Image default
Επιχειρήσεις

Alpha Αστικά Ακίνητα:Η επίδραση της πανδημίας στην πορεία δευτέρου εξαμήνου

Alpha Αστικά Ακίνητα:Η επίδραση της πανδημίας στην πορεία δευτέρου εξαμήνου

Για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην πορεία του πρώτου εξαμήνου, αλλά και τις εκτιμήσεις της για το δεύτερο εξάμηνο ενημερώνει με ανακοίνωσή της η Alpha Αστικά Ακίνητα, σε συνέχεια της από 27/10/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Περιόδου από 1η Ιανουάριου μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30.6.2020 περιλαμβάνει, σύμφωνα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εταιρείας και των θυγατρικών της (Όμιλος) , ολοκληρωμένη την χρηματοοικονομική εξέλιξη και επιδόσεις για το Α΄ εξάμηνο του 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρενέργειες από την πανδημία του Covid-19 η προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη για το Β΄ εξάμηνο του 2020 αναλύεται ως εξής:

-Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση σε σύγκριση με τα αντίστοιχα έσοδα του Α΄ εξαμήνου ένεκα της υστέρησης αυτών κατά το πρώτο εξάμηνο εξ αιτίας αφενός του αναγκαίου χρόνου για την προσαρμογή της εταιρείας, των συνεργατών της αλλά και των πελατών της στο νέο modus operandi αφετέρου, και κυρίως, λόγω της αναστολής της λειτουργίας της αγοράς για δύο και πλέον μήνες.

-Τα έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων αναμένεται να παραμείνουν σταθερά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα έσοδα του Α΄ εξαμήνου καθώς καλύπτονται από πολυετείς συμβάσεις με μισθωτές που δεν περιλαμβάνονται στην προστασία των νόμων για τα μέτρα λόγω Covid-19.

-Το σύνολο των γενικών και διοικητικών εξόδων για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020 αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αμοιβών – προσλήψεων προσωπικού και στις αμοιβές των συνεργατών μηχανικών αλλά και των επιπλέον δαπανών που αναλαμβάνει η εταιρεία τόσο για την πληρέστερη προστασία του προσωπικού και των συνεργατών της όσο και για την διατήρηση της παραγωγικότητας της δια της τηλεργασίας.

-Τα χρηματοοικονομικά έσοδα προβλέπεται να παραμείνουν σταθερά.

-Για την εταιρεία δεν υπάρχουν ενδείξεις για ουσιαστική μεταβολή στις αξίες των συμμετοχών εκ του Covid-19.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση για την επίπτωση του Covid-19 στις αξίες των ακινήτων στην Ελλάδα καθώς και στα επενδυτικά ακίνητα ιδιοκτησίας της. Η εταιρεία προσδιορίζει την εύλογη αξία των ακινήτων της με τη χρήση της μεθόδου εισοδήματος, και αφενός, όπως προαναφέραμε, το εισόδημα από τις μισθώσεις προκύπτει απόπολυετείς συμβάσεις με μισθωτές που δεν περιλαμβάνονται στην προστασία των νόμων για τα μέτρα λόγω Covid 19, αφετέρου οι αντισυμβαλλόμενοί της είναι εν γένει υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, εκτιμάται ότι, παρ΄ όλη την αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω της εξέλιξης της πανδημίας στην οικονομία δεν υφίσταται λόγος απομείωσης της αξίας των ακινήτων κατά την 30.06.2020 γεγονός που θα επανεξεταστεί κατά την 31.12.2020».

Επιπτώσεις από την πανδημία του κορoνοϊού (COVID-19) και μέτρα περιορισμού αυτών

Η εμφάνιση στις αρχές του έτους 2020 του κορoνοϊού (Covid-19) και η εξάπλωση αυτού στην Ελληνική Επικράτεια σε επίπεδο πανδημίας οδήγησε στη λήψη σημαντικών περιοριστικών μέτρων από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Η Διοίκηση, με εξαιρετικά υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, στους εργαζόμενους, στους προμηθευτές, στους συνεργάτες της και στους επενδυτές, παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την ασθένεια του κορoνοϊού (Covid-19), μελετώντας τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά της.

Για την αντιμετώπιση του εκτάκτου γεγονότος του Covid-19 η εταιρεία και οι θυγατρικές της (Όμιλος) υλοποιεί μια δέσμη μέτρων με κύριο άξονα την προστασία του προσωπικού και την ελαχιστοποίηση των οικονομικών συνεπειών από τα ληφθέντα προληπτικά μέτρα από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικότερα, με κυρίαρχη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, η εταιρεία και οι θυγατρικές της (Όμιλος) κινήθηκαν με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών με κύριο στόχο τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας όλων των εργαζομένων παράλληλα με την υιοθέτηση πολιτικών που αφορούν την εξ αποστάσεως εργασία όπου αυτό κρίνεται εφικτό και αναγκαίο, την αξιοποίηση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορικής για τον περιορισμό των μετακινήσεων και ταξιδιών στο ελάχιστο δυνατό, την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, καθώς και την υιοθέτηση ευέλικτων τρόπων εργασίας ανάλογα με τις ατομικές ή ειδικές ανάγκες ομάδων εργαζομένων εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της.

