Image default
Επιχειρήσεις

Δρομέας: Επιστροφή στην κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2020

Τα οικομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία Δρομέας. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της μητρικής μετά από φόρους (αναβαλλόμενους) ανήλθαν για το εξάμηνο του 2020 σε κέρδη 461 χιλ. € έναντι ζημιών του εξαμήνου 2019 21 χιλ. €, ενώ του ομίλου μετά από φόρους για το εξάμηνο του 2020 σε κέρδη 397 χιλ. €, έναντι ζημιών του εξαμήνου 2019 142 χιλ. €.

Κύκλος Εργασιών

Ο όμιλος σημείωσε στην επισκοπούμενη περίοδο χρήσης σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 25% (9.902χιλ € το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 7.900χιλ € του 2019 αντίστοιχα), ενώ και η εταιρεία σημείωσε αντίστοιχη αύξηση κατά 25% (9.794χιλ € το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 7.798χιλ € το 2019).

Κόστος Πωληθέντων

Το κόστος πωληθέντων του ομίλου ως ποσοστό του κύκλου εργασιών του, παράλληλα με την αύξηση των πωλήσεων, διαμορφώθηκε στο τρέχον εξάμηνο του 2020 στο 65%, έναντι του 58 % του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Για την εταιρία τα αντίστοιχα δεδομένα είχαν για το εξάμηνο του 2020 66% και για το εξάμηνο του 2019 58%.

Κέρδη / Ζημιές Προ Φόρων

Τα παραπάνω οδηγούν σε μια βελτίωση των αποτελεσμάτων. Η μητρική εταιρεία, στο α’ εξάμηνο του 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημείωσε κέρδη προ φόρων 352χιλ. € έναντι κερδών προ φόρων 239χιλ €. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τον όμιλο, όπου τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στις 294 χιλ €, έναντι κερδών προ φόρων 113 χιλ. € του πρώτου εξαμήνου του 2019.

Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου

Στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η διοίκηση της εταιρίας με τις ενέργειές της κατόρθωσε παρά την επιδείνωση των συνθηκών της παγκόσμιας οικονομίας ειδικά στο δεύτερο 3μηνο του έτους εξαιτίας της πανδημίας να αυξήσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών. Η αύξηση που επιτεύχθηκε το Α΄ εξάμηνο του 2020 υπερκάλυψε διαδοχικές αυξήσεις των δύο προηγουμένων ετών και ειδικότερα τη σημαντικότατη αύξηση η οποία είχε επιτευχθεί το 2018 χάριν της εξαγωγικής δραστηριότητάς της. Σε κλαδικό επίπεδο στο εσωτερικό της χώρας υπήρξε κάθετη πτώση εξαιτίας της πανδημίας.

Όπως περιγράφηκε και στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση έτους 2019 στοιχείο που αναμενόταν να επηρρεάσει την πορεία της επιχείρησης στο έτος ήταν το πρόβλημα του ιού Covid-19 το οποίο έχει αναστατώσει ολόκληρο τον πλανήτη. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της εταιρείας αντιμετώπισε τις αντίξοες συνθήκες που προέκυψαν όπως κρίνεται εκ του αποτελέσματος με επιτυχία. Κατόρθωσε καθ’ όλη τη διάρκεια από την έναρξη της κρίσης να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργίας της μονάδας και του συνόλου των εργασιών της, πλην των εμπορικών καταστημάτων της κατά τη διάρκεια του γενικότερου Lockdown. Είναι κατανοητό ότι αν δεν είχε ενσκύψει η κρίση λόγω της πανδημίας η εταιρεία θα παρήγαγε εξόχως ικανοποιητικότερα  αποτελέσματα πωλήσεων και αποτελεσμάτων πράγμα που καταδεικνύει και τη δυναμική της προοπτικής της.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία υλοποιώντας παραγγελίες σε μεγάλους οργανισμούς του εξωτερικού, στις οποίες σημειώθηκαν μόνο μικρές καθυστερήσεις, κύρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του CERN, έργα του Γερμανικού Στρατού, του έργου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αλλά και μειωμένων πωλήσεων στο εσωτερικό με αυξημένη συμμετοχή του eshop και σε συνδυασμό και με τις λοιπές πωλήσεις της λιανικής τόσο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, κατόρθωσε σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την επιχειρηματικότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό να αυξήσει εκ νέου σημαντικά τις πωλήσεις της συγκριτικά με το 2019. Το αποτέλεσμα βέβαια αυτό είναι απόρροια των ενεργειών της Διοίκησης επί σειρά ετών αλλά και η προσαρμοστικότητά της στις συνθήκες που ενέσκυψαν στο τρέχον έτος. Η προσπάθεια συνεχίζεται και εντείνεται αφού η προοπτική για ανάπτυξη βρίσκεται κατά κύριο λόγο στις αγορές του εξωτερικού. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της εταιρείας είναι στην Κεντρική Ευρώπη όπου το όνομά της έχει, μέσω των εμβληματικών έργων που έχει αναλάβει, καταξιωθεί και εξακολουθεί να αναλαμβάνει έργα τόσο μεγάλων οργανισμών όσο και ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιδιωτικών έργων.

