Image default
Πρώτο Θέμα

ALPHA BANK: Ισχυρή κεφαλαιακή βάση – Κέρδη μετά από φόρους E 97 εκατ.

 • Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) στο 17,9%, στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,1.
 • Τον Φεβρουάριο 2020, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση – ορόσημο ομολόγου Tier 2 ύψους Ευρώ 500 εκατ., με απόδοση 4,25%, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας. Η έκδοση του ομολόγου ενισχύει περαιτέρω τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά 104 μονάδες βάσης, στο 19%.
 • Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά Ευρώ 1,8 δισ. σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 97% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 έναντι 104% τον Δεκέμβριο 2018.
 • H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 3,5 δισ. για το 2019.
 • Το δ’ τρίμηνο 2019, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 0,5 δισ., με τη συνολική οργανική μείωση για το 2019 να ανέρχεται σε Ευρώ 1,2 δισ.
 • Το 2019, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.547,3 εκατ., μειωμένο κατά 11,9%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, στο πλαίσιο των ενεργειών για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,5%.
 • Το 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 2,7%, σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 340,1 εκατ., γεγονός που οφείλεται κυρίως στη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, την αύξηση των προμηθειών από τη χορήγηση νέων δανείων και αναδιαρθρώσεων καθώς και τη θετική συνεισφορά των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής.

1 Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους που αναλογούν στους Μετόχους.

 • Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 2%, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2018. Επιπλέον, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση και του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2019 στην Ελλάδα, αναμένεται να αποχωρήσουν σταδιακά 836 Υπάλληλοι, με εκτιμώμενο όφελος περίπου Ευρώ 35 εκατ. σε ετήσια βάση.
 • Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.135,6 εκατ., που αντιστοιχεί περίπου στο 2% του

Ενεργητικού, από Ευρώ 1.441,3 εκατ. το 2018, επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά του Καθαρού Εσόδου Τόκων καθώς και από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων.

 • Το 2019, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων μειώθηκαν σε Ευρώ 994,8 εκατ.

από Ευρώ 1.723,1 εκατ. το 2018, ενώ οι Ζημίες Απομείωσης ως ποσοστό των χορηγήσεων (CoR) ανήλθαν σε 197 μονάδες βάσης, έναντι μέσου όρου 316 μονάδων βάσης το προηγούμενο έτος.

 • Το 2019, τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 97 εκατ., έναντι Ευρώ 53 εκατ. το 2018.
 • Η εκδήλωση της πανδημίας COVID-19 επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σημαντική επιβράδυνση. Οι επιπτώσεις της πανδημίας διαφαίνονται ήδη από το πρώτο εξαμήνο του 2020 και προέρχονται κυρίως από την εξασθένηση της εξωτερικής ζήτησης, τις εγχώριες συνθήκες αβεβαιότητας καθώς και το ισχυρό πλήγμα από την πλευρά της προσφοράς λόγω της αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας. Με στόχο την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων από τον COVID-19, οι Ευρωπαϊκές Αρχές και η Ελληνική Κυβέρνηση παρέχουν συντονισμένη στήριξη προς την εγχώρια οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, σε νομισματικό, δημοσιονομικό και ρυθμιστικό επίπεδο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

Αντιμέτωποι με την πανδημία του Covid-19, θέσαμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας την προστασία των Εργαζομένων μας, τη διασφάλιση της επιχειρησιακής μας συνέχειας και, βεβαίως στο πλαίσιο της ευθύνης μας έναντι του κοινωνικού συνόλου, την υποστήριξη των Πελατών μας και της ελληνικής Οικονομίας.

