Image default
Επιχειρήσεις

Αφοί Κορδέλλου: Απάντηση στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για τις αναταξινομήσεις κονδυλίων

Σε συνέχεια της από 30.07.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 1582, η εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ παραθέτει τις απαντήσεις επί των ερωτημάτων που της τέθηκαν.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης έχει ως εξής:

α) Αναφορικά με τις αναταξινομήσεις κονδυλίων της χρήσης 2018 που αναφέρονται στη σημείωση 2.1γ των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, διευκρινίζουμε τη φύση και την αιτία επέλευσής τους: Οι αναταξινομήσεις των κονδυλίων έγιναν για συγκριτικούς λόγους, προκειμένου να υπάρχει ακριβέστερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

Παραθέτουμε την απάντηση, όπως αυτή αναρτήθηκε στο site της Εταιρείας στις 29/07/2020 και στη συνέχεια στο site του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 30/07/2020, κατόπιν υποδείξεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Όπως προκύπτει από την ανάλυση των χρηματικών διαθεσίμων στη σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων, η διαφορά οφείλεται στο κονδύλι «Καταθέσεις όψεως (εγγυήσεις)», το οποίο περιλαμβάνει εισπρακτέες επιταγές που έχουν δοθεί στις τράπεζες ως εγγύηση.

Οι εν λόγω επιταγές παραμένουν σε δεσμευμένο λογαριασμό μέχρι την εκκαθάριση τους. Το 2018, οι επιταγές αυτές, συνολικές αξίας 1,535 εκ., είχαν θεωρηθεί εισπρακτέες και είχαν ταξινομηθεί στις εμπορικές απαιτήσεις, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στη μεταφορά τους στον κύριο λογαριασμό όψεως της Εταιρείας. Με δεδομένο ότι το 2019 οι χρονικές καθυστερήσεις εξαλείφθηκαν, μετά από υπόδειξη των ορκωτών, οι επιταγές αυτές ταξινομήθηκαν στο κονδύλι «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» και όχι στο κονδύλι «Εμπορικές Απαιτήσεις», ως «ταμειακά ισοδύναμα» (cash equivalents) καθώς αποδεσμεύονται λίγες ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης τους. Η διαφορά στα Βραχυπρόθεσμα Δάνεια, ύψους 57 χιλ. € αφορά και αυτή στη ρευστοποίηση επιταγών από εξασφαλίσεις εγγυητικών επιστολών.

Η τράπεζα επέλεξε την χρησιμοποίηση ενός παλιού ανενεργού λογαριασμού για την ίδια ακριβώς με παραπάνω χρήση, δηλαδή την κατάθεση προϊόντος επιταγής. Για το λόγο αυτό ο συγκεκριμένος λογαριασμός εμφανίζεται με χρεωστικό υπόλοιπο και ταξινομείται στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.

Ακολουθεί η τοποθέτηση επί του θέματος του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Ανδρέα Τσαμάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17101):

1) Πρόκειται για αναταξινόμηση του εν λόγω κονδυλίου για λόγους συγκρισιμότητας και όχι για αναδιάρθρωση. Η αναταξινόμηση σύμφωνα με την έννοια του ΔΛΠ 1 παράγραφος 40Α σημαίνει παρουσίαση κονδυλίου της συγκριτικής περιόδου (χρήση 2018) των οικονομικών καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση (χρήση 2019) σε θέση διαφορετική από εκείνη που είχε παρουσιαστεί στις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης (χρήση 2018), χωρίς καμία ποσοτική μεταβολή αυτού. Η αναδιάρθρωση κονδυλίου ενδέχεται να αφορά και στην ποσοτική μεταβολή αυτού.

2) Η αναταξινόμηση του εν λόγω κονδυλίου περιγράφεται ρητά και διακριτά στις σελίδες 57 και 58 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την χρήση 2019 σε ιδιαίτερη γνωστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων 2.1.γ. «Αναταξινομήσεις Κονδυλίων», για σκοπούς πληροφόρησης των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Από την ανωτέρω γνωστοποίηση προκύπτει αβίαστα η αναταξινόμηση που έγινε για λόγους συγκρισιμότητας στα κονδύλια «Εμπορικές Απαιτήσεις», «Χρηματικά Διαθέσιμα» και «Βραχυπρόθεσμα Δάνεια».

