Image default
Πρώτο Θέμα

14 δράσεις προτείνει ο ΣΕΒ για την ταχύτερη έξοδο από την κρίση

14 δράσεις προτείνει ο ΣΕΒ για την ταχύτερη έξοδο από την κρίση

Συγκεκριμένες δράσεις με στόχο να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, να δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να επηρεαστεί θετικά η απασχόληση μέσα από τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσίασαν χθες εκπρόσωποι του ΣΕΒ με επικεφαλής τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του συνδέσμου Κωνσταντίνο Μπίτσιο, σε συνάντηση εργασίας με τον γενικό γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών Γεώργιο Τσίπρα.

Οι προτάσεις ολοκληρώθηκαν με την ενεργή συμμετοχή της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Εξωστρέφεια που έχει δημιουργήσει ο ΣΕΒ και αποτελείται από επιχειρήσεις με μεγάλη συνεισφορά των εξαγωγών στο κύκλο εργασιών τους.

Ό κ. Μπίτσιος δήλωσε σχετικά: «Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας αποτελεί προϋπόθεση για την ταχύτερη έξοδο από την κρίση. Όμως, η Ελλάδα παραμένει μια «κλειστή» οικονομία με περιορισμένη εξαγωγική δυναμική. Οι εξαγωγές (υπηρεσίες, προϊόντα και καύσιμα) παραμένουν περίπου στο 30% του ΑΕΠ, ενώ υπάρχει περιορισμένη εξαγωγική βάση (70% των εξαγωγών προϊόντων από μόλις 200 επιχειρήσεις) και συνεχώς μειούμενο εύρος προϊόντων. Η διατηρήσιμη αναστροφή της εξαγωγικής κόπωσης του 2013-2014 θα έρθει μόνο εάν επιμείνουμε χωρίς αμφιταλαντεύσεις στην προώθηση μιας νέας στρατηγικής εξωστρέφειας, ώστε η συμμετοχή των εξαγωγών (προϊόντων, καυσίμων και υπηρεσιών) στο ΑΕΠ να ανέλθει σε ποσοστό άνω του 40% μέχρι το 2025, με ταυτόχρονη άνοδο της συνεισφοράς της μεσαίας τεχνολογίας στις εξαγωγές από το 12% στο 24% σε βάθος δεκαετίας».

Τόνισε, επίσης ότι «η συμβολή του υπουργείου Εξωτερικών μπορεί να είναι καθοριστική στην προσπάθεια αυτή μέσα από την μετεξέλιξη των πρεσβειών σε σύγχρονα Business Hubs στις αγορές στόχους για να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης, δικτύωσης και επιτόπιας υποστήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων».

Ο ΣΕΒ υπογραμμίζει ότι μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας συνδέεται με δυο κεντρικούς στόχους:

• Διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακών εξαγωγικών επιχειρήσεων (π.χ. με >50% του κύκλου εργασιών από εξαγωγές).

• Διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης. Πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα βάση εξαγωγικών επιχειρήσεων (με >20% του κύκλου εργασιών από εξαγωγές), με την εξωστρέφεια και την καινοτομία εξαρχής στον επιχειρηματικό προσανατολισμό.

Όπως επισημαίνει, οι βασικοί πυλώνες τις εθνικής στρατηγικής εξειδικεύονται ως εξής:

1ος Πυλώνας: Αναπτυξιακά κίνητρα & χρηματοδότηση. Αφορά στην αναθεώρηση του πλαισίου παροχής κινήτρων στήριξης των εξαγωγών μέσα από:

1. Νέα εργαλεία: Αφορά στο σχεδιασμό νέων εργαλείων χρηματοδότησης (π.χ. εξω-τραπεζική χρηματοδότηση, ανακυκλούμενη χρηματοδότηση, κτλ) και κινήτρων (π.χ. ανάπτυξης εξαγωγών, καινοτομίας, tax breaks, κ.τλ.) για την αντικατάσταση των αποδεδειγμένα αναποτελεσματικών άμεσων ενισχύσεων.

