Image default
Επιχειρήσεις

ΓΕΜΗ: Με ευθύνη των εταιρειών η δημοσίευση στοιχείων – Αυτοματοποιείται η διαδικασία

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 5160) η απόφαση για την αυτοματοποιημένη η διαδικασία καταχώρισης πράξεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Πιο αναλυτικά, η απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης ορίζει ότι οι επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, θα αναρτούν  στο ΓΕΜΗ, στοιχεία και πράξεις για τις οποίες είναι υποχρεωτική η δημοσίευσή τους, όπως για παράδειγμα οι οικονομικές καταστάσεις, οι ιδρυτικές πράξεις, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κ.ο.κ.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική δυνατότητα, προβλέπεται, ήδη, με το νόμο 4635/2019, ωστόσο, τεχνικά δεν ήταν εφικτή, καθώς απαιτούνταν η έκδοση σχετικής απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή, λοιπόν υπεγράφη και «κωδικοποιεί»  τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης καταχώρισης.

Σημειώνεται ότι, εάν κρίνεται σκόπιμο, οι υπηρεσίες του ΓΕΜΗ, μπορούν να προχωρούν αυτεπαγγέλτως σε καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές πράξεων.

Επιπλέον, προβλέπεται η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου για τη διαπίστωση του βαθμού συμμόρφωσης και στη περίπτωση λάθους δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης, εκ μέρους των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ.

Ωστόσο, αν το λάθος είναι σκόπιμο,  δηλαδή υπάρχει δόλια παραποίηση των στοιχείων, τότε, τα πρόστιμα, ανάλογα με τη βαρύτητα της περίπτωσης, κυμαίνονται από 500 έως και 100.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.

Αίτημα για διόρθωση σφάλματος, μπορεί να υποβληθεί και από έχοντα έννομο συμφέρον ή άλλη δημόσια υπηρεσία (Δικαστήρια, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Ληξιαρχείο κ.ο.κ.) αλλά και από τρίτους.

Οι εξαιρέσεις

Σύμφωνα με όσα ορίζει η υπουργική απόφαση, από την αυτοματοποιημένη διαδικασία ανάρτησης, εξαιρούνται οι πράξεις που σχετίζονται με:

α. κάθε είδους μετασχηματισμό, (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές)

β. λύση, διαγραφή και αναβίωση προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ),
γ. τροποποίηση καταστατικού κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ).

Οι παραπάνω πράξεις, θα συνεχίσουν να δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ κατόπιν ελέγχου νομιμότητας που θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ποιες πράξεις αναρτούν οι επιχειρήσεις

Εφεξής, οι επιχειρήσεις θα αναρτούν αυτοματοποιημένα και χωρίς εκ των προτέρων έλεγχο, τις εξής πράξεις:

α) Ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών με το καταστατικό και, όπου τυχόν απαιτείται, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης.

β) Το διορισμό και την, για οποιοδήποτε λόγο, παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας, των προσώπων που:
– ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας,

– έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα,

– είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

γ) Κάθε απόφαση για τακτική ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας.

δ) Την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε μετά από κάθε αύξησή του.

ε) Εγκεκριμένες ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιέχουν τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τις υπογράφουν και τις πιστοποιούν.

στ) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη διανομή προσωρινού μερίσματος

ζ) Δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης ή την υποβάλλει σε άλλη συλλογική διαδικασία, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις.

η) Το διορισμό και την αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

θ) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ι) Κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο, του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από κατ ιδίαν διατάξεις.

Διαδικασία Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης και ευθύνη υπόχρεου

Η διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή αυτοματοποιημένης καταχώρισης από τον υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, είναι η εξής:

Πραγματοποιείται σύνδεση στο ΓΕΜΗ. μέσω των κωδικών πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί στους υπόχρεους, επιλέγεται η «αυτοματοποιημένη αίτηση καταχώρισης» από το μενού των αιτήσεων, συμπληρώνονται τα απαραίτητα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης καταχώρισης (ημερομηνία, όργανο απόφασης, θέμα κ.ά.) και «ανεβαίνουν» στο σύστημα οι σχετικές πράξεις που απαιτούνται για να συνοδεύσουν την σχετική αίτηση καταχώρισης. Πραγματοποιείται ηλεκτρονική πληρωμή του τέλους καταχώρισης και γίνεται «υποβολή» της σχετικής αίτησης ενώ δημιουργείται αυτόματα ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ., στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία καταχώρισης, o Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (ΚΑΚ) και το θέμα.

Στο κείμενο της ανακοίνωσης θα πρέπει να αναφέρεται ότι «η συγκεκριμένη καταχώριση έγινε αυτοματοποιημένα από την υπόχρεο, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό της».

Επισημαίνεται ότι για κάθε αυτοματοποιημένη καταχώριση τηρούνται υποχρεωτικά οι διατάξεις που άπτονται των κανόνων της εμπορικής δημοσιότητας, όπως αυτοί προβλέπονται στο ν. 4635/2019, σε συνδυασμό με την ειδικότερη εταιρική νομοθεσία που διέπει τον νομικό τύπο για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική καταχώριση. Σε αντίθετη περίπτωση,  επιβάλλονται οι απαραίτητες διορθώσεις και, όπου προβλέπεται, οι ανάλογες κυρώσεις.

