Image default
Επιχειρήσεις

Ποια είναι τα 54 μέτρα για την προσέλκυση κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ποια είναι τα 54 μέτρα για την προσέλκυση κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Συνολικά 54 προτάσεις συγκέντρωσε η η άτυπη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων η οποία συστήθηκε από τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Ζαββό και στην οποία εκπροσωπήθηκαν οι βασικοί φορείς της Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ., ΕΧΑΕ, ΕΘΕ, ΕΝΕΙΣΕΤ, ΕΕΤ, ΣΜΕΧΑ, ΣΕΠΕΥ, ΣΕΒ), για την αναβάθμιση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, με σκοπό η Αθήνα να καταστεί χρηματοοικονομικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι 54 προτάσεις που κατατέθηκαν σε κάθε μία από τους 5 βασικούς στόχους βελτίωσης είναι αναλυτικά οι εξής:

Α) AΥΞΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

1) Προτείνεται η θέσπιση ενός ειδικού ατομικού λογαριασμού Αποταμιευτικός Επενδυτικός Λογαριασμός (ΑΠ.Ε.Λ.) – με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία να συμπεριλαμβάνουν τις ΜμΕ, καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων που έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Β) ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2) Αξιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς για την ιδιωτικοποίηση εταιριών του Ελληνικού Δημοσίου. Εισαγωγή στο Χ.Α. των προς αποκρατικοποίηση εταιρειών, όπως ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ, Αερολιμένας Ε. Βενιζέλος, λιμάνια, αεροδρόμια, επενδυτικά οχήματα ακινήτων της ΕΤΑΔ.

3) Επιπροσθέτως, αξίζει να εξετασθεί η έκδοση προμετόχων ή ομολόγων εταιριών του δημοσίου και εισαγωγή τους στο Χ.Α. καθώς και η περαιτέρω διάθεση ποσοστού του Δημοσίου σε ήδη εισηγμένες εταιρίες.

4) Παροχή κινήτρων προς μεγάλες ΑΕ, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους στους οποίους η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και έχουν κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη, για την άντληση κεφαλαίων μέσω της εισαγωγής των μετοχών τους στο Χ.Α.

5) Παροχή κινήτρων για την αύξηση της διασποράς των μετοχών εταιριών, τόσο κατά την αρχική εισαγωγή τους στο ΧΑ, όσο και σε ήδη εισηγμένων

6) Απλοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος προετοιμασίας των εταιρειών.

7) Νομοθέτηση πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και για τις μη εισηγμένες εταιρίες

8) Παροχή κινήτρων σε όσες εισηγμένες εταιρίες υιοθετούν τις αρχές του integrated reporting για τη δημοσίευση της χρηματοοικονομικής τους πληροφόρησης.

9) Μείωση φορολογικού συντελεστή εισοδήματος, κατά ένα ποσοστό 50% και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και τις θυγατρικές

10) Μείωση φόρου μερισμάτων εισηγμένων ΜμΕ κατά 50%

11) Παροχή φορολογικών κινήτρων για μερική πληρωμή των εργαζομένων τους μέσω μετοχών (stock options).

12) Θεσμοθέτηση πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και για τις μη εισηγμένες ΜμΕ

13) Παροχή κινήτρων σε όσες εισηγμένες εταιρίες υιοθετούν τις αρχές του integrated reporting για τη δημοσίευση της χρηματοοικονομικής τους πληροφόρησης.

14) Επιδότηση/μείωση εξόδων εισαγωγής, τηρουμένων των ευρωπαϊκών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, είτε άμεσα στις εταιρίες είτε έμμεσα ενισχύοντας τις διαμεσολαβούσες εταιρίες (Συμβούλους) που αναλαμβάνουν τη διαδικασία εισαγωγής

15) Αξιοποίηση του πλήρους εύρους των ρυθμίσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/972 προς ενίσχυση των επιχειρήσεων που επιδιώκουν την άντληση κεφαλαίων από τις αγορές (ΠΜΔ)

16) Υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων στήριξης για τις επιχειρήσεις και τους συμβούλους για την προετοιμασία για εισαγωγή στην Κύρια και την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χ.Α. (pre-IPO support).

