Image default
Οικονομία Πρώτο Θέμα

Τρ.Πειραιώς: 1-1,15€ οι νέες μετοχές – ‘Ολη η απόφαση του Δ.Σ

piraeus-real-estate-και-picar-ενισχύουν-τον-Δήμο-Αθηναίων

Στις 16 Μαρτίου 2021, o Όμιλος Πειραιώς (ο «Όμιλος») ανακοίνωσε στην επενδυτική κοινότητα το Σχέδιο Sunrise, το οποίο έχει σκοπό να διευκολύνει την επιστροφή του Ομίλου σε πορεία βιώσιμης και αυξανόμενης κερδοφορίας. Σύμφωνα με το Σχέδιο Sunrise, ο Όμιλος υιοθέτησε τις ακόλουθες τρεις στρατηγικές πρωτοβουλίες:

 • Το Σχέδιο Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Σχέδιο Μείωσης ΜΕΑ), το οποίο περιλαμβάνει σειρά τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων) και πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ που έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν την έκθεση σε ΜΕΑ της Τράπεζας Πειραιώς κατά €19 δισ. και να της επιτρέψουν να επιτύχει το επιδιωκόμενο μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΑ τους επόμενους 12 μήνες, στοχεύοντας παράλληλα σε ποσοστό ΜΕΑ μικρότερο από 3% μεσοπρόθεσμα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ, μαζί με το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης (όπως περιγράφεται παρακάτω), ο Όμιλος αναμένει να μειώσει σημαντικά την έκθεσή του σε ΜΕΑ, διατηρώντας παράλληλα ικανοποιητική κεφαλαιακή θέση πάνω από τις ισχύουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

 • Το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, το οποίο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση σειράς συντονισμένων και ολοκληρωμένων δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίου εντός του 2021, συμπεριλαμβανομένης της σχεδιαζόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως εκάστη ορίζεται κατωτέρω), που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της κεφαλαιακής θέσης του Ομίλου και στη βελτίωση των αποθεμάτων κεφαλαιακής επάρκειας του. Ο πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης είναι η διευκόλυνση της υλοποίησης του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ και η βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης του Ομίλου με ενέργειες ενίσχυσης κεφαλαίου συνολικού ύψους περίπου €3 δισεκατομμυρίων το 2021, εκ των οποίων περίπου €1,2-1,4 δισεκατομμύρια προορίζεται να παρασχεθεί μέσω της σχεδιαζόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Η επιτυχής ολοκλήρωση της σχεδιαζόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την άμεση εκτέλεση των άλλων παραμέτρων του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, θα επιτρέψει στον Όμιλο να υλοποιήσει έγκαιρα το Σχέδιο Μείωσης ΜΕΑ, συμβάλλοντας στην ευχερέστερη απορρόφηση των ζημιών που αναμένεται να προκύψουν από τις πωλήσεις των ΜΕΑ που προβλέπονται από το εν λόγω σχέδιο∙ και
 • Το Σχέδιο Μετασχηματισμού, το οποίο αντιπροσωπεύει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική τηςΤράπεζας Πειραιώς για την επίτευξη της βελτιστοποίησης των λειτουργιών της, εστιάζοντας στις βασικές εμπορικές της τραπεζικές δραστηριότητες, εφαρμόζοντας στρατηγικές ανάπτυξης της επιχειρηματικής και λιανικής τραπεζικής, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος σε ολόκληρο τον οργανισμό, βελτιώνοντας και επεκτείνοντας την ψηφιακή της πλατφόρμα και εφαρμόζοντας πολιτικές βιώσιμης τραπεζικής, καθώς και περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτικές διακυβέρνησης (ESG). Μέσω της εφαρμογής του Σχεδίου Μετασχηματισμού, ο Όμιλος στοχεύει στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην επαύξηση δημιουργίας εσόδων, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας αυξάνοντας τον όγκο και τα βασικά έσοδα ανά εργαζόμενο, και συνεπώς στην αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων προ προβλέψεων της Τράπεζας Πειραιώς.

