Image default
Ανάλυση Πρώτο Θέμα

ICAP:Αύξηση του κύκλου εργασιών 21.349 επιχειρήσεων

Το 2019 ο ελληνικός εταιρικός τομέας εμφάνισε αύξηση στον κύκλο εργασιών του και στα λειτουργικά του αποτελέσματα. Ωστόσο, η διαμόρφωση αρνητικού μη λειτουργικού αποτελέσματος το 2019 είχε ως συνέπεια τη συρρίκνωση της καθαρής κερδοφορίας του. Τα οικονομικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα συνολικά, προέρχονται από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 21.922 επιχειρήσεων, για τα έτη 2019 και 2018, τα οποία συνέλεξε και επεξεργάστηκε η ICAP. Οι συγκεντρωτικοί πίνακες και τα διαγράμματα που δημιουργήθηκαν από την επεξεργασία των δεδομένων παρουσιάζονται στην δίγλωσση Έκδοση «Η Ελλάδα σε Αριθμούς»/«Greece in Figures».

Η ελληνική οικονοµία ακολούθησε ελαφρά ανοδική πορεία την τριετία 1 2017-2019, καθώς η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ έλαβε θετικό πρόσηµο , µετά από µία µακρά περίοδο ύφεσης . Οι προοπτικές στις αρχές του έτους 2020 κρίνονταν θετικές για το σύνολο του επιχειρηµατικού τοµέα. Ωστόσο, η εµφάνιση της νόσου Covid – 19 σε παγκόσµιο επίπεδο και η εξάπλωσή της και στην Ελλάδα (από το Μάρτιο του 2020) έχει αντιστρέψει εντελώς τη θετική εικόνα των προηγουµένων 2 ετών, καθώς η εγχώρια οικονοµία κινείται και πάλι σε τροχιά ύφεσης.

 Οι επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης είναι σηµαντικές και πλήττουν σε µεγάλο βαθµό το σύνολο του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου, ο οποίος λειτουργεί σε περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας. Παρά τις δυσµενείς εξελίξεις το 2020, οι οποίες δυστυχώς συνεχίζονται και τους πρώτους µήνες του 2021, κοιτώντας στο χθες, φαίνεται ότι η βελτίωση του οικονοµικού περιβάλλοντος τα προηγούµενα έτη επέδρασε θετικά στον ελληνικό εταιρικό τοµέα. 

Η έντονη προσπάθεια που κατέβαλαν οι ελληνικές επιχειρήσεις επί σειρά ετών, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, φαίνεται ότι απέδωσε καρπούς, καθώς διαπιστώνεται βελτίωση βασικών οικονοµικών αποτελεσµάτων για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά. Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τους ισολογισµούς και τα αποτελέσµατα χρήσης για το οικονοµικό έτος 2019 είναι θετική, παρά τις όποιες διαφορές χαρακτηρίζουν κάθε τοµέα δραστηριότητας. 

Το 2019 ο ελληνικός εταιρικός τοµέας εµφάνισε αύξηση στον κύκλο εργασιών του και στα λειτουργικά του αποτελέσµατα. Ωστόσο, η διαµόρφωση αρνητικού µη λειτουργικού αποτελέσµατος το 2019 είχε ως συνέπεια τη συρρίκνωση της καθαρής κερδοφορίας του.

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του εταιρικού τοµέα συνολικά, προέρχονται από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς και τα αποτελέσµατα χρήσης 21.922 επιχειρήσεων, για τα έτη 2019 και 2018, τα οποία συνέλεξε και επεξεργάστηκε η ICAP. 

Οι συγκεντρωτικοί πίνακες και τα διαγράµµατα που δηµιουργήθηκαν από την επεξεργασία των δεδοµένων παρουσιάζονται στην νέα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». Επισηµαίνεται ότι, περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα των εταιρειών για τις οποίες υπήρχε διαθέσιµος ισολογισµός για τα έτη 2019 και 2018 µέχρι την ηµεροµηνία οριστικοποίησης του δείγµατος (5η Ιανουαρίου 2021). 

