου 12% στην καρτοκινητή, όπου οι δομικές αλλαγές και νέες πρωτοβουλίες που εφαρμόστηκαν το τελευταίο διάστημα αποδίδουν θετικά αποτελέσματα και υψηλότερο ARPU. Στα συμβόλαια, η τάση συνεχίζει να βελτιώνεται, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της αξίας του πελάτη καθώς και των όλο και πιο ελκυστικών και ανταγωνιστικών προϊοντικών προτάσεων της εταιρείας.

Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχισθεί και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, καθώς θα έχει συμπληρωθεί  ένα έτος από την υιοθέτηση ρυθμιστικώνμέτρων σχετικών με την κατάργηση ειδικών χρεώσεων προς τους συνδρομητές.                            

Για μια ακόμα φορά, τα δεδομένα ήταν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης των εσόδων τόσο στην καρτοκινητή όσο και στους πελάτες συμβολαίου. Η ενίσχυσηκατά 21% των εσόδων από δεδομένα τροφοδοτήθηκε απόαύξηση κατά 12% των ενεργών χρηστών και κατά 57% της κίνησης, σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2018.

Ως αποτέλεσμαεποχιακών προσφορών, ημέση κίνησηdataανά ενεργό χρήστη κατέγραψενέορεκόρ κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Τρίμηνο (Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2019 Γ’τρίμηνο 2018 +/- % Εννεάμηνο  2019 Εννεάμηνο  2019 +/- %
Κύκλος Εργασιών 771,3   754,4   +2,2% 2.187,9 2.151,2   +1,7%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 236,8   232,7   +1,8% 701,5 684,6   +2,5%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 265,1   257,4   +3,0%   718,9   703,9   +2,1%  
– Έσοδα χονδρικής 152,5   149,0   +2,3% 430,6 422,5   +1,9%
-Λοιπά Έσοδα 116,9   115,3   +1,4% 336,9 340,2   -1,0%
Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 339,6   320,6   +5,9%   916,1   880,0   +4,1%  
Περιθώριο EBITDA % 44,0%   42,5%   +1,5μον.   41,9%   40,9%   +1μον.  

Στην Ελλάδα, το Γ΄ τρίμηνο του 2019τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €771,3 εκατ. αυξημένακατά 2,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2018.Η αύξηση κατά 1,8% των εσόδων απόυπηρεσίες λιανικής σταθερής, οφείλεται στις υπηρεσίες τηλεόρασης καικυρίως στιςευρυζωνικές υπηρεσίες.Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 3,0% στο τρίμηνο, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην καρτοκινητή και στα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 2,3% το Γ΄ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω υιοθέτησης υπηρεσιών οπτικής ίνας από άλλους εναλλακτικούς παρόχους.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά5,9%, στα €339,6 εκατ. με το προσαρμοσμένοπεριθώριο EBITDAνα διαμορφώνεται στο44,0%. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται τόσο στα βελτιωμένα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής και χονδρικής,όσο και σε δράσεις εξορθολογισμού εξόδων, ιδιαίτερα στο κόστος προσωπικού.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Λειτουργικά στοιχεία Γ’τρίμηνο 2019 Γ’τρίμηνο 2018 +/- % Γ’ τρίμηνο 2019 +/-(000)
Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας* 2.092.944 2.111.890 -0,9% (22.368) 
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών* 1.068.664 1.151.678 -7,2% (23.860) 
Συνδρομητές Τηλεόρασης 1.353.456 1.453.526 -6,9% (26.618) 
Πελάτες FMC 822.647 655.547 +25,5% 20.136
Συνδρομητές κινητής 4.224.544  4.643.224  -9,0% (227.895) 

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατώνFMC

Τρίμηνο (Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2019 Γ’τρίμηνο 2018 +/- % Εννεάμηνο  2019 Εννεάμηνο  2018 +/- %
Κύκλος Εργασιών 243,5   226,7   +7,4% 691,3 691,0   0,0%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 56,4   60,0   -6.0% 173,5 188,4   -7,9%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 79,8   82,0   -2,7%   234,8   246,0   -4,6%  
– Έσοδα χονδρικής 41,0   24,5   +67,3% 104,3 72,3   +44,3%
-Λοιπά Έσοδα 66,3   60,2   +10,1% 178,7 184,3   -3,0%
Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 36,1   41,2   -12,4%   92,1   111,6   -17,5%  
Περιθώριο EBITDA % 14,8%   18,2%   -3,4μον.   13,3%   16,2%   -2,9μον.  

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία αυξήθηκανκατά 7,4%, σε €243,5 εκατ.το Γ’ τρίμηνο του 2019, καθοδηγούμενα από τις επιδόσειςστις υπηρεσίες χονδρικής.

