Image default
Πρώτο Θέμα Τοις Μετρητοίς

H Lamda και το Ελληνικό…

Στα-6,7-ευρώ-η-τιμή-διάθεσης-των-νέων-μετοχών-της-lamda-development

Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τη σημερινή συνεδρίαση για τη ΛΑΜΔΑ, δεδομένου ότι είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του δικαιώματος. Και με δεδομένο τον τζόγο που έγινε στο δικαίωμα τον τελευταίο καιρό.

 Θα περιμένουμε να δούμε αν σήμερα, τελευταία ημέρα. Θα βγει ο αέρας, παρασέρνοντας πιθανόν βραχυπρόθεσμα και τη μετοχή. Ή θα απορροφηθούνε τα όποια δικαιώματα, με τη μετοχή να δείχνει τη δυναμική της. Θυμίζουμε πως χθες η μετοχή έκλεισε στα 7,39 ευρώ, +0,96%. Και το δικαίωμα στα 0,80 ευρώ, +6,67% (η αγορά της μετοχής μέσω δικαιώματος δίνει μια τιμή 7,36 ευρώ, όσο ουσιαστικά και στο ταμπλό).

Κατάσταση αποτελεσμάτων (Ποσά σε € χιλ.)* 2017 2018 01.01.- 30.06.2019 01.01.- 30.06.2018
Πωλήσεις 87.179 79.379 39.511 38.481
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (3.199) 102.519 77.576 70.504
Κατάσταση αποτελεσμάτων (Ποσά σε € χιλ.)* 2017 2018 01.01.- 30.06.2019 01.01.- 30.06.2018
Καθαρό κέρδος ή ζημία κατανεμημένο σε μετόχουςτης    μητρικής)                                                                                                                                                                                     (48.315) 42.327 37.179 25.099
Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους    της μητρικής για την χρήση (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)                                                                                                     €(0,62) €0,54 €0,48 €0,32

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεση Δημοσιευμένη Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της 30.06.2019.

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ποσά σε € χιλ.)* 31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019
Σύνολο ενεργητικού 976.713 1.045.861 1.181.914
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 377.377 434.616 476.035
Καθαρός Δανεισμός(1) 327.488 378.371 375.061

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

 • Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται ως εξής: Μακροπρόθεσμα δάνεια + Βραχυπρόθεσμα δάνεια- Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα – Χρηματοοικονομικά εργαλεία σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεση Δημοσιευμένη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της 30.06.2019.

Κατάσταση ταμειακών ροών (Ποσά σε € χιλ.)* 2017 2018 01.01.- 30.06.2019 01.01.- 30.06.2018
Καθαρές ταμειακές ροές (για)/από λειτουργικές δραστηριότητες 28.430 (1.747) 13.200 (4.198)
Καθαρές ταμειακές ροές (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες (19.612) (23.814) (9.981) 12.266
Καθαρές ταμειακές ροές (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (21.219) 7.192 846 (31.275)

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεση Δημοσιευμένη Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της 30.06.2019.

Δεν υπάρχουν επιφυλάξεις στην έκθεση ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται άτυπες (pro forma) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες την 31.12.2018:

    Ιστορικά Ενοποιημένα Στοιχεία Ιστορικά στοιχεία της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.   Η Αύξηση (Σημείωση 1) Απαλοιφές Ενοποίησης   Pro forma Σύνολο
(Ποσά σε € χιλ.) Η Συναλλαγή (Σημείωση 2)  
Σύνολο ενεργητικού 1.045.861 8.265 640.000 461.439 2.155.565
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 434.616 4.473 640.000 (4.473) 1.074.616
Σύνολο υποχρεώσεων 611.245 3.792 465.912   1.080.949

Σημειώσεις:

 1. Εκτίμηση των ακαθάριστων εσόδων από αυτή την προσφορά (650.000 χιλ.)- εκτιμώνενες δαπάνες έκδοσης 10.000 χιλ.

