Image default
Επιχειρήσεις

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για την προμήθεια 300 λεωφορείων

Τον διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια 300 μεταχειρισμένων λεωφορείων μέσω leasing προκήρυξε χθες η ΟΣΥ, συνολικού προϋπολογισμού 30.240.000 ευρώ.

Πρόκειται για τα λεωφορεία με τα οποία η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει το στόλο των αστικών συγκοινωνιών υπό το βάρος των καθυστερήσεων αλλά και των μεγάλων δυσλειτουργιών που παρατηρούνται καθημερινά στα δρομολόγια. Ωστόσο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους της Αττικής πριν τις αρχές του 2021.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων στις 30 Οκτωβρίου.

Η χρηματοδοτική μίσθωση αφορά 210 κανονικά και 90 αρθρωτά λεωφορεία αστικού τύπου (μεταχειρισμένα ή καινούργια), χαμηλού δαπέδου, ντιζελοκίνητα, ηλικίας μέχρι 10 ετών, με έτος κατασκευής 2010 ή και μεταγενέστερο, κατηγορίας EUROV ή νεότερης.

Η διακήρυξη του έργου προβλέπει  δικαίωμα προαίρεσης για χρονική επέκταση της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος με αναλογική αύξηση του προϋπολογισμού συνολικής αξίας 10.080.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο φορέας του έργου έχει το δικαίωμα να αναθέσει την υπηρεσία (μίσθωση και συντήρηση λεωφορείων) σε περισσότερους του ενός αναδόχους με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην διακήρυξη ενώ προβλέπεται ότι θα αναθέσει μέρος της συντήρησης των οχημάτων, στο ήδη απασχολούμενο τεχνικό προσωπικό της ΟΣΥ.

Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, θα καταρτίσει έναν  πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας (με αναλυτική αναφορά για τα αρθρωτά και για τα κανονικά λεωφορεία) των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

 Εφόσον ο πρώτος μειοδότης δεν καλύπτει τον συνολικό αριθμό των λεωφορείων που επιθυμεί να μισθώσει ο φορέας του έργου (210 κανονικά και 90 αρθρωτά), θα προχωρήσει στην ανάθεση και στους επόμενους, κατά την σειρά μειοδοσίας του πίνακα (για τα αρθρωτά και τα κανονικά λεωφορεία), μέχρι να καλυφθεί ο επιθυμητός αριθμός λεωφορείων.

Η προσφερόμενη τιμή μηνιαίου μισθώματος ( ανά τύπο ενός λεωφορείου ανά μήνα), δεν θα είναι μεγαλύτερη από 2.800 ευρώ, επί ποινή αποκλεισμού. Η προσφερόμενη μοναδιαία τιμή μηνιαίου μισθώματος παραμένει σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, και δεν επιτρέπεται να αυξηθεί, ενώ είναι επιτρεπτή η μείωση της. Προσφορά που προβλέπει αύξηση της μοναδιαίας τιμής μισθώματος (αναθεώρηση τιμών) απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα μισθωμένα λεωφορεία θα μπορούν να μεταβιβαστούν στην ΟΣΥ (δικαίωμα εξαγοράς), μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, και εφόσον είναι σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών της διακήρυξης, με αντίτιμο κατ’ ανώτατο 12.000 ευρώ ανά κανονικό λεωφορείο και 15.000 ανά αρθρωτό λεωφορείο.

Η τιμή εξαγοράς μπορεί να μειώνεται ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση και την αναπόσβεστη αξία τους.

Η απόφαση για εξαγορά ή όχι των λεωφορείων είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΟΣΥ, και η δυνατότητα αυτή, δεν δημιουργεί κάποιου  είδους υποχρέωση έναντι του αναδόχου ούτε μπορεί, εξ αυτού του λόγου να εγερθεί οποιαδήποτε απαίτηση για θετική ή αποθετική ζημία.

Με βάση τα τεύχη του διαγωνισμού, ο ανάδοχος μπορεί να προσφέρει είτε το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ντιζελοκίνητων αστικών λεωφορείων και των δύο τύπων ή τουλάχιστον το 1/10 του συνολικού αριθμού των αρθρωτών ή το 1/10 των κανονικών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με σκοπό να διευκολυνθεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό και να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή τιμή. Προσφορές για μικρότερη ποσότητα απορρίπτονται.

Βάση για τον υπολογισμό της συνολικής αμοιβής του αναδόχου αποτελεί η δεσμευτική του προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ανά τύπο λεωφορείου πολλαπλασιασμένο με τον ακριβή αριθμό κάθε λεωφορείου που διαθέτει στην ΟΣΥ ανά ημέρα (περιλαμβάνεται το συνολικό κόστος μίσθωσης, υλικών και εργασιών συντήρησης) και θα περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Εντός 10 ημερών, μετά το τέλος κάθε μήνα, η ΟΣΥ εκδίδει βεβαίωση για τον αριθμό των λεωφορείων που διέθεσε ο ανάδοχος στην ΟΣΥ κάθε ημέρα του προηγούμενου μήνα. Η βεβαίωση εκδίδεται με βάση τα στοιχεία της τηλεματικής της ΟΣΥ για την κίνηση των λεωφορείων.

 

Σχετικα αρθρα

Nestlé: Σχέδιο €1,1 δισ. για τη μετάβαση σε αναγεννητικό σύστημα τροφίμων

admin

Dieselgate: Πρώην αξιωματούχοι της Volkswagen σε δίκη στη Γερμανία

admin

Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

admin

Revoil: Τροποποίηση αποπληρωμής και λήξης του ομολογιακού δανείου

admin

Revoil: Τροποποίηση αποπληρωμής και λήξης ομολογιακού δανείου

admin

Performance: Από 20/9 οι νέες μετοχές στην ΕΝ.Α. του Χ.Α.

admin

Ryanair: Κατακόρυφη άνοδος για τη μετοχή της αεροπορικής εταιρείας

admin

ΙΑΣΩ: Το 100% απέκτησε η OCM Luxemburg

admin

Ιασώ: Ολοκληρώθηκε το squeeze out από την OCM

admin

ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών έναντι €3,85 εκατ.

admin

ΓΕΚΕ: Νέο αίτημα για squeeze out από τη Δωροθέα Κεφάλα

admin

Newsphone: Ολοκληρώθηκε το squeeze out-Απέκτησε το 100% η ΑΝΚΟΣΤΑΡ

admin