Log in

Κέρδη μετά φόρων 35 εκατ. στο εξάμηνο για την Ελληνική Τράπεζα

Τη μείωση των κόκκινων δανείων για ενδέκατο συνεχόμενο τρίμηνο, την αύξηση των συνολικών χορηγήσεων αλλά και την επίτευξη κερδών ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο η Ελληνική Τράπεζα.  

Κατά την πρώτη εξαμηνιαία του 2018 ο ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 13,7% και ο ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στο 17,4%, με μεταβατικές διατάξεις και οι δύο , και υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις.

H Τράπεζα συνέχισε να χρηματοδοτεί την κυπριακή οικονομία στηρίζοντας αξιόχρεες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Κατά την πρώτη εξαμηνία του 2018 εγκρίθηκαν €328 εκατ. χορηγήσεις στηρίζοντας τομείς της οικονομίας όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση, το χοντρικό εμπόριο, οι μεταφορές αλλά και τα νοικοκυριά.

Μείωση ΜΕΧ

Μία εκ των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Τράπεζας είναι η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων. Συνεχίζοντας την προσπάθεια να βελτιώσει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της, η Τράπεζα ολοκλήρωσε στις 6 Ιουνίου 2018 την συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), το οποίο αποτελείται κυρίως από μη εξασφαλισμένες χορηγήσεις, λιανικής στην Β2Kapital Cyprus Ltd, θυγατρική της Νορβηγικής εταιρείας B2Holding ASA.Το μεικτό συμβατικό υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου ήταν €144 εκατ. και αποτελείτο από 1.082 δανειολήπτες και 1.809 διευκολύνσεις (για την κάθε περίπτωση υπόλοιπο στις 31 Μαΐου 2018). Εκτός από τη μείωση του προβληματικού χαρτοφυλακίου, η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μέσω της πώλησης δανειακών χαρτοφυλακίων και άλλων συναλλαγών.

Το επίπεδο των ΜΕΧ έχει μειωθεί στα €2.110 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2018, με μείωση 2% σε σύγκριση με €2.162 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η μείωση οφειλόταν κυρίως στην εξυγίανση των αναδιαρθρωμένων δανείων, σε εισπράξεις, ανταλλαγές χορηγήσεων με περιουσιακά στοιχεία και διαγραφές. Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ των προβλέψεων ανήλθε στο 62% στις 30 Ιουνίου του 2018 (31 Δεκεμβρίου 2017: 61%), ενώ ο δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις ανήλθε στο 142% στις 30 Ιουνίου 2018.

Ισχυρή παραμένει η κεφαλαιακή βάση

Ο Όμιλος διατήρησε ενδεικτικούς (proforma)1, δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας1 , που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Στις 30 Ιουνίου 2018 , ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) ήταν 13,7% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 17,4%

Καταθέσεις και Δάνεια

Ο Όμιλος συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή ρευστότητα. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανήλθε στο 47%, επιτρέποντας περαιτέρω επιχειρηματική επέκταση. Στις 30 Ιουνίου 2018, οι συνολικές καταθέσεις ανήλθαν στα €5,9 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2017: €5,8 δισ.), ενώ οι μεικτές χορηγήσεις έφτασαν τα €4.086 εκατ., αυξημένες κατά 1% σε σύγκριση με €4.055 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017, με το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων να παρουσιάζει αύξηση ύψους 4% κατά τη διάρκεια της πρώτης εξαμηνιαίας του 2018. Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2018 διαμορφώθηκε στο 8,6% (31 Δεκεμβρίου 2017: 8,1%) ενώ το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 12,0% (31 Δεκεμβρίου 2017: 11,9%).

Μελλοντικές προοπτικές

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα, τον Σεπτέμβριο του 2018, ολοκλήρωσε την συναλλαγή απόκτησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ («ΣΚΤ») («Απόκτηση»). Η Απόκτηση αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της Τράπεζας για ανάπτυξη και ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Η περίμετρος της Απόκτησης είναι συμπληρωματική του υφιστάμενου επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας και δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και συνέργειας. Το υφιστάμενο δανειακό χαρτοφυλάκιο εστιάζεται σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και με αυτή την επέκταση η διευρυμένη πελατειακή βάση της Ελληνικής Τράπεζας θα ξεπεράσει τα 550.000, εδραιώνοντάς την ως την κυρίαρχη τράπεζα στον τομέα της λιανικής τραπεζικής. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων αυξάνεται από 12% σε 31%, ενώ το μερίδιο αγοράς δανείων σε πολλαπλασιάζεται από 7% σε 22%. Μετά την Απόκτηση, η Τράπεζα θα συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας, υποστηρίζοντας αξιόπιστες κυπριακές επιχειρήσεις και νοικοκυριά με ένα πλήρες φάσμα ποιοτικών τραπεζικών υπηρεσιών.

Η γρήγορη και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή και η ομαλή ενσωμάτωσή των συστημάτων και του προσωπικού της πρώην ΣΚΤ αποτελεί για την Τράπεζα προτεραιότητα στρατηγικής σημασίας.

Οπως δήλωσε ο ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Μάτσης: «Κατά την 1η εξαμηνία του 2018, έχουμε σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, ενδυναμώνοντας την Τράπεζα μέσω της συνεχούς επίλυσης των ΜΕΧ και αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες της Τράπεζας με την καθιέρωσή μας ως ένα πιο πελατοκεντρικό ίδρυμα.

Έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη εμπορική συμφωνία για ΜΕΧ στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα αξίας €144 εκατ. τον Ιούνιο του 2018 και μειώσαμε τις ΜΕΧ για 11η συνεχόμενη τριμηνία. Ο Δείκτης καθαρών ΜΕΧ προς καθαρές χορηγήσεις μειώθηκε στο 29% ενώ ο Δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ ανήλθε στο 62%. Οι νέες χορηγήσεις για την 1η εξαμηνία του 2018 ανήλθαν σε €328 εκατ., αυξημένες κατά 77% σε σχέση με πέρσι, αντανακλώντας την αυξημένη δυναμική στις χορηγήσεις.

Αναφορικά με την απόδοση, ο Όμιλος σημείωσε κέρδος μετά τη φορολογία για τη 2η τριμηνία ύψους €6,7 εκατ. και €35,3 εκατ. για την εξαμηνία. Τα αποτελέσματα των μέτρων που λάβαμε το 2017, όπως το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (το «Σχέδιο»), η αναδιοργάνωση και η σύσταση της APS Cyprus, είναι πλέον ορατά.

Η κεφαλαιακή βάση του Ομίλου είναι σήμερα ισχυρότερη, ενώ ο Όμιλος κατάφερε να απορροφήσει το κόστος που σχετίζεται με τις ενέργειες ενίσχυσης του Ισολογισμού και το Σχέδιο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων. Ο ενδεικτικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε στο 17,41% στις 30 Ιουνίου 2018 και υπερβαίνει κατά πολύ τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις.

Όπως ανακοινώσαμε πρόσφατα, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συναλλαγή για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ η οποία αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της Τράπεζας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση και ένα χαρτοφυλάκιο με καλύτερη διασπορά. Μετά την απόκτηση, η Τράπεζα καθιερώνεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο και ως μια ηγετική τράπεζα στον τομέα λιανικής τραπεζικής στην Κύπρο. Η Τράπεζα θα προχωρήσει με Αύξηση Κεφαλαίου ύψους €150 εκατ. για την χρηματοδότηση της συναλλαγής, η οποία εγκρίθηκε ήδη από τους μετόχους κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Αυγούστου 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018.»

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