3) Η σαφής περιγραφή των κονδυλίων που αναταξινομήθηκαν για λόγους συγκρισιμότητας, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών των οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού περί κατανοητότητας και σημαντικότητας.

Συγκεκριμένα οι περιγραφές 2 «Καταθέσεις όψεως (εγγυήσεις)» και «Υπόλοιπο τραπεζικού αλληλόχρεου λογαριασμού» αφενός μεν κρίνονται ως απόλυτα εύληπτες και κατανοητές από τον μέσο χρήστη των οικονομικών καταστάσεων και αφετέρου συνάδουν και με τις περιγραφές των εν λόγω κονδυλίων που τους αποδίδονται στις σχετικές επιβεβαιωτικές επιστολές των πιστωτικών ιδρυμάτων που αφορούν. Συνεπώς οι λόγοι αναταξινόμησης των ανωτέρω κονδυλίων πέραν αυτού της συγκρισιμότητας, αξιολογούνται ως αυταπόδεικτοι και παρέλκει περαιτέρω σχόλιο επ’ αυτού του θέματος.

4) Η επιβεβαίωση των εν λόγω κονδυλίων με επιστολές ή extrait των πιστωτικών ιδρυμάτων που αφορούν, κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, καθιστά ανεδαφικό τον ισχυρισμό περί ασυμφωνίας των καταθέσεων όψεως. Κατόπιν όλων των ανωτέρω γνωστοποιήσεων και διευκρινήσεων το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι οι Μέτοχοι έχουν πλήρως ενημερωθεί και έχουν πλήρως και επαρκώς δημοσιευτεί όλα τα στοιχεία εκείνα που διευκρίνιζαν τους λόγους αναταξινόμησης των κονδυλίων για λόγους συγκρισιμότητας και δεν πρόκειται για αναδιάρθρωση.

β) Αναφορικά με την ανακατάταξη του κονδυλίου «Υποχρεώσεις προς δικαιούχους εγγυήσεων δανείων (€1.273.016), στις «Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» (σημ.25) για τη χρήση 2019, από το βραχυπρόθεσμο λογαριασμό «Λοιπές Υποχρεώσεις» (σημ. 27) στη χρήση 2018, διευκρινίζουμε τη φύση και την αιτία δημιουργίας αυτής της υποχρέωσης, καθώς και τους λόγους που τεκμηριώνουν νομικά και λογιστικά την ανακατάταξη αυτής της βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις για τη χρήση 2019:

Παραθέτουμε την απάντηση, όπως αυτή αναρτήθηκε στο site της Εταιρείας στις 29/07/2020 και στη συνέχεια στο site του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 30/07/2020, κατόπιν υποδείξεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Η αξία «Υποχρεώσεις προς Δικαιούχους Εγγυήσεων Δανείων» δεν αναφέρεται ως «τακτοποιημένη» αλλά ως ταξινομημένη στις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις διότι ο χρόνος λήξης της είναι πέραν του έτους. Είναι θέμα λογιστικής αρχής. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν και αφού δεν επηρεάζεται η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, με την συγκατάβαση / έγκριση των Τραπεζών, το ΔΣ θα σχεδιάσει την αποπληρωμή της υποχρέωσης. Ακολουθεί η τοποθέτηση επί του θέματος του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Ανδρέα Τσαμάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17101): Η παρουσίαση του κονδυλίου «Υποχρεώσεις προς δικαιούχους εγγυήσεων δανείων» ποσού ευρώ 1.273.016 καθώς και η ταξινόμηση του εν λόγω κονδυλίου στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δηλώνει:

α) Την αναγνώριση της υποχρέωσης εκ μέρους της εταιρείας προς τα εν λόγω πρόσωπα

β) Την πρόθεση ταμειακού διακανονισμού της εν λόγω υποχρέωσης σε χρονικό ορίζοντα πέραν των δώδεκα μηνών (12) από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα η υποχρέωση αυτή, σύμφωνα με την σχετική γνωστοποίηση της Διοίκησης στη Σημείωση 25 (σελίδες 88, 89) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την χρήση 2019, παρουσιάζεται ως επακόλουθο της οριστικής συμφωνίας της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, στα πλαίσια της συμφωνίας αναδιάρθρωσης των δανείων της πρώτης.

