Image default
Επιχειρήσεις

MOTOR OIL: Κύκλος εργασιών €1,7 δισ. το πρώτο εξάμηνο

Ζημιές ύψους 150,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του 2020 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, συγκριτικά με τα κέρδη ύψους 147,4 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος την Τετάρτη.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το Α’ εξάμηνο 2020 μειώθηκε κατά 1.739.440€ σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 38,04%.

Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 15,24% (από ΜΤ 7.513.946 σε ΜΤ 6.368.481) σε συνδυασμό με το μειωμένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 40% περίπου σε σχέση με τις τιμές της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών αντισταθμίστηκε από την ενδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 4 (μέση ισοτιμία) κατά 2,46% (μέση ισοτιμία Α ’εξαμήνου 2020 = 1,102 έναντι Α’ εξαμήνου 2019 = 1,130).

Η σημαντική υστέρηση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου το Α’ εξάμηνο 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019 οφείλεται αφενός στην προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση του Συγκροτήματος Υδρογονοπυρόλυσης (Mild Hydrocracker) του Διυλιστηρίου της μητρικής που πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 και αφετέρου στις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν κατά το Β’ τρίμηνο 2020 σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Διευκρινίζεται ότι σε μεγαλύτερο βαθμό επηρεάστηκαν οι πωλήσεις αεροπορικού καυσίμου που λόγω του lockdown υποχώρησαν 80% περίπου το Β’ τρίμηνο 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2019. Το Α΄ εξάμηνο του 2020 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (άνω του 75%) αφορούσε δραστηριότητες τις NRG Α.Ε και το υπόλοιπο δραστηριότητες της OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E καθώς και αποθήκευτρα και σχετιζόμενες υπηρεσίες.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου δεδομένου ότι οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν το Α’ εξάμηνο 2020 σε 73,66% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 77,65% την αντίστοιχη περίοδο του 2019 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 80,77% το Α’ εξάμηνο 2020 έναντι 80,28% το Α’ εξάμηνο 2019).

Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2020 στο ποσό των Ευρώ 60.641 χιλ. έναντι Ευρώ 408.039 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο του 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών εμφάνισε σημαντικά μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης έναντι του ενοποιημένου Κόστους Πωλήσεων (38,04% έναντι 33,42%). 

Τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2020 για τον Όμιλο σε ζημιές Ευρώ 63.156 χιλ έναντι κερδών Ευρώ 291.778 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2019.

Σε επίπεδο Ομίλου οι ζημιές προ Φόρων διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2020 σε Ευρώ 190.364 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 207.881 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2019 και οι ζημιές μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 150.580 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 147.449 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2019.

Προοπτικές

Οι δραστηριότητες των εταιριών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, καθώς και η κερδοφορία τους, είναι συνάρτηση σειράς εξωγενών παραμέτρων και κυρίως των τιμών του αργού, των περιθωρίων διύλισης, της ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου Η.Π.Α και της εξέλιξης των επιτοκίων (για τις τελευταίες δύο παραμέτρους αναφορά γίνεται στο εδάφιο “Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων”).

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2020 παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβλητότητα στην τιμή του Brent η οποία κυμάνθηκε μεταξύ USD 13 – 70/bbl (τιμή κλεισίματος έτους 2019 USD 66,77, μέγιστη τιμή Α’ εξαμήνου 2020 USD 69,96/bbl – ελάχιστη τιμή USD 13,24/bbl – μέση τιμή USD 40,07/bbl). Το διάστημα μετά την 30η Ιουνίου 2020 (τιμή κλεισίματος Brent USD 41,83/bbl) και μέχρι τη σύνταξη του παρόντος παρατηρείται σταθεροποίηση των τιμών του αργού εντός του στενότερου εύρους USD 42-46/bbl (μέγιστη τιμή USD 45,99/bbl – ελάχιστη τιμή USD 42,10/bbl – μέση τιμή USD 44,04/bbl).

Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, αναμένεται βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες συντήρησης των μονάδων του Διυλιστηρίου έχουν ολοκληρωθεί και συνεκτιμώντας τη δυνατότητα του Διυλιστηρίου να επιτυγχάνει περιθώρια διύλισης στο ανώτερο εύρος του κλάδου.