Εγκαίρως προσαρμόσαμε τον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις έκτακτες συνθήκες που προκαλεί η εξέλιξη της πανδημίας, ενώ με απόλυτη πειθαρχία θέσαμε σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση και οι Ευρωπαϊκές Αρχές παρέχουν κρίσιμη ευελιξία και υποστήριξη, επιτρέποντας στην Alpha Bank να ανταποκριθεί στις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν κατά την ασταθή αυτή περίοδο, ενόψει της επιστροφής μας σε συνθήκες ομαλής οικονομικής δραστηριότητας.

Τα αποτελέσματα του 2019 αναδεικνύουν τα ισχυρά θεμέλια της Alpha Bank, δηλαδή την κορυφαία στο τραπεζικό σύστημα κεφαλαιακή μας θέση, η οποία αυξήθηκε περαιτέρω με την πρόσφατη έκδοση του ομολόγου Tier 2 ύψους Ευρώ 500 εκατ., και την ενισχυμένη μας ρευστότητα.

Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση του τριετούς μας Στρατηγικού Σχεδίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το Project Galaxy, η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους Ευρώ 12 δισ., προσαρμόζοντας, όπως επιβάλλεται από τις τρέχουσες συνθήκες, το χρόνο υλοποίησης του έργου, ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Η Alpha Bank έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές αντιξοότητες στα 140 χρόνια της ιστορίας της. Είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοικητική Ομάδα και το Προσωπικό μας, θα υπερβούμε τις προκλήσεις και αυτής της κρίσης και θα διαθέσουμε όλη μας την ενέργεια προκειμένου να βοηθήσουμε τους Πελάτες μας να ξεπεράσουν τις δυσκολίες.

Ενημέρωση για τις ενέργειες της Alpha Bank αναφορικά με την εξάπλωση του Covid-19

Η εμφάνιση του κορωνοϊού στην Ευρώπη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, η οποία σύντομα έλαβε τα χαρακτηριστικά πανδημίας, έρχεται να προσθέσει έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας τόσο σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών όσο και στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν υπό το καθεστώς των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται. Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τον χρόνο διάρκειας αυτής της κρίσης και διαφοροποιούνται ανά περίπτωση, καθώς κάθε τομέας της οικονομίας επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο.

Η Alpha Bank παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την εξάπλωση του Covid-19 και αξιολογεί διαρκώς τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας στην ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού της και στο προφίλ κινδύνου (risk profile) της Τράπεζας, καθώς επίσης και στην υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου. Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του κορωνοϊού και σε συνέχεια των πρόσφατων μέτρων που ανακοίνωσε η Ελληνική Κυβέρνηση, η Τράπεζα επαναπροσδιορίζει τις διαδικασίες της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή ενός αξιόπιστου επιχειρησιακού σχεδίου που εγγυάται την επιχειρησιακή της συνέχεια και την απρόσκοπτη και ισχυρή στήριξή της στην ελληνική οικονομία.

