Image default
Επιχειρήσεις

Ελλάκτωρ: Τέλος τα ψέματα – Συγκαλείται Έκτακτη Συνέλευση στις 7 Ιανουαρίου

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 50,4 εκατ. ευρώ καλείται να αποφασίσει στις 7  Ιανουαρίου η Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ.

Αναλυτικά, σε σημερινή του συνεδρίαση το ΔΣ αποφάσισε να προτείνει στην έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόψων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ την πραγματοποίησε αύξηση 50,4 εκατ.ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση, σχεδιάζονται να διατεθούν ως εξής:

* 1.Ποσό περίπου 9,6 εκατ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, και

* Ποσό περίπου 40,8 εκατ. για τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ

Από τα κεφάλαια που θα λάβει η ΑΚΤΩΡ, ποσό 20 εκατ. Ευρώ θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και τα υπόλοιπα 20 εκατ. για την κάλυψη υποχρεώσεων στην ελληνική αγορά

“Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ αποτελεί το τελευταίο στάδιο του σχεδιασμού του Ομίλου για τον κλάδο της Κατασκευής, μετά την αποδέσμευση του Ομίλου της ΑΚΤΩΡ από τις ζημιογόνες δραστηριότητες του εξωτερικού, που δημιούργησαν πρόσθετες ταμειακές ανάγκες και το λειτουργικό και οργανωτικό μετασχηματισμό του κλάδου της Κατασκευής, με μείωση των δαπανών προσωπικού, προσαρμογή των παροχών και τη δημιουργία κεντρική μονάδας προμηθειών”, αναφέρει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση 

Η εταιρεία  σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Δεκεμβρίου 2020, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 7 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, (σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α 68/20.03.2020), η οποία έχει κυρωθεί δυνάμει του Ν. 4683/2020, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 4753/2020, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Τα υπ. αριθ. 3 έως και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώνονται σε αυτή κατόπιν του από 03.12.2020 αιτήματος των μετόχων μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου X. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, κατόχων κατά το χρόνο εκείνο 22.094.903 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων αυτά, προς ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τους ως άνω μετόχους)

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €212.129.282,97 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,03 σε €0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρώτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

3. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).

5. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017) 6. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με τα άρθρα 12.

Προορισμός κεφαλαίων
Τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν από την προτεινόμενη Αύξηση, που σε περίπτωση πλήρους κάλυψης θα ανέλθουν σε €50,4 εκατ., θα διατεθούν ως εξής:
1. Ποσό περίπου €9,6 εκατ. για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εντός 1 έτους από την ολοκλήρωση της Αύξησης, και

2. Ποσό περίπου €40,8 εκατ. για τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Από τα ανωτέρω ποσά θα αφαιρεθούν αναλογικά τα έξοδα της έκδοσης των Νέων Μετοχών Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, το οποίο εκτιμάται σε περίπου €40 εκατ. μετά την αφαίρεση των εξόδων της προτεινόμενης έκδοσης (ως ανωτέρω), θα διατεθεί ως εξής:

  • Ποσό €20 εκατ. για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και
  • Ποσό €20 εκατ. για την κάλυψη υποχρεώσεων στην ελληνική αγορά

Όλα τα ανωτέρω ποσά αναμένεται να έχουν διατεθεί από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

Σχετικα αρθρα

Κερδοφορία και θετικές ταμειακές ροές για τα ΕΛΠΕ

admin

VKN Capital: Ενδιαφέρον για την Creta Farms

admin

ΕΥΔΑΠ: Άφαντο το πόρισμα του ΤΕΕ για την Ψυτάλλεια, μετά τις διαδοχικές παραιτήσεις  των πραγματογνωμόνων  

admin

H ώρα της κρίσης για το Άκτιο – Αμβρακία ύψους 150 εκατ. ευρώ

admin

Χ.Α.: Δύσκολη η υπέρβαση των 840-850 μονάδων

admin

ΔΕΗ: Θέσεις εργασίας για 13 ειδικότητες

admin

Πειραιώς: Μόνη εναπομείνασα επιλογή η απόλυση των 24 εργαζομένων

admin

«Λευκή πετσέτα» έριξε και πάλι ο Απόστολος Βακάκης

admin

Smart business: Πώς αυτοί οι τρεις Παριζιάνοι μετατρέπουν τα ψάρια σε… ρούχα υψηλής ραπτικής

admin

Πιστοποίηση της Attica Group για την Ασφάλεια των Πληροφοριών

admin

Έρευνα IWG: Ποιο είναι το μέλλον της εργασίας – Το 90% των εργαζομένων προτιμούν την τηλεργασία

admin

LVMH: Αδυνατούμε να εξαγοράσουμε την Tiffany

admin

Ιασώ: Εγκαίνια στις νέες εγκαταστάσεις της κλινικής Μαστού

admin

Ολοκληρώθηκε η λειτουργική συγχώνευση Eurobank Bulgaria-Piraeus Bank Bulgaria

admin

ΚΕΠΕ: Η επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα δείχνει ότι η χώρα μπορεί να προσελκύσει και μεγάλους παίκτες

admin

Forthnet: Οι ομολογιούχοι εγκρίνουν την πώληση στην ΒC Partners  

admin

ΙΑΣΩ: Αγορά 247 ιδίων μετοχών

admin

Όμιλος INTRACOM: Παράδοση 50 αναπνευστήρων πίεσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

admin