Image default
Must Read Uncategorized Πρώτο Θέμα

ΣΟΚ: Ύφεση 35% (!) βλέπει ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα

 Η δυνητική αρχική επίπτωση στις προηγμένες και αναδυόμενες οικονομίες!

Σε μία πρόβλεψη σοκ προχωράει σε σχέση με τη χώρα μας ο ΟΟΣΑ ως συνέπεια της κρίσης τουκορονοιού  υπολογίζοντας την ύφεση στο 35% σε πρόσφατη έκθεση του με τίτλο: Evaluating the initial impact of COVID-19 containment measures on economic activity

Σύμφωνα με το σημείωμα που εχει το sofokleous10.gr στην διάθεση του:

Η αυξανόμενη εξάπλωση του κοροναϊού στις διάφορες χώρες ώθησε πολλές κυβερνήσεις να εισαγάγουν πρωτοφανή μέτρα για να περιορίσουν την επιδημία.

Πρόκειται για μέτρα προτεραιότητας που επιβάλλονται από μια κατάσταση υγιεινής, η οποία αφήνει ελάχιστα περιθώρια για άλλες επιλογές, καθώς η υγεία πρέπει να παραμείνει το κύριο μέλημα.

Τα μέτρα αυτά έχουν οδηγήσει σε προσωρινή παύση λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, σε εκτεταμένους περιορισμούς στις μετακινήσεις και στην κινητικότητα, στις αναταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στη διάβρωση της εμπιστοσύνης και στην αβεβαιότητα.

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί ποσοτικά το ακριβές μέγεθος των επιπτώσεων αυτά τα μέτρα για την αύξηση του ΑΕΠ, αλλά είναι σαφές ότι συνεπάγονται απότομη συρρίκνωση του επιπέδου της παραγωγής, των δαπανών των νοικοκυριών, των εταιρικών επενδύσεων και του διεθνούς εμπορίου.

Το παρόν σημείωμα παρέχει ενδεικτικές εκτιμήσεις για τον αρχικό άμεσο αντίκτυπο των διακοπών λειτουργίας, βάσει ανάλυσης των τομεακών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης σε κάθε χώρα και μιας υπόθεσης κοινών επιδράσεων σε κάθε τομέα και κατηγορίας δαπανών σε όλες τις χώρες.

• Η προσέγγιση αυτή υποδηλώνει ότι ο αρχικός άμεσος αντίκτυπος θα μπορούσαν να είναι μια μείωση του επιπέδου παραγωγής μεταξύ του ενός πέμπτου και του ενός τετάρτου σε πολλές οικονομίες, με τις δαπάνες των καταναλωτών να μειώνονται κατά περίπου το ένα τρίτο.  Οι μεταβολές αυτού του μεγέθους θα υπερισχύσουν οτιδήποτε βίωσε ο κόμος κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008-09. Αυτή η γενική εκτίμηση καλύπτει μόνο την αρχική άμεση επίπτωση στους σχετικούς τομείς και δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν πρόσθετες έμμεσες επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Αυτές είναι μόνο οι αρχικές επιπτώσεις στο επίπεδο της παραγωγής. Οι επιπτώσεις στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ θα εξαρτηθούν από πολλούς παράγοντες, όπως το μέγεθος και η διάρκεια των εθνικών διακοπών λειτουργίας, η έκταση της μειωμένης ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών σε άλλα τμήματα της οικονομίας και η ταχύτητα με την οποία λαμβάνει χώρα σημαντική στήριξη της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής . Ωστόσο, είναι σαφές ότι ο αντίκτυπος των διακοπών θα αποδυναμώσει σημαντικά τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

• Η κλίμακα της εκτιμώμενης μείωσης του επιπέδου της παραγωγής είναι τέτοια που ισοδυναμεί με μείωση της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ κατά 2% για κάθε μήνα, ότι εξακολουθούν να ισχύουν αυστηρά μέτρα περιορισμού. Εάν ο τερματισμός λειτουργίας συνεχίστηκε για τρεις μήνες, χωρίς αντισταθμιστικούς παράγοντες, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα μπορούσε να είναι μεταξύ 4-6 ποσοστιαίων μονάδων χαμηλότερος από ό, τι διαφορετικά θα μπορούσε να ήταν.

