Image default
Επιχειρήσεις

BSB: Μειωμένα έσοδα το γ’ τρίμηνο – Προσπάθεια διατήρησης της κεφαλαιακής ρευστότητας

Μείωση σημείωσαν οι πωλήσεις κατά 15,4% το γ’ τρίμηνο του 2020 οι οποίες ανήλθαν σε 19,03 εκατ. ευρώ, έναντι 22,50 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 44,16 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο δηλαδή την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι 60,91 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019 καταγράφοντα μείωση 27,5%.

– Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,74 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και 8,72 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι 6,20 εκατ. ευρώ και 15,71 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

– Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 0,39 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και 1,30 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι 3,93 εκατ. ευρώ και 8,94 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

– Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,13 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 ενώ προέκυψαν ζημίες 0,63 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι κερδών 3,68 εκατ. ευρώ και 7,47 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2020, οι δραστηριότητες του Ομίλου θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Επιπλέον, τα περιοριστικά μέτρα που πρόσφατα έλαβε η πολιτεία για το λιανικό εμπόριο θα επιφέρουν μείωση στα έσοδα του Ομίλου, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σημειώνεται ωστόσο ότι η Εταιρεία έχει συνάψει με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η επέκταση της κάλυψης του κινδύνου διακοπής εργασιών της στην περίπτωση που συνεπεία απόφασης πολιτικής ή στρατιωτικής αρχής αποτρέπεται ή παρεμποδίζεται η χρήση των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων της ανεξάρτητα εάν αυτές έχουν υποστεί ζημιά ή όχι. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για την διασφάλιση και την επιδίωξη ικανοποίησης των αποζημιωτικών της δικαιωμάτων.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην διακοπή της λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής των εμπορικών σημάτων BSB και Lynne από την 07.11.2020 συμμορφούμενη πλήρως στις αποφάσεις της κυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών, που αποβλέπουν στον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Εταιρεία προέβη σε άμεσες ενέργειες που αφορούν την πρόληψη των κινδύνων της πανδημίας και τη διατήρηση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με γνώμονα τον  περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού καθώς και την ασφάλεια των εργαζομένων της.

Για το λόγο αυτό, αποφάσισε να θέσει σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας μεγάλο μέρος των εργαζομένων της (πλην του επαρκούς προσωπικού ασφαλείας) από τις 07.11.2020. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και η επιχειρησιακή συνέχεια της Εταιρείας .

Η online δραστηριότητα της Εταιρείας  συνεχίζεται με το προσωπικό ασφαλείας που καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή πλήρους υποστήριξης προς τους τελικούς πελάτες, και η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την προετοιμασία των παραγγελιών είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εξέλιξη των εσόδων και στοχεύει στη διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας, στην άντληση και στη διατήρηση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει εμπροθέσμως παρούσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της. Ειδικότερα, η Εταιρεία προτίθεται έστω και κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων, στα πλαίσια του Ομολογιακού Δανείου της, διαδικασιών ,να αξιοποιήσει όλα τα έκτακτα εργαλεία χρηματοδότησης που παρέχονται με κρατικές εγγυήσεις.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονται στις 30.09.2020 σε Ευρώ 9,69 εκατ. έναντι Ευρώ 9,52 εκατ. στις 31.12.2019. Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020, στο πλαίσιο των ενεργειών της διοίκησης για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου κατά Ευρώ 2,5 εκατ. και κατά τους επόμενους μήνες του 2020 πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω κατά Ευρώ 4 εκατ.

Η διοίκηση, κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, εργάζεται σε καθημερινή βάση α) για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των πελατών, β) για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου και γ) για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου. Η εταιρεία επεξεργάζεται επιχειρηματικά σχέδια για να ανταποκριθεί στις τρέχουσες δυσχερείς συνθήκες και να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό, με την κάμψη της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 σε λίγους μήνες λόγω των ιατρικών εξελίξεων, σε κερδοφόρα οικονομικά αποτελέσματα, στον απρόσκοπτο επιχειρηματικό σχεδιασμό και την περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξή της.
Διαβάστε ακόμη:

Scope Ratings: Ανάπτυξη 4,5% στην Ελλάδα το 2021 – Μεγάλη πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις

Επιστολή ΠΟΜΙΔΑ: Μείωση ενοικίων, διορθώσεις δηλώσεων COVID & προσχηματική «αναστολή εργασίας»

Χριστούγεννα με lockdown: Κλειστό το λιανεμπόριο – Με SMS και click away από την Κυριακή

Σχετικα αρθρα

Μηδενίζεται το ενοίκιο για τις επιχειρήσεις που θα παραμένουν κλειστές έως τις 11/1

admin

Prodea: Την διανομή επιπλέον μερίσματος 0,295 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

admin

Wirecard: Αναζητά αγοραστή η αμερικανική μονάδα – Κρατά αποστάσεις από το σκάνδαλο

admin

Frigoglass: Νέος οικονομικός διευθυντής ο Εμμανουήλ Μεταξάκης

admin

Στις 23/12 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ

admin

COSMOTE Fiber: Τις 180.000 έφτασαν οι γραμμές Fiber To The Home σε όλη την Ελλάδα

admin

Sato: Εγκρίθηκε η Συμφωνίας Εξυγίανσης από τη ΓΣ

admin

H Interamerican επενδύει στην ανάπτυξη ηγετών στις πωλήσεις

admin

Γεωργιάδης: Θα κανονίσουμε συνάντηση με την ΕΕΤ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

admin

ΕΥΑΘ: Πτώση στα οικονομικά αποτελέσματα 6μηνου

admin

Μικρά κέρδη στις ευρωαγορές-Απώλειες η Φρανκφούρτη

admin

Διακρίθηκε ως κοινωνικά υπεύθυνος Οργανισμός η Ευρωπαϊκή Πίστη

admin

Νέα γραφεία στην Αθήνα για τη Manpower

admin

Κ. Ξιφαράς: Νέες προοπτικές δημιουργεί ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB

admin

Αλουμύλ: Διευκρινίσεις για την απορρόφηση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ

admin

ΕΥ: Οι επιχειρήσεις αναθεωρούν τις στρατηγικές διαχείρισης κεφαλαίων

admin

Επενδύει στις νέες τεχνολογίες η Vodafone

admin

Δρομέας: Η επίδραση της πανδημίας και το σημαντικό πλεονέκτημα

admin