Image default
Οικονομία Πρώτο Θέμα

ICAP:Η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από την εφαρμογή ειδικών κανόνων λειτουργίας

Η ελληνική οικονομία κινήθηκε σε τροχιά βαθιάς ύφεσης το 2020, καθώς το ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά , μετά την ελαφρά ανάκαμψη που εμφάνισε την προηγούμενη τριετία 2017-2019 .

Σύμφωνα με την κα Σταματίνα Παντελαίου, Director Διεύθυνσης Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP, η αγορά εργασίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας επλήγη σε μεγάλο βαθμό και η ανεργία εκτινάχθηκε σε υψηλά επίπεδα. Όμως, από το 2014 μέχρι και το 2019 σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης. Η ξαφνική εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και η εξάπλωσή της στη χώρα μας από τον Μάρτιο του 2020, άλλαξε πάλι τα δεδομένα και ανέτρεψε τη θετική εικόνα των προηγουμένων ετών. Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ιδιαίτερα αρνητικές και έχουν επιφέρει βαρύ πλήγμα στην ελληνική οικονομία.

Η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από την εφαρμογή ειδικών κανόνων λειτουργίας στις επιχειρήσεις καθώς και από την εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου (Covid – 19), στο σύνολο της χώρας.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι τα μέτρα αυτά επηρέασαν, σε μεγάλο βαθμό, αφενός την κανονική λειτουργία της αγοράς αφετέρου και τον τρόπο συλλογής των στοιχείων της έρευνας. Με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα κράτη – μέλη λόγω της πανδημίας της νόσου Covid – 19, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους .

Όπως αναφέρει η κα Ελένη Δεμερτζή, Senior Manager Οικονομικών Μελετών της ICAP, το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει μείωση από το 2014 και μετά. Η πτωτική αυτή τάση, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βίωσε η οικονομική δραστηριότητα της χώρας, συνεχίστηκε και το 2020. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι παράλληλα παρατηρείται αύξηση του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού το 2020. Η αύξηση αυτή προέρχεται ως ένα βαθμό, από τη ροή ανέργων προς τους οικονομικά μη ενεργούς. Σύμφωνα με σχετικά Δελτία Τύπου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., λόγω της πανδημίας της νόσου Covid-19 αρκετά άτομα που αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν και επομένως, σύμφωνα με τους ορισμούς του σχετικού ευρωπαϊκού Κανονισμού , κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς.

Στην ανάλυση που ακολουθεί επιχειρείται να δοθεί μια εικόνα των εξελίξεων και τάσεων σχετικά με την απασχόληση και ιδιαίτερα με την εξέλιξη της ανεργίας στην παρούσα φάση, όπως αυτή διαμορφώνεται από την οικονομική συγκυρία.

Απασχόληση / Εργατικό Δυναμικό.

  • Εξελίξεις το 2020

Η κα Ελένη Δεμερτζή αναφέρει ότι η ανοδική πορεία που ακολούθησε η απασχόληση την περίοδο 2014-2019 σταμάτησε το 2020. Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία των τριμηνιαίων Ερευνών Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στατιστική Αρχή), κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2020 η απασχόληση κατέγραψε οριακή μείωση 0,6% σε ετήσια βάση (σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2019), ενώ σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 1,2% (λόγω και της εποχικότητας στην απασχόληση – π.χ. στον τουρισμό). Ο αριθμός των απασχολουμένων στα τέλη του 2020 ανήλθε σε 3.878,5 χιλ. άτομα (διάγραμμα 1). Ο μέσος αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά 0,9% το 2020, έναντι αύξησης 2,2% το 2019 και 2,0% το 2018.

Αναφορικά με τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού, οι απασχολούμενοι το Δ΄ τρίμηνο του 2020 αντιστοιχούν στο 42,7% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (πίνακας 1).

Στα τέλη του 2020 από το σύνολο των απασχολούμενων οι άνδρες κάλυψαν το 57,6%, ενώ οι γυναίκες το 42,4% (2019:57,9% άνδρες, 42,1% γυναίκες).

Επίσης, οι μισθωτοί καλύπτουν το 67,9% του συνόλου των απασχολουμένων, οι αυτοαπασχολούμενοι γενικά το 29,4% ενώ το υπόλοιπο αφορά μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων (ως βοηθητικό προσωπικό).

Όσον αφορά τις μεταβολές με βάση το φύλο των απασχολουμένων, παρατηρείται ότι στους άνδρες σημειώθηκε μείωση της απασχόλησης μετά το Α΄ τρίμηνο του 2020 και μέχρι τέλους του έτους, ενώ στις γυναίκες σημειώθηκε μείωση το Β΄ και Γ΄ τρίμηνο, ενώ θετική ήταν η μεταβολή το Α΄ και Δ΄ τρίμηνο του 2020.