Εξαιρούνται οι εταιρείες τα αποτελέσµατα χρήσης των οποίων δεν περιλαµβάνουν κύκλο εργασιών και λειτουργικά έσοδα και για τα δύο έτη. Για τις εταιρείες που ανήκουν σε κλάδους που αποδίδουν Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), έχει ληφθεί υπόψη ο Καθαρός Κύκλος Εργασιών όπου αυτός αναγράφεται. 

Η ταξινόµηση των εταιρειών ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστηµα ταξινόµησης των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας NACE – αναθεώρηση 2 (εξαιρούνται τα NACE 84, 94). Από την επεξεργασία των συγκεντρωτικών οικονοµικών µεγεθών 21.349 επιχειρήσεων, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται αυτές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 4,2%το 2019 σε σχέση µε το 2018 και διαµορφώθηκε σε €161,0 δισ.

Επισηµαίνεται ότι, αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε οκτώ από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τοµέα (εξαιρουµένου του χρηµατοπιστωτικού). Την υψηλότερη (ποσοστιαία) αύξηση στον κύκλο εργασιών κατέγραψε ο κλάδος των Ξενοδοχείων – Εστιατορίων (10,7%) και ακολούθησε ο κλάδος των Λοιπών Υπηρεσιών (9,9%). Με µικρή διαφορά έπονται οι κλάδοι της Γεωργίας – Αλιείας (8,5%) και των Ορυχείων – Λατοµείων (7,8%).

Μικρότερη (ποσοστιαία) αύξηση κατέγραψαν οι υπόλοιποι κλάδοι του εταιρικού τοµέα, πλην των Κατασκευών, ο οποίος υποχώρησε κατά 7,0% την ίδια περίοδο. Όσον αφορά στα συνολικά αποτελέσµατα του εταιρικού τοµέα (ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας), διαπιστώνονται τα εξής: Παράλληλα µε την αύξηση των συνολικών πωλήσεων (4,2%) διευρύνθηκαν και τα συνολικά µεικτά κέρδη και µάλιστα µε υψηλότερο ρυθµό (7,8%), στοιχείο ενδεικτικό της συγκράτησης του κόστους πωλήσεων (αύξηση κατά 3,2%).

 Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές δαπάνες διευρύνθηκαν συνολικά κατά 4,8% το ίδιο έτος. Οι παραπάνω µεταβολές συνέβαλαν στη σηµαντική βελτίωση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσµάτων (κατά 24,4%).

 Από την άλλη πλευρά όµως, η “ανατροπή” του µη λειτουργικού αποτελέσµατος, το οποίο κατέστη αρνητικό το 2019 από θετικό το 2018, οδήγησε στη σηµαντική µείωση των καθαρών (προ φόρου) κερδώνκατά 21,2%. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, τα αποτελέσµατα χρήσης επηρεάζονται σε σηµαντικό βαθµό από µία µεγάλη εταιρεία του κλάδου της Ενέργειας, η οποία εµφάνισε σηµαντικότατη αύξηση των ζηµιών της το 2019 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (2019:€-2,3 δισ. 2018: €-802,5 εκατ.).

 Εάν δεν ληφθούν υπόψη τα οικονοµικά στοιχεία της συγκεκριµένης εταιρείας και για τα δύο έτη, τότε τα συνολικά κέρδη του εταιρικού τοµέα εµφανίζονται αυξηµένακατά 2% περίπου το 2019 έναντι του 2018. Αναφορικά µε τους επί µέρους κλάδους (του µη χρηµατοπιστωτικού εταιρικού τοµέα), τέσσερεις ήταν ζηµιογόνοι το 2019, ενώ οι υπόλοιποι ήταν κερδοφόροι. Συγκεκριµένα, ζηµιογόνοι το 2019 ήταν οι κλάδοι της Ενέργειας – Ύδρευσης, Ορυχείων – Λατοµείων, Γεωργίας – Αλιείας και Κατασκευών. 