Μεταξύ των διευκολύνσεων που παρέχονται στους Πελάτες μας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας, συμπεριλαμβάνεται η αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου έως τον Σεπτέμβριο του 2020 για όλες τις Επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα από την κρίση, ενώ αντίστοιχα, για Ιδιώτες, Επαγγελματίες και Μικρές Επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα τρίμηνης αναστολής στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των Εργαζομένων και των Πελατών αποτελεί για την Alpha Bank απόλυτη προτεραιότητα. Για τον σκοπό αυτό, ήδη από την αρχή της κρίσης, η Τράπεζα έχει λάβει αυξημένα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και την προστασία της δημόσιας υγείας. Πρώτον, έχουμε μεριμνήσει για τις ευπαθείς ομάδες των Εργαζομένων μας καθώς και για τους Υπαλλήλους μας που είναι γονείς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργαστούν από το σπίτι ή να λάβουν άδεια ειδικού σκοπού. Επίσης, έχει δομηθεί ένα δυναμικό σχέδιο επικοινωνίας προς τους Εργαζόμενους και τους Πελάτες, με οδηγίες για την προστασία από τον ιό, ενώ υπήρξε πρόβλεψη για τον περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών και των μη απαραίτητων μετακινήσεων. Η Τράπεζα προέβη επίσης σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες σε υλικά προφύλαξης και ιατρικά αναλώσιμα (π.χ. απολυμαντικά καθαριστικά, αντισηπτικά χεριών και φάρμακα ελεύθερης διάθεσης), σε όλα τα γραφεία και τα καταστήματα του Ομίλου. Τόσο τα Κτήρια των Κεντρικών Υπηρεσιών όσο και τα Καταστήματά μας καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Προκειμένου η Τράπεζα να διασφαλίσει την αποτελεσματική της λειτουργία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, περίπου το 90% των Εργαζομένων της στις Κεντρικές Υπηρεσίες εργάζεται από το σπίτι. Περίπου το 50% των Υπαλλήλων στα Καταστήματα της Τράπεζας εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας εκ περιτροπής, ενώ το υπόλοιπο Προσωπικό παραμένει στο σπίτι σε επιφυλακή ή κάνει χρήση κανονικής άδειας. Από σήμερα, περίπου το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των Εργαζομένων της Τράπεζας (στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στα Καταστήματα) εργάζεται στις εγκαταστάσεις της Alpha Bank. Επίσης, η Τράπεζα έχει ισχυροποιήσει την ψηφιακή της υποδομή και επανεξετάζει τακτικά το σχέδιο δράσης της προσαρμόζοντάς το αναλόγως, ώστε να διασφαλίζει τη διαρκή και απρόσκοπτη ανταπόκριση του Δικτύου των Καταστημάτων της στις ανάγκες των Πελατών.

Η πανδημία του Covid-19 έχει προκαλέσει μεγάλη αστάθεια στις διεθνείς χρηματαγορές έχοντας επηρεάσει σημαντικές συναλλακτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτή την πρωτοφανή συγκυρία η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, θεωρήσαμε σωστό να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στην επενδυτική κοινότητα προκειμένου να επεξεργαστεί τα πρόσφατα γεγονότα. Αναμένουμε να υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση στην αγορά από τις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2020, γεγονός που θα οδηγήσει στην ομαλή συνέχιση των προγραμματισμένων συναλλαγών της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων του Galaxy και του Neptune.