2. Η Εταιρία με βάση τη Σύμβαση, θα προβεί στην αγορά του συνόλου των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι Αναβλητικές Αιρέσεις που συμπεριλαμβάνουν και τη μεταβίβαση των Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων . Η Διοίκηση εκτιμά ότι η αγορά της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. δεν εμπίπτει στο λογιστικό πλαίσιο των Συνενώσεων Επιχειρήσεων των Δ.Π.Χ.Α. 3, αλλά στο πλαίσιο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και θα λογιστικοποιηθεί με βάση τη παρ. 2 (β) των Δ.Π.Χ.Α. 3. Σε περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακού στοιχείων ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν επιχείρηση, ο αποκτών αναγνωρίζει τα επιμέρους αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις στο κόστος αγοράς, το οποίο επιμερίζεται στα επιμέρους αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις με βάση τις σχετικές τους εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία αγοράς. Επιπλέον, τέτοιου είδους συναλλαγές δεν καταλήγουν σε υπεραξία.

Β.3 Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον Εκδότη;

 Κίνδυνος που σχετίζεται με το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την εγχώρια αγορά

 ακινήτων.

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε διακυμάνσεις στη ζήτηση και προσφορά ακινήτων στην εγχώρια αγορά που επηρεάζονται από τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη χώρα και τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά ακινήτων. Τυχόν ακραίες αρνητικές μεταβολές των ανωτέρω δύναται να έχουν αντίστοιχα αρνητικό

αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα, στις εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου.

 Κίνδυνοι που σχετίζονται με την υφιστάμενη δραστηριότητα του Ομίλου.

 • Η μη θεραπεία των συνεπειών της αρ. 376/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας και η τυχόν δυσμενής έκβαση εκκρεμούς δικαστικής και διοικητικής υπόθεσης που αφορά στο εμπορικό κέντρο «The Mall Athens» δύναται να οδηγήσει στον ουσιώδη περιορισμό των εκμεταλλεύσεων που λειτουργούν σήμερα στο εν λόγω εμπορικό κέντρο και σε αυτήν ακόμη τη διακοπή της λειτουργίας του εμπορικού κέντρου και άρα να επιδράσει ουσιωδώς αρνητικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου.
 • Τα τρία εμπορικά κέντρα του Ομίλου, «The Mall Athens», «Golden Ηall» και «Mediterranean Cosmos» συνεισέφεραν το 2018 το 96% των εσόδων του Ομίλου και το 92% της συνολικής εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου. Συνεπώς τυχόν σημαντική αρνητική μεταβολή των οικονομικών αποτελεσμάτων ή και της εμπορικής αξίας των ως άνω εμπορικών κέντρων, είτε λόγω εξωγενών παραγόντων, είτε λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τα εμπορικά κέντρα, θα είχε ουσιώδη δυσμενή επίδραση στα βασικά ανταλλάγματα των εμπορικών συνεργατών και συνεπώς στα έσοδα του Ομίλου, την εύλογη αξία των εν λόγω ακινήτων, τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και τη χρηματοοικονομική του θέση.
 • Για την επιτυχή λειτουργία των εμπορικών κέντρων του Ομίλου είναι απαραίτητη η απρόσκοπτη συνέχιση της συνεργασίας με τους εμπορικούς συνεργάτες του Ομίλου, INDITEX S.A., ATTICA ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. που καταλαμβάνουν μεγάλα ή/και πολλά σε αριθμό καταστήματα του Ομίλου και συνεισφέρουν σημαντικό ποσοστό επί των ενοποιημένων πωλήσεων του Ομίλου. Τυχόν αποχώρηση ή ταμειακή αδυναμία κάποιου από τους παραπάνω εμπορικούς συνεργάτες εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να εξευρεθεί αμέσως αντικαταστάτης του, ή και σημαντική αλλαγή των όρων συνεργασίας ή και επαναδιαπραγμάτευση των συμβατικών όρων με αυτόν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση των εσόδων του Ομίλου, καθώς και σε πιθανή μείωση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα και να επηρεάσουν δυσμενώς τα οικονομικά αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, καθώς και την ικανότητά του να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θα είχε πιθανή επίπτωση στην επισκεψιμότητα του αντίστοιχου εμπορικού κέντρου, στις εμπορικές επιδόσεις άλλων καταστημάτων και στη γενικότερη λειτουργία του.
 • Σε ενδεχόμενη μη κάλυψη του εκτιμώμενου ελλείμματος σε κεφάλαιο κίνησης για τους επόμενους 12 μήνες, μέσω δημόσιας προσφοράς ομολογιών στο επενδυτικό κοινό που στοχεύει να πραγματοποιήσειμετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, η Εταιρία θα επιδιώξει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως την λήψη πρόσθετου τραπεζικού δανεισμού και τις πωλήσεις παγίων. Τυχόν αδυναμία της Εταιρίας να υλοποιήσει έγκαιρα και με επιτυχία τα ανωτέρω θα επηρεάσει αρνητικά την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.

 Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επένδυση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., εταιρία ειδικού σκοπού, με

 σκοπό την διαχείριση, διοίκηση και αξιοποίηση του Ακινήτου

 • Η αγορά και ανάπτυξη του Ακινήτου αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Ομίλου έναντι του Πωλητή υπό τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης. Τυχόν καταγγελία της Σύμβασης αφού λάβει χώρα η Μεταβίβαση, θα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη μεταβίβαση της κυριότητας των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. στον Πωλητή, την απώλεια των δόσεων που θα έχουν καταβληθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και της εγγυητικής επιστολής για ποσό ίσο με την παρούσα αξία του πιστούμενου τιμήματος, χωρίς να αποκλείονται περαιτέρω υποχρεώσεις αποζημίωσης του Πωλητή με συνέπεια να επηρεαστεί ουσιωδώς αρνητικά η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, να καταγραφούν σημαντικές ζημίες και αντιστοίχως να μειωθεί η καθαρή θέση του Ομίλου.
 • Η επένδυση στο Ακίνητο αφορά στην αστική ανάπτυξη έκτασης περίπου 6,2 εκατ. τ.μ., χωρίς να υπάρχει προηγούμενο παρομοίου εγχειρήματος στην Ελλάδα. Πιθανή αποτυχία της διοίκησης του Ομίλου να αναπτύξει το Ακίνητο και να διαχειριστεί επιτυχώς όλους τους κινδύνους ανάπτυξής του , ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοτυπία, το μακροπρόθεσμο του σχεδιασμού, την ανάμειξη πολλών φορέων και την πολυπλοκότητά του, δύναται να επιδράσει ουσιωδώς αρνητικά τα αποτελέσματα και

