Image default
Πρώτο Θέμα

Οριακά αυξημένο τζίρο εμφάνισαν 1.043 επιχειρήσεις το 2014, σύμφωνα με την Icap

Οριακά αυξημένο τζίρο εμφάνισαν 1.043 επιχειρήσεις το 2014, σύμφωνα με την Icap

Θετική είναι η βασική εικόνα που προκύπτει από τους ισολογισμούς και τα οικονομικά αποτελέσματα 1.043 επιχειρήσεων που εξεπεργάστηκε η Icap, παρά τις σημαντικές διαφορές που προκύπτουν ανά τομέα δραστηριότητας.

Το 2014 καταγράφηκε ανακοπή της συνεχούς πτώσης των πωλήσεων και μεγάλη βελτίωση της κερδοφορίας, η οποία και είχε υποστεί μεγάλες απώλειες τα προηγούμενα έτη.

Σημειώνεται ότι στα αρχεία της ICAP Databank υπάρχουν καταχωρημένες 1.043 επιχειρήσεις (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς και των δύο τελευταίων ετών, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών. Από τις εταιρείες αυτές οι 272 είναι βιομηχανικές, οι 301 εμπορικές, οι 392 εταιρείες παροχής υπηρεσιών και οι λοιπές προέρχονται από τον τουριστικό και κατασκευαστικό κλάδο.

Αναλυτικότερα, από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος, προκύπτει εικόνα ανακοπής της φθίνουσας πορείας το τελευταίο έτος, με οριακή αύξηση (0,7%) του συνολικού κύκλου εργασιών, φαινόμενο σαφώς ενθαρρυντικό συγκριτικά με τις συνθήκες συνεχούς υποχώρησης που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 46,15 δισ. ευρώ το 2014. Ωστόσο, η υπέρβαση του κόστους πωλήσεων ήταν εντονότερη (σε σχέση με τις πωλήσεις), γεγονός που οδήγησε και πάλι σε υποχώρηση των μικτών κερδών, κατά 2,8%, στοιχείο ενδεικτικό ότι χρειάζονται ακόμη προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παρόλα αυτά, εξαιτίας της σημαντικής υποχώρησης των «λοιπών λειτουργικών εξόδων» και των χρηματοοικονομικών δαπανών στη διάρκεια του έτους, σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος καταγράφηκε μεγάλη βελτίωση ( 46,5%), γεγονός που αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα για την εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των συγκεκριμένων εταιρειών ήταν θετικό και τα δύο έτη, όμως το 2014 τα κέρδη προ φόρου εκτοξεύθηκαν σε 764 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 88,6 εκατ. ευρώ το 2013. Τέλος, σε επίπεδο κερδών EBITDA καταγράφηκε αύξηση ποσοστού 28,8% το 2014/13.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των 1.043 επιχειρήσεων, το σύνολο ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 4,2% το 2014/13, ανερχόμενο σε 63,7 δισ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έντονη διεύρυνση των διαθεσίμων και την αύξηση της αξίας των καθαρών παγίων. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν το 2014 κατά 2,6%.

Περαιτέρω, σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης, βάσει των διαθέσιμων ισολογισμών σημειώνεται διαφοροποίηση, με καταγραφή σημαντικής υποχώρησης (-21,9%) στις βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε έντονη αύξηση στο επίπεδο των μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, κατά 18,4% (φαινόμενο που ενδεχομένως παραπέμπει σε διαδικασίες ρυθμίσεων δανείων, ή αντικατάστασης βραχυπρόθεσμων με μακροπρόθεσμα).

Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, δεδομένης της προαναφερθείσας βελτίωσης της κερδοφορίας, τόσο η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων όσο και το περιθώριο καθαρού κέρδους κατέγραψαν μεγάλη βελτίωση το τελευταίο έτος, ωστόσο οι τιμές των δεικτών παραμένουν ακόμη περιορισμένες. Επισημαίνεται ακόμη η υποχώρηση του περιθωρίου μικτού κέρδους, από 14,08% το 2013 σε 13,59% το 2014. Παράλληλα, οι δείκτες ρευστότητας εμφάνισαν αισθητή βελτίωση το τελευταίο έτος.

Όσον αφορά τη διάκριση σε κερδοφόρες – ζημιογόνες εταιρείες, από το συνολικό δείγμα των 1.043 εταιρειών προκύπτει ότι 640 εταιρείες (61,4%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη περίπου 1.906 εκατ. ευρώ και 403 εταιρείες (38,6%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους περίπου 1.142 εκατ. ευρώ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ο τομέας της βιομηχανίας εμφάνισε το 2014 τις δυσμενέστερες επιδόσεις σε σχέση με τους όλους τους άλλους τομείς, αφού ήταν ο μόνος στον οποίο συνεχίστηκε η πτώση των πωλήσεων και ο μόνος με ζημιογόνα αποτελέσματα το τελευταίο έτος.

Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 272 βιομηχανικών/μεταποιητικών εταιρειών του δείγματος, προκύπτει μείωση των πωλήσεων κατά 2,01% το 2014/13, σε 22,4 δισ. ευρώ περίπου. Παράλληλα, η αδυναμία συμπίεσης του κόστους στον απαιτούμενο βαθμό επέφερε τη συρρίκνωση των αντίστοιχων μικτών κερδών (-12,4%). Το γεγονός αυτό οδήγησε και πάλι σε καταγραφή αρνητικού λειτουργικού αποτελέσματος, ενώ παρέμεινε ζημιογόνο το τελικό καθαρό αποτέλεσμα, με μόνη διαφορά την υποχώρηση των ζημιών κατά 26,2% το 2014/13, σε περίπου 402,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα κέρδη EBITDA του τομέα ήταν αυξημένα κατά 4,8% το 2014 έναντι του προηγουμένου έτους.

Σύμφωνα με την Icap, η δυσμενής αυτή εξέλιξη οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε συγκεκριμένη βιομηχανία με υψηλές ζημίες, που καθόρισαν και το τελικό αποτέλεσμα του τομέα. Εάν η εν λόγω εταιρεία και μόνο εξαιρεθεί από το δείγμα, τότε το τελικό αποτέλεσμα του τομέα μετατρέπεται σε θετικό στην τελευταία χρήση .

Όσον αφορά την εξέλιξη ορισμένων βασικών μεγεθών του ισολογισμού, παρατηρείται διεύρυνση (κατά 3,2%) της αξίας του συνόλου ενεργητικού το 2014, προερχόμενη αποκλειστικά από την έντονη αύξηση των διαθεσίμων, ενώ όλα τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού σημείωσαν υποχώρηση.

Στα στοιχεία του παθητικού, διαπιστώνεται αισθητή μείωση των ιδίων κεφαλαίων, κατά 8%. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις, οι μεν μεσο-μακροπρόθεσμες ήταν αυξημένες κατά 9,5%, ενώ και οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκαν με τον ίδιο περίπου ρυθμό, παρότι οι βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες υποχώρησαν αισθητά (-7%) το 2014/13.

Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του τομέα της βιομηχανίας, οι δείκτες της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και του περιθωρίου καθαρού κέρδους παρέμειναν αρνητικοί το 2014, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους επιδεινώθηκε και διαμορφώθηκε σε 3,76% (η χαμηλή τιμή του δείκτη διαμορφώνεται από το συγκεκριμένο δείγμα εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς, ενώ διαχρονικά σε σημαντικά μεγαλύτερο πλήθος εταιρειών ο τομέας καταγράφει εμφανώς υψηλότερο δείκτη – κυμαινόμενο σε διψήφιο ποσοστό).

Εξετάζοντας τη διάκριση μεταξύ κερδοφόρων – ζημιογόνων εταιρειών, από το δείγμα των 272 βιομηχανικών εταιρειών προκύπτει ότι 162 εταιρείες (59,6%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη 399,2 εκατ. ευρώ και 110 εταιρείες (40,4%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους 801,3 εκατ. ευρώ περίπου.

ΕΜΠΟΡΙΟ

Αντίρροπες ήταν, σύμφωνα με την Icap, οι εξελίξεις κατά το 2014 στον τομέα του εμπορίου, όπου υπήρξε μεν αισθητή αύξηση του κύκλου εργασιών, γεγονός ενδεικτικό της τάσης για σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, παράλληλα όμως τα κέρδη προ φόρου κατέγραψαν έντονη επιδείνωση συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Βάσει των αποτελεσμάτων του δείγματος των 301 εμπορικών επιχειρήσεων, κατ΄ αρχήν προκύπτει διεύρυνση των πωλήσεων και των μικτών κερδών, κατά 5,55% και 2,75% αντίστοιχα. Ωστόσο, η δραστική συρρίκνωση των «προμηθειών & λοιπών λειτουργικών εσόδων» είχε καθοριστική επίδραση, αφού το λειτουργικό αποτέλεσμα του τομέα ήταν μειωμένο κατά 64,4% το 2014/13. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε μεγάλη επιδείνωση της κερδοφορίας του τομέα, με τα κέρδη προ φόρου να καταγράφουν πτώση σχεδόν κατά 52% το 2014/13, περιοριζόμενα σε 270,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα κέρδη EBITDA σημείωσαν αύξηση της τάξης του 11,5% στην τελευταία χρήση.