Σημαντική παράμετρο για την πορεία των εργασιών της Εταιρίας και του Ομίλου θα αποτελέσει η ανάκαμψη της ζήτησης προϊόντων πετρελαίου σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.

Επενδύσεις

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας το Ά εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 105,3 εκατ. (για τον Όμιλο Ευρώ 124,7 εκατ.) και το μεγαλύτερο μέρος αυτής (Ευρώ 104,4 εκατ.) αφορούσε σε έργα του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ως εξής:

α)Ποσό Ευρώ 72,3 εκατ. το νέο συγκρότημα κατεργασίας νάφθας το οποίο το 2020 εισήλθε στην φάση κατασκευής του και το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το Α΄ τρίμηνο 2022.

β)Ποσό Ευρώ 18,9 εκατ. το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης, με κύρια έμφαση το συγκρότημα υδρογονοπυρόλησης (Mild Hydrocracking Complex) που πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020.

γ)Ποσό Ευρώ 1,7 εκατ. έργα αναβάθμισης του λιμένος του Διυλιστηρίου και το νέο αγκυροβόλιο

δ)Ποσό Ευρώ 1,4 εκατ. έργα κατασκευής νέων και τροποποιήσεις υφιστάμενων δεξαμενών εντός και εκτός του χώρου του Διυλιστηρίου.

ε)Ποσό Ευρώ 1,1 εκατ. έργα των μονάδων του Διυλιστηρίου (Debottlenecking)

στ)Τέλος, συνολικό ποσό Ευρώ 9 εκατ. αφορούσε συνήθεις δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής του καθώς επίσης και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του.

Για το σύνολο της χρήσης 2020 η επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας εκτιμάται σε 210 εκατ. ευρώ

Annotation 2020 09 02 180511

Σχετικα αρθρα

Pasal: Καθαρά κέρδη 27,6 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο

admin

H Epsilon HR ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά και το 2019

admin

AXIA e-Shareholders’Μeeting: Ένα πολύτιμο «εργαλείο» για τις συνελεύσεις των εισηγμένων

admin

Νέα ανάκριση για την εμπλοκή Γκότση στο σκάνδαλο Folli Follie

admin

Flexopack: Αύξηση κεφαλαίου 2 εκατ. ευρώ στη θυγατρική Flexopack International

admin

Γαλλικό Δικαστήριο υποχρεώνει ασφαλιστική εταιρεία να καλυψει τις ζημιές εστιατορίου από το lockdown

admin

Αδελφοί Αγγελόπουλοι: Πόλεμος λάσπης από το περιβάλλον του πατέρα μας

admin

Η Barilla Hellas στο Top 10 των πιο αξιοθαύμαστων εταιρειών στην Ελλάδα

admin

Πλαστικά Θράκης: Επένδυση 4,3 εκατ. λιρών για την παραγωγή μασκών

admin

«True Leader» η Interamerican Ζωής

admin

TP-Link: Σεμινάρια τηλεκατάρτισης στους επαγγελματίες συνεργάτες της

admin

Στο e-σφυρί με 6,95 εκατ. ευρώ τα παλιά γραφεία του ομίλου Αλλαμανή στη λεωφόρο Κηφισού

admin

Πρόγραμμα Εξωστρέφειας egg: Διασύνδεση με το γαλλικό οικοσύστημα καινοτομίας

admin

Οι ξενοδόχοι περιμένουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για το άνοιγμα – Θετικοί στα μέτρατης κυβέρνησης

admin

Cosmote: Aνάπτυξη εκπαιδευτικής ρομποτικής και STEM στην Ελλάδα

admin

FOURLIS: Νέο κατάστημα ΙΚΕΑ στη Βουλγαρία

admin

ΗΠΑ: Εκθεση-καταπέλτης με 12 κατηγορίες για Amazon, Apple, Facebook και Google

admin

Χρηματιστήριο: Το 70% των ζημιών του 2020 κάλυψε η άνοδος από 20 Νοεμβρίου έως 9 Δεκεμβρίου

admin