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(σε εκατ. Ευρώ)                  Τέλος Έτους (YoY)          Τέλος Τριμήνου (QoQ)      
    31.12.2019 31.12.20181 YoY (%)   31.12.2019 30.09.2019 QoQ (%)
Καθαρό Έσοδο από Τόκους   1.547,3 1.756,0 (11,9%)   387,1 383,2 1,0%
Καθαρό Έσοδο από αμοιβές και προμήθειες   340,1   331,1   2,7%   93,1   95,6   (2,6%)
Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων 398,5 462,7 121,1 79,9
Λοιπά Έσοδα 24,3 49,8 (51,1%) 6,0 6,5
Λειτουργικά Έσοδα 2.310,2 2.599,5 (11,1%) 607,4 565,1 7,5%
Κύρια Λειτουργικά Έσοδα 1.921,4 2.136,9 (10,1%)   486,3 485,2 0,2%
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού   (447,8) (463,7) (3,4%)   (110,1) (113,0) (2,6%)
Γενικά Διοικητικά Έξοδα   (472,7) (521,5) (9,4%) (130,2) (117,8) 10,5%
Αποσβέσεις   (144,5) (102,0) 41,7% (37,3) (35,3) 5,5%
Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα   (1.065,0)   (1.087,3)   (2,0%)     (277,6)   (266,2)   4,3%
Έκτακτα Έξοδα2 (109,7) (71,0)   (73,4) (13,8)
Λειτουργικά Έξοδα (1.174,7) (1.158,2) 1,4%   (351,1) (280,0) 25,4%
Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων   856,4 1,049,6 (18,4%)   208,7 219,1 (4,7%)
Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων   1.135,6 1.441,3 (21,2%) 256,4 285,2 (10,1%)
Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων     (994,8)   (1.723,1)   (42,3%)     (244,8)   (261,5)   (6,4%)
Λοιπές Zημίες Απομείωσης   4,4 (7,6) (6,1) (3,0)  
Κέρδη/(Ζημίες) πριν το Φόρο εισοδήματος   145,2   (289,4)       5,4   20,6  
Φόρος Εισοδήματος   (48,0) 342,3   0,1 (15,9)
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος     97,1   53,0     5,6   4,7  
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους που αναλογούν στους Μετόχους της Τραπέζης   97,0   53,0       5,4   4,8  
    31.12.2019 31.12.2018     31.12.2019 30.09.2019    
Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο Ενεργητικό (NΙM)     2,5%   2,9%       2,5%   2,4%    
Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα   55,4% 51,2%     57,1% 54,9%    
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1)     17,9%   17,4%       17,9%   18,0%    
Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις   97% 104%     97% 100%    
    31.12.2019 30.09.2019 30.06.2019   31.03.2019 31.12.2018 YoY (%)
Ενεργητικό   63.458 62.725 62.964   61.614 61.007 4,0%
Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις)     39.266   39.451   39.913     39.948   40.228   (2,4%)
Χρεόγραφα   8.703 8.475 8.095   7.783 7.013 24,1%
Καταθέσεις   40.364 39.612 39.263   38.937 38.732 4,2%
Καθαρή Θέση   8.432 8.527 8.389   8.132 8.099 4,1%
Ενσώματη Καθαρή Θέση   7.939 8.050 7.919   7.687 7.665 3,6%

