Image default
Οικονομία

«Ομάδα κρούσης» για τα 32 δισ. ευρώ

--

Ειδική υπηρεσία, η οποία θα έχει… ημερομηνία λήξεως, που θα απασχολεί 40 άτομα προερχόμενα από μετατάξεις και νέες προσλήψεις οι οποίοι θα εισπράττουν και μπόνους εφόσον επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους, αλλά και δυνατότητα να κάνει… outsourcing -δηλαδή να χρησιμοποιεί υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα- θα «τρέξει» το γιγαντιαίο πρόγραμμα συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στόχος είναι να μη χαθεί η μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα να αξιοποιηθούν πόροι 32 δισ. ευρώ μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Ο διοικητής και επικεφαλής της προσπάθειας, ο οποίος θα εποπτεύεται από το υπουργείο Οικονομικών, θα είναι τεχνοκράτης προερχόμενος από τον ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, τη διαδικασία σύστασης της οποίας καθορίζει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Η ειδική υπηρεσία έχει ως σκοπό τον συντονισμό της σύνταξης του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική τροπολογία, οι αρμοδιότητες της νέας επιτροπής είναι οι εξής:

1. Θα υποστηρίζει και θα συντονίζει την προετοιμασία και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων στην Ελλάδα που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και παρέχει κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών.

3. Θα επεξεργάζεται και θα εισηγείται στον υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

4. Θα επεξεργάζεται και θα εισηγείται στον υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

5. Θα συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και αναφορές για την επίτευξη των οροσήμων και στόχων του προς τον υπουργό Οικονομικών, τα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Θα διευκολύνει την επικοινωνία για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων σε κάθε πρόγραμμα και έργο φορέων.

Η ειδική υπηρεσία έχει διάρκεια ζωής μέχρι και το τέλος Μαρτίου του 2027, ημερομηνία κατά την οποία η χώρα θα πρέπει να έχει κατορθώσει να αντλήσει και να αξιοποιήσει τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 32 δισ. ευρώ. Μετά, το Ταμείο καταργείται αυτοδικαίως.

Της ειδικής υπηρεσίας θα προΐσταται διοικητής, ο οποίος θα διορίζεται με κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργείου Οικονομικών. Η θητεία του θα είναι τριετής, ενώ θα μπορεί να ανανεωθεί μέχρι την ημερομηνία κατάργησης της ειδικής υπηρεσίας. Η ειδική υπηρεσία θα αποτελείται από συνολικά τρεις διευθύνσεις και επτά τμήματα, πέραν του γραφείου του διοικητή. Συνολικά θα προβλέπονται 40 θέσεις προσωπικού (29 θέσεις ΠΕ, τέσσερις θέσεις ΤΕ και πέντε θέσεις ΔΕ). Και οι θέσεις εργασίας θα καταργηθούν στο τέλος Μαρτίου του 2027.

To κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο διοικητής θα λαμβάνει τις αποδοχές του γενικού γραμματέα (4.631 ευρώ). Επίσης, με την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης με τον υπουργό Οικονομικών, το οποίο καθορίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και στο οποίο προβλέπεται πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (μπόνους) σε περίπτωση επίτευξης των οριζόμενων στόχων.

Το σύνολο των αποδοχών και της ειδικής ανταμοιβής δεν δύναται να υπερβαίνει το 85% του ανώτατου ορίου της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, ήτοι το σύνολο των αμοιβών του προέδρου του Αρείου Πάγου, που είναι 8.314,56 ευρώ.

Οι θέσεις προσωπικού καλύπτονται, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, και οι υπόλοιπες με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη, δυνάμενη να παραταθεί μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο καθώς και με σχέση έμμισθης εντολής.

Όλες οι παραπάνω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται την 31η Μαρτίου 2027.

