Image default
Επιχειρήσεις

Μπήτρος: Ανεπηρέαστες οι πωλήσεις του ομίλου από την πανδημία

Μπήτρος: Ανεπηρέαστες οι πωλήσεις του ομίλου από την πανδημία

Απαντήσεις στα ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίησε η εταιρεία Μπήτρος, παρέχοντας συμπληρωματικές σημειώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία και τα οικονομικά μεγέθη εταιρείας και ομίλου και προβαίνοντας σε εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στο μέλλον.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, η εταιρεία διεξάγει διαρκή εσωτερική καμπάνια ενημέρωσης και εγρήγορσης για τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας και παρακολουθεί στενά την τήρησή τους, ενώ έχει περιορίσει στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο την είσοδο επισκεπτών και συνεργατών στις εγκαταστάσεις της καθώς και τις δια ζώσης επαγγελματικές επαφές των εργαζομένων της εκτός των εγκαταστάσεών.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων δεν επηρεάστηκε αισθητά από την πανδημία, λόγω της δυναμικής των εξελίξει δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και της μη διακοπής της λειτουργίας των εργοταξίων.

Παράλληλα, η δραστηριότητα του business unit των ακινήτων του Ομίλου είναι περιορισμένη τα τελευταία χρόνια στην πώληση των -μικρών πλέον- αποθεμάτων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ σε πρώτη και παραθεριστική κατοικία, οπότε οι πωλήσεις είναι επιλεκτικές και σποραδικές, και δεν επηρεάζονται από βραχυχρόνιες τάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Κατόπιν της με ημερομηνία 27/10/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε την 30/10/2020, η Εταιρεία προβαίνει στην ακόλουθη συμπληρωματική σημείωση στην εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου 01/01/2020 – 30/06/2020, αναφορικά με α) την επίπτωση της πανδημίας Covid-19 στη λειτουργία  και τα οικονομικά μεγέθη τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου κατά την επισκοπούμενη περίοδο, β) την εκτίμηση για την επίπτωση αυτή στο μέλλον και γ) τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εν λόγω επίπτωσης.

Η Εταιρεία έλαβε εξ αρχής -και εξακολουθεί να λαμβάνει και να εφαρμόζει πιστά- όλα τα υποδεικνυόμενα από τους αρμόδιους φορείς μέτρα, με στόχο, αφενός, την προστασία των εργαζομένων από τη μετάδοση του SARS-COV-2 μέσα στους εργασιακούς χώρους και, αφετέρου,τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δραστηριοτήτων της. 

Συγκεκριμένα: α) διεξάγει μια διαρκή εσωτερική καμπάνια ενημέρωσης και εγρήγορσης για τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας και παρακολουθεί στενά την τήρησή τους, β) έχει περιορίσει στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο την είσοδο επισκεπτών και συνεργατών στις εγκαταστάσεις της καθώς και τις δια ζώσης επαγγελματικές επαφές τωνεργαζομένων της εκτός των εγκαταστάσεών της, γ) έχει εντατικοποιήσει τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεών της, δ) διαθέτει αφειδώς μάσκες προστασίας και απολυμαντικά μέσα στο προσωπικό της, ε) έχει ενισχύσει την υποδομή της σε μέσα τηλε-διασκέψεων και εξοπλισμό εργασίας από απόσταση, καιστ) εξαντλεί τις δυνατότητες τηλε-εργασίας. 

Οι τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείτο ο Όμιλοςεταιρειών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 είναι (α) ο σιδηρεμπορικός, με αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, μέσω των εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (β) ο τομέας των ακινήτων, μέσω της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., και (γ) ο ενεργειακός, και συγκεκριμένα ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων δεν επηρεάστηκε αισθητά από την πανδημία, λόγω της δυναμικής των εξελίξει δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και της μη διακοπής της λειτουργίας των εργοταξίων. Το γεγονός αυτό αποτυπώθηκε στις πωλήσεις του σιδηρεμπορικού business unit του Ομίλου, οι οποίες-υποβοηθούμενες και από την αύξηση των τιμών που καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο- ανήλθαν το πρώτο ήμισυ του τρέχοντος έτους σε €15.554.362,83 έναντι €15.830.873,37 της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, παρουσιάζονταςοριακή μείωση κατά1,75%.

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά είναι -εκ φύσεως- μια δραστηριότητα που είναι δύσκολο να επηρεαστεί από υγειονομικούς παράγοντες. Έτσι, τα μεγέθη του business unit της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, όχι μόνον έμειναν ανεπηρέαστα από την πανδημία αλλά και παρουσίασαν-για συγκυριακούς λόγους- σημαντική αύξηση το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Συγκεκριμένα το σύνολο της αξίας της παραχθείσας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε €1.233.402,98 έναντι €1.033.091,47το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τέλος, η δραστηριότητα του business unit των ακινήτων του Ομίλου είναι περιορισμένη τα τελευταία χρόνια στην πώληση των -μικρών πλέον- αποθεμάτων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ σε πρώτη και παραθεριστική κατοικία, οπότε οι πωλήσεις είναι επιλεκτικές και σποραδικές, και δεν επηρεάζονται από βραχυχρόνιες τάσεις. Για την πληρότητα του σημειώματος επισημαίνουμε ότι στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, όπως και κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019, δεν υπήρξαν πωλήσεις κατοικιών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.