Η εικόνα θα ήταν ακόμη καλύτερη δηλαδή οι πωλήσεις θα ήταν σημαντικά αυξημένες επίσης εφόσον οι παραγγελίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνονταν ομοιογενώς μέσα στο έτος και δεν ήταν οπισθοβαρείς όπως συνήθως γίνεται. Ένας επιπλέον λόγος για την χαμηλή απορρόφηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Α΄ εξάμηνο της χρονιάς που διανύουμε ήταν και η πανδημία που οδήγησε σε τηλεργασία που όπως είναι λογικό δημιούργησε γενικότερες αναστολές στις λειτουργίες της Ε.Ε. Αναμένεται ότι οι παραγγελίες θα είναι σημαντικά αυξημένες στο Β΄ εξάμηνο για να καλυφθούν οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ παράλληλα υλοποιούνται και πολύ σημαντικά έργα του Γερμανικού Στρατού μέρος των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Σημαντικές ανακοινώσεις για το γ’ τρίμηνο

Νέες παραγγελίες ύψους 27.000.000€ έλαβε η εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ από το Γερμανικό στρατό για την επόμενη τετραετία. Τα είδη που θα παράγουμε είναι ειδικοί φoριαμοί διαφόρων τύπων, απλά και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος γραφεία, συρταριέρες και αξεσουάρ. Με τις νέες παραγγελίες ο ΔΡΟΜΕΑΣ καθίσταται βασικός προμηθευτής του Γερμανικού Στρατού σε έπιπλα γραφείου, ερμάρια κ.λ.π. Όλα τα είδη συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γερμανικού Στρατού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό ανεκτέλεστο έργο ανέρχεται σήμερα στα 45.000.000€ και αναμένουμε το επόμενο δίμηνο αποτελέσματα διαγωνισμών διαφόρων φορέων ύψους περίπου 35.000.000€.

Εκτίμηση μας είναι ότι το 2020 οι πωλήσεις μας θα είναι αυξημένες κατά 10% σε σχέση με το 2019 με ανάλογα θετικά αποτελέσματα και αυτό παρά την σημαντική μείωση της εσωτερικής αγοράς λόγω COVID-19. Το 2021 και τα επόμενα χρόνια προβλέπουμε επίσης, ετήσια αύξηση των πωλήσεων καθώς και ανοδικά αποτελέσματα κερδοφορίας. Οι συνεχόμενες και ολοένα μεγαλύτερες επιτυχίες του ΔΡΟΜΕΑ σε διαγωνιστικές διαδικασίες από το 2009 και μετά επιβεβαιώνουν τη σωστή στρατηγική επιλογή της διοίκησης να επενδύσει σε καθετοποιημένη παραγωγική μονάδα την περίοδο 2001-2009. Η Διοίκηση του ΔΡΟΜΕΑ ευχαριστεί το Διοικητικό, Τεχνικό και προσωπικό Παραγωγής για την αφοσίωση, εμπιστοσύνη και προσπάθεια που κατέβαλε κατά τη δεκαετή περίοδο της οικονομικής κρίσης, καθώς και την πρόσφατη θετική ανταπόκρισή του στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία COVID-19. 