Ο κλάδος της Ενέργειας – Ύδρευσης (ο οποίος κατέγραψε υψηλές ζηµιές το 2019) ήταν κερδοφόρος το 2018, ενώ οι υπόλοιποι ήταν ζηµιογόνοι και το 2018. Η πλειοψηφία των 21.349 εταιρειών (70,4%) ήταν κερδοφόρες το 2019, τα δε κέρδη τους υπερίσχυσαν και καθόρισαν και το συνολικό αποτέλεσµα. Τη µεγαλύτερη συµµετοχή στα κέρδη είχαν οι κλάδοι της Μεταποίησης, των Μεταφορών – Επικοινωνιών και του Εµπορίου. Ο παράγοντας που συνέβαλε περισσότερο στη µείωση του συνολικού καθαρού αποτελέσµατος των 21.349 επιχειρήσεων ήταν κυρίως οι 4.492 επιχειρήσεις οι οποίες διεύρυναν σηµαντικά τις ζηµιές τους το 2019. 

Παράλληλα, 1.831 επιχειρήσεις από κερδοφόρες το 2018 εµφάνισαν αρνητικό αποτέλεσµα το 2019. Από την άλλη πλευρά όµως, 12.622 επιχειρήσεις (59,2% του συνόλου) ήταν κερδοφόρες τη διετία 2018- 2019, αυξάνοντας µάλιστα την κερδοφορία τους κατά 8,4%. Επίσης, 2.404 επιχειρήσεις κατάφεραν να εµφανίσουν κέρδη το 2019 ενώ το 2018 ήταν ζηµιογόνες.

 Εξετάζοντας ορισµένους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες του συνόλου των επιχειρήσεων διαπιστώνονται οριακές µεταβολές στα περιθώρια κερδοφορίας τους. Συγκεκριµένα, το περιθώριο µεικτού κέρδους διευρύνθηκε ελαφρώς κατά 0,75 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε σε 22,51% τo 2019. Αντίθετα, το περιθώριο καθαρού κέρδουςµειώθηκε κατά 1,02 ποσοστιαίες µονάδες, σε 3,18%.

 Σε κλαδικό επίπεδο, το υψηλότερο περιθώριο µεικτού κέρδους τόσο το 2019 όσο και το 2018 είχαν οι κλάδοι των Μεταφορών-Επικοινωνιών (43,60% το 2019) και Ξενοδοχείων-Εστιατορίων (42,84%). Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης δεν παρουσίασε αξιόλογη µεταβολή την εξεταζόµενη διετία (0,61 το 2019) και ο δείκτης γενικής ρευστότητας ήταν στάσιµος (1,09).

Μείωση κατά 2,1 ποσοστιαίες µονάδες παρουσίασε ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων του συνόλου των εταιρειών, ο οποίος διαµορφώθηκε σε 6,3% το 2019 από 8,4% το προηγούµενο έτος. Σε κλαδικό επίπεδο, θετικούς δείκτες εµφάνισαν οι έξι από τους εννέα επί µέρους κλάδους. 

Τον υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων το 2019 εµφάνισε ο κλάδος των Μεταφορών – Επικοινωνιών (14,5%) αυξηµένος κατά 3,6 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2018. Ακολούθησε, µε µικρή διαφορά, ο κλάδος του Εµπορίου (13,1%) ο δείκτης του οποίου ήταν βελτιωµένος κατά 1,1 ποσ. µονάδες έναντι του προηγούµενου έτους. Διαφορετικές ήταν οι επιδόσεις όσον αφορά στην κατανοµή της αποδοτικότητας κατά µέγεθος επιχείρησης. 

Το 2019 ο υψηλότερος δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων καταγράφηκε στις µικρές επιχειρήσεις (µε προσωπικό από 10 έως 49 άτοµα) και ακολούθησαν οι πολύ µικρές επιχειρήσεις (προσωπικό µέχρι 9 άτοµα). Τέλος, όσον αφορά σε βασικά οικονοµικά µεγέθη του συνόλου των 21.349 επιχειρήσεων προκύπτει ότι τα συνολικά κεφάλαια (του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα) παρουσίασαν αύξηση κατά 4,6% το 2019/2018, ανερχόµενα σε €223,2 δισ. Αύξηση παρουσίασαν τόσο τα καθαρά πάγια (6,1%) όσο και το κυκλοφορούν ενεργητικό (2,5%). 