Συμπερασματικά, η πανδημία δεν επηρέασε σε βαθμό άξιο λόγου τις πωλήσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ούτε, όμως, και η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων ή η ρευστότητα του Ομίλου επηρεάστηκαν σημαντικά από τις επιπτώσεις της Covid-19 στην οικονομία, γεγονός που οφείλεται και στην περιορισμένη έκθεση του Ομίλου στους βαρύτερα πληττόμενους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης.

Στο τέλος της περιόδου του πρώτου εξαμήνου του 2020,  η Διοίκηση του Ομίλου εκτίμησε ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικοί πιστωτικοί κίνδυνοι, οι οποίοι να μην έχουν καλυφθεί από ασφαλιστήρια συμβόλαια, ή από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Επίσης, παρά τη χορήγηση σε πληττόμενους εκδότες επιταγών της δυνατότητας υπαγωγής σε καθεστώς αναστολής της προθεσμίας πληρωμής των επιταγών τους, δεν υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις στη ρευστότητα του Ομίλου.

Όσον αφορά στις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επιπτώσεις της πανδημίας στα μεγέθη και τη λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου, πρέπει, κατ’ αρχήν, να επισημανθεί το αυτονόητο, ότι, δηλαδή, οι επιπτώσεις αυτές θα εξαρτηθούν πρωτίστως από τη διάρκεια και την ένταση της εξέλιξης της υγειονομικής κρίσης. Οι λοιπές παράμετροι των επιπτώσεων είναι οι ακόλουθες:

1.    Από την 1η Σεπτεμβρίου έχει πρακτικά διακοπεί η βασική δραστηριότητα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, της μεγαλύτερης εταιρείας του Ομίλου, δεδομένου ότι τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της, τα οποία αφορούσαν στη δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων, εισφέρθηκαν στην δραστηριοποιούμενη στον ίδιο κλάδο εταιρεία ΣΙΔΜΑ Α.Ε. έναντι του 25% των μετοχών της τελευταίας. Ως εκ τούτου, ένα μεγάλο πεδίο άμεσων δυνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στον Όμιλο έχει εκ των πραγμάτων εκλείψει.

2.    Η σιδηρεμπορική δραστηριότητα, την οποία ασκεί η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, αναφέρεται σε τομείς της οικονομίας, όπως τα δομικά έργα και τα έργα πολιτικού μηχανικού, οι οποίοι δεν έδειξαν να επηρεάζονται σημαντικά από την υγειονομική και την παρεπόμενή της οικονομική κρίση.Αντιθέτως, πρόκειται για τομείς, στους οποίους η δραστηριότητα προβλέπεται να αυξηθεί κατακόρυφα όταν θα αρχίσει η εισροή των χρηματοδοτήσεων του NGEU και του MFF.

3.    Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά θα παραμείνει ανεπηρέαστη από τη πανδημία.

4.    Οι πωλήσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ θα εξακολουθήσουν να είναι ανεξάρτητες των βραχυχρόνιων τάσεων. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί πωλήσεις ακινήτων της εταιρείας ύψους €535.000.

Τέλος, οι εκτιμήσεις για την ενδεχόμενη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων και προβλημάτων ρευστότητας εξ αιτίας των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, λαμβάνουν υπόψη ότι ο Όμιλος δεν παρουσιάζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως τοις μετρητοίς ή μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών σε πελάτες με αυξημένο βαθμό φερεγγυότητας. Η δε χορήγηση πίστωσης ελέγχεται μέσω πιστωτικών ορίων και εφαρμογής συγκεκριμένων όρων.

Και, πέραν τούτου, έχουν συναφθεί συμβάσεις ασφάλισης πιστώσεων για την κάλυψη ενδεχομένων επισφαλειών.

 • Μπήτρος
 • Επιτροπή Κεφαλαιαγορά
 • επιστολή

  Σχετικα αρθρα

  Χατζηθεοδοσίου: Απώλειες €3 δισ. για την εστίαση από το 2019

  admin

  Wolt: Αναστέλει προληπτικά τη διανομή παραγγελιών λόγω της κακοκαιρίας

  admin

  Καραμολέγκος: Στο 95,08% το ποσοστό της «Εμ. Καρ. Μονοπρόσωπη»

  admin

  Ομόλογο Premia Properties: Υπερκαλύφθηκε η έκδοση- Στο 2,8% το επιτόκιο

  admin

  Νίκας: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση €1,24 ανά μετοχή

  admin

  CRYRED Investments: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για Νίκα

  admin

  Premia: Στο 2,8% το επιτόκιο για το ομόλογο

  admin

  Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για Νίκα στα 1,24 ευρώ ανά μετοχή

  admin

  Επιτόκιο 2,8% για το ομόλογο της Premia

  admin

  Intrakat: Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

  admin

  Intrakat: Από 31/1 η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης

  admin

  Intrakat: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο για την ΑΜΚ

  admin