17) Επιδότηση/μείωση του κόστους προετοιμασίας του φακέλου εισαγωγής εταιρειών στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου (ΕΝ.Α).

18) Συνεργασίες και ημερίδες με Πανεπιστήμια.

19) Προτείνεται η κατάργηση του φόρου επί τοκομεριδίων εταιρικών ομολόγων.

20) Δημιουργία μικτών ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε ομόλογα & μετοχές «πράσινων» Α.Ε.

21) Ανάγκη ανάπτυξης της αγοράς ETF, είτε με πρόσβαση μέσω του Χ.Α. σε ETF που ήδη διαπραγματεύονται (π.χ. GREK) είτε με παράλληλη δημιουργία νέων, αμιγώς ελληνικών ETF

22) Δημιουργία ΟΣΕΚΑ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ, ΟΕΕ ως ΣΔΙΤ με συνεισφορά ευρωπαϊκών κονδυλίων ή/και συμμετοχή του ΤΑΝΕΟ, Equifund κλπ.

23) Δημιουργία μερισματικού δείκτη με μεγαλύτερο χρονικό μέτρο 10-15 ετών

24) Εξέταση από ΕΘΕ, Ε.Κ., ΕΧΑΕ, όλων των παραμέτρων για την αξιοποίηση των υποδομών του Αποθετηρίου (ΚΑΤ) για την τήρηση του βιβλίου μεριδιούχων.

25) Κρίνεται σκόπιμη η συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου προς την κατεύθυνση του ΟΕΕ εταιρικού τύπου με βάση και τα πρότυπα του εξωτερικού

Γ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

26) Ενδυνάμωση της χρηματοδότησης και ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού της Ε.Κ. και της Ε.Λ.Τ.Ε.

27) Nα μειωθεί το αυξημένο όριο των 800 χιλ. που απαιτείται για επενδύσεις σε εισηγμένους τίτλους ώστε να συγκλίνει με το σημαντικά μικρότερο όριο των €250 χιλ. που ισχύει για τα Ακίνητα

28) Να απαλειφθεί ο περιορισμός που αφορά στον σκοπό των ΑΕΕΑΠ – να επενδύουν αποκλειστικά στην Ελλάδα- προκειμένου να μπορούν να είναι επιλέξιμες για επιτρεπόμενη επένδυση «Χρυσής Βίζα».

29) Να απαλειφθεί ο αποκλεισμός της δυνατότητας εισφοράς κεφαλαίων σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕΕΧ

30) Να επανεξεταστούν τα κριτήρια για τις εταιρείες οι οποίες θα μπορούν να ιδρύουν Α/Κ που εμπίπτουν στο Πρόγραμμα «Χρυσής Βίζα».

31) Να γίνει ένας σχεδιασμός και να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα υποστήριξης των λειτουργιών, των υποδομών και των εταιρειών (εισηγμένων και μη) προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πόροι για την ενημέρωση

32) Η δημιουργία ενός κέντρου αριστείας και καλών πρακτικών (“Excellence and Best Practices Center”) για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

33) Προτείνεται η ανάληψη πρωτοβουλίας την οποία δύναται να συνδράμει και το Χ.Α. για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του μηχανισμού

34) Προτείνεται η θέσπιση προγράμματος επιδότησης των Αναλύσεων για εταιρίες μικρής κεφαλαιοποίησης.

35) Ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών με ασφάλεια & συμβατότητα των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ Αποθετηρίων Θεματοφυλάκων-Τραπεζών και ΑΕΠΕΥ

36) Πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα επιδότησης μέρος της σχετικής δαπάνης στο πλαίσιο στήριξης της ανάπτυξης της Κεφαλαιαγοράς.

37) Δραστηριοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου για την ενίσχυση και αξιοποίηση των Πρωτόκολλων Συνεργασίας μεταξύ της Ε.Κ. και άλλων εποπτικών αρχών.

38) Συνεργασίες με άλλα χρηματιστήρια (π.χ. EUREX, CBOT, κλπ.)

