Image default
Επιχειρήσεις

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Τέρνα Ενεργειακή την 01.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 1.367.027,10 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 4.556.757 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, και με τιμή διάθεσης εκάστης κατ ελάχιστον 11 ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό της τελικής τιμής διάθεσης και των λοιπών στοιχείων της αύξησης.

Τροποποίηση του αρ. 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 7η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Η Έκθεση του ΔΣ για τη ΓΣ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.13.2 (3) του Κανονισμού του Χ.Α.

κ.κ. Μέτοχοι,

Η Εταιρεία μας εξετάζει σε διαρκή βάση εναλλακτικούς τρόπους για τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των μετοχών της καθώς και για τη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και των πηγών χρηματοδότησής της με σκοπό την μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους μετόχους της.

Εισηγούμαστε ομόφωνα την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση κεφαλαίου, ως απαραίτητο, κατάλληλο, προσήκον και πρόσφορο μέτρο καθόσον η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης είναι αλληλένδετη με την διάθεση των προτεινόμενων έως 4.556.757 νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε διεθνείς επενδυτές και παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας και τα εξής:

– Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας θα είναι κατ ελάχιστον 11 ευρώ ανά μετοχή, τιμή η οποία βρίσκεται στην μέχρι σήμερα περιοχή των ιστορικών υψηλών τιμών της μετοχής της Εταιρείας.

– Η ιδιωτική τοποθέτηση σε διεθνείς επενδυτές θα βελτιώσει περαιτέρω τη διασπορά και εμπορευσιμότητα των μετοχών. Σημειώνεται ότι παρόμοια συναλλαγή που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο 2018 είχε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα στην εμπορευσιμότητα της μετοχής και στην ανάδειξη της χρηματιστηριακής αξίας της Εταιρείας. Tα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της προαναφερθείσας αύξησης, ποσού 38.475.000 ευρώ υπέρ το άρτιο και 2.850.000 ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χρησιμοποιήθηκαν από την Εταιρεία για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του Ομίλου στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και στην Αμερική, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και του Ειδικού Έργου Ευβοίας ισχύος 119MW.

– Η κάλυψη της αύξησης θα προσφέρει πρόσθετα ίδια κεφάλαια της τάξης των 50.124.327 ευρώ τα οποία θα διατεθούν προς χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας προς όφελος του συνόλου των μετόχων. Ειδικότερα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της Εταιρείας που θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και τους μετόχους της, και συγκεκριμένα την ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων του Καφηρέα ισχύος 330MW, της Ταράτσας ισχύος 30MW και της Ευρυτανίας ισχύος 67MW.

– Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διαθέσει τις 4.293.268 ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει κατ’ εφαρμογή προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,769 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αλλά αντίθετα να τις ακυρώσει προσεχώς. Έτσι, αφαιρουμένου του ποσοστού που οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, η αποτελεσματική αραίωση που θα υποστούν οι μέτοχοι της Εταιρείας λόγω της αύξησης, είναι, κατά μέγιστο, μόλις της τάξης του 0,997%, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από τα οφέλη που θα αντληθούν.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ιδιωτική τοποθέτηση, η αύξηση και η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης έχουν την ομόφωνη στήριξη της διοίκησης της Εταιρείας και σας καλούμε να την υπερψηφίσετε.

Σχετικα αρθρα

GoGet: H «μαγική» πλατφόρμα που βρίσκει δουλειά σε ανέργους εν μέσω πανδημίας

admin

Η νέα επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας πλήττει τη Ναυτιλία

admin

Orilina Properties: «Δεν αγοράσαμε εμείς μετοχές της Lamda»

admin

Ασφαλιστικές: Κίνητρα σε πελάτες για ρευστοποίηση των συμβολαίων τους!

admin

Πιστοποίηση EFQM Committed to Excellence για τη Μινέττα Ασφαλιστική

admin

Lufthansa: Τα πληρώματα καμπίνας στηρίζουν τις συμφωνίες μείωσης κόστους

admin

Folli Follie: Για την 31η Ιανουαρίου 2020 αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση

admin

Bild: Το σχέδιο της Ελλάδας για τις διακοπές των Γερμανών στις παραλίες

admin

Όμιλος Ηρακλής: Ανάμεσα στις «Most Sustainable Companies in Greece»

admin

Τράπεζες: Πού κερδίζουν και πού χάνουν στις ασφαλίσεις ζωής

admin

Στάσσης: Δραματικά χειρότερη η εικόνα της ΔΕΗ

admin

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Intracom

admin

Gazprom: Ανακοίνωσε ζημιές $2,85 δισ.

admin

ETE: Κέρδος 30 εκατ. στην πώληση του Grant Hotel Summer Palace

admin

«Γονατίζει» η Ναυτιλία από το 2ο παγκόσμιο lockdown

admin

Creta Farms: Ποιοι πληρώνουν το μάρμαρο της διάσωσης

admin

EY: Μείωση 78,2% στα έσοδα από τον τουρισμό το πρώτο δεκάμηνο του 2020

admin

Επενδύσεις 100 εκατ. δολάρια στην Hellenic Steel

admin