Η έγκαιρη υλοποίηση των προαναφερθέντων στρατηγικών πυλώνων θα επιτρέψει στον Όμιλο την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων οικονομικών στόχων του, ως εξής:

 • δείκτη ΜΕΑ κάτω του 10% τους επόμενους 12 μήνες (συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης επίδρασης της πανδημίας COVID-19 στο σχηματισμό ΜΕΑ) μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ και χαμηλότερο από 3% μεσοπρόθεσμα μέσω περαιτέρω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών διαχείρισης ΜΕΑ∙
 • καθαρό περιθώριο επιτοκίου 1,8% περίπου μεσοπρόθεσμα, απορροφώντας τον αντίκτυπο της δραστικής μείωσης ΜΕΑ και τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19∙
 • καθαρό περιθώριο προμήθειας περίπου 0,6% επί περιουσιακών στοιχείων μεσοπρόθεσμα∙
 • μεσοπρόθεσμο δείκτη cost-to-income (λόγος κόστους προς έσοδα) κάτω του 45%, μέσω πρωτοβουλιών μείωσης κόστους και περαιτέρω επενδύσεων στην ψηφιοποίηση∙
 • κόστος κινδύνου περίπου 60 μονάδων βάσης σε σχέση με τα καθαρά δάνεια μεσοπρόθεσμα, συγκλίνοντας σταδιακά σε ομαλοποιημένο επίπεδο που είναι ανάλογο με τον μέσο όρο της ΕΕ, μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ∙
 • απόδοση επί μέσου όρου ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 5% βραχυπρόθεσμα και άνω του 10% μεσοπρόθεσμα, μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, περαιτέρω εξορθολογισμού των λειτουργικών εξόδων και εξομάλυνσης του κόστους προβλέψεων · και
 • συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ανώτερο του 16% καθ’ όλη τη βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη περίοδο, συγκλίνοντας ταυτόχρονα στο απαιτούμενο επίπεδο απαιτήσεων MREL στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης χρεογράφων του Ομίλου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ και του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, ο Όμιλος αναμένει να μειώσει σημαντικά τα ΜΕΑ στον ισολογισμό της Τράπεζας Πειραιώς, διατηρώντας παράλληλα ικανοποιητική κεφαλαιακή θέση, πάνω από τις ισχύουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Αυτές οι δράσεις θα διευκολύνουν περαιτέρω την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνολικά, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την αξιοπιστία της Τράπεζας Πειραιώς ως κορυφαία τράπεζα μεταξύ των πελατών και θα βελτιώσουν την πρόσβαση του Ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Τέλος, η επιτυχής ολοκλήρωση των Σχεδίων Μείωσης ΜΕΑ και Κεφαλαιακής Ενίσχυσης θα επιτρέψει στον Όμιλο να εφαρμόσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του επί τη βάσει μίας ισχυρότερης χρηματοοικονομικής κατάστασης και ενός ισχυρότερου ισολογισμού, το οποίο θα διευκολύνει τον Όμιλο να αξιοποιήσει ευκαιρίες ανάπτυξης, να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και να παρέχει αποτελεσματικότερες τραπεζικές υπηρεσίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 7ης Απριλίου 2021

Στο πλαίσιο αυτό, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2021 (η «ΕΓΣ»), έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις, ως πρόδρομες εταιρικές πράξεις οι οποίες είναι τεχνικά απαραίτητες για την υλοποίηση της σχεδιαζόμενης μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου:

(α) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να:

 • αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €14.959.064.952, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018∙ και
 • καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της δομής της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, του τρόπου και της διαδικασίας της προσφοράς των νέων μετοχών που θα εκδοθούν σύμφωνα με την εν λόγω αύξηση και της τιμής διάθεσης, της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, της εξουσίας να καθορίζει τις κατηγορίες των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην προσφορά των εν λόγω νέων μετοχών και να αποφασίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων οι εν λόγω νέες μετοχές θα κατανεμηθούν σε διάφορες κατηγορίες επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία για την υλοποίηση της εν λόγω αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Η προαναφερόμενη παρασχεθείσα εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να ασκηθεί εφάπαξ για το σύνολο του ποσού ή τμηματικώς σε περισσότερες συναλλαγές και ισχύει για τρία έτη.