Συγκεκριμένα:

-Συνεχής ενημέρωση των υπαλλήλων της για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται
-Εφαρμόζεται αυστηρά η τηλεργασία με αυξημένο ποσοστό από αυτό που ο νόμος απαιτεί
-Οι επαγγελματικές συναντήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τηλεδιασκέψεων
-Συνεχείς, καθημερινές, διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεων
-Εξασφάλιση των μέσων και των συνδέσεων για τη επιτέλεση εργασιών που μπορούν να γίνουν απομακρυσμένα.

Βάσει των γεγονότων και περιστάσεων αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 όπως αυτή διαφαίνεται κατά την ημερομηνία έγκρισης των εξαμηνιαίων καταστάσεων, η παρατεταμένη κατάσταση, ενδέχεται να δημιουργήσει καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων και στην ολοκλήρωση συμφωνιών. Σημειώνεται ωστόσο ότι τόσο η εταιρεία όσο και οι θυγατρικές της (Όμιλος), λειτουργούν με πολυετείς συμβάσεις με μισθωτές που δεν περιλαμβάνονται στην προστασία των νόμων για τα μέτρα λόγω Covid 19, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Πιστωτικός κίνδυνος εκ της πιθανότητας μη ανταπόκρισης των πελατών στους συμφωνημένους όρους αποπληρωμής με την εμφάνιση καθυστερήσεων στο χρονοδιάγραμμα πληρωμών των έργων, με βάση τα σημερινά δεδομένα, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχει δεδομένου ότι οι συμβαλλόμενοι έχουν υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση και είναι εν γένει υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας. Ως εκ τούτου ο Όμιλος αλλά και η εταιρεία δεν εκτίθενται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις.

Προς επίρρωση των παραπάνω αναφέρουμε ότι κατά το Α΄ εξάμηνο του 2020, μεσούσης της κρίσης, τα έσοδα του Ομίλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο διαμορφώθηκαν ως εξής:

-Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σχετικά σε ακίνητα κατά το Α΄ εξάμηνο 2020 ανήλθαν στο ποσό Ευρώ 4.834.967 έναντι ποσού Ευρώ 5.438.724 της αντίστοιχης περσυνής περιόδου παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,10%. Η μείωση των εσόδων από διαχείριση ακινήτων οφείλεται στην απεργία των συμβολαιογράφων, στην διακοπή λειτουργίας των συμβολαιογραφικών γραφείων, στην αδράνεια που υπάρχει για την επιστροφή στη κανονικότητα μετά από μεγάλες παύσεις λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και στην αναβολή πλειστηριασμών και αναγκαστικών αποβολών λόγω Covid-19.

-Τα έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων κατά το Α΄ εξάμηνο 2020 ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 1.327.562 έναντι ποσού Ευρώ 1.354.165 της αντίστοιχης περσυνής περιόδου παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,9%.

Η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων και η ρευστότητα της εταιρείας και των θυγατρικών της (Όμιλος) δεν επηρεάστηκαν λόγω της φερεγγυότητας των πελατών και των μισθωτών των ακινήτων.

 • Alpha Αστικά Ακίνητα
 • επίδραση πανδημίας
 • Οικονομικές καταστάσεις

  Σχετικα αρθρα

  Δήμας: Η ελληνική καινοτομία προσελκύει επενδυτές

  admin

  Ελληνο-Σαουδαραβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ τη Δευτέρα με έξι θεματικές ενότητες

  admin

  Apple: Για ποιον λόγο αυξάνει το κατώτατο ωρομίσθιο στα 22 δολάρια

  admin

  Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο της Μπλε Κέδρος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

  admin

  Εμφιαλωμένο νερό: Δεν θα επιβληθεί τέλος ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον ΕΟΑΝ

  fastpath

  Intercontinental International: Διανομή μερίσματος 0,29 ευρώ ανά μετοχή

  fastpath

  Πώς «βλέπει» η AXIA τις επιδόσεις της ΔΕΗ στο α’ τρίμηνο

  admin

  Intercontinental International: Ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος 0,29 ευρώ ανά μετοχή

  admin

  Η BOX NOW στην eCommerce & Digital Marketing Expo 2022

  admin

  Tράπεζα της Ελλάδος: Αυξήθηκαν κατά 1,35 δισ. ευρώ οι ιδιωτικές καταθέσεις τον Απρίλιο

  fastpath

  Παντελιάδης για ανατιμήσεις: Δεν έχουμε δει ακόμη το ταβάνι

  fastpath

  COSMOTE HISTORY HD: «Ταξίδι» στην Ήπειρο και τη δράση των λήσταρχων Ρεντζαίων

  admin