Τέλος, παραθέτουμε τη Νομική Γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας: 3 Επί του θέματος που ετέθη με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1582/30.7.20 Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπό στοιχείο 2), και, από νομικής προσέγγισης των τεθέντων ερωτημάτων λεκτέα τα κατωτέρω:

  1. Η πιστώτρια Τράπεζα Alpha Bank δεν ανανέωσε την υπ’ αριθμ. 1099168 Σύμβαση Πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και προέβη στην καταγγελία της στις 12.11.2018, του υπολοίπου ανερχομένου σε € 11,018 εκ. που αντιστοιχούσε στο 39% του συνολικού δανεισμού της Εταιρείας, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου, ύψους 24 και πλέον εκατομμυρίων € είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο.
  2. Με την γενομένη καταγγελία η Alpha Bank προέβη σε συμψηφισμό από τους προσωπικούς λογαριασμούς των εγγυητών που ετηρούντο στα καταστήματά της και εγεννήθει το κονδύλι «Υποχρεώσεις προς δικαιούχους εγγυήσεων δανείων».
  3. Σε «πείσμα» της συνήθους πρακτικής των Τραπεζών, οι υπόλοιπες πιστώτριες Τράπεζες δεν προχώρησαν σε παρόμοιες ενέργειες καταγγελιών των συμβάσεων, (με άμεσες ενέργειες της Νέας Διοίκησης), και συμφωνήθηκε με την Alpha Bank στις 10.12.2018 η αναστολή όλων των Νομικών ενεργειών εν όψει επίτευξης Διατραπεζικής Συμφωνίας η οποία υπεγράφη στις 31/7/2019.
  4. Η Διοίκηση της Εταιρείας στα πλαίσια αποφυγής πρόωρων ανακοινώσεων ικανών να βλάψουν τόσο την ομαλή έκβαση των διαπραγματεύσεων, αλλά και τα συμφέροντα των μετόχων, ενημέρωνε το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη μέχρι και την ολοκλήρωση των συμφωνιών με τις Πιστώτριες Τράπεζες με τις από: 17.01.2019, 10.04.2019, 02.8.2019, 19.12.2019 ανακοινώσεις – αναρτήσεις του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3340/2005, της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.05 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν.
  5. Συνέπειες ικανοποίησης του δανειστή από τους εγγυητές

5α. Θεμελιώδους σημασίας για το εύλογο συμφέρον του εγγυητή(ών), είναι το δικαίωμά τους υποκατάστασης στα δικαιώματα του δανειστή, εφόσον ικανοποίησε το δανειστή, κατά τη διάταξη του άρθρου 858 Α.Κ. και σε περίπτωση αποκλεισμού της αναγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 859 Α.Κ., τυχόν δικαιώματα των εγγυητών για αξιώσεις κατά του πρωτοφειλέτη κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

5β. Συνοψίζοντας καθίσταται φανερό κατά την άποψη του συντάκτη της παρούσας, ότι ο εγγυητής, εφόσον δεν προχώρησε με τον πρωτοφειλέτη σε γραπτή συμφωνία παραίτησης των δικαιωμάτων του σε περίπτωση καταβολής εκ μέρους του, των υποχρεώσεων του πρωτοφειλέτη, εφοδιάζεται με δύο αυτοτελείς αξιώσεις, ήτοι την αξίωση από την εσωτερική σχέση που τον συνδέει με τον πρωτοφειλέτη και την εκ του νόμου μεταβιβασθείσα σε αυτόν αξίωση του δανειστή.

  1. Επί του πρακτέου, μη έχοντας τεθεί υπ’ όψιν μου συμφωνία παραίτησης των δικαιωμάτων των εγγυητών μετά του πρωτοφειλέτη, τυχόν αξίωσή τους για καταβολή κάθε ποσού που κατέβαλαν θα κριθεί κυριαρχικά από το δικαστήριο, λαμβανομένου υπ’ όψιν περιπτωσιολογικά, (ενδεικτικά απαριθμούμενων και όχι περιοριστικά), των κατωτέρω.

6α. Τυχόν υπαιτιότητα του εγγυητή βάσει της οποίας προχώρησε σε καταγγελία το πιστωτικό ίδρυμα και σε περίπτωση υπαιτιότητάς του ικανοποίηση εκ μέρους του εγγυητή κάθε ζημίας λοιπών εγγυητών και πρωτοφειλέτη.

