Log in

Κύπρος: Στα χέρια της Ελληνικής Τράπεζας η Συνεργατική

Το σχέδιο κεφαλαιοποίησης της ενέκρινε χθες το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας. Οπως μεταδίδει το StockWatch, η τράπεζα προχωρά στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €150 εκ. με τιμή εγγραφής €0,70 ανά μετοχή σε μετρητά εκ των οποίων τουλάχιστον τα €100 εκ. θα είναι μέσω έκδοσης προτιμησιακών δικαιωμάτων στους υπάρχοντες μετόχους.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150 εκ. η εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία εγγραφής μετοχών, (share subscription agreement) με τη Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Δήμητρα») για μέχρι €72,28 εκ.

Δυνάμει της συμφωνίας εγγραφής μετοχών η Δήμητρα δεσμεύεται να εξασκήσει το αναλογικό ποσοστό των δικαιωμάτων προτίμησης της κατά τον πρώτο γύρο προσφοράς σε όλους τους μετόχους.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας στις 15 Ιουνίου 2018, ότι έχει υποβάλει τελική προσφορά για την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και μετά από δήλωση του υπουργού οικονομικών ότι το υπουργικό συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας υποστηρίζει την τελική προσφορά και υπό την επιφύλαξη υποβολής σχεδίου κεφαλαιοποίησης από την εταιρεία, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο έχει εγκρίνει το σχέδιο κεφαλαιοποίησης και η εταιρεία έχει καταθέσει το συγκεκριμένο σχέδιο στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) και στους συμβούλους της.

Το σχέδιο κεφαλαιοποίησης υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως προβλέπεται στην τελική προσφορά, η απόκτηση αφορά ισολογισμό μεγέθους €10,3 δισ. ως επίσης και συγκεκριμένες εργασίες της ΣΚΤ που σχετίζονται με τον ισολογισμό. Ο ισολογισμός αποτελείται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων (καθαρά δάνεια: €4,6 δισ.), ομόλογα της κυπριακής κυβέρνησης (€4,1 δισ.), μετρητά (€1,6 δισ.), καταθέσεις πελατών (€9,7 δισ.) και ορισμένες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία.

Οι όροι της απόκτησης θα περιλαμβάνουν σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων («ΣΠΠΣ»), που παρέχεται από τη ΣΚΤ της οποίας οι υποχρεώσεις θα είναι εγγυημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ΣΠΠΣ θα καλύψει μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου, όπως €0,5 δισ. μη-εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (καθαρές) και €2,1 δισ. δάνεια υψηλού κινδύνου, για μελλοντικές απρόβλεπτες ζημιές για την εταιρεία.

Οι τελικές συμφωνίες για την απόκτηση αναμένεται να συμφωνηθούν το συντομότερο δυνατό. Η εταιρεία προσφέρθηκε να καταβάλει στη ΣΚΤ το ποσό των €74 εκ. σε μετρητά, ως αντίτιμο για την απόκτηση.

Σημειώνεται ότι η απόκτηση αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Η περίμετρος της απόκτησης είναι συμπληρωματική με το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, διαφοροποιώντας το υφιστάμενο δανειακό χαρτοφυλάκιο της, που εστιάζεται σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να εδραιώσει την παρουσία της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής. Υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της απόκτησης, η εταιρεία αναμένεται ότι θα έχει μερίδιο αγοράς εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 22% και μερίδιο αγοράς καταθέσεων πελατών περίπου 31,2%, εδραιώνοντας την ως βασικό τραπεζικό πυλώνα λιανικής και ΜΜΕ στην κυπριακή οικονομία. Η εταιρεία αναμένεται να επεκτείνει τις υπηρεσίες της στους περίπου 400,000 πελάτες της ΣΚΤ (εκ των οποίων κάποιοι είναι και πελάτες της εταιρείας), οι οποίοι σε συνδυασμό με την υφιστάμενη πελατειακή της βάση, θα την οδηγήσουν στην εξυπηρέτηση των περισσότερων κυπριακών νοικοκυριών.

«Η ισχυρή θέση ρευστότητας της εταιρείας της επέτρεψε να υποβάλει μια ολοκληρωμένη πρόταση στη διαδικασία προσφορών της ΣΚΤ για την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση για την απορρόφηση του συνόλου των καταθέσεων πελατών και να παρέχει ρευστότητα στους καταθέτες της ΣΚΤ. Εφόσον η συναλλαγή προχωρήσει, η εταιρεία θα συνεχίσει να διατηρεί μια συνετή θέση ρευστότητας μετά την ολοκλήρωση, με το δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις να αναμένεται σε περίπου 50%, επιτρέποντας της να στηρίξει περαιτέρω τις χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών της», αναφέρει στην ανακοίνωση της η Ελληνική.

