Image default
Επιχειρήσεις

Epsilon Net: Την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ ενέκρινε η ΓΣ

Η Εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 πμ, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.889.152 μετοχές σε σύνολο 11.175.440 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,49% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων τα εξής:

Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με 5ετή θητεία, το οποίο απαρτίζεται από τους:

1.ΜΙΧΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,

2.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

3.ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ,

4.ΠΡΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΓΑΒΡΙΗΛ,

5.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

6.ΓΡΙΜΠΕΛΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

7.ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ,

8.ΚΟΜΝΗΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

9.ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Εγκρίθηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

1.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ ως Πρόεδρο της Επιτροπής

2.ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΜΝΗΝΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ ως Μέλος της Επιτροπής και

3.ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως Μέλος της Επιτροπής

Η θητεία της επιτροπής ελέγχου ορίζεται πενταετής ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα µε τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε: Α) Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού έως 667.368,00 ευρώ με την έκδοση έως 2.224.560 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, με Τιμή Διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (συμπεριλαμβανομένου τυχόν εύρους εντός του οποίου αυτή τελικά θα καθοριστεί) που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός το αργότερο ενός έτους από τη λήψη της παρούσας, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των νεοεκδοθησομένων μετοχών υπέρ το άρτιο, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»,

Β) Η διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της εισαγωγής αυτών, στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005),

Γ) Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται από το Ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό του Χ.Α.,

Δ) Ότι οι νεοεκδοθησόμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι κοινές με ψήφο, ονομαστικές και θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος στα κέρδη της χρήσης 2019, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,

Ε) Ότι σε περίπτωση που η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018,

ΣΤ) Ότι η προθεσμία καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα είναι τέσσερις (4) μήνες και θα ξεκινήσει από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει την Τιμή Διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (άρθρο 20 και 25 του Ν. 4548/2018) και

Ζ) Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ρυθμίσει και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που είναι σχετικό με τη διαδικασία της Αύξησης και της Δημόσιας Εγγραφής και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. συμπεριλαμβανομένων της χορήγησης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., να αποφασίσει για τις λεπτομέρειες της διάθεσης και για οποιουσδήποτε άλλους όρους, να καταρτίσει το απαιτούμενο από την νομοθεσία Ενημερωτικό Δελτίο και Έντυπο Εταιρικό Προφίλ (σε συνεργασία με το Σύμβουλο Έκδοσης), να προσδιορίσει το δεσμευτικό εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών εντός του οποίου θα προκύψει η τελική Τιμή Διάθεσης των μετοχών που θα προσφερθούν με Δημόσια Προσφορά, σε συνεργασία με το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και της τελικής τιμής αυτών, σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία και όλα τα συναφή ζητήματα και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και τη διαγραφή των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την εισαγωγή αυτών στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ενόψει της ληφθείσας κατά τα ανωτέρω απόφασης, τροποποίησε το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής και διαμόρφωσε ολόκληρο το Καταστατικό σε νέο κείμενο.

Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

Η Εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, σήμερα Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Πάροδο 17ης Νοεμβρίου, αριθ. 87 – Ζώνη ΕΜΟ Πυλαία – Θεσσαλονίκης, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτά εκλέχθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Νοεμβρίου 2019 και συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως εξής:

1.ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

2.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

3.ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,

4.ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ, Εκτελεστικό Μέλος,

5.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,

6.ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,

7.ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8.ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

9.ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του εκλεγέντος ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου έχει διάρκεια πέντε (5) ετών, ήτοι μέχρι την 15-11-2024 και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας, κατ’ εξαίρεση παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σχετικα αρθρα

Νέα πρόστιμα ύψους 880.000 ευρώ σε τέσσερα e-shops

admin

Σταθερός τζίρος και κάμψη κερδών για το Πλαίσιο

admin

Ryanair: Με προσφορές για Ιούλιο – Αύγουστο καλωσορίζει το «άνοιγμα» του τουρισμού στη Μεσόγειο

admin

Grant Thornton: Στη “μετά κορονοϊού” εποχή χρειάζονται μακροπρόθεσμα μέτρα ανάκαμψης

admin

Ιωάννου (ΑΒΑΞ): «Wakeup call» η πανδημία για οικονομία και υποδομές

admin

Ρωσική εταιρεία υπό αμερικανικές κυρώσεις έφτιαξε τις μάσκες που εστάλησαν στις ΗΠΑ

admin

Αντ. Γκουτέρες: Να προστατέψουμε τα παιδιά μας από τον κορονοϊό και να διασφαλίσουμε την ευημερία τους

admin

Θρίλερ με τα δάνεια και τον έλεγχο της ΑΝΕΚ

admin

Κύκλος εργασιών €190 εκατ. για την Avis το 2019

admin

Πέθανε ο Γάλλος τραγουδιστής Κριστόφ

admin

Οι δύο «κρυφές» εκκρεμότητες στο Ελληνικό

admin

Ιδιωτικοποιήσεις: Εσοδα-ρεκόρ 2,4 δισ. το 2020 αλλά με… αστερίσκους

admin

Νέα Υόρκη: “Παλεύουμε ακόμη με 2.000 εισαγωγές κάθε ημέρα στα νοσοκομεία – Πρέπει όμως να ανοίξουμε την οικονομία”

admin

ΕΛΓΕΚΑ: Εκταμιεύθηκαν ομολογιακά δάνεια ύψους 49,7 εκατ. ευρώ

admin

Intracom Telecom: Λύση NGINius-Charging σε Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό στην Ελλάδα

admin

Η Boussias Communications National Winner στα European Business Awards 2019

admin

Την ένταξη στα μέτρα στήριξης ζητούν εργαζόμενοι επισιτισμού – τουρισμού

admin

Νέα μονάδα αφαλάτωσης στην Τήνο από την Watera Ελλάς

admin