Image default
Επιχειρήσεις

Μπήτρος: Πωλήσεις €22,4 εκατ. στο εννεάμηνο

Μπήτρος: Πωλήσεις €22,4 εκατ. στο εννεάμηνο

Το σύνολο των πωλήσεων της Μπήτρος Συμμετοχική μειώθηκε από €24,7 εκατ. στο εννεάμηνο του 2019 σε €22,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020, γεγονός το οποίο οφείλεται στο ότι από την 1η Σεπτεμβρίου έχει πρακτικά διακοπεί η βασική δραστηριότητα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., της μεγαλύτερης εταιρείας του Ομίλου.

Παρά την παραπάνω εικόνα, ο κύκλος εργασιών της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, στον οποίο περιλαμβάνεται η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας και οι πωλήσεις ακινήτων, είναι αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό, και τούτο οφείλεται στην πώληση ακινήτων στο τρίτο τρίμηνο του 2020 καθώς και σε αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα Μικτά αποτελέσματα του Ομίλου παρουσιάζονται, όπως και στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων περιόδων, τόσο στο σύνολό τους όσο και διακριτά αυτά των συνεχιζομένων δραστηριοτήτων, όπως διαμορφώνονται μετά την εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της σιδηρεμπορικής δραστηριότητας, στην εταιρεία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΣΙΔΜΑ Α.Ε.).

Το συνολικό μικτό κέρδος του Ομίλου εμφανίζει σταθερότητα ως ποσοστό επί των πωλήσεων σε σύγκριση με την περυσινή περίοδο και διαμορφώνεται σε 10,30 % έναντι 10,38 % του αντίστοιχου περυσινού.

Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) αλλά και το EBITDA, τόσο κατά το εννεάμηνο όσο και κατά το Γ΄ τρίμηνο, εμφανίζεται επιβαρυμένο λόγω δαπανών αναδιάρθρωσης (ιδιαίτερα στο τρίτο τρίμηνο). Οι δαπάνες αναδιάρθρωσης που αποτελούν δαπάνες μη επαναλαμβανόμενες, είναι συνδεδεμένες κυρίως με τη διακοπή της δραστηριότητας σιδηρεμπορίας της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών ανέρχεται στο ποσό των €643.302,82 στο εννεάμηνο εκ των οποίων το ποσό των €368.372,82 επιβάρυνε τα συνολικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του Ομίλου αλλά και αυτά της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Το μικτό περιθώριο της μητρικής εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. σε σύγκριση με την περυσινή περίοδο εμφανίζει μείωση από 42,49 % σε 31,30 % λόγω δαπανών αναδιάρθρωσης στο τρίτο τρίμηνο 2020, ύψους €50.400,00.

Διατηρήθηκαν διαθέσιμα, για την μητρική καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, για την κάλυψη των βραχυχρονίων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Συνεχίστηκαν οι ενέργειες διατήρησης επαρκούς ρευστότητας μέσα από την προσπάθεια περιορισμού των κεφαλαιακών δαπανών, την εξοικονόμηση κόστους και τον έλεγχο του κεφαλαίου κινήσεως των εταιρειών του Ομίλου.

Ο κύκλος εργασιών ανά τομέα δραστηριότητας

Οι τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείτο ο Όμιλος εταιρειών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ κατά το εννεάμηνο του 2020 είναι

(α) ο σιδηρεμπορικός, με αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, μέσω των εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

(β) ο τομέας των ακινήτων, μέσω της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., και

γ) ο ενεργειακός, και συγκεκριμένα ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Κατά το εννεάμηνο του 2020 οι πωλήσεις του σιδηρεμπορικού κλάδου ανήλθαν σε €19.602.319,07 έναντι €22.753.365,81 της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων δεν επηρεάστηκε αισθητά από την πανδημία, λόγω της δυναμικής των εν εξελίξει δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και της μη διακοπής της λειτουργίας των εργοταξίων. Οι πωλήσεις όμως του ενεαμήνου επηρεάστηκαν , όπως ήδη αναφέραμε, από το γεγονός ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έχει πρακτικά διακοπεί η βασική δραστηριότητα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ, της μεγαλύτερης εταιρείας του Ομίλου, δεδομένου ότι τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της, τα οποία αφορούσαν στη δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων, εισεφέρθησαν στην δραστηριοποιούμενη στον ίδιο κλάδο εταιρεία ΣΙΔΜΑ Α.Ε., διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε και τυπικά μέσα στον Οκτώβριο του 2020. Στον τομέα των ακινήτων πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις. ύψους €535.000 έναντι μηδενικών πωλήσεων κατά την αντίστοιχη περίοδο σύγκρισης. Οι πραγματοποιθείσες πωλήσεις αφορούν ακίνητα εξοχικής κατοικίας στη Μύκονο, όπου η εταιρεία του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ έχει αναπτύξει από ετών δραστηριότητα κατασκευής εξοχικών κατοικιών υψηλών προδιαγραφών.

