Image default
Επιχειρήσεις

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για άντληση έως 3,048 εκατ.

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για άντληση έως 3,048 εκατ.

Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 457.200 ευρώ με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 3.048.000 ευρώ, προχωρά η Σωληνουργεία Τζιρακιάν.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 29.11.2019, διά της οποίας στο πλαίσιο εναρμόνισης των διατάξεων του Καταστατικού με τον Ν. 4548/2018 χορηγήθηκε η κατ άρθρο 24 §2 του Ν. 4548/2018 εξουσία αυτής προς το Δ.Σ. για μερική ή ολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του τριπλάσιου ποσού του υφιστάμενου (και καταβεβλημένου) στις 29.11.2019 μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανερχόμενου σε ευρώ 457.200, το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 18.12.2020 αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

1) Την έγκριση Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002, των παραγράφων 4.1.3.13.1. και 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 σχετικά με προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

2) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (457.200 ευρώ) με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (3.048.000 ευρώ), με την έκδοση έως 1.524.000 νέων, κοινών ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών (εφεξής “Νέες Μετοχές”) ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς, με τιμή διάθεσης δυο ευρώ (2,00 ευρώ) ανά μετοχή (εφεξής “Τιμή Διάθεσης”), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων σε αναλογία μια (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας.

3) Οι Νέες Μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2020 – 31.12.2020) και εφεξής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.

4) Δικαίωμα Προτίμησης: Το ποσό των τριών εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (3.048.000 ευρώ) να καλυφθεί με μετρητά με δικαίωμα προτίμησης για όλους τους υφιστάμενους μετόχους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Συγκεκριμένα δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αύξηση έχουν i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία” (η “ΕΛ.Κ.Α.Τ.”)., μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (κατ άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, θα παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής στους έχοντας ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν και το Διοικητικό Συμβούλιο με μεταγενέστερη απόφασή του καθορίσει: (i) όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτερου αριθμού μετοχών που οι ασκούντες το δικαίωμα προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν, (ii) τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής ως και (iii) κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του , σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, θα διαθέσει αυτές κατ ελεύθερη κρίση σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης) και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προσδιορίζοντας το ποσό του κεφαλαίου που θα προκύψει από τη μερική κάλυψη.

5) Η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

6) Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας “Διαφορά υπέρ το άρτιο”.

7) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

 • Σωληνουργεία Τζιρακιάν
 • ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΑΙΟΥ

  Σχετικα αρθρα

  Κορρές: Στόχος η ανάπτυξη στην Κίνα

  admin

  Γεωργιάδης: Ύστατο μέτρο το λουκέτο στα μαγαζιά ανάλογα με την παράβαση

  admin

  Μυτιληναίος: Η κρίση που βιώνουμε αποτελεί μοναδική ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις

  admin

  Δωρεάν σεμινάρια e-learning στους νέους αγρότες από την Τράπεζα Πειραιώς

  admin

  ElvalHalcor: Αμετάβλητη η μακροχρόνια στρατηγική της εταιρείας, παρά την κρίση του κορονοϊού

  admin

  Τα κρίσιμα μέτωπα ΕΤΕ σε ΛΕΠΕΤΕ και Εθνικής Ασφαλιστικής

  admin

  Η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρικτής διεθνούς διαγωνισμού ελαιόλαδου

  admin

  ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ολλανδοί επενδυτές ενισχύουν τη θέση τους στον Όμιλο

  admin

  Autohellas: Καμία μετοχική σχέση με την Hertz Global Holdings

  admin

  Οnline ξενάγηση στο Athens Capital Hotel – MGallery Collection

  admin

  Τσαμάζ: Για να παραμείνουμε βιώσιμοι χρειαζόμαστε ευελιξία

  admin

  Κορωνοϊός: Αποζημίωση έως 35 ευρώ την ημέρα για τα δωμάτια-καραντίνας

  admin

  Creta Farms: Εκκληση εργαζομένων να προχωρήσει η είσοδος στρατηγικού επενδυτή

  admin

  MLS: Παράταση λήξης εταιρικού ομολόγου κατά ένα έτος

  admin

  Συνεχίζει η Doppler την άνω του 90% εξαγωγική της δραστηριότητα

  admin

  Φάμελλος: Σε λίγο η Ελληνικός Χρυσός θα υπογράφει τις αδειοδοτήσεις!

  admin

  To Viber διακόπτει κάθε επιχειρηματική σχέση με το Facebook

  admin

  Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από Deutsche Telekom και STEM Education

  admin