Αναφορικά με τα τρία προηγούμενα έτη (2017-2019) οι μεταβολές ήταν σταθερά θετικές και στα δύο φύλα.

Επίσης, από την έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι η μερική απασχόληση κάλυψε το 7,8% της συνολικής το Δ΄ τρίμηνο του 2020, έναντι 9,5% το Δ΄ τρίμηνο του 2019 και 9,2% το 2018. (διάγραμμα 4).

Επιπλέον, εάν εστιάσουμε μόνο στις νέες προσλήψεις (βάσει στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ), προκύπτει ότι κατά το 2020 το 48,5% των νέων προσλήψεων αφορά συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόληση, ενώ οι προσλήψεις μισθωτών με σχέση πλήρους απασχόλησης καλύπτουν το 51,5% του συνόλου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ετήσιο ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης (προσλήψεις-αποχωρήσεις) ήταν θετικό για το 2020, με 93 χιλ. νέες θέσεις εργασίας, χαμηλότερο όμως αρκετά έναντι του αντίστοιχου ισοζυγίου του έτους 2019 κατά 34,6 χιλ. θέσεις εργασίας.

Η κα Σταματίνα Παντελαίου αναφέρει ότι, το 2020 τόσο ο αριθμός των προσλήψεων όσο και των αποχωρήσεων ήταν αρκετά μειωμένοι σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, αφενός λόγω της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας της χώρας και επομένως της ζήτησης για εργασία και αφετέρου λόγω των μέτρων στήριξης που έθεσε σε εφαρμογή η Ελληνική Κυβέρνηση και τα οποία προέβλεπαν τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, προκειμένου να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις από αυτά.

Το ποσοστό των προσωρινά απασχολουμένων (ως προς το σύνολο των μισθωτών) το Γ΄ τρίμηνο του 2018 ήταν 12,7%, στο Γ’ τρίμηνο του 2019 άγγιξε το 14,0% ενώ το Γ΄ τρίμηνο του 2020 μειώθηκε στο 10,4% για να περιοριστεί σε 9,5% στα τέλη του έτους (διάγραμμα 5).

Η προσωρινή εργασία παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, με σημαντική αύξησή της το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο κάθε έτους, προφανώς λόγω αυξημένης ζήτησης από τον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού. Ωστόσο, το 2020 λόγω των συνθηκών πανδημίας και της κατακόρυφης μείωσης της τουριστικής κίνησης μειώθηκε και το ποσοστό των προσωρινά απασχολουμένων συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη.

Εξετάζοντας τις μεταβολές της απασχόλησης ανά μορφωτικό επίπεδο, επιβεβαιώνεται ότι η οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα τα προηγούμενα έτη έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τους εργαζόμενους χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, η μόνη κατηγορία που κατέγραψε συνεχή πτώση την περίοδο 2010-2019 (μόνο το Δ΄ τρίμηνο του 2018 παρουσίασε ελαφρά αύξηση), ήταν οι εργαζόμενοι με απολυτήριο Δημοτικού. Η συγκεκριμένη κατηγορία κατέγραψε μείωση και το 2020 και μάλιστα με έντονους ρυθμούς. Επίσης, στα τέλη του 2020 σημαντική μείωση εμφανίζει η απασχόληση στους κατόχους απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης καθώς και στους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου. Αντίθετα, αύξηση καταγράφεται στους κατόχους πτυχίου ανώτερης τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης, στους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών και κυρίως στους κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (πίνακας 5).

Τέλος, αναφορικά με τις μεταβολές της απασχόλησης σε κλαδικό επίπεδο (πίνακας 6), σημαντικές μειώσεις κατά τη διάρκεια του έτους παρουσίασαν κυρίως ορισμένοι κλάδοι του Τριτογενούς τομέα καθώς και ο Πρωτογενής τομέας.

Με βάση τα δεδομένα ολόκληρου του 2020 (μέσος όρος 4 τριμήνων) εντονότερη μείωση καταγράφεται στον κλάδο “Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία” (κατά 41,6 χιλ. άτομα), στις “Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης” (κατά 38,2 χιλ. άτομα), στην “Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων κλπ.” (-7,2 χιλ. άτομα), στις “Κατασκευές” (-6,9 χιλ. άτομα) και στη “Μεταποίηση” (-6,0 χιλ. άτομα).

