Image default
Τράπεζες

Αυξήθηκαν 50% τα κέρδη της ΕΚΤ, στα 2,4 δισ. το 2019

Οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2019 δείχνουν ότι τα κέρδη χρήσης αυξήθηκαν κατά 790 εκατ. ευρώ σε 2,366 δισ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο σε δολάρια ΗΠΑ και το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP).

Το 2019 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 2,686 δισ. ευρώ (2018: 2.277 εκατ. ευρώ). Οι καθαροί τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων αυξήθηκαν σε 1.052 εκατ. ευρώ (2018: 862 εκατ. ευρώ), ως αποτέλεσμα της αύξησης των τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο σε δολάρια ΗΠΑ. Οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το πρόγραμμα APP αυξήθηκαν κατά 316 εκατ. ευρώ σε 1.136 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των μέσων διακρατούμενων τίτλων και της αύξησης της μέσης απόδοσης των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme – PSPP) στη διάρκεια του έτους σε σύγκριση με το 2018. Αντιθέτως, οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme – SMP) μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, σε 291 εκατ. ευρώ (2018: 384 εκατ. ευρώ).

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 197 εκατ. ευρώ (2018: πραγματοποιηθείσες ζημίες ύψους 77 εκατ. ευρώ), λόγω των πραγματοποιηθέντων κερδών από μεταβολές τιμών τίτλων σε δολάρια ΗΠΑ, καθώς η μείωση των αποδόσεων των ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ στη διάρκεια του έτους είχε θετική επίδραση στην αγοραία αξία τους.

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ (2018: 69 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από μεταβολές τιμών επί ορισμένων τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο ίδιων κεφαλαίων και στο χαρτοφυλάκιο σε δολάρια ΗΠΑ.

Στους τίτλους που διακρατούνται στα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, οι οποίοι αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, διενεργούνται έλεγχοι απομείωσης της αξίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, δεν καταγράφηκαν ζημίες λόγω απομείωσης αξίας σε αυτά τα χαρτοφυλάκια.

Τα έσοδα από εποπτικά τέλη, τα οποία προκύπτουν από τα τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών της ΕΚΤ στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών καθηκόντων της, ανήλθαν σε 537 εκατ. ευρώ (2018: 518 εκατ. ευρώ). Η αύξηση το 2019 αφορά την άνοδο του μέσου αριθμού υπαλλήλων που εργάζονται για την τραπεζική εποπτεία.

Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν σε 566 εκατ. ευρώ (2018: 515 εκατ. ευρώ), λόγω της ανόδου του μέσου αριθμού υπαλλήλων το 2019, κυρίως στην τραπεζική εποπτεία, και των αυξημένων δαπανών σε σχέση με λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές που προέκυψαν από την αναλογιστική αποτίμηση στο τέλος του 2019. Οι λοιπές διοικητικές δαπάνες μειώθηκαν σε 590 εκατ. ευρώ (2018: 599 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών που συνδέονται με την παροχή υποστήριξης από προσωρινά απασχολούμενους υπαλλήλους και εξωτερικές εταιρείες συμβούλων.

Το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ διανέμεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει ενδιάμεση διανομή κερδών, ύψους 1.431 εκατ. ευρώ, προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 31 Ιανουαρίου 2020. Κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει τα εναπομένοντα κέρδη, ύψους 935 εκατ. ευρώ, στις 21 Φεβρουαρίου 2020.

Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 2% σε 457 δισεκ. ευρώ (2018: 447 δισεκ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφειλόταν κυρίως στην άνοδο της αγοραίας αξίας των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ, λόγω της αύξησης της τιμής του χρυσού και της ανατίμησης του δολαρίου ΗΠΑ και του γιεν Ιαπωνίας έναντι του ευρώ στη διάρκεια του έτους, και στην άνοδο της αξίας των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία.

Στο τέλος του 2019 το μέγεθος του ενοποιημένου ισολογισμού του Ευρωσυστήματος, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ έναντι τρίτων μερών, ήταν 4.673 δισεκ. (2018: 4.703 δισεκ. ευρώ). Η ελαφρά υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος οφείλεται στη μείωση των πράξεων αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, λόγω κυρίως των οικειοθελών πρόωρων αποπληρωμών στο πλαίσιο της δεύτερης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙ). Οι τίτλοι που διακρατεί το Ευρωσύστημα για σκοπούς νομισματικής πολιτικής μειώθηκαν κατά 19 δισεκ. ευρώ σε 2.632 δισεκ. ευρώ (2018: 2.651 δισεκ. ευρώ). Οι διακρατούμενοι τίτλοι που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΡ αυξήθηκαν κατά 10 δισεκ. ευρώ σε 2.579 δισεκ. ευρώ, ενώ οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο των πρώτων δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών (covered bond purchase programmes) (CBPP1 και CBPP2) και του SMP μειώθηκαν κατά 4 δισεκ. ευρώ και 25 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα, λόγω εξοφλήσεων.

Σχετικα αρθρα

Ανάπτυξη και τιμές ακινήτων κρίνουν τα stress tests

admin

Alpha Bank: Επαναφέρει bonuses και αποζημιώσεις 

admin

H Commerzbank σχεδιάζει 4.300 απολύσεις και «λουκέτο» σε 200 υποκαταστήματα

admin

Σολτς: Πρέπει να ολοκληρώσουμε την τραπεζική ένωση της ευρωζώνης

admin

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Δεν προβλέπω να μπαίνει σε ύφεση η ευρωζώνη

admin

Eurobank: Πώς δομείται τώρα το Project Cairo

admin

Νέα επικεφαλής του κλάδου Shipping στην HSBC Ελλάδας

admin

Deutsche Bank: Πιο αισιόδοξοι οι αναλυτές για Πειραιώς και Alpha

admin

Υπέρ των αλλαγών στο Δ.Σ. της ΕΤΕ και η Glass Lewis

admin

Alpha Bank: Συμφωνία με Centerbridge για αγορά του 60% της Cepal

admin

Τρ. Πειραιώς: Στα 3,1 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο η HSBC

admin

Goldman Sachs: Πτώση 6% στα κέρδη δευτέρου τριμήνου

admin

Alpha Bank: Με μοντέλο Eurobank για μείωση των NPEs

admin

Alpha Bank: Την Πέμπτη ανοίγει το βιβλίο για το Tier II

admin

Αναβαθμίζει τις digital υπηρεσίες η Εθνική Τράπεζα

admin

Τα έξι βήματα και τα μυστικά του σχεδίου «Ηρακλής»

admin

Νέα δημοπρασία ακινήτων από την Πειραιώς

admin

Ζαββός: Ο «Ηρακλής» θα απελευθερώσει κεφάλαια από τις τράπεζες

admin