Image default
Ευρώπη

Ένταξη για όλους: η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021–2027

Η Επιτροπή παρουσιάζει το σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021–2027.

Το σχέδιο δράσης προωθεί την ένταξη όλων, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των μεταναστών στην ΕΕ και αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που μπορούν να παρεμποδίσουν τη συμμετοχή και την ένταξη των ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, από νεοεισερχόμενους σε πολίτες, στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Βασίζεται στην αρχή ότι η χωρίς αποκλεισμούς ένταξη απαιτεί προσπάθειες τόσο από το ίδιο το άτομο όσο και από την κοινότητα υποδοχής και καθορίζει νέες δράσεις που στηρίζονται στα επιτεύγματα του προηγούμενου σχεδίου δράσης του 2016.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε: «Η ένταξη ενσαρκώνει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Οι πολιτικές ενσωμάτωσης και ένταξης είναι ζωτικής σημασίας για τους νεοεισερχόμενους και για τις τοπικές κοινότητες, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη δημιουργία συνεκτικών κοινωνιών και ισχυρών οικονομιών. Όλοι όσοι έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία που χρειάζονται προκειμένου να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους και να αναλάβουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που διέπουν την Ένωσή μας.»

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε: «Ο κάθε μετανάστης είναι “ένας από εμάς” και όχι “ένας από αυτούς”. Όλοι διαδραματίζουν έναν ρόλο στη διασφάλιση της συνοχής και της ευημερίας των κοινωνιών μας. Η ενσωμάτωση και η ένταξη σημαίνουν ότι αφουγκραζόμαστε τις μεταναστευτικές κοινότητες και ότι διασφαλίζουμε τη δυνατότητα όλων να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους. Η χωρίς αποκλεισμούς ένταξη παρέχει σε όλους την ίδια στήριξη και τα ίδια εργαλεία που τους είναι απαραίτητα για να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι μετανάστες μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και οι κοινωνίες μας να επωφεληθούν από τη δύναμη και τις δεξιότητές τους.»

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ενσωμάτωση και την ένταξη

Όπως τονίζεται στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, η επιτυχής ενσωμάτωση και ένταξη αποτελεί ουσιαστικό μέρος μιας ορθά διαχειριζόμενης και αποτελεσματικής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή και για μια δυναμική οικονομία που θα λειτουργεί προς το συμφέρον όλων.

Το σχέδιο δράσης προτείνει στοχευμένη και προσαρμοσμένη στήριξη η οποία λαμβάνει υπόψη ατομικά χαρακτηριστικά τα οποία ενδέχεται να δημιουργούν ειδικές προκλήσεις για τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, όπως το φύλο ή το θρησκευτικό υπόβαθρο. Η επιτυχής ενσωμάτωση και ένταξη εξαρτάται τόσο από την έγκαιρη δράση όσο και από την μακροπρόθεσμη δέσμευση.

Αν και οι εθνικές κυβερνήσεις είναι κατά κύριο λόγο αρμόδιες για τη χάραξη και την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, η ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στη στήριξη των κρατών μελών μέσω της χρηματοδότησης, της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών και της προώθησης σχετικών εταιρικών σχέσεων. Οι κύριες δράσεις είναι οι εξής:

  • Χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και στη συνεχή εκμάθηση γλωσσών, με στήριξη από κονδύλια της ΕΕ.
  • Βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων προκειμένου να εκτιμηθεί πλήρως η συμβολή των μεταναστευτικών κοινοτήτων, και ιδίως των γυναικών, και να διασφαλιστεί η στήριξή τους για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και τους εργοδότες για να προωθήσει την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και να διευκολύνει τους εργοδότες στην αναγνώριση και στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων.
  • Προώθηση της πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής περίθαλψης, για άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Πέραν της ειδικής ενωσιακής χρηματοδότησης, το σχέδιο δράσης επιδιώκει να διασφαλίσει την ενημέρωση των ατόμων σχετικά με τα δικαιώματά τους και αναγνωρίζει τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ιδίως κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη. Το σχέδιο δράσης στηρίζει επίσης τα κράτη μέλη στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
  • Πρόσβαση σε επαρκή και οικονομικά προσιτή στέγαση χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το Invest EU, καθώς και σε πλατφόρμες χρηματοδότησης για την ανταλλαγή εμπειριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων στη στεγαστική αγορά και την καταπολέμηση του διαχωρισμού.

Το σχέδιο δράσης θα υλοποιηθεί με την κινητοποίηση ενωσιακής χρηματοδότησης και με τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: μετανάστες, κοινότητες υποδοχής, κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, κοινωνία των πολιτών, τοπικές και περιφερειακές αρχές και φορείς ιδιωτικού τομέα. Θα ενδυναμώσει τις κοινότητες υποδοχής και θα στηρίξει τον ρόλο τους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων ενσωμάτωσης, τονίζοντας παράλληλα την ευθύνη συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην κοινωνία υποδοχής. Θα επιδιώξει τον εκσυγχρονισμό της πρόσβασης σε υπηρεσίες με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Τέλος, θα βελτιώσει τη βάση τεκμηρίωσης, ώστε να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών και να διασφαλίσει την ορθή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

Σχετικα αρθρα

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία ζητούν μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού

admin

Η Ευρώπη ενισχύει τα μέτρα απέναντι στον κορωνοϊό – Κλιμακώνεται η δυσαρέσκεια στους πολίτες

admin

Βουλή- Βελόπουλος: Απλόχερη η κυβέρνηση στα πρόστιμα, αλλά 12,5 εκατ. εμβόλια ενώ χρειαζόμαστε 8

admin

Πρωτοχρονιάτικες αποφάσεις για το Brexit

admin

Η Ομάδα του Βίσεγκραντ υπέρ της διεύρυνσης της ΕΕ

admin

Η Γαλλία στηρίζει την Καλβίνιο για την ηγεσία του Eurogroup

admin

Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν το app store της Apple

admin

Το ΕΜΠ συντονίζει ευρωπαϊκό έργο για τη φόρτιση ηλεκτρικών ΙΧ

admin

Η FIAT επενδύει σε εναλλακτικά καύσιμα από ζαχαρότευτλα

admin

ΕΛΚ: Συμπαράταξη απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις ζήτησε ο Σταύρος Καλαφάτης

admin

Ο ΕΜΑ μπορεί να αποφασίσει για το εμβόλιο της AstraZeneca στα τέλη Ιανουαρίου

admin

Σύνοδος Κορυφής: Πώς ανακατεύει την τράπουλα το βέτο της Κύπρου

admin

Πολιτική κρίση στη Βουλγαρία: Ο Πρόεδρος ζητά παραίτηση της κυβέρνησης

admin

Νομοθετεί για απαγόρευση παράτασης της μεταβατικής περιόδου ο Τζόνσον

admin

Ατενίζοντας τον ορίζοντα του 2021

admin

Πάπας Φραγκίσκος: Οι ίδιες χώρες που εξάγουν όπλα, αρνούνται τους πρόσφυγες

admin

Η ΕΕ ζητά έρευνα για την εποπτεία των αρμόδιων γερμανικών αρχών στην υπόθεση της Wirecard

admin

Αυστρία: Ψηλά στην ατζέντα μας τα Δυτικά Βαλκάνια για να μην ισχυροποιηθούν οι τρίτες δυνάμεις

admin