Image default
Επιχειρήσεις

CEO Initiative: Συνεργασία ανάκαμψης για μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη Ευρώπη

Η πρωτοβουλία CEO Initiative for Europe’s Recovery, Reform and Resilience (Πρωτοβουλία εταιρειών για την Ανάκαμψη, τη Μεταρρύθμιση και την Ανθεκτικότητα της Ευρώπης) εκπροσωπεί πολυεθνικές εταιρείες σε διάφορους τομείς που απασχολούν συνολικά 1,7 εκατομμύρια άτομα με έσοδα άνω των 600 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι εταιρείες της εξακολουθούν να τηρούν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και έχουν υιοθετήσει τα δικά τους σχέδια απανθρακοποίησης.

Τη στιγμή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου πρόκληση από τις διαταραχές της πανδημίας της νόσου Covid-19, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν σθεναρά το « Επόμενη Γενιά Ε.Ε.» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να επανεκκινήσουν τις οικονομίες βραχυπρόθεσμα, αλλά και να προετοιμαστούν για τον μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό ώστε να οικοδομήσουν μια πιο ανθεκτική, ψηφιοποιημένη, ευημερούσα και βιώσιμη Ευρώπη για τις μελλοντικές γενιές.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο αρχών που ακολουθεί πρέπει να καθοδηγεί τις επιλογές της ΕΕ στην πολιτική:

1.       Προτεραιότητα σε μέτρα που έχουν άμεσες θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και είναι σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το 2030 και το 2050.
2.       Άρση των υφιστάμενων εμποδίων στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα σε τεχνολογίες χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και μηδενικών εκπομπών, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και κυκλική οικονομία.

3.       Προώθηση  φορολογικών μεταρρυθμίσεων και ενός ολιστικού συστήματος τιμολόγησης CO2 που προβλέπει φιλόδοξη τιμολόγηση του διοξειδίου του άνθρακα και ως κεντρικό στοιχείο ενός μελλοντικού συστήματος, στέλνει ένα αποτελεσματικό μήνυμα διαμόρφωσης τιμών στην αγορά, διασφαλίζοντας παράλληλα μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση για τους ευρωπαίους πολίτες και επιτυγχάνοντας στοχευμένη μείωση των εκπομπών.

4.       Τόνωση της ζήτησης για βιώσιμες, καινοτόμες και ψηφιακές λύσεις, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης συστημάτων ανανέωσης, δημόσιων συμβάσεων και επενδύσεων, και της αύξησης της τυποποίησης σε επίπεδο ΕΕ.

5.       Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και βιώσιμης χρηματοδότησης ως μέσο για τη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα και την κυκλική οικονομία

6.       Άσκηση πιέσεων για την προώθηση της διαφάνειας όσον αφορά τη βιωσιμότητα των πρωτοβουλιών της ΕΕ καθώς και τα εταιρικά προϊόντα και τις αλυσίδες εφοδιασμού

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ
Είναι έτοιμες να συνεισφέρουν αυτό που τους αναλογεί για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Σε συμφωνία με τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, την εμπειρία και τις δεσμεύσεις τους, έχουν προσδιορίσει τους ακόλουθους τομείς δράσης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, που ενισχύονται από την ψηφιοποίηση, στους οποίους θα χαρούν να συνεισφέρουν με εποικοδομητικές προτάσεις προκειμένου να την επιτύχουν:

1.       Απανθρακοποίηση και τιμολόγηση του διοξειδίου του άνθρακα

2.       Καινοτομίες σε σχέση με την περιεκτικότητα σε άνθρακα και τις μηδενικές εκπομπές

3.       Κυκλική οικονομία

4.       Βιώσιμη χρηματοδότηση

Για αυτούς τους τομείς δράσης, θα επεξεργαστούν συγκεκριμένες προτάσεις που ενισχύουν τις επιχειρηματικές προοπτικές για τη συμβολή των εταιρειών τους στον τομέα της απανθρακοποίησης, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία μελλοντικά βιώσιμων θέσεων εργασίας.