Σημαντική αύξηση της απασχόλησης παρουσίαζε τα προηγούμενα χρόνια ο κλάδος “Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης”. Ο συγκεκριμένος κλάδος κατέγραφε από τις υψηλότερες αυξήσεις από το 2014 και μετά, γεγονός που συνδέεται και με την εντυπωσιακή άνοδο της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας μέχρι και το 2019.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, το 2020 στο σύνολο της αγοράς εργασίας 11 από τους συνολικά 21 ευρύτερους κλάδους της οικονομίας παρουσίασαν μείωση της απασχόλησης το Δ’ τρίμηνο του 2020, έναντι 9 κλάδων το 2019.

Πίνακας 1. Πληθυσμός της Ελλάδας και κατάσταση απασχόλησης (2018 – 2020)
Πληθυσμός εργάσιμης ηλικίαςΕργατικό ΔυναμικόΑπασχολούμενοιΆνεργοιΜη οικονομικά ενεργοί
2018
A΄ Τρίμηνο20189.154,04.725,03.723,81.001,24.429,1
B΄ τρίμηνο20189.144,74.766,43.860,4906,04.378,3
Γ΄ τρίμηνο20189.135,54.765,93.894,2871,84.369,5
Δ΄ τρίμηνο20189.126,44.714,83.833,7881,14.411,6
2019
A΄ Τρίμηνο20199.117,34.721,13.814,0907,14.396,2
B΄ τρίμηνο20199.108,04.761,53.956,4805,04.346,6
Γ΄ τρίμηνο20199.098,94.748,93.971,9777,04.350,0
Δ΄ τρίμηνο20199.089,94.688,23.901,8786,44.401,7
2020
A΄ Τρίμηνο20209.083,84.597,73.852,6745,14.486,1
B΄ τρίμηνο20209.080,54.612,33.844,0768,34.468,2
Γ΄ τρίμηνο20209.077,34.683,23.926,8756,44.394,1
Δ΄ τρίμηνο20209.074,24.628,63.878,5750,14.445,6
Σε χιλ. άτομα- ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Πίνακας 2. Ετήσιες μεταβολές απασχόλησης ανά φύλο & ομάδες ηλικιών(2019– 2020)
Α 2019Β 2019Γ 2019Δ 2019Α 2020Β 2020Γ 2020Δ 2020
Σύνολο90,296,077,768,138,6-112,4-45,1-23,3
15-190,70,4-0,2-1,00,30,01,5-0,3
20-24-0,33,57,511,65,5-14,5-8,7-15,4
25-2913,48,820,011,2-3,8-24,5-33,5-25,1
30-44-16,0-14,8-28,6-29,2-17,6-92,7-69,0-57,1
45-6485,990,167,863,144,310,454,069,1
65 +6,48,011,212,210,09,010,55,5
Άνδρες36,241,025,49,80,1-73,1-31,9-26,2
15-190,70,2-1,01,10,30,51,90,9
20-24-3,6-1,12,40,55,8-2,5-0,9-6,2
25-297,44,512,60,7-13,7-25,5-25,8-16,0
30-44-18,6-18,5-34,7-31,6-21,8-52,7-28,6-22,2
45-6444,647,935,130,121,01,015,612,4
65 +5,68,111,18,88,76,15,85,1
Γυναίκες54,055,052,358,338,6-39,3-13,22,8
15-190,10,20,8-2,10,0-0,6-0,4-1,2
20-243,24,65,111,1-0,2-12,0-7,8-9,1
25-296,04,47,410,59,90,9-7,7-9,1
30-442,63,76,12,44,2-40,0-40,4-34,9
45-6441,342,232,833,123,39,438,356,7
65 +0,8-0,10,13,31,42,94,70,5
Μεταβολές: σε χιλ. άτομα- ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Πίνακας 3. Ετήσιες μεταβολές πλήρους – μερικής απασχόλησης(2019-2020)
Α 2019Β 2019Γ 2019Δ 2019Α 2020Β 2020Γ 2020Δ 2020
Σύνολο90,296,077,768,138,6-112,4-45,1-23,3
Πλήρης Απασχόληση95,996,655,052,224,5-105,7-5,443,3
Μερική Απασχόληση-5,5-0,522,715,814-6,8-39,7-66,6
Μεταβολές: σε χιλ. άτομα- ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Πίνακας 4. Ετήσιες μεταβολές απασχόλησης, ανά θέση στο επάγγελμα(2019 – 2020)
ΚατηγορίαΑ2019B 2019Γ2019Δ2019Α2020B 2020Γ2020Δ2020
Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό7,17,6-15,6-8,4-5,9-7,328,527,7
Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό-7,9-23,1-18,2-12-18,3-15,2-26,4-7,2