Θα πρέπει βέβαια να τονισθεί ότι, η σύγκριση «αδικεί» τις επιδόσεις των επιχειρήσεων κατά το τελευταίο έτος, δεδομένου ότι η εμφανιζόμενη υψηλή κερδοφορία των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος κατά το 2013 οφειλόταν ουσιαστικά σε μεμονωμένη εταιρεία, η οποία κατέγραψε πολύ υψηλά κέρδη στη χρήση αυτή λόγω έκτακτων γεγονότων.

Όσον αφορά στα στοιχεία του ενεργητικού, διαπιστώνεται αύξηση των συνολικών κεφαλαίων κατά 2,6% το 2014, οφειλόμενη κυρίως στην αντίστοιχη διεύρυνση των διαθεσίμων. Σχετικά με τα στοιχεία του παθητικού, εντυπωσιακή ήταν η αύξηση (68,4%) των μεσο-μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, σε αντίθεση με τις βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες οι οποίες κατέγραψαν πτώση (-46,7%). Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια σημείωσαν πολύ μικρή αύξηση.

Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του τομέα, επισημαίνεται η έντονη επιδείνωση της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και του περιθωρίου καθαρού κέρδους, καθώς και η συμπίεση του περιθωρίου μικτού κέρδους σε 22,81% το 2014, από 23,43% το 2013.

Αναφορικά με τη διάκριση σε κερδοφόρες – ζημιογόνες εταιρείες, από το δείγμα των 301 εμπορικών εταιρειών προκύπτει ότι 191 εταιρείες (63,5%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη 369,2 εκατ. ευρώ και 110 εταιρείες (36,5%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους 98,9 εκατ. ευρώ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών (εκτός τεχνικών εταιρειών), με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 392 εταιρειών, προκύπτει μεγάλη βελτίωση αποτελεσμάτων για τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε μόλις κατά 1,9% το 2014, το κόστος όμως διευρύνθηκε έντονα, με συνέπεια τη μείωση του μικτού κέρδους (-4,1%). Παρόλα αυτά, η μεγάλη μείωση των λοιπών λειτουργικών εξόδων και η υποχώρηση των χρηματοοικονομικών δαπανών, είχαν σαν συνέπεια τον υπερ-διπλασιασμό του λειτουργικού αποτελέσματος και την εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας του τομέα. Τα κέρδη προ φόρου εκτινάχθηκαν ανερχόμενα σε 876,7 εκατ. ευρώ το 2014, έναντι κερδών 90,8 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης. Σε επίπεδο κερδών EBITDA σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 35%.

Το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών του τομέα σημείωσε αύξηση ποσοστού 4,9% το 2014, ενώ όλα τα στοιχεία του ενεργητικού πλην των αποθεμάτων αυξήθηκαν. Σχετικά με τα στοιχεία του Παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και οι μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατέγραψαν αυξήσεις κατά 7% και σχεδόν 18% αντίστοιχα, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σημείωσαν πτώση.

Όσον αφορά τη διάκριση σε κερδοφόρες – ζημιογόνες εταιρείες, από το δείγμα των 392 εταιρειών παροχής υπηρεσιών προκύπτει ότι 248 εταιρείες (63,3%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη 1.109,5 εκατ. ευρώ και 144 εταιρείες (36,7%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους 232,8 εκατ. ευρώ.

Σχετικα αρθρα

ΧA:Με δυνατό finish 9×9 κερδήθηκε ο μήνας

admin

Πως οι επενδυτές έχασαν 400 δισ. $ στην Κίνα τον Ιούλιο

admin

Θετικά τα stress tests για τις ελληνικές τράπεζες – Ολα τα αποτελέσματα των 4 συστημικών

admin

Alpha Bank: Οικονομικό κλίμα και κινητικότητα της κοινότητας

admin

FED:Η αρχή του τέλους του εύκολου χρήματος

admin

Το κινεζικό “καμπανάκι κινδύνου” για τους διεθνείς επενδυτές μόλις χτύπησε

admin

Πώς 4 Κινέζοι δισεκατομμυριούχοι έχασαν 13,6 δισ. δολάρια σε μία ημέρα

admin

Συνεχίζεται ακάθεκτο το sell off στο κινεζικό χρηματιστήριο

admin

Τα 10 ερωτήματα για τη μετάλλαξη Δέλτα και οι απαντήσεις τους

admin

Πώς ο πληθωρισμός απειλεί την ανάκαμψη

admin

XA:Επιστροφή στα θεμελιώδη

admin

Επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ,θα ακολουθήσει η Ευρώπη;

admin