(β) ενέκρινε ένα reverse split, ήτοι την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από €6,00 σε €99,00, με ταυτόχρονη (i) μείωση του συνολικού αριθμού των εν λόγω μετοχών από 831.059.164 μετοχές σε 50.367.223, που αντιστοιχεί σε αναλογία 16,5 υφιστάμενες κοινές μετοχές προς μία 1 νέα κοινή μετοχή και (ii) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού €93,00, με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το υφιστάμενο αποθεματικό υπέρ το άρτιο, προς τον σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού μετοχών (το «Reverse Split»).

(γ) ενέκρινε:

 • τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €4.935.987.854 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €99,00 σε €1,00, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας, σε συνέχεια του reverse split που αναφέρεται ανωτέρω υπό (β) (η

«Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου»)∙ και

 • ότι η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει αυτό το ποσό των €4.935.987.854 για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του Νόμου 4548/2018.

Οι αντίστοιχες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας που έγιναν ως αποτέλεσμα του Reverse Split και της Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου εγκρίθηκαν με την Απόφαση αρ. 42494 / 09.04.2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 09.04.2021. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εταιρικών πράξεων, πριν από τη σχεδιαζόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 50.367.223,00 διαιρούμενο σε 50.367.223 κοινές μετοχές με ονομαστική αξία 1,00 € η κάθε μία. Η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.») έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 19 Απριλίου 2021.

Η σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης όπως περιγράφεται παραπάνω και βάσει της εξουσίας που του έχει παρασχεθεί σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση της ΕΓΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2021, προτίθεται να λάβει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:

 1. Να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €1.200.000.000, με καταβολή μετρητών, αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και την έκδοση μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), βάσει των όρων που θα εξειδικευθούν από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο του συνολικού ονομαστικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου διαιρούμενο με την ονομαστική αξία €1,00 της καθεμίας μετοχής. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τελικής τιμής διάθεσης για τις Νέες Μετοχές (εάν υπάρχει) θα πιστωθεί στον λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο». Η παρούσα Έκθεση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Ότι οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός»), τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά»)

(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και άλλους θεσμικούς επενδυτές, με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών, βάσει σχετικής εξαίρεσης από τις απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά τον Κανονισμό και τη λοιπή εφαρμοζόμενη νομοθεσία (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

 • Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες και θα διενεργηθεί παράλληλα με τη Διεθνή Προσφορά.

Η εν λόγω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα δώσει τη δυνατότητα στον Όμιλο:

 • να επιταχύνει την εκτέλεση του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ, επιτρέποντάς του να απορροφήσει καλύτερα τις αναμενόμενες απώλειες που θα προκύψουν από τις πωλήσεις ΜΕΑ σύμφωνα με αυτό το σχέδιο και διασφαλίζοντας μια επαρκή κεφαλαιακή θέση και στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην εκτέλεση του Σχεδίου Μετασχηματισμού προς ένα καθαρό, de- risked και ιδιαίτερα κερδοφόρο Όμιλο·
 • να ενισχύσει την κεφαλαιακή του βάση και να διευρύνει τη σύνθεση των μετόχων της

Εταιρείας, αυξάνοντας την ιδιωτική συμμετοχή και την ποικιλομορφία στη βάση των μετόχων της.

 • να ενισχύσει την εικόνα και τη φήμη του, βελτιώνοντας έτσι την πρόσβασή του στις διεθνείς

αγορές κεφαλαίου και χρέους ·

 • αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και συνεχίσει να συμβάλλει στην προσπάθεια αποκατάστασης της ελληνικής οικονομίας μέσω πρωτοβουλιών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Αιτιολόγηση αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο σκοπούμενος αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνεται, υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς, ως δικαιολογημένος και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ. Τα σημαντικά οφέλη που δικαιολογούν τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων έχουν ως εξής:

 • θα επιτρέψει στην Εταιρεία να ενεργήσει γρήγορα για την εφαρμογή του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, επιταχύνοντας τις αντίστοιχες διαδικασίες για την ταχεία ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέχοντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή ευελιξία∙
 • θα επιτρέψει στην Εταιρεία να συγκεντρώσει σημαντικό όγκο χρηματοοικονομικών πόρων σε σύντομο χρονικό διάστημα, μειώνοντας ουσιαστικά τους κινδύνους υλοποίησης μέσω της χαμηλότερης έκθεσης της συναλλαγής σε αλλαγές των συνθηκών της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών συνεπεία της πανδημίας COVID-19∙
 • θα διευκολύνει τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών βάσει διαδικασιών και