1Αναμορφωμένα συγκριτικά στοιχεία για το 2018 λόγω αναταξινόμησης εσόδων και εξόδων για τη χρήση του εμπορικού σήματος των Οργανισμών Visa, Mastercard και Diners από την κατηγορία «Γενικά διοικητικά έξοδα» στην κατηγορία «Καθαρό Έσοδο από αμοιβές και Προμήθειες» καθώς και των επενδυτικών ακινήτων θυγατρικής στον λογαριασμό Λοιπών Απαιτήσεων.

2 Τα Έκτακτα Έξοδα περιλαμβάνουν κυρίως τα έξοδα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού, ύψους Ευρώ 50 εκατ. που επιβάρυνε το αποτέλεσμα του δ’ τριμήνου, προβλέψεις για νομικά έξοδα ύψους Ευρώ 21 εκατ. και απομειώσεις παγίων ύψους Ευρώ 17 εκατ.

  Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων
  Επιδεινούμενες βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και εντεινόμενη αβεβαιότητα, καθώς η πανδημία COVID-19 εξαπλώνεται ταχέως στην Ευρώπη   Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε το 2019, με το ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε 1,9%, όπως το 2018. Τη μεγαλύτερη θετική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ σημείωσαν οι καθαρές εξαγωγές (+0,8 εκατοστιαίες μονάδες) και ακολούθησε η ιδιωτική κατανάλωση, υποστηριζόμενη από την αύξηση της απασχόλησης και την άνοδο του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Η δημόσια κατανάλωση και οι επενδύσεις επίσης συνέβαλαν θετικά στην οικονομική μεγέθυνση το προηγούμενο έτος. Η ανάκαμψη της εγχώριας αγοράς ακινήτων επιταχύνθηκε το 2019, καθώς οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,2%, έναντι 1,8% το 2018. Η ανεργία παρέμεινε σε καθοδική τροχιά, φτάνοντας στο 17,3% το 2019.
  Στην τρέχουσα συγκυρία, οι προοπτικές της εγχώριας οικονομίας επηρεάζονται από την εντεινόμενη αβεβαιότητα. Η αρνητική επίπτωση της πανδημίας COVID-19 στο ρυθμό μεταβολής του εγχώριου ΑΕΠ αναμένεται να καθοριστεί – μεταξύ άλλων παραγόντων – από το μέγεθος και τη διάρκεια του φαινομένου. Επί του παρόντος, εκτιμάται ότι θα έχει τη μορφή μίας οικονομικής διαταραχής σε σχήμα V, ιδίως κατά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της εξασθένησης της εξωτερικής ζήτησης, της αναδυόμενης εγχώριας αβεβαιότητας και ενός “shock” από την πλευρά της προσφοράς, ως αποτέλεσμα της αναστολής λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας. Στην προσπάθεια να περιορισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά δημοσιονομικών μέτρων, για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και την υποστήριξη των κλάδων, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται.
  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Eurogroup ενέκρινε στα μέσα Μαρτίου ένα πακέτο δράσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα, ανακοινώνοντας δημοσιονομικά μέτρα ύψους τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο, για το 2020. Επιπλέον, το Eurogroup προσέφερε πλήρη ευελιξία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19. Ειδικότερα, για την Ελλάδα, ο στόχος του 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα δεν θα τεθεί σε ισχύ το 2020, ενώ οι δαπάνες για τη συγκράτηση της εξάπλωσης της πανδημίας, την υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και εκείνες που συνδέονται με την προσφυγική κρίση, θα εξαιρεθούν από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
H Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση – ορόσημο ομολόγου Tier 2 ύψους Ευρώ 500 εκατ., με απόδοση 4,25% Στις 6 Φεβρουαρίου 2020, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου Tier 2, ύψους Ευρώ 500 εκατ. Το ομόλογο έχει δεκαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, επιτόκιο 4,25% και είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, καθώς εκδήλωσαν ενδιαφέρον περισσότεροι από 340 επενδυτές, με κεφάλαια ύψους Ευρώ 5,1 δισ. Ευρεία υπήρξε η γεωγραφική διασπορά, καθώς ποσοστό 92% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με μεγαλύτερη τη συμμετοχή από την Ευρώπη (43%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (39%). Αξιοσημείωτο ήταν επίσης το επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ασία (10%).
  Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η έκδοση καλύφθηκε από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, με την κάλυψη από διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικούς οργανισμούς να ανέρχεται πάνω από 60%. Η έκδοση του ομολόγου συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 104 μονάδες βάσης.
Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,9%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 7,9 δισ. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,5 δισ., ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 17,9%, μειωμένος κατά 14 μονάδες βάσης το δ΄ τρίμηνο. Η μείωση αυτή οφείλεται στο χαμηλότερο αποθεματικό των ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων και καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI), ως αποτέλεσμα της κατοχύρωσης κερδών που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και στην αρνητική επίπτωση από τη χρήση του εποπτικού ορίου 10%, γεγονότα τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την μείωση των Σταθμισμένων για τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού (RWAs). Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και IFRS 9, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 14,9%. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 17,9% στο τέλος του 2019, ενώ με την έκδοση του ομολόγου Tier 2 ενισχύεται περαιτέρω και διαμορφώνεται σε 19%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,1. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 47,5 δισ., μειωμένα κατά 1,3% ή κατά Ευρώ 0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου.
