Log in

Eurobank: Τι περιλαμβάνει η τριετής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την διοίκηση της Eurobank ανακοίνωσε το σωματείο εργαζομένων της τράπεζας.

Οπως ανακοίνωσε το σωματείο, η Συλλογική Σύμβαση που υπογράφτηκε στις στις 09/03/2018 είναι τριετής.

Η σημασία της για τους καιρούς που διανύουμε είναι προφανής, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο για τον θεσμό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, αναφέρουν οι εργαζόμενοι. 

Σημειώνουν δε ότι κατοχυρώθηκαν όλα τα κεκτημένα του παρελθόντος στην Τράπεζα που έφεραν την υπογραφή του Σωματείου μας (Ε.Σ.Σ.Ε.) και ότι επετεύχθησαν και στόχοι οικονομικού περιεχομένου παρά την γενική τάση για μείωση του εργατικού κόστους.

Ενδεικτικά, το σωματείο αναφέρεται σε διατάξεις που έχουν συνυπογραφεί στην ΕΣΣΕ, οι οποίες αναφέρουν τα εξής: 

-Η Τράπεζα εκφράζει την βούληση προστασίας της απασχόλησης των εργαζομένων της, πάντα στο πλαίσιο του σε ισχύ Οργανισμού Υπηρεσίας της

-Χορηγείται άδεια με αποδοχές μίας (1) εργάσιμης ημέρας για προετοιμασία συμμετοχής στις εξετάσεις:
α. Για την απόκτηση πιστοποίησης στην (αντ)Ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
β. Για την απόκτηση πιστοποίησης για παροχή επενδυτικών συμβουλών.
γ. Για την συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση άλλης τυχόν προβλεπόμενης από το εκάστοτε
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο επαγγελματικής πιστοποίησης.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας, θεωρείται η ύπαρξη σχετικής έγκρισης για την συμμετοχή στις εξετάσεις από τα αρμόδια όργανα. Η σχετική άδεια χορηγείται μόνο μία φορά για κάθε μία από τις προαναφερόμενες πιστοποιήσεις.

-Επέκταση χορήγησης άδειας μετ’ αποδοχών εργαζόμενου-συνοδού σε περίπτωση νοσοκομειακής νοσηλείας των γονέων του

Η άδεια μετ’ αποδοχών εργαζόμενου γονέα-συνοδού, σε περίπτωση νοσοκομειακής νοσηλείας ανηλίκου τέκνου, που προβλέπεται από την από 06/04/2015 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ως άνω αντισυμβαλλομένων (άρθρο 2), χορηγείται και στην περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική γονέα του εργαζόμενου.

Το μέγιστο όριο διάρκειάς της ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες ετησίως και για τις δύο περιπτώσεις συνολικά (γονείς και τέκνα) και για τους δύο γονείς και χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη.

Στην περίπτωση συνυπηρέτησης δύο (2) εργαζόμενων συζύγων, το παραπάνω μέγιστο όριο των πέντε (5) ημερών ετησίως, αυξάνεται σε έξι (6) ημέρες ετησίως συνολικά για τα τέκνα και για τους γονείς αμφότερων των συνυπηρετούντων εργαζόμενων.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο καταμερισμός των ημερών άδειας για την αιτία αυτή, θα γίνεται με κοινή δήλωση των συνυπηρετούντων εργαζόμενων.

-Επέκταση χορήγησης άδειας στον έτερο γονέα επί γεννήσεως τέκνου, με επιπλοκές υγείας στην μητέρα ή στο τέκνο

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 10 εδ. β’ της από 23/05/2000 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, άδεια γέννησης τέκνου για τον έτερο γονέα, προσαυξάνεται μέχρι και δύο (2) ημέρες μετ’ αποδοχών, σε περίπτωση καισαρικής ή επιπλοκής υγείας, η οποία απαιτεί νοσηλεία της μητέρας ή του βρέφους, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών 

-Αύξηση χορήγησης άδειας για θάνατο συγγενούς Α’ βαθμού

Σε περίπτωση θανάτου συγγενούς εξ’ αίματος Α’ βαθμού εργαζόμενου της Τράπεζας, ο εργαζόμενος δικαιούται άδειας μετ’ αποδοχών μέχρι συνολικά τριών (3) ημερών από της ημέρας του θανάτου. 