πρακτικών που αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται διεθνώς και εγχώρια, όπως η διαδικασία βιβλίου προσφορών, και σε κάθε περίπτωση με διαφανή, γρήγορο και ανταγωνιστικό τρόπο, μειώνοντας έτσι το χρόνο μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας ύψους 1,00 ευρώ ανά μετοχή·

 • θα μετριάσει την επίδραση στις συναλλαγές των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά την περίοδο της Συνδυασμένης Προσφοράς, η οποία είναι σημαντικά μικρότερη από ό,τι στην περίπτωση παροχής δικαιωμάτων προτίμησης ∙ και
 • θα διευκολύνει τη διεύρυνση της ιδιωτικής βάσης των μετόχων της Εταιρείας και την επακόλουθη βελτίωση διασποράς και εμπορευσιμότητάς της.

Ωστόσο, ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ., τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μετά το Reverse Split που αποφασίσθηκε από την ΕΓΣ, και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των Νέων Μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η προνομιακή κατανομή δεν θα ισχύει στη Διεθνή Προσφορά. Σχετικές λεπτομέρειες θα συμπεριληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο.

Τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών («Τιμή Διάθεσης»), η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από €1,00 και ανώτερη από €1,15, αναμένεται να καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του Εύρους Τιμών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και των γενικών συντονιστών της Διεθνούς Προσφοράς και θα είναι κοινή στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η Εταιρεία, με στόχο να καθορίσει το εύρος τιμών της αύξησης, διεξήγαγε επί 4 εβδομάδες εντατικές επαφές με διεθνείς επενδυτές. Κατά τη διαδικασία αυτή, σημαντικός αριθμός διαχειριστών κεφαλαίων υψηλής εμβέλειας εξέφρασαν ισχυρό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας επικροτώντας τους τρεις στρατηγικούς πυλώνες του Ομίλου (Σχέδιο Μείωσης ΜΕΑ, Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, Σχέδιο Μετασχηματισμού). Σημειώνεται ότι η κοινή συνισταμένη στην άποψη των επενδυτών που συμμετείχαν στις συναντήσεις υπέδειξε ως αναμενόμενο πολλαπλασιαστή χρηματιστηριακής αξίας ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (P/TBV) επίπεδο χαμηλότερο του 0.3x.

Επιπροσθέτως, αρκετοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές στο πλαίσιο των συναντήσεων με τη διοίκηση επεσήμαναν, ότι πιθανή υψηλότερη αναθεώρηση του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα βελτιώσει την ελκυστικότητα της επιχειρηματικής πρότασης του Ομίλου προς την επενδυτική κοινότητα. Ως αποτέλεσμα, προτείνεται υψηλότερο ποσό αύξησης από το €1 δις που αρχικά σχεδιαζόταν, με τους ακόλουθους όρους: έκδοση έως 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία, με εύρος τιμών διάθεσης €1,00 έως €1,15 ανά νέα μετοχή, που αντιστοιχούν σε συνολικό μέγεθος αύξησης από €1,2 δις έως €1,38 δις.

Οι συμμετέχοντες στην Δημόσια Προσφορά θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους, ενώ το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα ισούται με τον αριθμό των Νέων Μετοχών που θα τους κατανεμηθεί τελικά επί της τελικής Τιμής Προσφοράς που θα καθορισθεί όπως ορίζεται ανωτέρω.

Συμμετοχή του ΤΧΣ στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Σε επιστολή απευθυνόμενη προς την Εταιρεία, το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί για την απόκτηση αριθμού τόσων Νέων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά ώστε, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το ΤΧΣ να κατέχει μεταξύ 27,0%, κατ’ ελάχιστον, και 33,0% κατά το μέγιστο του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχει με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου. Τα κριτήρια κατανομής για την τελική συμμετοχή του ΤΧΣ εντός του ανωτέρω εύρους θα ορισθούν στο έγγραφο (Offering Circular) που θα συνταχθεί για τους σκοπούς της Διεθνούς Προσφοράς όπως θα συμφωνηθούν.

