Image default
Επιχειρήσεις

ΛΑΜΨΑ: Ο αντίκτυπος της πανδημίας τη διετία 2020- 2021, οι νέες επενδύσεις και η στήριξη των μετόχων

Περαιτέρω αρνητικό αντίκτυπο που θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες θα έχει, ως αναμενόμενο, η πανδημία για τον όμιλο ΛΑΜΨΑ, με δεδομένη την κατακόρυφη πτώση του τουρισμού της Αθήνας.

Σε σχέση με τις προοπτικές, όπως αυτές περιγράφονται στην έκθεση της διοίκησης με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου για τον όμιλο (ξενοδοχεία Μεγάλη Βρετανία, King George) ο περιορισμός δραστηριοτήτων εγκυμονεί περαιτέρω αρνητικές επιδράσεις στα χρηματοοικονομικά του μεγέθη.

Η διοίκηση εκτιμά ότι ο όμιλος κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου θα απωλέσει έσοδα της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ ενώ η εταιρεία των 20 εκατ. ευρώ.

Για το 2021, αναμένεται αύξηση των μεγεθών, αλλά εκτιμώνται μειωμένα περίπου κατά ποσοστό 45% σε σχέση με το έτος 2019 που ο Όμιλος σημείωσε την κορύφωση του κύκλου εργασιών του.

Ως προς τη χρηματοοικονομική διάρθρωση και τη ρευστότητα, οι συνέπειες της πανδημίας αναμένεται να είναι σημαντικές με αποτέλεσμα τη δημιουργία ζημιών για τη χρήση 2020, εντούτοις η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Επιπλέον, άμεση συνέπεια της προαναφερόμενης συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών του ομίλου είναι και ο περιορισμός στη ρευστότητά του. Η διοίκηση ήδη έχει προβεί σε ενέργειες με σκοπό την εξασφάλιση της ρευστότητας.

Ως προς τις δράσεις της διοίκησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19, με βάση την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης και εντοπισμού των περιοχών κινδύνου και με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των πελατών , την προστασία της δημόσιας υγείας ενόψει της επαναλειτουργίας των ξενοδοχείων και τη συνέχιση της δραστηριότητας του ομίλου, η διοίκηση προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

-Δαπάνη περίπου 500 χιλ. ευρώ σε εξοπλισμό και κατασκευές, που απαιτούνται για την επαναλειτουργία των ξενοδοχείων εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα υγιεινής για τους πελάτες και το προσωπικό.

-H διοίκηση της μητρικής εταιρείας εξασφάλισε βεβαίωση από τον εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών για τη συναίνεσή τους στην εξαίρεση επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών δεικτών για τις ημερομηνίες 30.6.2020 και 31.12.2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.

-Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε περαιτέρω συμφωνίες με τις δανείστριες τράπεζες με την 30/06/2020 για τη μεταφορά πληρωμής χρεολυσίων ποσού 6.350 χιλ. ευρώ στην λήξη των δανείων, εκ των οποίων ποσό 3.300 χιλ. ευρώ ήταν καταβλητέα εντός των επόμενων 12 μηνών

-Λόγω της φερεγγυότητας του ομίλου ΛΑΜΨΑ, η διοίκηση έχει ήδη λάβει νέα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ύψους 25 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 18 εκατ. ευρώ για την μητρική εταιρεία, μέσω του προγράμματος στήριξης επιχειρήσεων «Ταμείο Εγγυοδοσίας για τη χορήγηση εγγυήσεων σε νέα δάνεια σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον COVID 19 μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) .

-Η εταιρεία συμμετέχει στα προγράμματα επιδότησης εργασίας εργαζομένων που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση (αναστολή, «συνεργασία» κλπ). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μείωση του μισθολογικού κόστους για την περίοδο που τα ξενοδοχεία είναι κλειστά ή λειτουργούν με χαμηλή πληρότητα. Επίσης, και για περαιτέρω εξοικονόμηση, αναμένεται να μην ανανεωθούν οι συμβάσεις εργαζομένων ορισμένου χρόνου που λήγουν στο επόμενο διάστημα. Τέλος, αναμένονται συνέργειες μεταξύ των ξενοδοχείων του Ομίλου, με δανεισμό προσωπικού, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους. Αναμένεται, μετά την εφαρμογή των παραπάνω αναφερόμενων ενεργειών, η εταιρεία να μειώσει το μισθολογικό της κόστος κατά περίπου 8 εκατ. ευρώ ή 50% σε σχέση με το μισθολογικό κόστος του 2019.