Η νέα υπηρεσία αρχικά θα στεγαστεί στο υπουργείο Οικονομικών μέχρι να ενοικιάσει δικό της ακίνητο. Ειδικότερα, η ειδική υπηρεσία δύναται:

* Έως τις 31/12/2020 να προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

* Να συνάψει έως δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, προϋπολογισθείσας αξίας έως του ποσού των 500.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) η καθεμία, για την υποστήριξη της υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

Το κόστος λειτουργίας της νέας υπηρεσίας θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με τα ακόλουθα ποσά:

Δαπάνη ποσού περίπου 870 χιλ. ευρώ κατ’ έτος, η οποία αναλύεται σε:

* 56 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή αμοιβής στον διοικητή της ειδικής υπηρεσίας.

* 50 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους των νέων οργανικών μονάδων.

* 148 χιλ. ευρώ περίπου, από την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των προαναφερόμενων οργανικών μονάδων.

* 216 χιλ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση οκτώ θέσεων συνεργατών, οι οποίοι θα συνεπικουρούν το έργο του διοικητή της ειδικής υπηρεσίας.

* 400 χιλ. ευρώ περίπου, από την κάλυψη του ήμισυ των συνιστώμενων θέσεων της ειδικής υπηρεσίας με προσλήψεις προσωπικού.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προβλέπεται ακόμη:

* Δαπάνη ύψους 1,24 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, από τη δυνατότητα σύναψης έως δύο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

* Ενδεχόμενη δαπάνη ποσού 29 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή ειδικής ανταμοιβής (μπόνους) στον διοικητή της ειδικής υπηρεσίας, σε περίπτωση επίτευξης των οριζόμενων στόχων.

* Εφάπαξ δαπάνη ποσού 110 χιλ. ευρώ περίπου, από την προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της ειδικής υπηρεσίας.

* Ενδεχόμενη δαπάνη, από την καταβολή επιπλέον ανταμοιβής στο προσωπικό της ειδικής υπηρεσίας, σε περίπτωση επίτευξης των οριζόμενων στόχων.

Σχετικα αρθρα

CBO: Οι ΗΠΑ θα χρειασθούν μία δεκαετία για να «αναρρώσουν» από τον Covid-19

admin

Ακίνητα και Ελληνικό: Πότε είναι η ευκαιρία για αγορά στην περιοχή

admin

Κόκκινα δάνεια : Στην μέγγενη των funds οι δανειολήπτες

admin

HORECA Business Lab: Οι τουριστικές επιχειρήσεις στη νέα εποχή

admin

Ο κοροναϊός έφερε μεγάλη πτώση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

admin

Αυτό είναι το τρίτο πακέτο οικονομικών μέτρων

admin

Κοροναϊός : Αναστολή συμβάσεων εργασίας και αποζημίωση ειδικού σκοπού – Όλες οι λεπτομέρειες

admin

Τέλη κυκλοφορίας 2020: Τρεις μέρες έμειναν για την πληρωμή τους

admin

Η φάρμα με τους servers στη Βόρεια Αττική

admin

ΕΣΠΑ 2021-2027: Θα δοθεί έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη δηλώνει ο γ.γ. Δημοσίων επενδύσεων

admin

ΣΕΒ για capital controls : Αίρεται μια σημαντική επιβάρυνση για την αξιοπιστία και την ανάπτυξη

admin

Χρ. Σταϊκούρας: Άλλες 100.000 επιχειρήσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή

admin

ΕΚΤ: Βουλγαρία και Κροατία χρειάζονται κι άλλες μεταρρυθμίσεις για να ενταχθούν στην Ευρωζώνη

admin

Το τεκμήριο απειλεί όσους απέκτησαν σπίτι το 2019

admin

Με πτωτικές τάσεις το άνοιγμα στο Χρηματιστήριο -Στις 915,67 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

admin

Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Μεγάλη άνοδος στους δείκτες, 2% πάνω ο Nasdaq

admin

Ασφαλιστικό : Περισσότεροι συνταξιούχοι, λιγότεροι εργαζόμενοι σε λίγα χρόνια

admin

Οριστική ανάκληση άδειας και επιβολή προστίμου 250.000 ευρώ στην εταιρεία VEOO

admin