Μισθωτός (με μισθό ή ημερομίσθιο)111,7127,8129,2100,267,8-86-46,9-25,5
Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση-20,8-16,3-17,8-11,8-5-3,9-0,2-18,4
Σύνολο90,29677,768,138,6-112,4-45,1-23,3
Μεταβολές: σε χιλ. άτομα- ΕΛ.ΣΤΑΤ.-Έρευνα Εργατικού
Πίνακας 5. Ετήσιες μεταβολές απασχόλησης ανά επίπεδο εκπαίδευσης(2019- 2020)
Επίπεδο ΕκπαίδευσηςΑ 2019Β 2019Γ 2019Δ 2019Α 2020Β 2020Γ 2020Δ 2020
Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος30,624,718,58,224,513,036,162,0
Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών28,924,214,14,05,6-1,516,337,1
Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.Επαγγελματικής Εκπαίδευσης11,320,0-0,55,1-3,4-40,719,811,7
Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης21,428,348,661,144,5-16,7-36,1-38,3
Απολυτήριο Γυμνασίου5,54,06,54,03,9-14,9-20,1-29,4
Απολυτήριο Δημοτικού-7,6-3,8-10,6-18,3-33,5-48,8-56,6-61,5
Μερικές τάξεις Δημοτικού0,6-0,4-0,10,6-3,9-2,3-2,0-2,0
Δεν πήγε καθόλου σχολείο-0,6-0,91,23,30,8-0,5-2,5-2,9
Σύνολο90,296,077,768,138,6-112,4-45,1-23,3
Μεταβολές σε χιλ. άτομα- ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Πίνακας 6. Ετήσιες μεταβολές της απασχόλησης σε κλαδικό επίπεδο (2019 – 2020)
Κλάδοι Οικονομικής ΔραστηριότηταςΑ2019Β2019Γ2019Δ2019Α2020Β2020Γ2020Δ2020
Πρωτογενής Τομέας
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία0,5-16,5-24,9-23-41,9-29,6-44,9-50,0
Δευτερογενής Τομέας
Ορυχεία και Λατομεία0,71,12,10,90,0-1,0-2,3-2,3
Μεταποίηση11,320,222,922,912,2-5,4-12,0-18,7
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, κλπ.-3,4-1,81,9-1,13,22,71,34,3
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων κλπ.0,71,41,10-3,0-5,8-9,2-10,7
Κατασκευές-4,7-0,9-3,7-6,6-5,1-14,3-5,1-2,9
Τριτογενής Τομέας
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευήμηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών5-4,1-7,620,129,918,721,317,3
Μεταφορά και αποθήκευση11,121,424,431,921,49,5-4,3-20,1
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης20,220,518,121,96,9-82,3-33,2-44,3
Ενημέρωση και επικοινωνία14,77,64,9-5,2-3,2-7,4-6,28,4
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστ. δραστηριότητες-5,3-2,5-2-3,8-0,5-3,51,83,7
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας1,80,6-0,5-1,5-0,5-0,301,2
Επαγγελματικές, επιστημ. και τεχνικές δραστηριότητες11,52,15,4-4,1-2,62,911,933,1
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες1,13,73,91,2-0,2-7,8-10-6,5
Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση12,313,87,6-14,6-16,2-7,517,442,5
Εκπαίδευση20,225,614,410,610,92,9-3,71,8
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας-0,92,69,71216,215,729,620,9
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία0,93,4-0,41,46,5-1,20,85,7
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών-1,90,71,85,985,74,3-0,4
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών-6,7-5-4,1-3,7-4,9-4,1-1,1-3,5
Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων1,322,82,71,4-0,1-1,6-2,7
Σύνολο90,29677,768,138,6-112,4-45,1-23,3
Μεταβολές σε χιλ. άτομα- ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