Συνεχής επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 3,5 δισ. το 2019 Η Alpha Bank, προσηλωμένη στο ανασχεδιασμένο πελατοκεντρικό της μοντέλο ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, συνέχισε να παρέχει χρηματοδότηση στους τομείς με ισχυρή ζήτηση. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 1 δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2019 και συγκεκριμένα σε τομείς, όπως ο τομέας των μεταφορών, η μεταποίηση, το εμπόριο και ο κλάδος των κατασκευών. Το 2019, οι νέες χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 3,5 δισ. έναντι Ευρώ 3 δισ. το 2018.   Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 48,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, μειωμένες κατά Ευρώ 0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 41,8 δισ., μειωμένα κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση.
Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στον Όμιλο αυξημένα κατά Ευρώ 1,6 δισ. το 2019 Το δ’ τρίμηνο 2019, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση Ευρώ 0,8 δισ. (1,9%) σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 40,4 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,8 δισ. (+2,3%), αύξηση προερχόμενη από καταθέσεις Ιδιωτών και φορέων του Δημοσίου. Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 1,8 δισ. (+5,4%). Η πλειονότητα των παραπάνω εισροών προέρχεται από καταθέσεις Ιδιωτών. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 87 εκατ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 5,3 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, κυρίως λόγω εισροών καταθέσεων στη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου στη Ρουμανία.
H χρηματοδότηση μέσω TLTRO ανήλθε σε Ευρώ 3,1 δισ., ενώ ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 97% Το δ’ τρίμηνο 2019, η χρηματοδότηση της Alpha Bank από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προήλθε από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO) της ΕΚΤ και ανήλθε σε Ευρώ 3,1 δισ., ενώ οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,4 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,3 δισ.   Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 97% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 έναντι 100% το γ΄ τρίμηνο 2019 σε επίπεδο Ομίλου, ενώ στην Ελλάδα ανήλθε σε 98% έναντι 101% αντίστοιχα.
Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 1% σε τριμηνιαία βάση. Το δ’ τρίμηνο 2019, το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,5% Το δ΄ τρίμηνο 2019, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 387,1 εκατ., αυξημένο κατά 1% σε τριμηνιαία βάση ή κατά Ευρώ 4 εκατ., που προήλθε κυρίως από τις νέες εκταμιεύσεις δανείων σε επιχειρήσεις στο τέλος του γ’ τριμήνου, από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης καθώς και από την αύξηση εσόδων από το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων, τα οποία αντιστάθμισαν την αρνητική επίδραση του επιτοκίου αγοράς στα περιθώρια των καταθέσεων πρώτης ζήτησης.   Αναφορικά με το παθητικό, το δ’ τρίμηνο 2019 τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκαν και ανήλθαν σε 44 μονάδες βάσης, από 52 μονάδες βάσης στο τέλος του γ΄ τριμήνου 2019, ενώ η χαμηλότερη πορεία του υποκείμενου επιτοκίου αγοράς (Euribor) σε τριμηνιαία βάση, επηρέασε αρνητικά τα περιθώρια καταθέσεων. Επιπλέον, η μείωση του κόστους χρηματοδότησης από τις Κεντρικές Τράπεζες υποστηρίχθηκε από τη μείωση του κόστους των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) κατά περίπου 20 μονάδες βάσης το δ’ τρίμηνο του 2019. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,5%.
Σταδιακή αυξητική πορεία των Καθαρών Εσόδων από Προμήθειες το 2019, η οποία ανήλθε σε 2,7% σε ετήσια βάση Το 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά Ευρώ 9,1 εκατ. ή 2,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 340,1 εκατ., γεγονός που οφείλεται κυρίως στη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, την αύξηση των προμηθειών από τη χορήγηση νέων δανείων και αναδιαρθρώσεων καθώς και από τη θετική συνεισφορά των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής. Το δ’ τρίμηνο 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 93,1 εκατ., μειωμένα κατά 2,6% ή Ευρώ 2,5 εκατ. σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των καρτών λόγω εποχικότητας καθώς και των έκτακτων εσόδων από πιστωτικές κάρτες και λοιπές τραπεζικές εργασίες που καταγράφηκαν το γ’ τρίμηνο 2019.   Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 121,1 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2019, κυρίως από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 398,5 εκατ. το 2019 έναντι Ευρώ 462,7 εκατ. το 2018. Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6 εκατ.
Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 2% ή κατά Ευρώ 22,3 εκατ. σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μεταβολής στον αριθμό του Προσωπικού και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.065 εκατ., με τον αντίστοιχο Δείκτη Εξόδων προς Έσοδα να ανέρχεται σε 55,4%. Στην Ελλάδα, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 895 εκατ.   Το 2019, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 447,8 εκατ. κυρίως λόγω της μείωσης στον αριθμό του Προσωπικού, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2018. Ο αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από 11.314 Εργαζομένους στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, σε 10.530 Εργαζομένους στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 (-6,9% σε ετήσια βάση). Επιπλέον, η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS), το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2019 στην Ελλάδα, έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αποχώρηση 836 Υπαλλήλων, με κόστος ύψους Ευρώ 90 εκατ. το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στο αποτέλεσμα του Έτους, ενώ η εκτιμώμενη μείωση των Επαναλαμβανόμενων Λειτουργικών Εξόδων ανέρχεται σε περίπου Ευρώ 35 εκατ. σε ετήσια βάση.   Τα Γενικά Διοικητικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 472,7 εκατ., μειωμένα κατά 9,4% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα θετικά από τη μεταφορά των εξόδων λειτουργικής μίσθωσης, ύψους Ευρώ 35,2 εκατ., στον λογαριασμό αποσβέσεων, λόγω της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 16, καθώς και από τη μείωση των εξόδων για τη διαχείριση καθυστερήσεων. Μη λαμβανομένης υπόψιν της επίπτωσης του ΔΠΧΠ 16, τα Γενικά Έξοδα για το Έτος 2019 μειώθηκαν κατά 2,6% σε ετήσια βάση.
  Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 16, οι αποσβέσεις για το 2019 περιλαμβάνουν ποσό Ευρώ 33,7 εκατ. για τα δικαιώματα χρήσης επί παγίων (right- of-use on assets).   Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 580 Καταστήματα, έναντι 629 Καταστημάτων στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου στην Ελλάδα.
Mείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στον Όμιλο κατά Ευρώ 3,8 δισ. σε ετήσια βάση Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,5 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2019, ως αποτέλεσμα των επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων, του βελτιωμένου ρυθμού είσπραξης οφειλών καθώς και των εκκαθαρίσεων, και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 18,8 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Ως αποτέλεσμα, τα μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα του Ομίλου μειώθηκαν κατά Ευρώ 3,8 δισ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 21,8 δισ. το δ’ τρίμηνο 2019. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 44,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 43,8%.   Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 2,4 δισ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 12,2 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.   Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 30,1% έναντι 33,5% το προηγούμενο έτος, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 65%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 118%.
Το 2019, οι Ζημίες Απομείωσης ως ποσοστό των χορηγήσεων (CoR) ανήλθαν σε 2%, έναντι μέσου όρου 3,2% το 2018 Το δ΄ τρίμηνο 2019, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 244,8 εκατ., έναντι Ευρώ 261,5 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) διαμορφώθηκε σε 2% έναντι μέσου όρου 3,2% το 2018. Οι Λοιπές Ζημίες Απομείωσης ανήλθαν σε Ευρώ 6,1 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2019.   Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 9,6 δισ., ενώ για την Ελλάδα ανήλθε σε Ευρώ 8 δισ.
Δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Λειτουργικά Έσοδα για το Έτος 2019 αυξήθηκαν κατά 13,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 265,6 εκατ., επηρεασμένα θετικά από την αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου κόστους καταθέσεων. Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 195,8 εκατ., αυξημένα κατά 9,4% σε ετήσια βάση, σχετιζόμενα κυρίως με τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία. Συνεπώς, το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 28,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 69,8 εκατ. Το 2019, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν Ζημίες προ Φόρων Ευρώ 44,6 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά από προβλέψεις ύψους Ευρώ 114,4 εκατ., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,6% του μέσου όρου χορηγήσεων και σχετίζονται κυρίως με τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Κύπρο.   Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτιωθεί και ανήλθε σε 94% τον Δεκέμβριο 2019, από 98% πέρυσι.   Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το δ΄ τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε Ευρώ 3,6 δισ. (-16,5% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω πρωτοβουλιών για εξορθολογισμό του κόστους, ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά Ευρώ 66 εκατ. σε ετήσια βάση (-3%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,1 δισ. Τα Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά κατά 24,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 104,7 εκατ., λόγω της θετικής επίπτωσης από την ανατιμολόγηση των καταθέσεων καθώς και της αύξησης των εσόδων από προμήθειες, ως αποτέλεσμα επιτυχών ενεργειών

