Image default
Επιχειρήσεις

Κλουκίνας-Λάππας: Μειωμένα κατά 3,96% τα EBITDA στο εννεάμηνο

Κλουκίνας-Λάππας: Μειωμένα κατά 3,96% τα EBITDA στο εννεάμηνο

Πτώση κύκλου εργασιών και οριακή μείωση EBITDA παρουσίασε στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας, όπως προκύπτει από την απάντησή της σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Όμιλος

Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 16.902 χιλ. έναντι € 19.049 χιλ. μειωμένος κατά 11,27% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2019.Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 8.493 χιλ. έναντι € 9.813 χιλ. το εννεάμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 13,44%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε € 3.329 χιλ. έναντι € 3.466 χιλ. το εννεάμηνο του 2019 μειωμένα κατά 3,96%. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο σε € 712 χιλ. έναντι € 763 χιλ. το εννεάμηνο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 6,71%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε ζημιά € 264 χιλ. έναντι ζημιών € 141 χιλ. του εννεαμήνου του 2019 .

Τα αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τις χαμηλές πωλήσεις στις χώρες των Βαλκανίων.

KLOYKODSJD

Εταιρεία

Εν τω μεταξύ, ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε € 15.636 χιλ. έναντι € 17.162 χιλ. μειωμένος κατά 8,89% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2019. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 7.508 χιλ. έναντι € 8.143 χιλ. το εννεάμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 7,80%.Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 2.689 χιλ. έναντι € 2.413 χιλ. το εννεάμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 11,43%.Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 824 χιλ. έναντι € 502 χιλ. το εννεάμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 64,13%.Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδη € 52 χιλ. έναντι ζημιών € 259 χιλ. σε σχέση με το εννεάμηνο του 2019.

Όσον αφορά στην γεωγραφική ανάλυση, οι πωλήσεις του εμπορικού τομέα στην Ελλάδα, διαμορφώθηκαν σε € 14.869 χιλ. από € 15.749 χιλ. το εννεάμηνο του 2019, μειωμένες κατά 5,59%. Στις χώρες των Βαλκανίων οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 1.582 χιλ. το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 2.767 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας πτώση κατά 42,84%.

ASUYUA

Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση και στη κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και ενημέρωση για τις εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας.

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε € 12.833 χιλ. την 30.09.2020, έναντι € 12.418 χιλ. την 31.12.2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,34% που αφορά κατά κύριο λόγο στην χρήση των πακέτων χρηματοδότησης (επιστρεπτέα προκαταβολή) που έχει χορηγήσει η κυβέρνηση.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 2.494 χιλ. την 30.09.2020 και €2.724 χιλ. την 31.12.2019. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας ανήλθαν σε € 46.942 χιλ. την 30.09.2020 και € 48.605 χιλ. την 31.12.2019.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 7.12.2020 με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, αποφασίσθηκε η έκδοση Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση, βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 ως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως έντεκα εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (11.062.000,00), με επιτόκιο 2,4% πλέον EURIBOR τριμήνου, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την τράπεζα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ποσού ευρώ 11.062.000,00, με υφιστάμενα επιτόκια που κυμαίνονται από 3,0% μέχρι 3,6%. Το ανωτέρω, μειωμένο σε σχέση με το υφιστάμενο, συμβατικό επιτόκιο του Ομολογιακού Δανείου, σε συνδυασμό με την συμφωνηθείσα περίοδο χάριτος ενός έτους, κατά την οποία η Εταιρεία θα καταβάλει μόνο το ποσό των τόκων, εξασφαλίζει στην Εταιρεία αφενός μεν σημαντικό οικονομικό όφελος αφετέρου δε, ενισχύονται σταθερά τα ταμειακά της διαθέσιμα κατά την περίοδο χάριτος, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία.

Οι πωλήσεις της Εταιρείας για τον μήνα Οκτώβριο κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά (€ 2.179 χιλ. για το 2020 έναντι € 2.333 χιλ. για το 2019). 