Τέλος η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος -δραστηριότητα, η οποία, εκ φύσεως, δεν επηρεάζεται από υγειονομικούς παράγοντες- ανήλθε στο εννεάμηνο του 2020 σε €2.223.274,84, έναντι ποσού €1.953.665,87 στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο , παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,80%. Κατά συνέπεια η έλευση της πανδημίας δεν προκάλεσε κάποια αρνητική επίπτωση ή διακοπή στη λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών του Ομίλου, ενώ δεν επηρεάστηκε ούτε και ο ρυθμός είσπραξης των απαιτήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ο βασικός κίνδυνος στον εν λόγω τομέα μπορεί να προέλθει από τυχόν ταμειακά ελλείμματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο Διαχειριστής (Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ).

Οι επιπτώσεις από την Covid-19

Όπως προαναφέρθηκε, οι μέχρι σήμερα επιπτώσεις της επιδημίας στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών των εταιρειών του Ομίλου ήταν αμελητέες. Με τη διακοπή της δραστηριότητας της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, ένα πεδίο δυνητικών επιπτώσεων της COVID-19 στον Όμιλο εκ των πραγμάτων εκλείπει.

Όσον αφορά στους πιστωτικούς κινδύνους, η εικόνα μέχρι σήμερα παραμένει θετική, και οι εκτιμήσεις μας είναι ότι η πιθανότητα δημιουργίας επισφαλών απαιτήσεων και προβλημάτων ρευστότητας εξ αιτίας των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας είναι μικρή. Οι εκτιμήσεις αυτές, βασίζονται στα μέχρι στιγμής δεδομένα αλλά και στο γεγονός ότι ο Όμιλος δεν παρουσιάζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως τοις μετρητοίς ή μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών σε πελάτες με αυξημένο βαθμό φερεγγυότητας. Η δε χορήγηση πίστωσης ελέγχεται μέσω πιστωτικών ορίων και εφαρμογής συγκεκριμένων όρων. Πέραν τούτου, έχουν συναφθεί συμβάσεις ασφάλισης πιστώσεων για την κάλυψη ενδεχομένων επισφαλειών.

Ως προς την εξέλιξη των πωλήσεων στο προβλεπτό μέλλον, σημειώνεται ότι, παρά τη σημαντική βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας στο τρίτο τρίμηνο, λόγω της επαναλειτουργίας δραστηριοτήτων που είχαν διακοπεί κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης της COVID-19, η επέλευση του δεύτερου κύματος της επιδημίας επανάφερε την αβεβαιότητα για τη χρονική διάρκεια και το μακροχρόνιο οικονομικό αποτύπωμα της υγειονομικής κρίσης.

Παρά ταύτα, ο κύκλος εργασιών των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων εξακολουθεί να μην εμφανίζει σημάδια επηρεασμού από την επιδημία. Εξ άλλου, συνεχίζονται και οι προσπάθειες αύξησης των εσόδων μέσω της εκμετάλλευσης των ακινήτων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ σε Ασπρόπυργο και Σίνδο, καθώς και με την βελτιστοποίηση της παραγωγής των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Εκ παραλλήλου, συνεχίζονται οι ενέργειες ελέγχου των δαπανών και γενικότερα του λειτουργικού κόστους των εταιρειών του Ομίλου, στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναδιάρθρωσης όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ θα εξακολουθήσει να υφίσταται ως ενεργό νομικό πρόσωπο, με αντικείμενο τη διαχείριση των ακινήτων της, των συμμετοχών της (με σημαντικότερη, τη συμμετοχή της στη ΣΙΔΜΑ κατά ποσοστό 25%) και των φωτοβολταϊκών της σταθμών. Κατόπιν, μάλιστα, της συμφωνίας με τις Τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, που συνοδεύει τη συναλλαγή με τη ΣΙΔΜΑ, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ θα συνεχίσει απρόσκοπτα και χωρίς τα βάρη του παρελθόντος την επιχειρηματική της διαδρομή . Αντικείμενο της αναχρηματοδότησης / αναδιάρθρωσης / Ρύθμισης θα αποτελέσει το σύνολο των Δανειακών Υποχρεώσεων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ προς τις Τράπεζες, όπως αυτές προκύπτουν από τις υφιστάμενες Συμβάσεις Πιστώσεως.