6β. Θα κριθεί το δικαίωμά του να απαιτήσει το καταβληθέν ποσό , πριν την ολοσχερή εξόφληση των υποχρεώσεων του πρωτοφειλέτη προς το Πιστωτικό Ίδρυμα, (κατά την γνώμη του συντάκτη της παρούσας), τυχόν δικαίωση του εγγυητή πριν την ολοσχερή εξόφληση, θα οδηγούσε σε φαύλο κύκλο απρόοπτων εξελίξεων σε τυχούσα ΝΕΑ καταγγελία μετά την έκδοση της απόφασης 4 πέραν του ότι ουδένα πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει σε εκχώρηση των δικαιωμάτων του (ως δανειστή) υπέρ του εγγυητή, πριν την ολοσχερή ικανοποίησή του σε κεφάλαιο τόκους και έξοδα.

6γ. Και τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η παγία τακτική των πιστωτικών ιδρυμάτων να περιλαμβάνουν στις δανειακές συμβάσεις παραιτήσεις των εγγυητών από δικαιώματα ενστάσεων συμπεριλαμβανομένης της ένστασης διζήσεως.

  1. Μη τεθείσης υπ’ όψιν μου κατά τα ανωτέρω γραπτής συμφωνίας μεταξύ της πρωτοφειλέτριας Εταιρείας και των Εγγυητών περί παραίτησής των από το δικαίωμα να αξιώσουν τυχόν ποσά που κατέβαλαν υπέρ της πρωτοφειλέτριας εκ της εγγυητικής τους ευθύνης, ορθώς εμφανίζεται το κονδύλιο υπέρ των εγγυητών στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, μη δυναμένων των εγγυητών κατά Νομική προσέγγιση να ικανοποιηθούν σε ουδεμία των περιπτώσεων σε μικρότερο των 12 μηνών χρονικό διάστημα.
  2. Ομοίως κατά Νομική προσέγγιση του συντάκτη της παρούσας ορθώς εμφανίσθηκε η ίδια υποχρέωση στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείαςμετά την γενομένη καταγγελία από την Alpha Bank στις 12/11/2018 λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι μέχρι την συμφωνία αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων σε βάθος 12ετίας που επετεύχθη στις 31/7/2019, το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων προς την Alpha Bank ήταν ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.
  3. Ομοίως κατά Νομική προσέγγιση του συντάκτη της παρούσας, άνευ της επέλευσης των περιοριστικών προϋποθέσεων: (α) Της παραίτησης των εγγυητών από τις αξιώσεις τους κατά της πρωτοφειλέτριας Εταιρείας ή (β) Της έκδοσης τελεσιδίκου δικαστικής απόφασης ΥΠΕΡ της πρωτοφειλέτριας, θα ήτο ΟΧΙ ΟΡΘΟΝ νομικά η εμφάνιση του ανωτέρω κονδυλίου ως έσοδο της εταιρείας.

Σχετικα αρθρα

Εξαγορές στο εξωτερικό ετοιμάζουν οι ελληνικές εταιρίες πληροφορικής

admin

ΕΣΕΕ: Κατάρτιση για 7.000 εργαζόμενους σε ηλεκτρονικό εμπόριο και logistics

admin

Apivita: «Αντοχή» στον τζίρο, πλήγμα στα κέρδη από την πανδημία για τους Ισπανούς (pic)

admin

Αναπτυξιακός νόμος: Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες για 134 επενδυτικά σχέδια

admin

Επ.Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα €2,5 εκατ. σε 16 φυσικά πρόσωπα λόγω Folli-Follie

admin

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Νέα πρόστιμα 2,5 εκατ. ευρώ για την υπόθεση Folli Follie

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έβδομη περίοδος εκτοκισμού ΚΟΔ-Πότε θα γίνει η καταβολή

admin

Revoil: Αυξήθηκαν κατά 9,84% τα κέρδη προ φόρων στο α’εξάμηνο

admin

Foodlink: Ανήλθε στο 31,43% το ποσοστό στην Αθηναϊκή Α.Ε.

admin

Χατζηδάκης (Beta ΑΧΕΠΕΥ): «Τα αγαθά κόποις κτώνται»

admin

ΓΕΚΕ: Στο 97,83% ανήλθε το ποσοστό της οικογένειας Κεφάλα

admin

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Πότε θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση από το «πακέτο» 3,9 δισ. ευρώ

admin