Από πλευράς παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 1,1% ανερχόµενα σε €81,1 δισ. το 2019. Ωστόσο, οι συνολικές υποχρεώσεις διευρύνθηκαν µε υψηλότερο ρυθµό (6,7%) µε αποτέλεσµα η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια να αυξηθεί σε 1,69 το 2019 από 1,60 το 2018. Σηµαντική αύξηση κατά 12,1% παρουσίασαν οι συνολικές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις το 2019/2018, ενώ οι βραχυπρόθεσµες διευρύνθηκαν µε µικρότερο ρυθµό (3,3%). 

Οι δείκτες ρευστότητας παρέµειναν στάσιµοι τη διετία 2019-2018. Σε τοµεακό επίπεδο υπήρξαν διαφορές όσον αφορά στα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ανά τοµέα δραστηριότητας παρατηρούνται τα εξής: Αύξηση κατά 8,5% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του κλάδου της γεωργίας-αλιείας, ο οποίος διαµορφώθηκε σε €1,7 δισ. το 2019, ενώ λόγω της οριακής µεταβολής του κόστους πωλήσεων (0,5%) τα µεικτά κέρδη διευρύνθηκαν σηµαντικά, κατά 36,6%. Ωστόσο, παρά την εξέλιξη αυτή η σηµαντική αύξηση κυρίως των δαπανών διοίκησης καθώς και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων οδήγησαν στην περαιτέρω επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσµατος, το οποίο κυµάνθηκε σε αρνητικά επίπεδα και τα δύο έτη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη σηµαντική επιδείνωση και του µη λειτουργικού αποτελέσµατος είχαν σαν αποτέλεσµα τη σηµαντικότατη αύξηση των ζηµιών του κλάδου (κατά 85,6%) το 2019 σε σχέση µε το 2018. Τα συνολικά κεφάλαια των 238 εταιρειών του κλάδου παρέµειναν σχεδόν στάσιµα τη διετία 2018-2019 (-0,1%) και διαµορφώθηκαν σε €2,0 δισ. 

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 1,8% την ίδια περίοδο. Στον κλάδο των ορυχείων-λατοµείωνο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,8% και διαµορφώθηκε σε €467,6 εκ. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους πωλήσεων µε αρκετά πιο υψηλό ρυθµό (19,4%) οδήγησε στη σηµαντική µείωση των µεικτών κερδών κατά 33,7%. 

Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό µε τη σηµαντική αύξηση των δαπανών διοίκησης (48,9%) είχαν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσµατος, το οποίο διαµορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα και τα δύο έτη. Το τελικό καθαρό αποτέλεσµα ήταν ζηµιογόνο την εξεταζόµενη διετία και µάλιστα το 2019, λόγω των παραπάνω εξελίξεων, οι ζηµιές κατέγραψαν σηµαντική αύξηση σε σχέση µε το 2018. Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου ανήλθαν σε €2,0 δισ. περίπου, αυξηµένα κατά 3,4% σε ετήσια βάση. 

Ο κλάδος της µεταποίησης, µε δείγµα 3.514 µονάδων, εµφάνισε οριακή αύξηση στον κύκλο εργασιών, κατά 1,3%, διαµορφούµενος σε €50,2 δισ. το 2019. Τα µεικτά κέρδη διευρύνθηκαν µε ελαφρά υψηλότερο ρυθµό (2,1%). Επίσης και το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσµα εµφάνισε οριακή µεταβολή (0,6%) το ίδιο έτος. 