σταυροειδών πωλήσεων. Τα Λειτουργικά Έξοδα ενισχύθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 66,1 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των Δαπανών Προσωπικού, η οποία προέκυψε από την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και από την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) για το τρέχον έτος. Το Έτος 2019, οι δραστηριότητές μας στην Κύπρο κατέγραψαν Ζημίες προ Φόρων Ευρώ 59,4 εκατ., επηρεασμένες από προβλέψεις Ευρώ 98 εκατ.

Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 50 εκατ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 2,7 δισ., ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 131 εκατ. σε ετήσια βάση (+5,3%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ., προερχόμενες από Ιδιώτες και Επιχειρήσεις. Τα Λειτουργικά Έσοδα για το Έτος 2019 αυξήθηκαν κατά 5,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 140,6 εκατ., ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 112,8 εκατ., ενισχυμένα κατά 13,8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του έκτακτου φόρου επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, ύψους Ευρώ 4,8 εκατ. Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 14,4 εκατ.

Στην Αλβανία, τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 296 εκατ. (αμετάβλητα σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις σε Ευρώ 526 εκατ., αυξημένες κατά Ευρώ 22 εκατ. ή 4,4% σε ετήσια βάση, προερχόμενες κυρίως από Επιχειρήσεις. Το Έτος 2019, τα Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 20,3 εκατ., ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα σε Ευρώ 16,9 εκατ., και τα Κέρδη προ Φόρων σε Ευρώ 0,4 εκατ., μετά από προβλέψεις ύψους Ευρώ 3 εκατ.

Σχετικα αρθρα

Πώς οι λαϊκιστές μπορούν να καταστρέψουν την παγκόσμια ανάκαμψη

admin

Ο Πούτιν θέλει να κερδίσει, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος

admin

Κρίση, ποια κρίση; Οι τράπεζες αυξάνουν ξανά την έκθεσή τους στην Κίνα

admin

Η Ευρώπη συνομιλεί με τον …εαυτό της

admin

Πώς έχασαν τις περιουσίες τους 15.000 ιδιοκτήτες ακινήτων

admin

Εμπόριο και κεντρικές τράπεζες θα κάνουν δύσκολη τη ζωή των επενδυτών

admin

Φινλανδία: Λιτότητα, η λέξη που ρίχνει μια βαριά σκιά στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές

admin

Γερμανικός Τύπος: Οι Γερμανοί αγαπούν την Ελλάδα

admin

Γιατί οι ελληνικές μετοχές προσελκύουν τους ξένους επενδυτές

admin

Τελεσίγραφο Eurogroup και… παγίδα 6μηνης παράτασης

admin

Οι ξένοι «ψήφισαν» ελληνικές τράπεζες!

admin

Υπό ομηρία το ελληνικό χρηματιστήριο

admin

Η ώρα της κρίσης: Πού στοχεύουν τα κόμματα, τι θέλουν οι πολίτες για την επόμενη μέρα

admin

Σε τρίγωνο έντασης έχει μπει η ελληνική πολιτική

admin

Η προοπτική σύγκρουσης στη Βόρεια Κορέα γίνεται όλο και πιο πραγματική

admin

Η Κίνα, ο εμπορικός πόλεμος και η «βόμβα» του χρέους

admin

Το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι πιστωτές για την Ελλάδα

admin

ΕΚΤ: Τελευταία συνεδρίαση υπό τον Ντράγκι – Ποια τα πέντε βασικά ερωτήματα

admin