-Αύξηση χορήγησης φοιτητικής άδειας

Συμφωνείται η αύξηση των ημερών φοιτητικής άδειας μετ’ αποδοχών, από δέκα (10) ημέρες σε δεκαπέντε (15) ημέρες ετησίως.

Η παραπάνω άδεια μετ’ αποδοχών, θα χορηγείται σε τμήματα, μέχρι τρεις (3) ημέρες κατά εξεταζόμενο μάθημα, στις οποίες θα περιλαμβάνεται πάντα η ημέρα της εξέτασης, αποδεικνυόμενη με τα οικεία δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση εξέτασης περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κατά την ίδια ή συνεχόμενες διαδοχικές ημερομηνίες, τότε η χορηγούμενη τμηματική άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες ανά μάθημα, με μέγιστο όριο τις εννέα (9) ημέρες.

- Δάνεια Προσωπικού (μισθών) – Αύξηση χορήγησης/επέκταση αποπληρωμής

Το ανώτατο όριο των χορηγούμενων προσωπικών δανείων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ορίζεται στο ύψος των έξι (6) μικτών μηνιαίων μισθών. Για ποσά άνω των τεσσάρων (4) μισθών, απαιτείται η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών. Σε κάθε περίπτωση για τη χορήγησή τους εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της Τράπεζας.

Αποκλειστικά και μόνον για δάνεια προσωπικού που θα χορηγηθούν μετά την ισχύ της παρούσης, ορίζεται ότι η εξόφλησή τους μπορεί, μετά από αίτημα του εργαζόμενου, να γίνεται μέχρι και σε ογδόντα τέσσερις (84) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις.

- Ρυθμίσεις για εργαζόμενους γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ

Οι διευκολύνσεις και η μείωση χρόνου εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 7 της από 16/03/2016 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών, για τους εργαζόμενους, τα προστατευόμενα από αυτούς πρόσωπα και τα προβλήματα υγείας που αναφέρονται στην παραπάνω διάταξη, ισχύουν, με τις εκεί προϋποθέσεις και περιορισμούς, και για εργαζόμενους που έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση, δικαστικοί συμπαραστάτες ατόμων με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, υπό τον όρο ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν κηρυχθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και ο εργαζόμενος τα συντηρεί.

-Χορήγηση εφάπαξ ποσού για απόκτηση τέκνου πέραν των τριών

Στους εργαζόμενους που θα αποκτήσουν τέκνο πέραν του τρίτου (3ου), με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου, θα χορηγείται εφάπαξ παροχή χιλίων ευρώ (€ 1.000). Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην Τράπεζα, τότε η παροχή θα χορηγείται στον έναν εκ των δύο, που θα επιλέγεται με κοινή δήλωσή τους.

-Αύξηση χορηγούμενων Εξόδων Βρεφονηπιακού Σταθμού (από 01/09/2018)

Συμφωνείται η αύξηση από 01.09.2018 του ποσού του καταβαλλόμενου κατά μήνα για έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού από διακόσια πενήντα (€ 250) σε διακόσια εξήντα (€ 260). Κατά τα λοιπά, διατηρούνται οι προϋποθέσεις και όροι χορήγησης των εν λόγω εξόδων, ως έχουν μέχρι σήμερα.