39) Παροχή κινήτρων (φορολογικών, κόστους, ταχύτητας), ώστε, εταιρίες της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, να επιλέγουν το Χ.Α. για εισαγωγή

40)Επέκταση εξαίρεσης φόρου πώλησης των συναλλαγών των Ειδικών Διαπραγματευτών

41) Προτείνεται η θέσπιση στοχευμένων μέτρων, όπως η επιδότηση θέσεων εργασίας, προκειμένου να προσληφθεί ένας σημαντικός αριθμός νέων και έμπειρων στελεχών στον χώρο της κεφαλαιαγοράς.

42) Επιπροσθέτως, προτείνεται η παροχή υποστήριξης προκειμένου να αξιοποιηθεί η τεχνολογία

43) Εκσυγχρονισμός του μηχανισμού επιμόρφωσης και πιστοποίησης των στελεχών

44) Εξετάσεις ηλεκτρονικά και συχνότερη Διεξαγωγή εξετάσεων

45) Αξιοποίηση της Ιστορικής Αίθουσας του Χρηματιστηρίου (Σοφοκλέους) για: Σεμινάρια, Γενικές Συνελεύσεις Εταιρειών, Παρουσιάσεις Εισηγμένων και Φορέων της Κεφαλαιαγοράς

Δ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

46) Δημιουργία καταλόγου στρατηγικών ή/και ιδιωτικών πράσινων επενδύσεων

47) Περαιτέρω μείωση του φορολογικού συντελεστή(π.χ. κατά 50%) «πράσινων» ΜμΕ, εισηγμένων σε οργανωμένες αγορές

48) Εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου έκδοσης πράσινων ομολόγων & μετοχών

49) Φορολογικά κίνητρα για την αγορά πράσινων ομολόγων και μετοχών

50) Επιδότηση «πράσινων» ομολόγων και μετοχών για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους εξωτερικής επαλήθευσης περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

51) Παροχή εγγυήσεων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων.

52) Εκδόσεις πράσινων καλυμμένων ομολόγων (covered bonds), τα οποία θα εξασφαλίζονται με επιλέξιμα πράσινα/ βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία.

Ε) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

53) Προτείνεται η Χάραξη Εθνικής Στρατηγικής χρηματοοικονομικής Παιδείας

54) Συντονισμός με άλλους φορείς στο έργο για την «Εθνική Στρατηγική χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού»

-

 • Χρηματιστήριο Αθηνών
 • Γιώργος Ζαββός
 • Ελληνική κεφαλαιαγορά
 • μέτρα
 • προσέλκυση κεφαλαίων

  Σχετικα αρθρα

  ACS: Αυτό είναι το νέο σύγχρονο κέντρο διαλογής της (vid)

  admin

  Επιχειρήσεις εστίασης: Πότε λήγει η προθεσμία για αιτήσεις – Ποιους αφορά

  admin

  Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών για επιχειρήσεις

  admin

  ΔΙΜΕΑ: «Μπλόκο» σε 21 ηλεκτρονικά καταστήματα

  admin

  Ελλάκτωρ: Δεν αγοράζει η Reggeborgh τις μετοχές του Διαμαντίδη

  admin

  Ψηλά τη Σημαία: Η ύψιστη τιμή για Κορακάκη & Πετρούνια στην Τελετή Έναρξης!

  admin

  Πλειστηριασμός: Άλλαξαν χέρια 12 από τα 19 «κομμάτια» του Avenue

  admin

  Ομιλος Quest: Αποκτά το 60% της Intelli Solutions

  admin

  Μείωση ενοικίου τον Ιούλιο: Αυτοί είναι οι ΚΑΔ για τις πληττόμενες επιχειρήσεις

  admin

  Wood: Χρονιά ρεκόρ το 2022 για τη MYTILINEOS – Αυξάνει κατά 21% την τιμή-στόχο

  admin

  3Α: Αναξιοποίητο το ακίνητο της Νέας Ιωνίας

  admin

  Ο Όμιλος Σαράντη στη λίστα του Fortune «Most Admired Companies 2021»

  admin