Image default
Επιχειρήσεις

Κέρδη προ φόρων-προβλέψεων 6,8 εκατ. για την Attica Bank

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2019 – 18:51

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 6.840 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (6.815) κατέγραψε η Attica Bank το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Αναλυτικά τα στοιχεία δείχνουν:

* Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ.

* Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με την 31.12.2018. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ περίπου.

* Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 266 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το εξάμηνο 2019, οι συνολικές προβλέψεις ανήλθαν σε 14,9 εκατ. ευρώ αποτελούμενες από προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 13,2 εκατ. ευρώ, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου FVTOCI ύψους 8,2 εκατ. ευρώ, ενώ η αναστροφή των προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθε σε 6,5 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 21 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών καθώς και εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους 21,4 εκατ. ευρώ και αναστροφή πρόβλεψης για χρεόγραφα ύψους 0,4 εκατ. ευρώ.

* Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 37,2% (2018:33,5%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 32,8% (2018:34%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

* Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,4 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 16% σε σχέση με την 30.06.2018.

* Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 64,9% για τον Όμιλο, οριακά μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 30.06.2018 (99,2%).Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 76,1% κατά την 30.06.2019 και εμφανίζεται μειωμένος έναντι της συγκριτικής χρήσης (2018: 80,9%).

* Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 6.840 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.06.2018:6.815).

*  Τα Αποτελέσματα από Πράξεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε συνολικά 6,6 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2019, επηρεασμένα θετικά από τα κέρδη που προέκυψαν από την πώληση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού ανακυκλωθέντος στα αποτελέσματα αποθεματικού).

* Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 9% σε σύγκριση με το εξάμηνο του 2018.

* Τα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση 36% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Εάν εξαιρεθεί το κονδύλι των ενοικίων για τη συγκριτική περίοδο στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16, η μείωση των λειτουργικών εξόδων ανέρχεται σε 22%.

Τι δηλώνει η δοίκηση

Τα αποτελέσματα της Attica Bank στο πρώτο εξάμηνο του 2019 παραμένουν θετικά, επιβεβαιώνοντας την συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση.

Ειδικότερα, κατά το α’ εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018 κατά 16%. Αυτό οδήγησε στη μείωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις από 99,2% σε 64,9% μέσα σε ένα έτος.

Όσον αφορά στα νέα δάνεια, το πρώτο εξάμηνο του 2019 εκταμιεύθηκαν περίπου €64 εκατ. και η Attica Bank συνεχίζει την προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά.

Αναφορικά με την κερδοφορία, το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 9% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και τα σημαντικά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.

Η Τράπεζα ολοκληρώνει με επιτυχία την φάση της εξυγίανσης του ισολογισμού της και είναι έτοιμη να μπει στην φάση της ουσιώδους ανάπτυξης. Η Τράπεζα έχει πλέον ανακτήσει την εμπιστοσύνη του καταθετικού κοινού και προετοιμάζεται για τη συστηματική αύξηση των χορηγήσεων. Η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η φοροελάφρυνση και η άρση των περιορισμών στην προσδοκώμενη κίνηση των κεφαλαίων αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση και κατ’επέκταση τη ζήτηση για κεφάλαια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του μεγέθους της Τράπεζαςσε συνδυασμό με την πλήρη εξυγίανση του Ισολογισμού και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Σχετικα αρθρα

Attica Bank: Δεσμευτική πρόταση για πώληση των ομολόγων «Ωμέγα»

admin

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Αντίθετοι με το άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 16 & 23 Μαΐου

admin

MIG: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση δανεισμού-Έκδοση νέου ομολογιακού δανείου €281 εκατ.

admin

MIG: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του συνόλου του δανεισμού έναντι της Τρ. Πειραιώς

admin

Επ. Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκαν εξαγορές εταιρειών από την Teforto, θυγατρική της Motor Oil

admin

Επιδότηση έως 100.000 € για κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης – Ποιες δραστηριότητες επιδοτούνται

admin

Eurobank Equities: Ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ

admin

Συνάντηση Άδωνι Γεωργιάδη με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθά

admin

Πώς μπορεί η επανεκκίνηση του HORECA να λάβει δυναμικό χαρακτήρα

admin

Amazon: Ανακοίνωσε τη δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

admin

Συμφωνία Intralot-Saga για την πώληση της Intralot do Brasil

admin

Intralot: Πούλησε το μερίδιό της στην Intralot do Brasil

admin