Σκοπός της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου συνιστά βασικό μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, όπως ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021, το οποίο, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της υλοποίησης του Σχεδίου Μείωσης NPEs, επιτρέποντας στον Όμιλο να απορροφήσει τις αναμενόμενες ζημίες που θα προκύψουν από τις πωλήσεις NPEs σύμφωνα με το σχέδιο μείωσης NPEs διασφαλίζοντας επαρκή κεφαλαιακή θέση. Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και αφού συνυπολογισθεί pro forma η επιτυχής ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, στην περίπτωση της τιμής διάθεσης

€1,00, o pro-forma phased in δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων της κατηγορίας 1 (pro- forma CET1 phased-in) της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε16,5% ενώ ο αντίστοιχος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 18,5% (pro-forma Total Capital ratio phased-in), σε σύγκριση με τους δημοσιευμένους δείκτες 13,75% και 15,82%, αντίστοιχα, με την ίδια ημερομηνία αναφοράς. Στην περίπτωση της τιμής διάθεσης €1,15, ο pro-forma phased in δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων της κατηγορίας 1 ανέρχεται σε 16,9% (pro-forma CET1 phased-in) ενώ   ο αντίστοιχος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 19,0% (pro-forma Total Capital ratio phased-in).Η Εταιρεία θα αξιοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς προκειμένου να ενισχύσει τα αποθέματα κεφαλαιακής επάρκειας.

Χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες και θα διενεργηθεί παράλληλα με τη Διεθνή Προσφορά. Η Δημόσια Προσφορά θα διενεργηθεί επί τη βάσει σχετικού ενημερωτικού δελτίου στην Ελλάδα, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, και εν συνεχεία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστές διατάξεις. Με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, η σκοπούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαΐου 2021, υπό την επιπλέον προϋπόθεση της προσήκουσας έγκαιρης λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών, εποπτικών και λοιπών εγκρίσεων και της έγκαιρης έκδοσης των σχετικών προαπαιτούμενων αποφάσεων των αρμόδιων αρχών.

Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Η από 15.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας (πρώην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.), οι αποφάσεις της οποίας εξειδικεύθηκαν περαιτέρω με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 20.11.2015 και 02.12.2015, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €2.601.649.044,60, διά (i) κεφαλαιοποιήσεως υποχρεώσεων εξομοιούμενη με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των €581.649.044,40 και την έκδοση 1.938.830.148 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ η κάθε μία; (ii) καταβολής μετρητών ύψους 1.304.000.000,01 με την έκδοση 4.466.666.667 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και (iii) εισφοράς σε είδος ομολόγων εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για το ποσό των €680.000.000,10 και την έκδοση 2.266.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Τα εν λόγω κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Εταιρείας που προέκυψαν από την Συνολική Αξιολόγηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2015.

Σχετικα αρθρα

Η μεταποίηση έδωσε ώθηση στη βιομηχανική παραγωγή

admin

Γεωργιάδης: Οι τράπεζες δεν μπορούν να δανειοδοτούν με όρους παρελθόντος

admin

Παράγωγα: Η δυναμική της υποκείμενης αγοράς υποκίνησε την άνοδο στα ΣΜΕ κάθε τύπου   

admin

Moody’s: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές του αξιόχρεου της Πειραιώς

admin

Ιχθυοκαλλιέργειες: Δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας – Πορτογαλίας σε προϊόντα, τεχνολογία και εξοπλισμό

admin

Fitch: Ακόμη καλύτερες οι προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες – «Αγκάθι» η εισροή νέων κόκκινων δανείων

admin

Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Ενεργειακές και εμπορικές επενδύσεις ανάπτυξης στην Ανατολική Μακεδονία

admin

Κοντά σε ημερομηνία για την έναρξη τουριστικών πτήσεων από την Ρωσία

admin

Αυξημένο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία από 60 διεθνείς επενδυτές στο virtual road show της Bank of America

admin

Κ. Σκρέκας: Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε σημαντική πύλη εισόδου φυσικού αερίου σε Βαλκάνια και Μεσόγειο

admin

Alpha Private Bank: Προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις στην μετά Covid-19 εποχή

admin

ΕΟΤ και Aegean προβάλλουν ξανά από κοινού την Ελλάδα στο εξωτερικό

admin