Η σχετική αυτή στασιµότητα των λειτουργικών αποτελεσµάτων σε συνδυασµό µε την επιδείνωση του (θετικού) µη λειτουργικού αποτελέσµατος είχαν σαν αποτέλεσµα τη συρρίκνωση των καθαρών κερδών κατά 5,0%. Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου ανήλθε σε €53,1 δισ. το 2019, αυξηµένο κατά 3,6% έναντι του προηγούµενου έτους. Υψηλότερη αύξηση (5,0%) κατέγραψαν τα ίδια κεφάλαια, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 2,5%. Ειδικότερα, οριακή ήταν η µεταβολή των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (-0,5%), ενώ οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 4,2% το τελευταίο έτος. Οι µεταβολές αυτές οδήγησαν στην ελαφρά βελτίωση της σχέσης ξένων προς ίδια κεφάλαια, σε 1,32 το 2019 από 1,35 το 2018. Οι δείκτες κερδοφορίας παρουσίασαν οριακές µεταβολές τη διετία 2018- 2019. Ειδικότερα, το περιθώριο µεικτού κέρδους διευρύνθηκε κατά 0,15 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ το περιθώριο καθαρού κέρδους υποχώρησε κατά 0,33 ποσ. µονάδες. 

Επιδείνωση παρουσίασε ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, ο οποίος διαµορφώθηκε σε 11,47% το 2019 από 12,73% το 2018. Ο κύκλος εργασιών στον κλάδο της ενέργειας-ύδρευσης αυξήθηκε κατά 5,0% το 2019, ανερχόµενος σε €11,1 δισ., ενώ τα συνολικά µεικτά κέρδη συρρικνώθηκαν οριακά (-0,6%) το ίδιο έτος. Η στασιµότητα των µεικτών κερδών σε συνδυασµό µε τη σηµαντική µείωση των λειτουργικών δαπανών (-44,1%) και τον περιορισµό των χρηµατοοικονοµικών εξόδων (-2,5%) οδήγησαν στην εντυπωσιακή αύξηση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσµάτων του κλάδου το 2019.

 Παρ’ όλα αυτά, η “ανατροπή” του µη λειτουργικού αποτελέσµατος, το οποίο από θετικό το 2018 κατέστη έντονα αρνητικό το 2019, οδήγησε στην καταγραφή υψηλών ζηµιών ύψους €2,3 δισ. το 2019 από κέρδη €2,0 εκατ. το προηγούµενο έτος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η µεταβολή αυτή οφείλεται σε µια µεγάλη εταιρεία του κλάδου της ενέργειας η οποία εµφάνισε σηµαντική αύξηση των ζηµιών της το 2019 σε σχέση µε το 2018. Εάν δεν ληφθούν υπόψη τα οικονοµικά µεγέθη της συγκεκριµένης εταιρείας και για τα δύο έτη, τότε ο κλάδος της ενέργειας θα εµφάνιζε κέρδη περίπου €71 εκατ. το 2019. 

Από πλευράς µεγεθών ισολογισµού, το συνολικό ενεργητικό των 801 εταιρειών συρρικνώθηκε κατά 2,7% το 2019/2018, φτάνοντας τα €30,4 δισ. Σηµαντική µείωση κατέγραψαν τα συνολικά ίδια κεφάλαια (-11,7%) ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν οριακά κατά 0,9%. Αποτέλεσµα των µεταβολών αυτών ήταν η αύξηση της σχέσης ξένων προς ίδια κεφάλαια, σε 2,02 το 2019 από 1,77 το προηγούµενο έτος. Επιδείνωση παρουσίασαν το 2019 βασικοί αριθµοδείκτες του κλάδου (δείκτες κερδοφορίας, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων). 

Στον τοµέα των κατασκευών, σε δείγµα 1.325 επιχειρήσεων, καταγράφηκε µείωση του κύκλου εργασιών κατά 7,0% το 2019 σε σχέση µε το 2018, αλλά τα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 20,3%, λόγω µείωσης του κόστους πωλήσεων (-10,8%). Αποτέλεσµα της εξέλιξης αυτής ήταν η “βελτίωση” του λειτουργικού αποτελέσµατος, το οποίο όµως διαµορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα και τα δύο έτη, λόγω κυρίως των υψηλών λειτουργικών εξόδων. Το τελικό καθαρό αποτέλεσµα ήταν ζηµιογόνο την εξεταζόµενη διετία, οι δε ζηµιές αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 19,5% λόγω και της επιδείνωσης του µη λειτουργικού αποτελέσµατος το οποίο κατέστη αρνητικό το 2019 από θετικό το προηγούµενο έτος. 