Οι επιδόσεις τόσο στο κομμάτι της σταθερής όσο και της κινητής παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με πρώτο μισό τους έτους, παρά το γεγονός ότι παραμένουν αρνητικές συγκρινόμενες με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικήςσταθερήςδιαμορφώθηκαν σε €56,4 εκατ., μειωμένα κατά 6,0%,σχεδόν σε αντιστοιχία με τις τάσεις του προηγούμενου τριμήνου.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €79,8 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, μειωμένακατά 2,7%, παραμένοντας ωστόσο βελτιωμένα σε σχέσημε τις τάσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.Εξαιρώντας κάποια έκτακτα έσοδα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής κατά τη διάρκεια του τριμήνου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα.Αυτή η επίδοση τροφοδοτήθηκε κυρίως από τα έσοδασε υπηρεσίες δεδομένων, σηματοδοτώντας ένα ακόμα τρίμηνο με σταθερή διψήφια ανάπτυξη. Οι προωθητικές ενέργειες που εφαρμόζει η εταιρεία για τηνπαρότρυνση των πελατών καρτοκινητής να μεταβούν σε συμβόλαιο αποφέρουν καρπούς, οδηγώντας σε βελτίωση του ARPU. Νέες συνεργασίες, κυρίως με καταστήματα λιανικής, αλλά και νέες προϊοντικές προτάσεις, θα βοηθήσουν την εταιρεία να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς.

Η εταιρεία πέτυχε επίσης ένα τρίμηνο ισχυρής ανάπτυξης της πελατειακής βάσης συνδυαστικών υπηρεσιώνκατά 26% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με το συνολικό αριθμό των πελατών να ανέρχεται σε 823 χιλιάδες, υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση της εταιρείας σε αυτό το κομμάτι της αγοράς.Τα έσοδα συνδυαστικών υπηρεσιών από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 32,4% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2018.  

Τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής, κατά 67,3% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2018, οφείλονται κυρίως στην αύξηση της διεθνούς κίνησης.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία υλοποίησε μέτρα για τον εξορθολογισμό του κόστους. Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, υποχώρησε οριακά σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας μειώσεις στο κόστος προσωπικού. 

Το προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, μειώθηκε κατά 12,4% σε €36,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019. Εξαιρουμένης της επίδρασης από την πώληση ακινήτων, τις ασυνήθιστα υψηλές προβλέψεις για επισφάλειες κατά το Γ’ τρίμηνο 2018 καθώς και τον αντιλογισμό των προβλέψεων στο τρέχον έτος, το προσαρμοσμένο EBITDA το Γ’ τρίμηνο του 2019 είναιοριακά αυξημένο σε σχέση με την περσινή περίοδο, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες λειτουργικές βελτιώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν σε βελτιωμένες ταμειακές ροές για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ  

 

Άντληση €500 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με νέο ομόλογο επταετούς διάρκειας

Την24η  Σεπτεμβρίου, η OTE plc προέβη σε άντληση€500 εκατ. από τις διεθνείς αγορές, με ομόλογο επταετούς διάρκειας με ετήσιο κουπόνι 0,875%.Το κουπόνι φέρει την εγγύηση του ΟΤΕ και έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων.

Σχετικα αρθρα

Η επικείμενη χρηματοπιστωτική μεταβλητότητα

admin

Η Μέρκελ κερδίζει με το να μην είναι εκεί

admin

Μπαρόζο : Η Ευρώπη βγήκε ισχυρότερη από την κρίση

admin

Το χάος της Βρετανίας ξεπερνά το Brexit

admin

Σοβαρή κάμψη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία

admin

Μια «καλή» λύση για το χρέος επιδιώκει η Αθήνα

admin

«Νέο μνημόνιο δεν υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί»

admin

Ο χρόνος τρέχει: Η ΕΕ προειδοποιεί τη Βρετανία

admin

Το καλό και το κακό κούρεμα

admin

Έτοιμοι για… πάρτι οι λαθρέμποροι καυσίμων!

admin

Πόσο αποτελεσματικά είναι τελικά τα αρνητικά επιτόκια;

admin

Μήπως η μεγαλύτερη απειλή για το ευρώ είναι η Γερμανία;

admin

Fitch:Καμπανάκι για δικαστικές αποφάσεις και κόκκινα δάνεια

admin

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για ΕΝΦΙΑ, φορολογία, 120 δόσεις και προσλήψεις

admin

Ζήτημα χρόνου ένας συμβιβασμός Ρώμης-Βρυξελλών

admin

Deutche Welle: Η απομείωση του ελληνικού χρέους θα γίνει εντός του 2018

admin

ΧΑ:Αναμονή έως…το εμβόλιο

admin

Ιταλία, ο μεγάλος ασθενής του ευρώ

admin