Αυτές οι εκτιμήσεις αποτελούν μία προσέγγιση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του αρχικού αντίκτυπου των μέτρων συγκράτησης στη δραστηριότητα και δεν χρησιμοποιούν το πλήρες φάσμα των στοιχείων που ενημερώνουν τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη στην οικονομική προοπτική του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, το μήνυμα τους για έντονες αρχικές μειώσεις της δραστηριότητας μεταξύ των χωρών μετά τις διακοπές λειτουργίας και τους περιορισμούς στην κινητικότητα είναι πολύ παρόμοιο με αυτό που προκύπτει από τις έρευνες για τις επιχειρήσεις, τους δείκτες ημερήσιων υψηλών συχνοτήτων και τη συρρίκνωση της παραγωγής που παρατηρήθηκε ήδη στην Κίνα φέτος. Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια και το μέγεθος των μέτρων περιορισμού και τον βαθμό στον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν με παρόμοιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Ακόμη και όταν αρχίσουν να χαλαρώνουν, η έκταση οποιασδήποτε επακόλουθης ανάκαμψης της παραγωγής θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής που έχουν ληφθεί για την υποστήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων μέσω της ύφεσης και του βαθμού στον οποίο επιστρέφει η εμπιστοσύνη.

Μια προσέγγιση για τον εντοπισμό των δυνητικών άμεσων επιπτώσεων των εκτεταμένων διακοπών λειτουργίας είναι η εξέταση λεπτομερών κατηγοριών παραγωγής και ο προσδιορισμός των τομέων που επηρεάζονται άμεσα από μέτρα περιορισμού.

Για κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες, μπορούν να γίνουν εικονογραφικές υποθέσεις σχετικά με το βαθμό στον οποίο η δραστηριότητα ενδέχεται να μειωθεί, με μείωση της παραγωγής να κυμαίνεται από 50-100%. οι καταναλωτές και οι πάροχοι υπηρεσιών, όπως οι κομμωτές ή οι αγορές σπιτιών, επηρεάζονται σαφώς από περιορισμούς της κυκλοφορίας και της κοινωνικής απομάκρυνσης.

– Οι περισσότεροι λιανοπωλητές, εστιατόρια και κινηματογράφοι έχουν επίσης κλείσει, παρόλο που οι πωλήσεις και οι πωλήσεις on-line μπορεί να αποτρέψουν την πλήρη παύση δραστηριότητας σε ορισμένες επιχειρήσεις.

 Επίσης, επηρεάζονται αρνητικά οι μη βασικές κατασκευαστικές εργασίες, είτε λόγω πολιτικών συγκράτησης που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα εργασίας είτε λόγω προσωρινών μειώσεων των επενδύσεων.

Ο άμεσος αντίκτυπος των μέτρων κλειδώματος είναι μικρότερος στους κατασκευαστικούς τομείς, μερικοί από τους οποίους είναι λιγότερο εντατικοί στην απασχόληση. Εντούτοις, οι παραγωγοί εξοπλισμού μεταφορών εκτελούν πλήρη παύση λειτουργίας, συχνά λόγω δυσκολιών στην απόκτηση των αναγκαίων εισροών από προμηθευτές σε άλλες χώρες.

 Συνολικά, οι τομείς που επηρεάζονται αντιπροσωπεύουν το 30-40% της συνολικής παραγωγής στις περισσότερες οικονομίες.

 Αν ληφθούν υπόψη μόνο οι μερικοί τερματισμοί λειτουργίας σε ορισμένους κλάδους, και αν υποτεθεί ότι υπάρχει παρόμοιος βαθμός παύσης λειτουργίας σε όλες τις χώρες, η συνολική άμεση αρχική επίπτωση στο επίπεδο του ΑΕΠ είναι συνήθως 20-25% σε πολλές μεγάλες προηγμένες οικονομίες (Σχήμα 1). Ο αντίκτυπος στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ θα εξαρτηθεί από τον χρόνο παραμονής αυτών των μέτρων. Η λεπτομερής πληροφόρηση για τις κατηγορίες παραγωγής και οι ενδεικτικές μειώσεις της αναμενόμενης παραγωγής παρέχονται στη σημείωση του Σχήματος 1.