Σχετικά µε τη διαµόρφωση ορισµένων µεγεθών του ισολογισµού, το ενεργητικό σηµείωσε οριακή µείωση κατά 0,7% και διαµορφώθηκε σε €10,1 δισ. το 2019. Τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν ελαφρώς κατά 1,3% ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 1,8%. Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια βελτιώθηκε ελαφρώς σε 1,77 το 2019 από 1,82 το προηγούµενο έτος. Το περιθώριο µεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 3,60 ποσοστιαίες µονάδες, αλλά το περιθώριο καθαρού κέρδους καθώς και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κυµάνθηκαν σε αρνητικά επίπεδα και τα δύο έτη. Αναφορικά µε το εµπόριο, φαίνεται ότι ο κλάδος βελτίωσε τα αποτελέσµατά του το 2019, καθώς διαπιστώνεται αύξηση του κύκλου εργασιών και διεύρυνση της κερδοφορίας. 

Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών των 6.620 επιχειρήσεων του δείγµατος αυξήθηκε κατά 5,3% το 2019, ανερχόµενος σε €62,7 δισ., ενώ µε ελαφρώς υψηλότερο ρυθµό (6,8%) αυξήθηκαν τα µεικτά κέρδη. Ο κλάδος βελτίωσε τα λειτουργικά του αποτελέσµατα κατά 23,9% το 2019/2018. Το τελικό καθαρό αποτέλεσµα ήταν κερδοφόρο και τα δύο έτη, αυξηµένο µάλιστα κατά 13,9% το 2019 σε σχέση µε το 2018. Από πλευράς µεγεθών ισολογισµού, τα συνολικά κεφάλαια του εµπορίου αυξήθηκαν κατά 10,2% ανερχόµενα σε €40,9 δισ. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 4,4% ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις διευρύνθηκαν σηµαντικά κατά 13,2%. 

Το περιθώριο µεικτού κέρδους διευρύνθηκε οριακά κατά 0,28 ποσοστιαίες µονάδες και το περιθώριο καθαρού κέρδους κατά 0,20 ποσ. µονάδες. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ενισχύθηκε κατά 1,08 ποσοστιαίες µονάδες το 2019/2018. Ο κλάδος των ξενοδοχείων-εστιατορίων παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών του, αλλά µείωση της κερδοφορίας του. Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών 1.897 επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκε κατά 10,7% το 2019 σε σχέση µε το 2018 και διαµορφώθηκε σε €3,9 δισ. Τα αντίστοιχα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν µε οριακά υψηλότερο ρυθµό (κατά 11,6%). Ωστόσο, η άνοδος των λειτουργικών δαπανών µε υψηλότερο ρυθµό (15,0%) οδήγησε στην ελαφρά επιδείνωση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσµάτων κατά 2,1%. Ως εκ τούτου το τελικό αποτέλεσµα, το οποίο ήταν κερδοφόρο και τα δύο έτη, µειώθηκε κατά 4,4%. Αναφορικά µε βασικούς λογαριασµούς του ισολογισµού, τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου αυξήθηκαν κατά 7,3% ανερχόµενα σε €13,3 δισ. το 2019, ενώ µικρότερη αύξηση (5,6%) σηµείωσαν τα ίδια κεφάλαια, τα οποία ανήλθαν σε €6,3 δισ. 

Οι συνολικές υποχρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 9,0% την ίδια περίοδο. Σχετικά µε βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, επισηµαίνεται η σχετική στασιµότητα του περιθωρίου µεικτού κέρδους το οποίο διαµορφώθηκε σε 42,8% το 2019 (2018:42,5%), ενώ το περιθώριο καθαρού κέρδους µειώθηκε κατά 1,25 ποσοστιαίες µονάδες το ίδιο έτος (2019: 7,9%, 2018: 9,2%). 