Η διοίκηση του ομίλου αξιολογεί πως για τους επόμενους 12 μήνες και σε συνάρτηση με τις προαναφερθείσες δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, θα υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Επιπλέον και στην περίπτωση που χρειαστεί ενίσχυση η ρευστότητα της εταιρείας, οι δύο βασικοί μέτοχοι αυτής «NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LIMITED» και «DRYNA ENTERPRISES 61,86%) και οι τελικοί δικαιούχοι τους έχουν την οικονομική δυνατότητα και δεσμεύονται να καλύψουν ενδεχόμενες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της.

Τα μεγέθη του α’ εξαμήνου

Ως προς τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε (σε ενοποιημένο επίπεδο) στο ποσό των 8,34 εκατ. ευρώ έναντι 32,9 εκατ. ευρώ της ίδιας περιόδου του 2019, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 74,65%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας (Ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία», «King George» και «Sheraton») έφθασε τα 5,88 εκατ. ευρώ από 27,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μειωμένος κατά 78,39%.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 7,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,9 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου 2019. Στην μητρική εταιρία ανήλθαν σε ζημίες 6,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,4 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου 2019.

Ειδικότερα ως προς τα ξενοδοχεία του ομίλου, η «Μεγάλη Βρετανία» εμφάνισε μείωση πωλήσεων 75,25% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2019, ενώ το Ξενοδοχείο «King George» εμφάνισε μείωση πωλήσεων 75,02%. Το ξενοδοχείο «Sheraton Rhodes» δεν λειτούργησε κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020. Όσον αφορά τα Ξενοδοχεία του ομίλου στην Σερβία, το μεν «Hyatt Regency Belgrade» κατέγραψε μείωση κατά 55,11%, το δε «Mercure Excelsior» μείωση κατά 69,56%.

Συνολικά, η πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας μειώθηκε κατά 40,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019 διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 41,5% (για το διάστημα πριν την αναστολή λειτουργίας τους) έναντι 69,3% το 2019. Σημειωτέον ότι πέραν της συνολικής κατάρρευσης του τουρισμού της πρωτεύουσας, ο συνεδριακός τουρισμός επίσης έχει πληγεί λόγω και των απαγορεύσεων μεγάλων συναθροίσεων, καθώς και οι κρουαζιέρες που επίσης τροφοδοτούσαν τα ξενοδοχεία, οι οποίες έχουν ουσιαστικά μηδενιστεί. Η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία μειώθηκε κατά 18,5% έναντι του 2019, φτάνοντας τα 137,94 ευρώ έναντι 169,31 ευρώ το 2019. Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο μειώθηκε στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας κατά 51,2% (57,2 ευρώ έναντι 117,29 ευρώ του 2019) και αντιστοίχως τα συνολικά έσοδα δωματίων μειώθηκαν κατά 75,9%.

Πάντως σε μία κίνηση στήριξης του τουρισμού της ελληνικής πρωτεύουσας, η ΛΑΜΨΑ δεν ανέτρεψε μέσα στην πανδημία το πλάνο για το νέο 5άστερο στο Σύνταγμα: Το Athens Capital Hotel – MGallery στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Κριεζώτου, στην Πλατεία Συντάγματος άνοιξε την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Η επένδυση της Λάμψα έφτασε τα 25 εκατ. ευρω για το ξενοδοχείο που διαθέτει 158 δωμάτια, 18 σουίτες και προεδρική σουίτα και λειτουργεί υπό το σήμα της MGallery Collection της Accor.

Σχετικα αρθρα

Aθανασίου: «Υπογραφές στις 25 Ιουνίου για το Ελληνικό – Ιστορική μέρα για τη Lamda»

admin

Μουσείο Μπενάκη: Το πρώτο 5G μουσείο στην Ελλάδα από την WIND

admin

BEAT: Μηδενικό αποτύπωμα ρύπων έως το 2025 με προτεραιότητα στα ηλεκτρικά ταξί

admin

COSMOTE: Δεσμεύεται σε μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

admin

Forbes: Ελληνική startup στις 50 πιο υποσχόμενες στον κόσμο

admin

Προσωρινή αναστολή εργασιών στην Ελλάδα για τον όμιλο Μουζενίδη

admin

Inform Λύκος και απογραφή του ελληνικού πληθυσμού

admin

Jumbo: Δεν αφήνει παραπονεμένους τους μετόχους

admin

Cyprus Airways: Ξεκινά και πάλι πτήσεις από τη Λάρνακα προς Θεσ/νίκη

admin

Π. Πετρόπουλος: Διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή

admin

Mobile World Congress 2021: 31 εταιρίες και Οργανισμοί από τον χώρο της καινοτομίας στην ελληνική αποστολή

admin

Δομική Κρήτης: Οι ελπίδες για ανάκαμψη στις ΑΠΕ

admin