Η απόκτηση αναμένεται να πετύχει μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (οι «ΜΕΧ») της εταιρείας, από 52% σε λιγότερο από 25%, ενώ ο δείκτης Τέξας (Texas ratio) αναμένεται να βελτιωθεί από 115% σε περίπου 100%.

Ως αποτέλεσμα, το χρηματοοικονομικό προφίλ της εταιρείας αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, επιτρέποντας της να επικεντρωθεί στις κύριες στρατηγικές πρωτοβουλίες της.

Πέραν των συνεργειών σε έσοδα και χρηματοδοτικό κόστος, αναμένεται να προκύψουν και συνέργειες λειτουργικών εξόδων από τον εξορθολογισμό του ενιαίου δικτύου καταστημάτων και από το προγραμματισμένο σχέδιο εξόδου υπαλλήλων που θα πραγματοποιηθεί από τη διοίκηση της ΣΚΤ πριν από την ολοκλήρωση της απόκτησης, παρέχοντας μεγαλύτερη βεβαιότητα για την πραγματοποίηση τέτοιων συνεργειών κόστους.

Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της εταιρείας μετά την απόκτηση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

- Ποιότητα χαρτοφυλακίου: Μείωση του δείκτη ΜΕΧ10 κάτω του 20%, με διατήρηση του δείκτη κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις γύρω στο 55%.

- Χρηματοδότηση: Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις άνω του 55%.

-Κερδοφορία: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ως % του μέσου όρου του συνόλου περιουσιακών στοιχείων) άνω του 2.3%, με τον δείκτη εξόδων προς έσοδα κάτω του 55%.

Η εταιρεία θα έχει μια σημαντική έκθεση σε κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα και έχει σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μείωση της εν λόγω έκθεσης μέσα στα επόμενα χρόνια.

Χωρίς την επίδραση ενδεχόμενων μελλοντικών συναλλαγών για ΜΕΧ ή οποιωνδήποτε παρόμοιων συναλλαγών και εξαιρουμένων τυχόν ΜΕΧ που υπόκεινται σε σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων η κεφαλαιακή θέση της εταιρείας, μετά την αύξηση κεφαλαίου, θα είναι επαρκής για να ικανοποιεί τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για τέτοια έκθεση. Υπό την προϋπόθεση επίτευξης τελικής συμφωνίας, η εταιρεία προτίθεται να χρηματοδοτήσει την απόκτηση με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150 εκ. με τιμή εγγραφής €0.70 ανά μετοχή σε μετρητά εκ των οποίων τουλάχιστον τα €100 εκ. θα είναι μέσω έκδοσης προτιμησιακών δικαιωμάτων στους υπάρχοντες μετόχους («δικαιώματα προτίμησης»).

Η απόκτηση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι θα έχουν έγκυρα εγκρίνει τα αναγκαία ψηφίσματα σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί δεόντως και στην οποία θα εγκριθεί η έκδοση των μετοχών που θα αποτελούν την αύξηση κεφαλαίου από την τράπεζα.

Η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει στην εταιρεία να διατηρεί το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) και το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πέραν του 13.7% και 16.0%, αντίστοιχα, οι οποίοι αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια μέσω της δημιουργίας κεφαλαίων οργανικά. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150 εκ. η εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία εγγραφής μετοχών, (share subscription agreement) με τη Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Δήμητρα») για μέχρι €72.28 εκ.

Δυνάμει της συμφωνίας εγγραφής μετοχών η Δήμητρα δεσμεύεται να εξασκήσει το αναλογικό ποσοστό των δικαιωμάτων προτίμησης της κατά τον πρώτο γύρο προσφοράς σε όλους τους μετόχους.

Στο βαθμό που μετοχές δεν θα αποκτηθούν από άλλους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης η τράπεζα έχει συμφωνήσει να διαθέσει στη Δήμητρα τέτοιο αριθμό πρόσθετων μετοχών που χρειάζονται, ούτως ώστε η Δήμητρα να έχει συνολική μετοχική συμμετοχή όχι λιγότερη από 20.1% κατά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.

Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του, να διαθέσει στη Δήμητρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετές μετοχές που δεν θα αποκτηθούν με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, για συνολικό ποσό μέχρι €72.28 εκ. (που συμπεριλαμβάνει και το ποσό που αφορά τις υπόλοιπες μετοχές που θα αποκτήσει η Δήμητρα με την αύξηση κεφαλαίου).

Οι σύμβουλοι της εταιρείας ήταν οι Alantra Corporate Finance, S.A, Allen & Overy LLP, Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί Δ.Ε.Π.Ε., PricewaterhouseCoopers Ltd και The Boston Consulting Group Hellas S.A. (οι «Σύμβουλοι») και, στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, η εταιρεία θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για οποιεσδήποτε εξελίξεις επί του θέματος.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.