Image default
Επιχειρήσεις

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα 20 εκατ. τα καθαρά κέρδη πρώτου εξαμήνου

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 20,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας οριακή μείωση 1,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 173 χιλ. ευρώ παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2019 και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αμοιβές σε τρίτους (νομικές, λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες) εκ των οποίων και αμοιβές προσωπικού οι οποίες ανήλθαν σε 66 χιλ. ευρώ (έναντι 54 χιλ. ευρώ το ά εξάμηνο του 2019).

Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 141 χιλ. ευρώ έναντι 172 χιλ. ευρώ του α΄ εξάμηνο 2019, αντισταθμίζοντας σημαντικό μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της εταιρείας.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 1,9% έναντι 20,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30.06.2020 ανήλθαν στα 34,4 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μεσοσταθμικό επιτόκιο 2,1%, ενώ αξίζει να τονιστεί πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Η Εταιρεία στις 31.08.2020 διένειμε μέρισμα για την χρήση 2019 και προμέρισμα για την χρήση 2020. Το ποσό του μερίσματος εγκρίθηκε στις 16.07.2020 κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ανήλθε σε 6.704.800 ευρώ ή 0,029 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό του προμερίσματος για την χρήση 2020 ύψους 20.624.800 ευρώ ή 0,089 ευρώ ανά μετοχή το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο υπ’ αριθμόν 52/12.06.2020 συνιστώντας συνολική καταβολή 27.329.600 ή 0,1180 ευρώ ανά μετοχή.

Στο μεταξύ, το πρώτο εξάμηνο του 2020 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ κατέγραψε αύξηση των Συνολικών Εσόδων του και ενίσχυση της κερδοφορίας του σε επαναλαμβανόμενη βάση, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ και οι θυγατρικές του ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας μέτρα που διασφάλισαν την αδιάλειπτη εξέλιξη των σημαντικών της έργων με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ στο α’ εξάμηνο 2020 ανήλθαν στα 137,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,2% έναντι 126 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019. Η αύξηση αυτή προήλθε από τη σημαντική αύξηση του εσόδου των διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων η οποία αντιστάθμισε την οριακή πτώση που κατέγραψαν τα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος το α’ εξάμηνο 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 96,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 8,4% σε ετήσια βάση έναντι 89,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019.

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 97,3 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 12,3% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α΄ εξαμήνου 2019, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,8 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2019 και β) επιβάρυνση από προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,1 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 3,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε οριακά κατά 0,4% και ανήλθε στα 53,5 εκατ., έναντι 35,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 22% ως αποτέλεσμα της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων που προέβη η Συγγενής την 31.12.2019.

Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 54 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,8% έναντι του αντίστοιχου ποσού το α’ εξάμηνο 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 54,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 1,6% έναντι 55 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2019. Το α’ εξάμηνο 2020 εμφάνισε θετική επίδραση από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο που προέκυψε λόγω κέρδους από αναδιαπραγμάτευση επιτοκίου δανείων, ποσού 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ το α΄ εξάμηνο 2019 εμφάνισε θετική επίδραση από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο λόγω προεξόφλησης μακροπροθέσμων απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, ποσού 2 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση α’ εξαμήνου 2020 ανήλθαν σε 39,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,7% έναντι 40 εκατ. το α’ εξάμηνο 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 37,4 εκατ. ευρώ, έναντι 36,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση +2,1%.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στην διανομή μερίσματος στους μετόχους της, ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2019, που αντιστοιχεί στο ποσό των 51,45 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. να εισπράξει μέρισμα ποσού 26,2 εκατ. ευρώ.

Για το α΄ εξάμηνο 2020 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος με τις Επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 57,8% στα 122,6 εκατ. ευρώ έναντι 77,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 271,5 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές

Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και το 2030 αναμένεται να έχουν διασυνδεθεί με την ηπειρωτική χώρα όλα σχεδόν τα ελληνικά νησιά, διασφαλίζοντας φθηνή, «καθαρή» και αξιόπιστη ηλεκτροδότηση, παρά τις αντιξοότητες που έχει επιφέρει η πανδημική κρίση του covid-19. Το 10ετες πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ ύψους 5 δισ. ευρώ περιλαμβάνει τις εξής κυριότερες επενδύσεις για το επόμενο 12μηνο:

Νησιωτικές διασυνδέσεις

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης: Με δύο διαφορετικά καλώδια (Κρήτη-Πελοπόννησος και ΚρήτηΑττική), το μεγαλύτερο νησί της χώρας να θωρακιστεί ενεργειακά έως το 2023. Τις επόμενες ξεκινά η πόντιση του «μικρού» καλωδίου που θα συνδέσει τα Χανιά με τη Νεάπολη Λακωνίας, ύψους 364 εκατ. ευρώ, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους. Η «μεγάλη» διασύνδεση, ύψους 1 δισ. ευρώ, συμβασιοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Ηράκλειο Κρήτης και έχουν ήδη ξεκινήσει τα χερσαία έργα. Μόλις ηλεκτριστεί και το δεύτερο καλώδιο, το όφελος για όλους τους καταναλωτές της χώρας υπολογίζεται σε 400 εκατ. ευρώ, ενώ οι ρύποι CO2 θα μειωθούν κατά 60% μειώνοντας αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του νησιού.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων: Το 2020 ενισχύθηκαν τα υποθαλάσσια κυκλώματα υψηλής τάσης στην Άνδρο και την Τήνο και έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ηλεκτριστεί και το δεύτερο υποβρύχιο καλώδιο της Σύρου. Η Νάξος εντάσσεται στο ΕΣΜΗΕ μέχρι το τέλος του μήνα, καθώς θα τροφοδοτείται με υποβρύχιο καλώδιο 150 kV από την Πάρο και τη Μύκονο. Ταυτόχρονα, ξεκινούν οι διαγωνισμοί για τη διασύνδεση και τεσσάρων ακόμη κυκλαδίτικων νησιών συνολικού ύψους 386 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός για τη Σαντορίνη θα προκηρυχθεί φέτος και το 2021 θα πραγματοποιηθούν οι διαγωνισμοί για τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο.

Ηλεκτρική διασύνδεση Σκιάθου: Οι συμβάσεις ύψους 52,3 εκατ. ευρώ υπεγράφησαν πριν από μερικούς μήνες και η διασύνδεση του νησιού των Σποράδων με το Μαντούδι Ευβοίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2022 βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα τροφοδότησης του νησιωτικού συμπλέγματος συνολικά.

Μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ με αναβάθμιση του Συστήματος Μεταφοράς

Ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου: Ο διαγωνισμός ύψους 46 εκατ. ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη με ισχυρό ενδιαφέρον από την αγορά. Η αναβάθμιση του ΚΥΤ με υποδομές τεχνολογιών state-of-art θα ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή ευστάθεια της Αττικής αποτρέποντας συμβάντα μπλακ-ουτ στο Λεκανοπέδιο. Μέσω του νέου ΚΥΤ θα ηλεκτριστεί το «μεγάλο» καλώδιο της Κρήτης.

Ενιαία και αποτελεσματική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο μετασχηματισμός της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του ευρωπαϊκού μοντέλου, γνωστού ως «target model». Το μοντέλο αυτό αποτελείται από ενιαίους κανόνες που εφαρμόζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο η ηλεκτρική ενέργεια διακινείται ελεύθερα μεταξύ των χωρών της ΕΕ ώστε να καλύπτεται με το μικρότερο δυνατό κόστος. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές προσομοίωσης λειτουργίας όλων των συστημάτων των αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (dry runs) και σύντομα το νέο μοντέλο θα τεθεί σε λειτουργία και στη χώρα μας. Η κοινή ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επιφέρει σημαντικά οφέλη από τον διασυνοριακό ανταγωνισμό, εξασφαλίζει ανταγωνιστικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά, ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης και συμβάλλει στον διεθνή στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην απανθρακοποίηση της οικονομίας με σημαντικά οικονομικά οφέλη για όλους τους πολίτες

COVID-19

Η διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την εξάπλωση του κορωνοϊού και τον πιθανό αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Ομίλου τα επόμενα τρίμηνα λόγω του ότι τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόστηκαν από τα μέσα Μαρτίου 2020.

Η οικονομική επίδραση της τρέχουσας κρίσης τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες συνολικά, δεν μπορεί να εκτιμηθεί με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο, λόγω του ρυθμού με τον οποίο επεκτείνεται η πανδημία και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης.

Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τον προϋπολογισμό του 2020 και δεν υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι θα επηρεαστούν ουσιωδώς τα οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας. Επίσης η Διοίκηση του Ομίλου παραμένει διαρκώς σε ετοιμότητα να αναπροσαρμόσει τις δράσεις της όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Τα έργα που υλοποιούνται ήδη ανά την Ελλάδα, δεν έχουν υποστεί ουσιαστικές καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας και συνεχίζονται απρόσκοπτα. Εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι οι επιπτώσεις στον Όμιλο και στην Εταιρεία δεν θα επηρεάσουν την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του ΑΔΜΗΕ, ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται διαρκώς με βάση την εξέλιξη της κρίσης.

Σχετικα αρθρα

ΣΕΒ Scale Up: Επιχείρηση-μεγένθυση για 60 καινοτόμες εταιρείες

admin

Χατζηθεοδοσίου: Απώλειες €3 δισ. για την εστίαση από το 2019

admin

Wolt: Αναστέλει προληπτικά τη διανομή παραγγελιών λόγω της κακοκαιρίας

admin

Καραμολέγκος: Στο 95,08% το ποσοστό της «Εμ. Καρ. Μονοπρόσωπη»

admin

Ομόλογο Premia Properties: Υπερκαλύφθηκε η έκδοση- Στο 2,8% το επιτόκιο

admin

Νίκας: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση €1,24 ανά μετοχή

admin

CRYRED Investments: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για Νίκα

admin

Premia: Στο 2,8% το επιτόκιο για το ομόλογο

admin

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για Νίκα στα 1,24 ευρώ ανά μετοχή

admin

Επιτόκιο 2,8% για το ομόλογο της Premia

admin

Intrakat: Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

admin

Intrakat: Από 31/1 η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης

admin