-Θέσπιση παροχής για χρήση οικιακής τροφού σε τέκνα υπαλλήλων

Σε όσους εργαζόμενους, έχουν τέκνο ή τέκνα προσχολικής ηλικίας (έως 6 ετών), για ένα (1) ή περισσότερα από τα οποία δεν λαμβάνουν έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού λόγω μη ύπαρξης βρεφονηπιακού σταθμού στην πόλη της κατοικίας του εργαζόμενου, δύναται να χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεώς τους, μια μόνον μηνιαία ειδική παροχή για το σύνολο των ανωτέρω τέκνων για την περίπτωση που για τη φύλαξη στο σπίτι απασχολείται οικιακή τροφός. Η παροχή αυτή είναι ίση με το ήμισυ των μηνιαίων εξόδων βρεφονηπιακού σταθμού για ένα (1) τέκνο, ήτοι: εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (€ 125) έως την 01/09/2018 και εφεξής εκατόν τριάντα ευρώ (€ 130) και θα καταβάλλεται μέσω μισθοδοσίας μετά από προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.

Η μηνιαία αυτή παροχή θα χορηγείται άπαξ μόνον, ανεξάρτητα από τον αριθμό τέκνων προσχολικής ηλικίας (έως 6 ετών) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται χρήση από τους γονείς της «άδειας γονέων με τέκνα σε προσχολική ηλικία», όπως αυτή ορίζεται στην από 06/04/2015 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ως άνω αντισυμβαλλομένων. Η παροχή αυτή παύει χορηγούμενη, ευθύς ως το τέκνο ή τα τέκνα παύουν να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Στη περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην Τράπεζα, η παροχή θα χορηγείται στον έναν μόνον εκ των δύο γονέων που θα επιλέγεται με κοινή δήλωσή τους.

- Αύξηση επιδόματος «Εξομάλυνσης»

Συμφωνείται ότι το ποσό του Επιδόματος «Εξομάλυνσης», που καθιερώθηκε με την από 27/06/2012 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ως άνω αντισυμβαλλομένων και τροποποιήθηκε με την από 06/04/2015 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ιδίων, με το οποίο θα προσαυξάνονται οι ελάχιστες υποχρεωτικές νόμιμες αποδοχές του κάθε εργαζόμενου, αυξάνεται από είκοσι πέντε ευρώ (€ 25) σε τριάντα πέντε ευρώ (€ 35) μηνιαίως.

-Χορήγηση εφάπαξ ειδικής παροχής για φοιτητές/σπουδαστές ΑΕΙ & ΤΕΙ

Σε εργαζόμενους, προστατευόμενα τέκνα των οποίων, πέραν του ενός, σπουδάζουν παράλληλα σε ΑΕΙ & ΤΕΙ σε πόλεις άλλες από εκείνη της κατοικίας του εργαζόμενου, χορηγείται, μετά από αίτημα του εργαζόμενου, έκτακτη εφάπαξ παροχή χιλίων τριακοσίων ευρώ (€ 1.300) μέσω μισθοδοσίας ανά σπουδάζον πέραν του ενός τέκνο που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.

Διευκρινίζεται ότι η απόληψη της παροχής για ένα (1) τέκνο, αποκλείει την για οποιοδήποτε λόγο επαναχορήγησή της για το ίδιο τέκνο.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην Τράπεζα, την παροχή δικαιούται ο ένας από αυτούς, οριζόμενος με σχετική κοινή δήλωσή τους.

Για τους σκοπούς της παρούσης εφάπαξ ειδικής παροχής, λαμβάνεται υπόψη, αποκλειστικώς και μόνον για τον καθορισμό της σειράς των τέκνων και επομένως των δικαιούμενων της παροχής, μέχρι ένα (1) τέκνο του εργαζόμενου που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ήδη προ του Πανεπιστημιακού έτους 2018-2019, ενώ από τυχόν άλλα τέκνα του εργαζόμενου δικαιολογούν την απόληψη της άνω παροχής, μόνο εκείνα που θα εισαχθούν στα σχετικά ιδρύματα από το Πανεπιστημιακό έτος 2018-2019 και εφεξής και μέχρι συμπλήρωσης ηλικίας των 25 ετών.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