Για το διάστημα 01.01-30.11.2020, που περιλαμβάνει το πρώτο lockdown, η Εταιρία κατάφερε να περιορίσει την απώλεια του τζίρου στις λιανικές πωλήσεις σε ποσοστό 8% σε σχέση με το περσινό διάστημα. Όμως, μετά την επιβολή και του δεύτερου lockdown την 7/11/2020, περιορίστηκαν οι πωλήσεις την κρίσιμη εκείνη χρονικά περίοδο όπου η Εταιρία σημειώνει σημαντικό ποσοστό των ετήσιων συνολικών της εσόδων. Παρόλα αυτά, εκτιμάται ότι η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για το μήνα Δεκέμβριο θα καταφέρει να διατηρήσει περίπου το 60% με 65% του τζίρου του περσινού Δεκεμβρίου. Παράλληλα, η Εταιρεία εξακολουθεί να κάνει χρήση των πακέτων ελάφρυνσης που έχει χορηγήσει η κυβέρνηση με αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους του προσωπικού, την επιδότηση ενοικίου για το μισθωμένο δίκτυο καταστημάτων και την ένταξη στο διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, μειώνοντας έτσι ένα μέρος των λειτουργικών της εξόδων. 

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας, η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει οργανωθεί επαρκώς για την αντιμετώπιση της πανδημίας και διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και διαθέσιμα τραπεζικά όρια χρηματοδότησης που δημιουργούν βάσιμη αισιοδοξία ότι θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία και το νέο κύμα της πανδημίας που θα επηρεάσει την λήξη της τρέχουσας χρήσης και ίσως και την έναρξη του 2021.

 • Κλουκίνας Λάππας
 • εννιάμηνο
 • EBITDA
 • κύκλος εργασιών
 • πωλήσεις
 • ταμειακά διαθέσιμα

  Σχετικα αρθρα

  Αγοραστές οι Έλληνες επενδυτές τον Αύγουστο στο ΧΑ

  admin

  Lamda Development: Μείωση EBITDA 33% στα εμπορικά κέντρα το 9μηνο

  admin

  Οι προθεσμίες για τις επιταγές στις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν τον Απρίλιο

  admin

  Διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ ζητούν οι μέτοχοι της ΕΛΤΡΑΚ

  admin

  Στις 6 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Intertech

  admin

  Η Eurolife FFH βραβεύθηκε στο 5ο Annual Sustainability Summit

  admin

  Σιάμισιης: Απαιτείται ρεαλισμός στους στόχους του νέου ενεργειακού μοντέλου

  admin

  Σαντορινιός: Νίκη της νομιμότητας η απόφαση ΕΣΑΛ για τον ΟΛΠ

  admin

  ΗΠΑ: Ποσό 1 δισ. δολαρίων στην Johnson & Johnson για 100 εκατ. δόσεις εμβολίου κατά του κορωνοϊού

  admin

  H BriQ απέκτησε τρία νέα ακίνητα συνολικής αξίας €3,98 εκατ.

  admin

  ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται παρτίδες σαλάμια «Γαλαξίας» λόγω κρουσμάτων Listeria

  admin

  O ΟΠΑΠ προχωρά στην ενίσχυση της επένδυσης στο Stoiximan -Ελέγχει το 85,49%

  admin

  Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των ΕΛΠΕ

  admin

  SWISS: Συνδέσεις με Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 10 τουριστικούς προορισμους εν μέσω πανδημίας

  admin

  PwC: Ανακάμπτουν οι εταιρείες της λίστας Global Top 100 με την αβεβαιότητα να παραμένει

  admin

  Ζάκυνθος: Η επένδυση του εμίρη, οι πιέσεις Αδ. Γεωργιάδη και ο δήμαρχος

  admin

  Βαριά «καμπάνα» σε ινστιτούτο αισθητικής από τη ΓΓ Εμπορίου

  admin

  Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος της Τιτάν, για νέος πρόεδρος του ΣΕΒ

  admin