Παράλληλα η Διοίκηση έριξε μεγάλο βάρος στην κατεύθυνση της παραγωγικής διαδικασίας, με κύριο γνώμονα την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας, τη δημιουργία νέων σειρών επίπλων και τη μετεξέλιξη των υφισταμένων με ανταγωνιστικότερο κοστολόγιο και καλύτερη εμφάνιση. Η εν λόγω εξέλιξη των χαρακτηριστικών των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών είναι μεγάλης σημασίας για την επιτυχή έκβαση της τρίτης στρατηγικής επιδίωξης της Διοίκησης, δηλαδή την προσπάθεια να αναπτυχθεί η εξαγωγική δραστηριότητα στις ανεπτυγμένες ξένες αγορές, όχι μόνο μέσω της προσπάθειας ανάληψης μεγάλων έργων διεθνούς εμβέλειας, αλλά εξίσου μέσω της προώθησης των προϊόντων σε δίκτυα πώλησης στον τελικό χρήστη. Στα πλαίσια αυτά ενισχύεται με διάφορα μέσα η προσπάθεια προώθησης των πωλήσεων μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων της εταιρείας (e-shop), με στόχο την αύξησή τους και την δημιουργία ουσιαστικά ενός ακόμη σημαντικού πόλου πωλήσεων με συμμετοχή που βαίνει αυξανόμενη στον όγκο αυτών.

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Προμηθευτές

Οι εμπορικές συμφωνίες των εταιρειών του Ομίλου γίνονται με αξιόπιστους, δόκιμους και σημαντικούς οίκους τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. Από αυτούς οι προμηθευτές του εξωτερικού, είναι κυρίως κορυφαίες εταιρείες παραγωγής, τεχνολογικού εξοπλισμού, ενώ οι προμηθευτές του εσωτερικού είναι εταιρείες που προμηθεύουν πρώτες ύλες και αναλώσιμα.

Πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να απορρέουν από τις εμπορικές συνέργειες του Ομίλου και των εταιρειών του είναι η καθυστέρηση στην προμήθεια εξοπλισμού και η καθυστέρηση από τους διάφορους προμηθευτές που θα έχουν σαν αντίκτυπο την γενικότερη καθυστέρηση των αναληφθέντων έργων και την επιβολή από τον κύριο του έργου ρητρών, ή την δυσαρέσκεια του πελάτη.

Για την ελαχιστοποίηση τέτοιων κινδύνων, η Διοίκηση και η αρμόδια Δ/νση Προμηθειών της εταιρείας, μετά μάλιστα οικονομικά προβλήματα που εμφανίσθηκαν στην αγορά εξαιτίας της πανδημίας, συνεχίζει την on-going αυστηρή επαναξιολόγηση των προμηθευτών, ενώ παράλληλα επαναδιαπραγματεύεται τους όρους και χρόνους εξόφλησης των λογαριασμών, εκμεταλλευόμενη τόσο την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας όσο και την καλή της φήμη στην αγορά, προσπαθώντας επί πλέον να διασφαλισθεί έναντι προμηθευτών, με έκδοση εγγυητικών επιστολών. Παράλληλα, όπου είναι εφικτό, φροντίζει να μην υπάρχει σημαντική εξάρτηση από τους προμηθευτές, έτσι ώστε κανένας προμηθευτής να μην προμηθεύει υλικά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των αγορών τους, στις εταιρείες του Ομίλου.

Πελάτες

Λόγω της μεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση των εταιρειών του ομίλου δεν υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης από μερίδα πελατών καθώς κανένας πελάτης του ομίλου δεν απορροφά πάνω από 5% του κύκλου εργασιών τους, εξαιρουμένων των μεγάλων Οργανισμών των οποίων αναλαμβάνει έργα. Τα έργα αυτά δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους με συμβόλαια και με όρους που προκαθορίζονται από τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό για την ανάληψή τους. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι όροι είναι εξ’ υπ’ αρχής αποδεκτοί ενώ η ασφάλεια προκύπτει από το είδος των Οργανισμών αλλά και από την ασφάλισή τους μέσω του ΟΑΕΠ όταν απαιτείται.