2. Επενδυτικές προτεραιότητες: Αφορά στην διάθεση επενδυτικών προγραμμάτων (π.χ. πακέτο Γιούνκερ, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, κ.τλ.) στην οργανωμένη εξωστρεφή παραγωγή (πχ με >50% του κύκλου εργασιών από εξαγωγές) μέσα από τη δημιουργία Επενδυτικής Τράπεζας. Προτεραιότητα στην αύξηση των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, στην ενσωμάτωση της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, στον αναπροσανατολισμό των εξαγωγών προς δυναμικές αγορές, κ.τλ.

3. Νέο ΕΣΠΑ: Εστιάζει (εκτός των άλλων) στην ενσωμάτωση της καινοτομίας και της επιχειρηματικής αριστείας σε ΜΜΕ ώστε να αναπτύξουν μια οργανωμένη εξωστρεφή παραγωγή. Κάθε οικονομική υποστήριξη συνοδεύεται ταυτόχρονα με επιτόπια τεχνική / συμβουλευτική υποστήριξη και συνεχείς ελέγχους.

4. Μείωση Country Risk: Λήψη μέτρων για να επιταχυνθεί η πρόσβαση σε χρηματαγορές με ανταγωνιστικό κόστος (π.χ. όσο της Πορτογαλίας), των εξωστρεφών επιχειρήσεων που διαθέτουν ικανοποιητική οικονομική δομή.

5. Τραπεζικό σύστημα & ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων: Στήριξη οργανωμένων εξαγωγέων με νέες πιστώσεις, χαμηλότερο κόστος δανεισμού και μειωμένη γραφειοκρατία. Αποτελεσματικές υπηρεσίες πληροφόρησης και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων για τις εξαγωγικές διαδικασίες. Roadshows επιχειρήσεων σε διεθνή fora και δικτύωση με πελάτες. Αναδιοργάνωση ΟΕΑΠ με διεύρυνση των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών του.

2ος Πυλώνας: Μείωση εμποδίων

6. Αναμόρφωση των μηχανισμών στήριξης (π.χ. Γραφεία ΟΕΥ, Enterprise Greece, κ.τλ.) με μετεξέλιξη των πρεσβειών σε Business Hubs στις αγορές στόχους για να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης, δικτύωσης και επιτόπιας υποστήριξης.

7. Αναμόρφωση των διαδικασιών διασυνοριακού εμπορίου προς την κατεύθυνση των φθηνότερων, ταχύτερων και απλούστερων τελωνειακών και προ-τελωνειακών υπηρεσιών. Δημιουργία «Κέντρων Εξυπηρέτησης Εξαγωγέων» στα μεγάλα τελωνεία με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση επιχειρήσεων με σημαντικές εξαγωγικές ροές και τελωνειακές πιστοποιήσεις (π.χ. ΑΕΟ, απλουστευμένες διαδικασίες, κ.τλ.).

8. Δημιουργία ενιαίου tax portfolio σε κάθε εξαγωγική επιχείρηση για τον άμεσο συμψηφισμό κάθε είδους πιστωτικών/χρεωστικών φόρων, τελών, δασμών, κ.τλ. (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) καθώς και περαιτέρω απλουστεύσεις και διευκολύνσεις στις συνεπείς εξαγωγικές επιχειρήσεις (π.χ. ευνοϊκότερο χρονοδιάγραμμα πληρωμής/επιστροφής φόρων)

9. Πιστοποιήσεις: Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών λήψης τελωνειακών πιστοποιητικών (π.χ. ΑΕΟ, απλουστευμένες διαδικασίες, κτλ). Επίσης, δημιουργία (στην Ελλάδα) εργαστηρίων για την πιστοποίηση συμμόρφωσης με εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες (πχ EN 15651: S, EN 1504-02, ETAG 005: L, επικινδυνότητα φορτίων, κ.τλ.)

3ος Πυλώνας: Ταχεία αποκατάσταση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής, ειδικότερα:

10. Κόστος ενέργειας: Στους εξαγωγικούς κλάδους εντάσεως ενέργειας (πχ τσιμέντο, μεταλλουργία, χημικά, κ.τλ.) το τιμολόγιο ενέργειας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ανταγωνιστικότητας. Στην Ελλάδα υπάρχει αναντίρρητα η ανάγκη μείωσης των τιμολογίων της ενέργειας, με εξορθολογισμό των τιμολογίων της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ.