Προβλέψεις και προοπτικές

Παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται η αδυναμία εκτίμησης της χρονικής διάρκειας και της έντασης της υγειονομικής κρίσης, και, κατά συνέπεια, του χρονικού σημείου επανεκκίνησης της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και της δυναμικής της, διατυπώνουμε την αισιοδοξία μας σχετικά με την προοπτική της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών του Ομίλου, δεδομένων των ακόλουθων:

1. Της μέχρι σήμερα εικόνας της αγοράς των δομικών έργων και των έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και της αγοράς ακινήτων, υπό συνθήκες πανδημίας. Οι αγορές αυτές αποτελούν τις βασικές αγορές αναφοράς των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου.

2. Της δυναμικής που παρατηρείται στην αγορά των logistics, η οποία ενισχύει τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των ακινήτων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.

3. Της σταθερότητας που παρουσιάζει ο τομέας των ΑΠΕ, παρά το προσωρινό πρόβλημα που δημιούργησε στον Ε.Λ.Α.Π.Ε. η χρηματοοικονομική αδυναμία της Δ.Ε.Η. και η μείωση της ζήτησης ενέργειας ως αποτέλεσμα των περιορισμών της οικονομικής δραστηριότητας για τον έλεγχο της εξάπλωσης της επιδημίας, πρόβλημα, που οδήγησε στην επιβολή έκτακτης εισφοράς 6% στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

4. Των προοπτικών που δημιουργούν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου οι αναμενόμενες χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ε.Ε.

 • ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Σχετικα αρθρα

  MIG: Συζητάμε με Farallon και Oak Hill για νέα χρηματοδότηση

  admin

  Το click away και ο θάνατος του εμποράκου

  admin

  Η Uni Systems αναλαμβάνει 2 έργα στο πλαίσιο του Horizon 2020 «Governance for the Future»

  admin

  HELL ENERGY: Δύο νέες Summer Cool, limited edition γεύσεις

  admin

  Παπαστράτος: Αύξηση τζίρου και κερδών, ελέω IQOS

  admin

  Ant: Διπλή ΙΡΟ για τη μητρική της Alibaba σε Σανγκάη και Χονγκ Κονγκ

  admin

  Στη Fortress το χαρτοφυλάκιο Neptune της Alpha Bank έναντι 264 εκατ. ευρώ – Πως «έκλεισε» το deal

  admin

  Το 3rd InvestGR Forum φέρνει τις ξένες επενδύσεις στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου

  admin

  Χατζηιωάννου: Οι «αχρείοι της easyJet» σπαταλούν τα χρήματα των μετόχων σε περιττά Airbus

  admin

  Sarantis: Πως αντιμετώπισε τις προκλήσεις της πανδημίας

  admin

  Notos Com: «Κλείνει» το deal Pillarstone με το βρετανικό fund M&G

  admin

  Αφοί Κορδέλλου: Διευκρινίσεις για τις αναταξινομήσεις κονδυλίων του 2018

  admin

  Εξοδο στις αγορές με ευρωομόλογο ετοιμάζει η Ελλάκτωρ

  admin

  Πάνω από 1 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο της Ελλάκτωρ

  admin

  «Προϊόν της Χρονιάς» το Full Home της Εθνικής Ασφαλιστικής

  admin

  EY: Παγκόσμια έσοδα $37,2 δισ. για το 2020

  admin

  ΟΠΑΠ: Νέα δωρεά για την ενίσχυση της μάχης κατά του κορωνοϊού

  admin

  Cyber Risk: Το πρόγραμμα ψηφιακής ασφάλειας με την υπογραφή της ΑΧΑ

  admin