Image default
EUROBANK Πρώτο Θέμα Τράπεζες

EUROBANK:Ζημιές 1,2 δισ. € το 2020

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €544εκ. το 2020, από €257εκ. τo 2019. Το συνολικό αποτέλεσμα της Eurobank Holdings ήταν αρνητικό σε €1,213 δισ. €. και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo & FPS ποσού €1.334εκ., την απομείωση της υπεραξίας της Grivalia ύψους €160εκ., τη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTA) ποσού €160εκ. και το κόστος από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού €97εκ.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,0% το 2020 σε €1.349εκ., κυρίως λόγω της επίπτωσης από την αποενοποίηση των NPEs δανείων των τιτλοποίησων Pillar και Cairo. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε κατά 21 μονάδες βάσης έναντι του 2019 και διαμορφώθηκε σε 2,03% σε ετήσια βάση. 

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 8,6% το 2020 και ανήλθαν σε €384εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια (+45,6%) και τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές (+93,7%). Τα έσοδα προμηθειών αντιστοιχούσαν σε 58 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2020. 

Η αύξηση των εσόδων προμηθειών αντιστάθμισε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα (+0,1%) σε €1.733εκ. το 2020. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 18,3% και διαμορφώθηκαν σε €2.181εκ. ως συνέπεια των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών κυρίως από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. 

Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 6,0% στην Ελλάδα και 3,6% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε €869εκ. το 2020. Ο δείκτης κόστουςεσόδων βελτιώθηκε σε 39,8% το 2020, από 48,9% το 2019. Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε από 350 το 2019 σε 301 το 2020 και ο αριθμός προσωπικού κατά περίπου 1,800 υπαλλήλους μετά και το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης. 

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν σε €572εκ. και αντιστοιχούσαν σε 152 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων, έναντι στόχου 90 μονάδων βάσης πριν την πανδημία Covid-19. 

Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €2,4δισ. το 2020. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €31,7δισ. και οι προθεσμιακές και λοιπές σε €15,6δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 79,1%, από 83,2% το 2019. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε και αυτός σε 124% το Δ΄ τρίμηνο, από 107% το Β΄ τρίμηνο 2020.  

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα ανήλθε σε €8,0δισ. μέσω του προγράμματος ρευστότητας TLTRO III. Οι συμφωνίες της διατραπεζικής (repos) μειώθηκαν κατά €3,6δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €0,7δισ. στο τέλος της χρονιάς.

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την τιτλοποίηση Cairo το 2020, η Eurobank προχωράει στον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την περίοδο 2021-2022, ο οποίος περιλαμβάνει την περαιτέρω εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και την ενίσχυση της κερδοφορίας της.

 Πιο αναλυτικά, προγραμματίζεται εντός της τρέχουσας χρονιάς νέα τιτλοποίηση NPEs συνολικού ύψους περίπου €3,3δισ. με την κωδική ονομασία «Mexico», η οποία λαμβανομένων υπόψη και των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, θα οδηγήσει στη μείωση του δείκτη των NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό το 2021, περίπου στο 9,0%, το χαμηλότερο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και περίπου στο 6,0% το 2022, προσεγγίζοντας έτσι τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Το κόστος κινδύνου εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 152 μονάδες βάσης το 2020 σε περίπου 130 το 2021 και 60 το 2022, επιτρέποντας την ενίσχυση της κερδοφορίας και την επίτευξη διψήφιας απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων το 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στα €0,10 το 2021 και €0,15 το 2022.

 Παρά την κεφαλαιακή επίπτωση από την τιτλοποίηση «Mexico», ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αναμένεται να αυξηθεί από 12,0% το 2020 σε περίπου 12,8% το 2021 και 13,7% το 2022. 

Ταυτόχρονα, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί οργανικά άνω των 100 μονάδων βάσης από το 2022 και μετά, ανοίγοντας το δρόμο για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Τα ανωτέρω στοιχεία για το 2020 δεν έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, περιλαμβανομένης της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή, θα δημοσιευθεί έως τα μέσα Απριλίου 2021.

Σχετικα αρθρα

Ιταλία: Έρχεται κύμα συγχωνεύσεων στον τραπεζικό κλάδο

admin

Ισχυρό “σήμα” της Fitch για τις ελληνικές τράπεζες

admin

XA: Η Πειραιώς έδωσε τον τόνο

admin

Χρήστος Μεγάλου: Είμαστε αισιόδοξοι τόσο για το μέλλον της Τράπεζας Πειραιώς όσο και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

admin

Το μεγάλο παιχνίδι με τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς

admin

Ο Άλμπερτ Μπουρλά βοήθησε να σωθεί ο κόσμος – Μπορεί να σώσει και τη μετοχή της Pfizer;

admin

Tράπεζες: Tέλος εποχής για το χαρτί στις επαφές με τους πελάτες

admin

Η ώρα των χρεοκοπιών εταιρειών στην Ευρώπη πλησιάζει

admin

ALPHA BANK:Η γιγάντωση του παγκόσμιου χρέους, εν μέσω της πανδημίας, αιτία έντονου προβληματισμού

admin

Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank ξεκίνησαν τις παρουσιάσεις των νέων τιτλοποιήσεων στους ξένους επενδυτές

admin

Η Ιταλία στοχεύει στην κορυφή της Ευρώπης

admin

Τουρκία: Ποινικοποίηση της δημοσιογραφίας

admin