11. Κρίσιμες υποδομές: Επιταχύνονται κρίσιμα έργα εθνικής υποδομής για την αποτελεσματικότερη διάθεση προϊόντων σε διεθνείς αγορές, ειδικότερα οδικοί άξονες και σιδηροδρομικό δίκτυο (Πειραιάς – Θεσσαλονίκη – Β. Ευρώπη), διατροπικές μεταφορές, υποδομές logistics (κατά προτεραιότητα στο λιμάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκη), αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών από τις επιχειρήσεις, κ.τλ.

12. Πρότυπα – branding: Αφορά στην προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων βασισμένη στην ποιότητα και στην αναγνωρισιμότητα μέσα από την προώθηση διμερών εμπορικών συμφωνιών για τη:

• Διευκόλυνση πρόσβασης ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές μέσα από την ταχύτερη προώθηση και ολοκλήρωση διμερών εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα. όπως οι ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Χώρες Κόλπου και Χώρες Mercosur, κτλ

• Διεθνή αναγνώριση και κατοχύρωση των εμπορικών δικαιωμάτων των ελληνικών προϊόντων, με έγκαιρη διασφάλιση των δικαιωμάτων (πχ πατέντες, ονόματα, εμπορικά σήματα, προέλευση, συστατικά, κτλ) και της διεθνούς αναγνώρισης των ελληνικών προϊόντων.

• Κατάργηση εμποδίων εισόδου σε νέες αγορές, με άρση οικονομικών εμποδίων (πχ δασμοί, τέλη, κτλ) και γραφειοκρατικών εμποδίων εισόδου ελληνικών προϊόντων σε τρίτες χώρες (πχ διαφορετικά συστήματα ποιότητας, πρόσθετες διασαφήσεις, πιστοποιήσεις προδιαγραφών, όγκος δικαιολογητικών, κόστος πιστοποιητικών, κτλ).

4ος Πυλώνας: Διακυβέρνηση της νέας στρατηγικής εξωστρέφειας

13. Θεσμικά όργανα: Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διακυβέρνηση της εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας είναι κρίσιμος παράγοντας. Έτσι δίνεται προτεραιότητα στη θέσπιση «Διϋπουργικής Επιτροπής για την Εξωστρέφεια», με αποστολή τη συμφωνία κράτους – επιχειρήσεων στις χώρες – στόχους, στις εξαγωγικές αλλά και στους μηχανισμούς στήριξης των εξαγωγών.

14. Κρίσιμες χώρες – στόχοι: Οι αγορές στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για την περαιτέρω στήριξη των εξαγωγών είναι ενδεικτικά οι εξής: ΗΠΑ, Καναδάς, Αίγυπτος, Αλγερία, Λιβύη, Μ. Ανατολή, Αραβικές χώρες, Υποσαχάρια και Δυτική Αφρική, Ρωσία, Τουρκία, Κεντρική Ευρώπη, Ν.Α. Ασία, Λατινική Αμερική.

Σχετικα αρθρα

ΤτΕ: Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου οργανικής κερδοφορίας μια από τις προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες

admin

ESM: ΕΚΤ και Ταμείο Ανάκαμψης επέτρεψαν στην Ελλάδα να διατηρήσει υψηλά ταμειακά υπόλοιπα

admin

Μπάιντεν-Πούτιν: Οι χαμηλές προσδοκίες επιβεβαιώθηκαν

admin

Fed:Πότε θα αλλάξει πολιτική

admin

Πώς να εμποδίσουμε τη Γερμανία να γίνει μια ευρωσκεπτικιστική χώρα

admin

Η σχέση ΗΠΑ-Ευρώπης έχει αλλάξει για πάντα – Και ο Πούτιν το γνωρίζει καλά

admin

Ευρώπη:Θα προκαλέσει ο Covid νέα οικονομική κρίση;

admin

Ο κίνδυνος του πληθωρισμού είναι εντελώς πραγματικός

admin

XA:Άνοδος με ρευστότητα και ουσία

admin

Μετά την πανδημία κερδίζει η… Κίνα – Γιατί διαγκωνίζονται για επενδύσεις οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί

admin

Deloitte: 8 στους 10 Έλληνες CFOs αναμένουν άνοδο εσόδων των εταιρειών τους

admin

ΕΚΤ:Ανάπτυξη αλλά …συνεχίζουμε το τύπωμα χρήματος

admin