Image default
Οικονομία

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στα ΕΛΤΑ

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ θα πραγματοποιηθούν στα ΕΛΤΑ, στην Αττική, αλλά και σε όλη την επικράτεια, με τις συμβάσεις να είναι διάρκειας δύο μηνών και το σύνολο των προσλήψεων να είναι για άτομα χωρίς πτυχίο. Αφορούν θέσεις διανομέων, εσωτερικής εκμετάλλευσης, διακομιστών και οδηγών.

Ακολουθεί η λίστα με τις προκηρύξεις, όπως τη δημοσιοποίησε η ιστοσελίδα dimosio.gr…

Για ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και ΥΕ Διαμετακομιστών δείτε εδώ.

Για τους Οδηγούς δείτε εδώ.

Για τους Διανομείς δείτε εδώ.

Για ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης δείτε εδώ.

Για την Αλεξανδρούπολη δείτε εδώ.

Για το Διδυμότειχο δείτε εδώ.

Για την Ορεστιάδα δείτε εδώ.

Για το Σουφλί δείτε εδώ.

Για τη Δημοτική Ενότητα Φερών δείτε εδώ.

Για την Ξάνθη δείτε εδώ.

Για το Κ. Νευροκόπι δείτε εδώ.

Για τον Δ. Μαρωνίας-Σαπών δείτε εδώ.

Για Θάσο και Καβάλα δείτε εδώ.

Για το Ωραιόκαστρο δείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι, ήδη έχουν ανακοινωθεί ακόμη 31 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των προσλήψεων σε 364.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει να εκτελέσουν τα καθήκοντα της θέσης που επιλέγουν και να είναι ηλικίας 18-65 ετών. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες.

Δικαίωµα στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1, παρ.1 του Ν 2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους.

Για τους υποψήφιους χωρίς την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.

∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους ομογενείς και ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι υποψήφιοι για την Ειδικότητα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο.

 1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 4. Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εμπειρίας δικαιολογητικά, σύμφωνα µε τον Πίνακα Γ (εμπειρία και τρόπος απόδειξης). Ανώτατο όριο εμπειρίας: εξήντα (60) ακέραιοι μήνες.

Οι υποψήφιοι για την Ειδικότητα ∆Ε ΟΔΗΓΩΝ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, χωρίς επικύρωση.

 1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση , στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 4. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
 5. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται είτε µε την κατάθεση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερόμενου, είτε µε την καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του Κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα στην Κατηγορία Γ.
 6. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 7. Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εμπειρίας δικαιολογητικά, σύμφωνα µε τον πίνακα Γ (εμπειρία και τρόπος απόδειξης). Ανώτατο όριο εμπειρίας: εξήντα (60) ακέραιοι μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Αττικής, οδός Κουμουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 5ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, ώρες υποβολής 08:30 – 13:30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 33 53 859, κ. Θωμάς Παππάς).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30 Ιανουαρίου 2020 και λήγει στις 05 Φεβρουαρίου 2020 . Οι υποψήφιοι για την Ειδικότητα ∆Ε ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο.

 1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 4. Ισχύουσα άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας.
 5. Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εμπειρίας δικαιολογητικά σύμφωνα µε τον πίνακα Γ (Εμπειρία και τρόπος απόδειξης). Ανώτατο όριο εμπειρίας εξήντα (60) ακέραιοι μήνες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή, αρχίζει 30-01-2020 και λήγει 05-02-2020.

Σχετικα αρθρα

Ανοιγμα με πτωτικές τάσεις στο Χρηματιστήριο -Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων οι τραπεζικές μετοχές

admin

Το 96% των κτιρίων σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι υποψήφια για το “Εξοικονομώ”

admin

Κοροναϊός : Κατάφερε τελικά η αμφιλεγόμενη στρατηγική της Σουηδίας να σώσει την οικονομία;

admin

Είσοδος της ΔΕΠΑ στον πλωτό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη

admin

Lufthansa : Προχωρά σε περικοπή 22.000 θέσεων εργασίας – Οι μισές στη Γερμανία

admin

Κοροναϊός : Τι ισχύει για το προσωπικό των επιχειρήσεων που τελούν σε αναστολή

admin

Αυξήθηκε λόγω πανδημίας η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από ΕΚΤ

admin

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Μαΐου 2020

admin

Κοροναϊός : Σκέψεις για παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας

admin

Κοροναϊός : Τι προβλέπει η νέα ΠΝΠ για την έκπτωση 25% του ΦΠΑ για τον Απρίλιο

admin

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη και «Landis+Gyr» : Επένδυση με δημιουργία 170 νέων θέσεων εργασίας

admin

Ισχυρές απώλειες στη Wall Street στη σκιά της αγοράς πετρελαίου

admin

Κορονοϊός: Οι θεσμοί θα μας αξιολογήσουν αυτή τη φορά μέσω τηλεδιασκέψεων

admin

Υπερωρίες λόγω καραντίνας: Αλλάζει η διάταξη μετά τις αντιδράσεις – Τι θα ισχύσει

admin

Αποκλειστικό MEGA: Η απόφαση για τις ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων Ιανουαρίου

admin

Τα ορόσημα του 2020 για την οικονομία : Με το βλέμμα στο Eurogroup και τους οίκους αξιολόγησης

admin

Ο κορονοϊός απειλεί να μολύνει την παγκόσμια οικονομία

admin

Πρόγραμμα ανταμοιβής στους συνεπείς δανειολήπτες από την Εθνική Τράπεζα

admin