Σε όλες τις οικονομίες, η πλειοψηφία αυτών των επιπτώσεων προέρχεται από το χτύπημα στην παραγωγή στο λιανικό και το χονδρικό εμπόριο και στις επαγγελματικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ακινήτων.

Υπάρχουν επίσης αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των χωρών σε ορισμένους τομείς, με το κλείσιμο της μεταποιητικής βιομηχανίας να έχει σημαντική σημασία στη Γερμανία και η μείωση των τουριστικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αναψυχής είναι σχετικά σημαντική στην Ιταλία.

Η επέκταση της ίδιας προσέγγισης σε άλλες οικονομίες υποδηλώνει ότι οι επιπτώσεις των επιχειρήσεων το κλείσιμο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση κατά 15% ή περισσότερο στο επίπεδο της παραγωγής σε όλες τις προηγμένες οικονομίες και τις κύριες οικονομίες αναδυόμενων αγορών μετά την πλήρη εφαρμογή των μέτρων περιορισμού.

 Στη διάμεση οικονομία το προϊόν θα μειωνόταν κατά ένα τέταρτο. Οι μεταβολές στην επίδραση αντίκτυπου σε όλες τις οικονομίες αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στη σύνθεση της παραγωγής. Πολλές χώρες στις οποίες ο τουρισμός είναι σχετικά σημαντικός θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεαστούν σοβαρότερα από τις διακοπές λειτουργίας και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις.

Στο άλλο άκρο, οι χώρες με σχετικά μεγάλο γεωργικό και μεταλλευτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής πετρελαίου, ενδέχεται να έχουν μικρότερες αρχικές επιπτώσεις από μέτρα περιορισμού, παρόλο που η παραγωγή θα πληγεί στη συνέχεια από τη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης βασικών προϊόντων.

Θα υπάρξουν επίσης κάποιες διακυμάνσεις στο χρονοδιάγραμμα αρχική επίπτωση στην παραγωγή μεταξύ των οικονομιών, αντανακλώντας τις διαφορές στο χρονοδιάγραμμα και τον βαθμό των περιοριστικών μέτρων. Στην Κίνα, ο μέγιστος αρνητικός αντίκτυπος στην παραγωγή είναι ήδη παρελθόν.

Σχετικα αρθρα

Διέξοδο σε αγορές τρίτων χωρών βρήκε η ελληνική βιομηχανία καλωδίων το 2013

admin

XA: Τα μάτια της επενδυτικής κοινότητας στην άρση των μέτρων και στον τουρισμό

admin

Πώς να τα χάσετε όλα σε 2 εβδομάδες με προϊόντα UBS και Citigroup!

admin

Η στροφή της Τουρκίας προς την ανατολή μπορεί να σταματήσει

admin

Το επικίνδυνο trade του «σούπερ Μάριο»

admin

Το ΔΝΤ και η Ευρώπη σε νέες περιπέτειες…

admin

Το προσχέδιο του νέου Μνημονίου στις συζητήσεις Αθήνας – Θεσμών

admin

Πού θα κριθεί το «παιχνίδι» για την ελάφρυνση του χρέους

admin

Στροφή στη νομισματική πολιτική από FED

admin

Ένα σχέδιο για το Brexit

admin

Μην περιμένετε από την Κίνα να αλλάξει

admin

Η Μεγαλύτερη Ύφεση… είναι τώρα…

admin

Το «βρώμικο» παιχνίδι των funds εναντίον των ελληνικών τραπεζών

admin

Τα βρώμικα παιχνίδια, βρώμικα παίζονται

admin

H Ευρώπη πρέπει να αρπάξει την ευκαιρία που προσφέρει ο Macron

admin

Σανίδα σωτηρίας για το κράτος οι κατασχέσεις

admin

Με το ελληνικό spread σε επίπεδα Οκτωβρίου 2009, η κρίση της Ευρωζώνης τέλειωσε και επισήμως

admin

Λεπέν: Η ΕΕ θα πεθάνει, η παγκοσμιοποίηση θα ηττηθεί

admin