Στην περίπτωση που τρίτος έχει έννομο συμφέρον και επιθυμεί την καταχώριση δήλωσης, πράξης ή στοιχείου στο ΓΕΜΗ, υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Μητρώου την αίτησή του συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα, καταβάλλοντας και το σχετικό τέλος καταχώρισης της εν λόγω πράξης.

Η υπηρεσία ΓΕΜΗ, εφόσον διαπιστώσει το έννομο συμφέρον του αιτούντος και προβεί σε τυπικό έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων της υποβαλλόμενης αίτησης, κάνει την σχετική καταχώριση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η σχετική αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια του νόμου προς καταχώριση απορρίπτεται.

Δειγματοληπτικός έλεγχος

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι αρμόδιες  υπηρεσίες ΓΕΜΗ υποχρεούνται να διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα, και η πληρότητα των αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων.

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο και συγκεκριμένα τον Μάιο και το Νοέμβριο, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κάθε φορά, επί του αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ.

Το μεταβατικό στάδιο

Τα υποδείγματα των αιτήσεων είναι τυποποιημένα (αυτοματοποιημένες αιτήσεις)  και για το λόγο αυτό,  έως την υλοποίηση όλων των αιτήσεων που καταχωρίζονται αυτοματοποιημένα στο ΓΕΜΗ, οι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ ακολουθούν την εξής διαδικασία:

α) εφόσον υπάρχει διαθέσιμη σχετική αίτηση καταχώρισης στην υπηρεσία εξωστρέφειας του ΓΕΜΗ, τότε:
i. οι υπόχρεοι επιλέγουν την εν λόγω αίτηση καταβάλλοντας ταυτόχρονα το σχετικό τέλος καταχώρισης της εν λόγω πράξης,

ii. η υπηρεσία ΓΕΜΗ αφού ολοκληρώσει τον τυπικό έλεγχο (πληρότητας και ορθότητας) των στοιχείων της υποβαλλόμενης αίτησης, πραγματοποιεί την σχετική καταχώριση στο ΓΕΜΗ

β) εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική αίτηση καταχώρισης στην υπηρεσία εξωστρέφειας του ΓΕΜΗ, τότε:

i. οι υπόχρεοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ την αίτησή τους συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, καταβάλλοντας και το σχετικό τέλος καταχώρισης της εν λόγω πράξης,

ii. η υπηρεσία ΓΕΜΗ, με την παραλαβή της σχετικής αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων, πράξεων ή στοιχείων, προβαίνει σε τυπικό έλεγχο της αίτησης (πληρότητας και ορθότητας) και πραγματοποιεί την σχετική καταχώριση στο ΓΕΜΗ

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η σχετική αίτηση των περιπτώσεων α και β δεν πληροί τα κριτήρια του νόμου προς καταχώριση, απορρίπτεται αιτιολογημένα από την υπηρεσία ΓΕΜΗ.

--

Διαβάστε ακόμη: 

Η αναβάθμιση στα POS της ΕΤΕ «βραχυκύκλωσε» τις κάρτες των άλλων τραπεζών

Αδρανείς λογαριασμοί: Πώς να μην παρακρατηθούν τα χρήματά σας από το Δημόσιο

Τα πρόσωπα πίσω από τα εμβόλια που θα σώσουν τον πλανήτη

Σχετικα αρθρα

EY: Σε ιστορικό υψηλό η διάθεση για εξαγορές στην Ελλάδα

admin

Παπουτσάνης: Αύξηση 26% στον κύκλο εργασιών το 2019

admin

EETT: 15.500 καταγγελίες το 2019 για τηλεφωνία, διαδίκτυο, κεραίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες

admin

Τι ισχύει για την τηλεργασία, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας

admin

Μυτιληναίος: Αύξησε στο 1,4360% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

admin

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Q&R

admin

Στρατηγική συνεργασία ΔΑΑ – Ιατρικού Αθηνών για διεξαγωγή τεστ στο αεροδρόμιο

admin

Εκλεισε το deal ΣΙΔΜΑ – Μπήτρος – Τροποποιείται η συμφωνία με τις τράπεζες

admin

Δωρεά κλινών ΜΕΘ στο νοσοκομείο Ιωαννίνων από Χήτος ΑΒΕΕ

admin

Playboy: «Ανάσταση» κι επιστροφή στο Χρηματιστήριο, με μόττο τη σεξουαλική ευεξία

admin

Mytilineos: Ολοκληρώθηκε το κατασκευαστικό έργο «Atacama» στη Χιλή

admin

Emirates: Μείωση 74% στα έσοδα του α΄ εξαμήνου της χρήσης 2020/21, στα 3,7 δισ. δολάρια

admin

Profile: Η επίδραση της πανδημίας-Αισιοδοξία για θετικά αποτελέσματα το 2020

admin

Νέα επίθεση από Κων. Δομαζάκη στη διοίκηση της Creta Farms

admin

Cenergy Holdings: Τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης 

admin

Revoil: Σύσταση εταιρειών για τη λειτουργία Φωτοβολταϊκού και Αιολικού Πάρκου

admin

AEGEAN: Δίνει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία με νέα δυνατότητα παροχής voucher για τους επιβάτες

admin

Mε ατού το 5G έρχεται το iPhone 12 – Τι πρέπει να ξέρετε για την αποψινή παρουσίαση

admin