την καθαρή θέση του Ομίλου, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο οι μέτοχοι να απωλέσουν σημαντικό μέρος της αξίας της επένδυσής τους ή και να κληθούν να εισφέρουν πρόσθετα κεφάλαια.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. στον Αγοραστή είναι η πλήρωση των Αναβλητικών Αιρέσεων. Η Σύμβαση περιλαμβάνει σημαντικές αναβλητικές αιρέσεις από την πλήρωση των οποίων εξαρτάται η ολοκλήρωση της αγοράς και μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. στον Αγοραστή. Τυχόν χρονική καθυστέρηση στην πλήρωση των εν λόγω αιρέσεων δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την Ημερομηνία Μεταβίβασης με συνέπεια τη χρονική καθυστέρηση έναρξης ή/και ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης με συνέπεια την αρνητική επίπτωση στις ταμειακές ροές και τα έσοδα του Ομίλου λόγω αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων (περιλαμβανομένου και του κόστους υλοποίησης) χωρίς την αναμενόμενη, ποσοτικά και χρονικά, εισροή εσόδων από την υλοποίηση της Επένδυσης.
 • Η Διοίκηση του Ομίλου διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει (κατόπιν σχετικής αξιολόγησης και αφού προηγουμένως έχουν πληρωθεί όλες οι άλλες αναφερόμενες αιρέσεις) να παραιτηθεί από την αναμονή πλήρωσης της αίρεσης περί μη εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης και να προχωρήσει στη Μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο καθυστέρησης ολοκλήρωσης, μερικής ή και ολικής ματαίωσης του υφιστάμενου σχεδιασμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου λόγω των δικαστικών εκκρεμοτήτων, καθώς και τον κίνδυνο επανασχεδιασμού του Έργου σε συμμόρφωση τυχόν δικαστικών αποφάσεων γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων για τον Όμιλο, σε ουσιώδη μείωση των ταμειακών του ροών λόγω αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων (περιλαμβανομένου και του κόστους υλοποίησης σε περίπτωση επανασχεδιασμού) χωρίς την αναμενόμενη, ποσοτικά και χρονικά, εισροή εσόδων από την υλοποίηση της Επένδυσης. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο καταγραφής ζημιογόνων χρήσεων και μείωσης της καθαρής θέσης του Ομίλου, ενώ η Εκδότρια ίσως χρειαστεί να ενισχύσει περαιτέρω με νέα κεφάλαια την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
 • Τυχόν σημαντικές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων αξιοποίησης του Ακινήτου (εξαιρουμένων καθυστερήσεων για λόγους που εμπίπτουν στη σφαίρα του ελληνικού δημοσίου) οι οποίες θα επηρεάσουν την Επενδυτική Υποχρέωση ή και ενδεχόμενο ενεργοποίησης ποινικών ρητρών κατά του Αγοραστή λόγω της μη προσήκουσας εκπλήρωσης των Επενδυτικών Υποχρεώσεων δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς αρνητικά τα αποτελέσματα είτε του Αγοραστή, είτε της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. αντίστοιχα και λόγω της ολικής ενοποίησης με 100%, τα αποτελέσματα του Ομίλου. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο καταγραφής ζημιογόνων χρήσεων και μείωσης της καθαρής θέσης του Ομίλου, ενώ η Εκδότρια ίσως χρειαστεί να ενισχύσει περαιτέρω με νέα κεφάλαια τον Όμιλό της.

Σχετικα αρθρα

Tο παράλληλο σύμπαν του Πούτιν

admin

Η ανήθικη προσφυγική πολιτική της Πολωνίας

admin

Τι συμφώνησαν και τι όχι οι ηγέτες της Ευρώπης

admin

Προ των πυλών «αρκούδες» στη Wall Street;

admin

DW: Αγωνία για τους πρόσφυγες του χειμώνα στην Ελλάδα

admin

Μία δεκαετία σκανδάλων και προκλήσεων για την αυτοκινητοβιομηχανία

admin

DW: Ένα ακόμη δυνατό τουριστικό καλοκαίρι

admin

Τέσσερα σενάρια για το Brexit

admin

Eρευνα Nielsen: Οι Ελληνες ανήσυχοι για την εργασία, την οικονομία, την υγεία και την εγκληματικότητα

admin

H Ελλάδα έχει σχεδόν πτωχεύσει

admin

Οι προτεινόμενες ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις σκοντάφτουν στην αντιπολίτευση

admin

ΧΑ:Οι αναδιαρθρώσεις φτιάχνουν κλίμα και διαθέσεις…

admin

Η πολιτική του Brexit πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο

admin

Γιατί δεν είναι όλα τα χρέη ίδια !

admin

Οι ψηφοφόροι αμφισβήτησαν το status quo της Ευρώπης

admin

ΕΕ: η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στα σύνορα αλλά δεν αρκεί

admin

Ποιες τρύπες καλείται να κλείσει ο Στουρνάρας;

admin

Η δυναμική πορεία των ελληνικών κρασιών, στην παγκόσμια αγορά

admin