Η πελατειακή βάση των εταιρειών του ομίλου αφορά ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. Οι εταιρείες του ομίλου στοχεύουν στην ικανοποίηση μεγαλύτερου πλήθους επιχειρήσεων (πελατών) μέσα από τη συνεχώς εμπλουτιζόμενη γκάμα των προϊόντων που διαθέτουν, επιδιώκοντας ταυτόχρονα στην άμεση ικανοποίηση των αναγκών τους και στην αύξηση της εμπιστοσύνης τους, μέσα από διάφορες διαδικασίες και παροχές.

Στον εσωτερικό τομέα με τους πελάτες-αντιπροσώπους της η μητρική εταιρεία συνεργάζεται βάσει συγκεκριμένου πλαφόν συνεργασίας για τον καθένα και για τις νέες συνεργασίες ζητά εγγυητικές επιστολές τραπεζών που καλύπτουν τα πλαφόν της πίστωσης.

Πάντως ενώ η κρίση στην αγορά συνεχίσθηκε και βάθυνε σημαντικά εξαιτίας της πανδημίας, μέχρι σήμερα οι επισφάλειες που έχουν δημιουργηθεί από πελάτες της εταιρείας κυρίως από σφραγισμένες επιταγές είναι πολύ μικρού ποσού και ποσοστού του συνόλου των πωλήσεων, και έχουν γίνει αντίστοιχες προβλέψεις. Από την άλλη μεριά βεβαίως καθυστερήσεις στις εισπράξεις παρουσιάζονται κατά κύριο λόγω στους πελάτες μας δήμους και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίες όμως μέχρι σήμερα υποχρεώσεις των τακτοποιούνται με αρκετές βέβαια καθυστερήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο οι επενδύσεις του δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ οπότε ουσιαστικά το όποιο πρόβλημα καθυστερήσεων στις πληρωμές τους δεν απασχολεί τουλάχιστον άμεσα. Όσον αφορά τις πωλήσεις σε νέους πελάτες του εξωτερικού αυτές είτε καλύπτονται από ασφάλιση πιστώσεων εφόσον προβλέπεται πίστωση είτε προκαταβάλλεται μέρος της παραγγελίας και η εξόφληση γίνεται πριν την παράδοση των προϊόντων με αποτέλεσμα μηδενικό σχεδόν πιστωτικό κίνδυνο.

Σχετικα αρθρα

Το ρωσικό MC-21 απειλεί Airbus και Boeing

admin

Peloton: Μειώνει την παραγωγή οργάνων γυμναστικής – Πτώση άνω του 20% στη μετοχή της

admin

Alpha Trust: Ο Στέφανος Καραϊσκάκης νέο μέλος στο ΔΣ

admin

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Ψηφιακή ημερίδα για την πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα

admin

Ελληνικές εταιρείες: Πρόγραμμα θα τις φέρει «πιο κοντά» με επενδυτές της Silicon Valley

admin

Η ΕΥΔΑΠ δεν θα συμμετέχει στην α’ φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ του ΕΥΣ

admin

Διευρύνεται κατά δύο μέλη το ΔΣ της Jumbo

admin

Evergrande: Οι κάτοχοι ομολόγων απειλούν με νομικές κινήσεις

admin

ΕΥΔΑΠ: Για ποιον λόγο δεν θα συμμετάσχει στη ΣΔΙΤ του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος

admin

Jumbo: Οι Πόλυς Πολυκάρπου και Σάββας Κάουρας τα δύο νέα μέλη του ΔΣ

admin

Jumbo: Οι Πόλυ Πολυκάρπου και Σάββας Κάουρας νέα μέλη στο ΔΣ

admin

Alpha Trust: Από 7/2 η καταβολή μερίσματος €0,47 ανά μετοχή

admin