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να βασίζεται σε ένα έξυπνο βιομηχανικό πλαίσιο πολιτικής που συμβάλλει στις διαρθρωτικές αλλαγές και συνδυάζεται με συνθήκες που επιτρέπουν τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας. Όσον αφορά δύο από τις ανωτέρω βασικές αρχές, προτείνονται τα εξής:

Δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και ένα ολιστικό σύστημα τιμολόγησης CO2
v  Πρέπει να εξεταστεί ο ορισμός μιας προβλέψιμα αυξανόμενης ελάχιστης κατώτατης τιμής και η κατάλληλη ανάπτυξη του EU-ETS για την κάλυψη όλων των τομέων, με ταυτόχρονη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών.

v  Τα έσοδα από το ETS (και οι εθνικοί περιβαλλοντικοί φόροι) θα πρέπει να διοχετεύονται προς τη βιώσιμη καινοτομία και την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας- σε αυτό το πλαίσιο καλωσορίζεται το ταμείο καινοτομίας της ΕΕ.

v  Ενώ οι ενδείξεις τιμών για το CO2 θα πρέπει πρωτίστως να ενεργοποιούνται από το ETS, η μεταρρύθμιση της φορολογίας της ενέργειας και η σχετική οδηγία (directive) της θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές επιπτώσεις όλων των ενεργειακών φορέων προκειμένου να διασφαλιστεί η απανθρακοποίηση της αγοράς ενέργειας.

Βιώσιμες, καινοτόμες και ψηφιακές λύσεις
Απαιτείται ταχεία επέκταση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως βάση για τον μετασχηματισμό όλων των βιομηχανιών

Όσον αφορά την προώθηση της οικονομικά αποδοτικής ηλεκτροδότησης, είναι σημαντικό να ενισχυθούν τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, να ενισχυθεί η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Όσον αφορά τη σύνδεση των τομέων (coupling), απαιτείται κλιμάκωση των τεχνολογιών διεργασιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ανανεώσιμο υδρογόνο και βιώσιμα καύσιμα. Τα εναλλακτικά καύσιμα αποτελούν καταλυτικό παράγοντα για την απανθρακοποίηση, πχ. στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, και ορισμένες βιομηχανικές διεργασίες. Η αναθεώρηση της στρατηγικής για τα εναλλακτικά καύσιμα πρέπει να επικεντρωθεί στην ευθυγράμμιση των πρωτοβουλιών σε ολόκληρη την ΕΕ και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων και μελλοντικών λύσεων.

vΗ επιτυχής εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία απαιτεί την προώθηση της καινοτομίας σε διάφορες μορφές ανακύκλωσης, δημιουργώντας ίσους όρους ανταγωνισμού και διατηρώντας έναν τεχνολογικά ουδέτερο ορισμό της ανακύκλωσης

Υπογράφοντες:

ABB Ltd, Björn Rosengren, Akzo Nobel N.V.,Thierry Vanlancker, Enel S.p.A., Francesco Starace, E.ON SE, Dr. Johannes Teyssen, IBERDROLA S.A., José Ignacio Sánchez Galán, A.P. Møller – Mærsk A/S, Søren Skou, SAP SE, Christian Klein, Scania AB, Henrik Henriksson, Schneider Electric SE, Jean-Pascal Tricoire, Siemens AG,Joe Kaeser,Volkswagen AG,Dr. Herbert Diess

Σχετικα αρθρα

ΕΤΕ: Ολη η αλήθεια για την υπόθεση ΛΕΠΕΤΕ

admin

Η έρευνα World Cyber Protection Week αποκαλύπτει ότι το 42% των επιχειρήσεων έχασαν δεδομένα και βγήκαν offline το περασμένο έτος

admin

Στο ΧΑ μπαίνει η Hellenic Steel με «όχημα» την Προοδευτική

admin

H KLM ξεκινά πτήσεις προς την Ελλάδα

admin

Αλγερία: Πρώιμη οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

admin

Σταθερή η εικόνα στην Κύπρο: Στα 20 τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα

admin

Manchester United: Καλείται να επιστρέψει 15 εκατ. λίρες από τηλεοπτικά δικαιώματα 

admin

MLS Innovation Inc: Συμμετοχή σε οκτώ νέα ερευνητικά έργα

admin

Η EY δεσμεύεται για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το τέλος του 2020

admin

Νέα στελέχη στη Microsoft Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας

admin

Logismos: Σε επίπεδα 2019 οι προβλέψεις για τον κύκλο εργασιών

admin

ΤΕΡΝΑ: Ασφαλής επαναπατρισμός 400 εργαζομένων από την Κύπρο

admin

«Καμπάνα» 3,3 εκατ. για την Friesland από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

admin

Intracom Defence: Μνημόνιο συνεργασίας με την Krauss Maffei Wegmann

admin

Τα επόμενα βήματα μετά το deal της Domes Resorts της οικογένειας Σπανού με την HIP της Blackstone

admin

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Από 5 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

admin

Πειραιώς: Σπάει σε holding και «καλή» τράπεζα για τιτλοποίηση 6 δισ.

admin

«Εξυπνη» πλατφόρμα διαχείρισης βιογραφικών για επιχειρήσεις

admin