Ο κλάδος των µεταφορών-επικοινωνιών κατέγραψε αξιόλογα κέρδη το 2019, αυξηµένα µάλιστα κατά 31,5% έναντι του 2018. Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 979 επιχειρήσεων του δείγµατος παρουσίασε αύξηση κατά 6,4% και ανήλθε σε €12,6 δισ. το 2019. Τα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν µε υψηλότερο ρυθµό (10,4%). Παράλληλα, µικρότερη αύξηση παρουσίασαν τα λειτουργικά έξοδα (κατά 4,5%). Ο συνδυασµός των ανωτέρω µεταβολών οδήγησε στη σηµαντική αύξηση του λειτουργικού αποτελέσµατος το 2019 (25,6%). 

Η εξέλιξη αυτή και η σηµαντική βελτίωση του µη λειτουργικού αποτελέσµατος το 2019 είχαν σαν αποτέλεσµα την καταγραφή κερδών ύψους €1,7 δισ. το 2019 από κέρδη €1,3 δισ. το προηγούµενο έτος. Από πλευράς ισολογισµού, το συνολικό ενεργητικό των 979 επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,5%, ενώ τα ίδια κεφάλαια µειώθηκαν κατά 5,6% την ίδια περίοδο. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 15,0% περίπου και οι βραχυπρόθεσµες αυξήθηκαν κατά 6,5%. Αποτέλεσµα αυτών των µεταβολών ήταν η αύξηση της σχέσης ξένων προς ίδια κεφάλαια, σε 2,46 το 2019 από 2,12 το 2018. Όσον αφορά βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες του κλάδου, επισηµαίνεται η σηµαντική βελτίωση των δεικτών κερδοφορίας και του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων. 

Ο κλάδος των λοιπών υπηρεσιών είναι πολυσύνθετος. Το δείγµα των 5.911 επιχειρήσεων περιλαµβάνει µονάδες µε διαφορετικές δραστηριότητες, όπως: πληροφορική, ψυχαγωγία, υγεία, διαχείριση ακινήτων, κ.α. Ο συνολικός κύκλος εργασιών τους ανήλθε σε €13,8 δισ. το 2019 αυξηµένος κατά 9,9% έναντι του 2018, ενώ λόγω συγκράτησης του κόστους πωλήσεων τα µεικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 17,2%. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη µικρότερη ποσοστιαία αύξηση των λειτουργικών δαπανών (12,3%), οδήγησε τελικά στη σηµαντική βελτίωση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσµάτων κατά 37,4%. Η εξέλιξη αυτή καθώς και η βελτίωση του µη λειτουργικού αποτελέσµατος (από αρνητικό το 2018 κατέστη θετικό το 2019) είχαν σαν αποτέλεσµα τη σηµαντική διεύρυνση της κερδοφορίας του κλάδου κατά 61,8% το 2019/2018. 

Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών του δείγµατος αυξήθηκε κατά 8,5% ενώ τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 6,9%. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 27,7% ενώ οι βραχυπρόθεσµες µειώθηκαν κατά 3,2% το ίδιο έτος. Βελτίωση παρουσίασαν όλοι οι δείκτες κερδοφορίας και συγκεκριµένα το περιθώριο µεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 2,38 ποσοστιαίες µονάδες και το περιθώριο καθαρού κέρδους κατά 3,36 ποσοστιαίες µονάδες. Ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ενισχύθηκε κατά 3,79 ποσοστιαίες µονάδες την ίδια περίοδο. Όσον αφορά στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, επισηµαίνεται η εντυπωσιακή βελτίωση του τελικού καθαρού αποτελέσµατος, το οποίο κατέστη κερδοφόρο το 2019 από ζηµιογόνο το προηγούµενο έτος.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αντίστοιχη µεταβολή του συνολικού αποτελέσµατος του τραπεζικού κλάδου αλλά και των λοιπών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, το 2019 τα συνολικά έσοδα των 15 τραπεζών που περιλαµβάνονται στην ανάλυση µειώθηκαν κατά 3,3% και διαµορφώθηκαν στο ποσό των €5,3 δισ. Από την άλλη πλευρά όµως, αυξήθηκαν κατά 41,5% τα λοιπά λειτουργικά έσοδα του κλάδου, ενώ τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν µε αρκετά πιο χαµηλό ρυθµό, κατά 8,9%. 

