Image default
Επιχειρήσεις

LAMDA: Πως θα διατεθούν τα κεφάλαια από την έκδοση ομολόγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Lamda Development ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €320 εκατ ευρώ.

Ειδικότερα, οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €7,2 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων, ύψους €312,8 εκατ., θα διατεθεί από την εταιρεία ως εξής:

(i) ποσό €81 εκατ. θα διατεθεί αμέσως μετά την Ημερομηνία Εκδόσεως του ΚΟΔ για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της Εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους €89,1 εκατ. την 31.12.2019.

(ii) ποσό €163 εκατ. θα διατεθεί, εντός 2 ετών από την Ημερομηνία Μεταβίβασης, σε θυγατρικές της Εκδότριας, για τις ανάγκες χρηματοδότησης της υλοποίησης του Έργου. Ειδικότερα:

α) ποσό ύψους €100 εκατ. θα διατεθεί αρχικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών, μετά δε την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους €150 εκατ., η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του Έργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εκδότριας για τυχόν υπερβάσεις του κόστους του Έργου, καθώς και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Έργου.

Μετά την λήξη της ως άνω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, η Εκδότρια θα διαθέσει τα €100 εκατ. για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επόμενων δόσεων του Τιμήματος και για πραγματοποίηση επενδύσεων των επόμενων φάσεων του Έργου ήτοι μετά την πενταετία από την Ημερομηνία Μεταβίβασης ή/ και για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εν λόγω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, το ποσό ύψους €100 εκατ. θα αχθεί προς αποπληρωμή ισόποσης απαίτησης της εκδότριας τράπεζας της εγγυητικής επιστολής, και

β) ποσό ύψους €63 εκατ. θα διατεθεί σε Εταιρίες Υλοποίησης του Έργου μετά την Ημερομηνία Μεταβίβασης και εντός 2 ετών, μέσω άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών αυτών με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

(iii) ποσό €43,8 εκατ. θα διατεθεί εντός 3 ετών από την Ημερομηνία Εκδόσεως του ΚΟΔ για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Εκδότριας.

(iv) ποσό €25 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την από την Ημερομηνία Εκδόσεως του ΚΟΔ για νέες επενδύσεις της Εκδότριας στην Ελλάδα στους τομείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων όπως ενδεικτικά εμπορικών κέντρων, κτιρίων γραφείων και μαρινών μέσω απόκτησης μετοχών άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς ή/και μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Αναλυτική κατανομή των ομολογιών

 Η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», η «Τράπεζα Πειραιώς», η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η «Alpha Bank A.E.» και η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών της «LAMDA DEVELOPMENT – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 17.07.2020, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διατέθηκαν συνολικά 320.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €320 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε €618,3 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,93 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 10.454. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,40%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,40% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,40% είναι οι εξής:

α) 223.000 Ομολογίες (69,7% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 395.920 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 56,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και

β) 97.000 Ομολογίες (30,3% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 210.350 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 46,1% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 97.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 20.000 Ομολογίες ως ακολούθως:

Annotation 2020 07 21 200807

Σχετικα αρθρα

ΣΙΔΜΑ: Μείωση 11,7% του κύκλου εργασιών το α΄ εξάμηνο του 2020, στα 75,9 εκατ. ευρώ

admin

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αύξηση 125% στα καθαρά κέρδη ΑΠΕ και 57% Παραχωρήσεων

admin

Τα δίκτυα 5G και η «κόντρα» Κίνας-ΗΠΑ στην Αθήνα

admin

Σκλαβενίτης: Πιστοποίηση «Covid Shield» επιπέδου Excellent

admin

Folli Follie: Υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές

admin

Νάκας: Στις 11 Νοεμβρίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου

admin

Pasal: Στις 5 Φεβρουαρίου η ΓΣ για την αλλαγή επωνυμίας

admin

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 25,1% του τζίρου των επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο του 2020

admin

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση ΣΙΔΜΑ – Μπήτρος

admin

Εκτέρ: Στο 4% μειώθηκε το ποσοστό του Αθανάσιου Σίψα

admin

ΗΠΑ: Ποσό 1 δισ. δολαρίων στην Johnson & Johnson για 100 εκατ. δόσεις εμβολίου κατά του κορωνοϊού

admin

Κλειστές ελέω κορωνοϊου 205.984 επιχειρήσεις, με 1.063.098 εργαζόμενους

admin

Στους κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα η British American Tobacco

admin

Alpha Bank: Παρατείνει εως τις 30/9 την αναστολή καταβολής δόσεων για δάνεια και κάρτες

admin

Amazon: Εισβολή σε αγορά αξίας $150 δισ. – Σε μετωπική σύγκρουση με Google και Microsoft

admin

Mytilineos: Εργαζόμαστε σκληρά για να είμαστε κοντά στα περσινά αποτελέσματα

admin

ΕΛΠΕ: Δωρεάν καύσιμα ΕΚΟ στον Δήμο Αθηναίων για τον στόλο απολυμάνσεων

admin

Jumbo: Έκτακτη χρηματική διανομή 0,3610 ευρώ ανά μετοχή

admin