Image default
Επιχειρήσεις

Epsilon Net: Την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ ενέκρινε η ΓΣ

Η Εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 πμ, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.889.152 μετοχές σε σύνολο 11.175.440 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,49% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων τα εξής:

Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με 5ετή θητεία, το οποίο απαρτίζεται από τους:

1.ΜΙΧΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,

2.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

3.ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ,

4.ΠΡΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΓΑΒΡΙΗΛ,

5.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

6.ΓΡΙΜΠΕΛΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

7.ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ,

8.ΚΟΜΝΗΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

9.ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Εγκρίθηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

1.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ ως Πρόεδρο της Επιτροπής

2.ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΜΝΗΝΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ ως Μέλος της Επιτροπής και

3.ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως Μέλος της Επιτροπής

Η θητεία της επιτροπής ελέγχου ορίζεται πενταετής ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα µε τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε: Α) Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού έως 667.368,00 ευρώ με την έκδοση έως 2.224.560 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, με Τιμή Διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (συμπεριλαμβανομένου τυχόν εύρους εντός του οποίου αυτή τελικά θα καθοριστεί) που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός το αργότερο ενός έτους από τη λήψη της παρούσας, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των νεοεκδοθησομένων μετοχών υπέρ το άρτιο, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»,

Β) Η διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της εισαγωγής αυτών, στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005),

Γ) Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται από το Ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό του Χ.Α.,

Δ) Ότι οι νεοεκδοθησόμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι κοινές με ψήφο, ονομαστικές και θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος στα κέρδη της χρήσης 2019, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,

Ε) Ότι σε περίπτωση που η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018,

ΣΤ) Ότι η προθεσμία καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα είναι τέσσερις (4) μήνες και θα ξεκινήσει από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει την Τιμή Διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (άρθρο 20 και 25 του Ν. 4548/2018) και

Ζ) Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ρυθμίσει και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που είναι σχετικό με τη διαδικασία της Αύξησης και της Δημόσιας Εγγραφής και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. συμπεριλαμβανομένων της χορήγησης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., να αποφασίσει για τις λεπτομέρειες της διάθεσης και για οποιουσδήποτε άλλους όρους, να καταρτίσει το απαιτούμενο από την νομοθεσία Ενημερωτικό Δελτίο και Έντυπο Εταιρικό Προφίλ (σε συνεργασία με το Σύμβουλο Έκδοσης), να προσδιορίσει το δεσμευτικό εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών εντός του οποίου θα προκύψει η τελική Τιμή Διάθεσης των μετοχών που θα προσφερθούν με Δημόσια Προσφορά, σε συνεργασία με το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και της τελικής τιμής αυτών, σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία και όλα τα συναφή ζητήματα και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και τη διαγραφή των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την εισαγωγή αυτών στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ενόψει της ληφθείσας κατά τα ανωτέρω απόφασης, τροποποίησε το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής και διαμόρφωσε ολόκληρο το Καταστατικό σε νέο κείμενο.

Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

Η Εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, σήμερα Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Πάροδο 17ης Νοεμβρίου, αριθ. 87 – Ζώνη ΕΜΟ Πυλαία – Θεσσαλονίκης, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτά εκλέχθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Νοεμβρίου 2019 και συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως εξής:

1.ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

2.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

3.ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,

4.ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ, Εκτελεστικό Μέλος,

5.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,

6.ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,

7.ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8.ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

9.ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του εκλεγέντος ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου έχει διάρκεια πέντε (5) ετών, ήτοι μέχρι την 15-11-2024 και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας, κατ’ εξαίρεση παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σχετικα αρθρα

Lamda: Στο 50,62% μειώθηκε το ποσοστό της Consolidated Lamda

admin

Παπαστράτος: Εντείνουν τη συνεργασία στις ΗΠΑ PMI και Altria

admin

Alpha Bank: O Φώντας Αυλωνίτης νέος Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής

admin

Vidavo: Αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας η ΓΣ

admin

Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΟΤΟΕ με τη Νέα Δημοκρατία

admin

Η Alpha Bank «Best Private Bank in Greece» για δεύτερη συνεχή χρονιά

admin

Intertech: Μερική αλλαγή στην κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων

admin

Κερδοφορία και θετικές ταμειακές ροές για τα ΕΛΠΕ

admin

Forthnet: Εκτός και ο Antenna, «μνηστήρας» τώρα ο Μαρινάκης

admin

Τοποθετήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ

admin

Καθοδικά οι πωλήσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος

admin

«Πάνω από τον πήχη» η Viohalco

admin

Πρόταση μίσθωσης παραγωγικών εγκαταστάσεων της ΕΒΖ από την Innovation Brain

admin

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ανοδος κερδών 59,5% στο εννεάμηνο

admin

Libra: Αγοράζει από την China New Energy φωτοβολταϊκά 30 MW

admin

ΕΧΑΕ: Στα €5,9 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη 9μήνου

admin

Εξοδο στις αγορές με ευρωομόλογο ετοιμάζει η Ελλάκτωρ

admin

Alpha: Μεταφορά 800 ατόμων στη νέα CEPAL

admin