Αποτέλεσµα των παραπάνω µεταβολών ήταν η βελτίωση του συνολικού λειτουργικού αποτελέσµατος (κατά 3,5%). Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό µε τη σηµαντικότατη µείωση των προβλέψεων (-35,0%) οδήγησαν στην καταγραφή κερδών το 2019 ποσού €141,5 εκατ., από ζηµιές ύψους €454,2 εκατ. το προηγούµενο έτος. Από πλευράς ισολογισµού, το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 2,7% το 2019. Με παρόµοιο ρυθµό (2,5%) αυξήθηκαν και τα ίδια κεφάλαια. Αύξηση των εσόδων αλλά µείωση της κερδοφορίας παρουσίασε ο κλάδος των ασφαλειών. Συγκεκριµένα, τα συνολικά έσοδα 229 επιχειρήσεων του τοµέα αυξήθηκαν κατά 5,5% το 2019/2018, τα δε µεικτά κέρδη συρρικνώθηκαν οριακά (-0,7%). 

Αρνητική ήταν η µεταβολή των λειτουργικών αποτελεσµάτων (-5,1%), η οποία σε συνδυασµό µε τη σηµαντική µείωση του µη λειτουργικού αποτελέσµατος οδήγησαν στον περιορισµό των κερδών κατά 5,6% το 2019/2018. Ειδικότερα, το 2019 τα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν στο ποσό των €376,5 εκ. από €398,8 εκ. το 2018. Περαιτέρω, τα συνολικά κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 10,9% ανερχόµενα σε €19,3 δισ. το 2019. Τα ίδια κεφάλαια του τοµέα αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 23,1% την ίδια περίοδο. Τέλος, κερδοφόρος κατέστη το 2019 ο σύνθετος κλάδος των λοιπών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, που περιλαµβάνει 329 επιχειρήσεις προερχόµενες από κλάδους συµµετοχών, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, χρηµατιστηριακών συναλλαγών, factoring, κ.ά. 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε σηµαντικά κατά 25,4% το 2019/2018, τα δε µεικτά κέρδη διευρύνθηκαν µε υψηλότερο ρυθµό, κατά 35,0% περίπου. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό και µε τη µείωση των χρηµατοοικονοµικών δαπανών (-34,7%) οδήγησε στην εµφάνιση θετικού λειτουργικού αποτελέσµατος το 2019, ενώ το προηγούµενο έτος ήταν αρνητικό. Ιδιαίτερα ευνοϊκό ήταν και το µη λειτουργικό αποτέλεσµα. Τα παραπάνω οδήγησαν στην καταγραφή κερδών ύψους €284,5 εκατ. το 2019, από ζηµιές €81,4 εκατ. το 2018. Από πλευράς ισολογισµού, σηµειώνεται η αύξηση των συνολικών κεφαλαίων κατά 8,0% και των ιδίων κεφαλαίων κατά 9,7% το 2019 σε σχέση µε το 2018.

Σχετικα αρθρα

Αυξημένο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία από 60 διεθνείς επενδυτές στο virtual road show της Bank of America

admin

Διεθνής πτώση μετοχών λόγω τεχνολογίας

admin

Covid-19:Ανοιχτές οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία

admin

Είναι οι τιμές των μετοχών μια νέα φούσκα;

admin

XA: Η Πειραιώς έδωσε τον τόνο

admin

Το μεγάλο παιχνίδι με τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς

admin

Ο Άλμπερτ Μπουρλά βοήθησε να σωθεί ο κόσμος – Μπορεί να σώσει και τη μετοχή της Pfizer;

admin

Η ώρα των χρεοκοπιών εταιρειών στην Ευρώπη πλησιάζει

admin

ALPHA BANK:Η γιγάντωση του παγκόσμιου χρέους, εν μέσω της πανδημίας, αιτία έντονου προβληματισμού

admin

Η Ιταλία στοχεύει στην κορυφή της Ευρώπης

admin

Τουρκία: Ποινικοποίηση της δημοσιογραφίας

admin

Η Ευρώπη χρειάζεται νέους δημοσιονομικούς κανόνες – Jean Pisani-Ferry

admin