Ανεργία

  • Εξελίξεις το 2020

Παρά τη βαθιά ύφεση που βίωσε η χώρα το 2020 ο αριθμός των ανέργων κατέγραψε μείωση, συνεχίζοντας την τάση των προηγουμένων ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το Δ΄ Τρίμηνο του 2020 ο αριθμός των ανέργων περιορίστηκε σε 750,1 χιλ. άτομα, μειωμένος κατά 4,6% σε ετήσια βάση (ή μείωση κατά 36,3 χιλ. άτομα).

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, λόγω της πανδημίας της νόσου Covid-19, αρκετά άτομα που αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν και επομένως, σύμφωνα με τους ορισμούς του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού, κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι, κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2020 καταγράφεται μικρή αύξηση του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού της χώρας κατά 1% (ή κατά 43,9 χιλ. άτομα), σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Μέρος της αύξησης αυτής καλύφθηκε από την ροή ανέργων προς τους οικονομικά μη ενεργούς.

Η κα Ελένη Δεμερτζή επισημαίνει ότι το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 16,2% στο Δ΄ Τρίμηνο του 2020, από 16,8% το 2019 και 18,7% στα τέλη του 2018 (διάγραμμα 6). Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι σημαντικά υψηλότερο (κατά 6,6 ποσοστιαίες μονάδες) σε σύγκριση με αυτό των ανδρών. Συγκεκριμένα, το Δ’ Τρίμηνο του 2020 η ανεργία στις γυναίκες διαμορφώθηκε σε 19,9% ενώ στους άνδρες το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε σε 13,3% (διάγραμμα 8).

Το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 16,3% το 2020 από 17,3% το 2019 (διάγραμμα 7).

Χαρακτηριστικά της ανεργίας κατά το Δ΄ Τρίμηνο του 2020

Εξετάζοντας τη σύνθεση των συνολικά καταγεγραμμένων ανέργων με βάση την ηλικιακή κλίμακα προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

-ψηλό παραμένει το ποσοστό ανεργίας στους νέους (ηλικίες 15-24 ετών), αν και παρουσιάζει μείωση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το 35,3% των ατόμων αυτής της ομάδας δεν βρίσκουν θέση στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δ΄ τριμήνου του 2020. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι το αντίστοιχο ποσοστό το Δ΄ τρίμηνο του 2014 ήταν 51,5%.

-Από τους 750,1 χιλ. άνεργους (Δ΄ τρίμηνο του 2020), ποσοστό 38,0% είναι άτομα ηλικίας 30-44 ετών, ενώ το ποσοστό ανέργων ηλικίας 45-64 ετών διαμορφώθηκε σε 32,8%, γεγονός που υποδηλώνει τη δυσκολία απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας.

– Με βάση το ποσοστό συμμετοχής των ανέργων κάθε ηλικιακής ομάδας στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης ομάδας, είναι ξεκάθαρο ότι οι ομάδες που κατ’ εξοχήν πλήττονται από την ανεργία είναι οι νέοι και ειδικότερα τα άτομα ηλικίας 15-19 και 20-24 ετών, όπου το ποσοστό ανεργίας τους παραμένει το

υψηλότερο, καθώς φτάνει το 44,5% και 34,3% αντίστοιχα στο Δ΄ τρίμηνο του 2020. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το ποσοστό συμμετοχής τους βαίνει μειούμενο τα τελευταία χρόνια (2015: 61,6% 15-19 ετών και 47,6% 20-24 ετών). Το πλέον ανησυχητικό όμως ζήτημα σχετικά με τη διάρθρωση της ανεργίας είναι η “εκτόξευση” του μεριδίου των μακροχρόνια ανέργων (εκτός εργασίας για περισσότερους από 12 μήνες). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δ΄ τρίμηνου του 2020, από το σύνολο των ανέργων το 66,4% είναι μακροχρόνια άνεργοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία (2010: 45,5%).

Όπως αναφέρει επίσης η κα Σταματίνα Παντελαίου, η παγίωση της μακροχρόνιας ανεργίας στα πολύ υψηλά αυτά επίπεδα αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, δεδομένου ότι η μερίδα αυτή των ανέργων (497,9 χιλ. άτομα το Δ΄ τρίμηνο του 2020) δεν δικαιούται επιδόματος, ενώ όσο επεκτείνεται η περίοδος ανεργίας τους μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, το 18,6% ήταν νέοι άνεργοι, δηλαδή εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση (διάγραμμα 9).

Αναφορικά με τη σύνθεση των ανέργων βάσει μορφωτικού επιπέδου (Δ΄ τρίμηνο 2020), από τους εγγεγραμμένους ανέργους οι περισσότεροι (300,1 χιλ. άτομα ή το 40,0%) έχουν απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης και ακολουθούν οι πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. (Ανώτερη Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση – 164,7 χιλ. άτομα ή το 22,0%).

Περαιτέρω, εξετάζοντας την κατανομή της ανεργίας με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης το Δ’ τρίμηνο του 2020 παρατηρείται ότι, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας (επί του εργατικού δυναμικού της ομάδας) καταγράφονται στην κατηγορία κατόχων διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (9,6%) και στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (13,1%) (διάγραμμα 11). Αντίθετα, τα υψηλότερα (συγκριτικά) ποσοστά αντιστοιχούν στα άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (π.χ. μερικές τάξεις δημοτικού, ή χωρίς καθόλου σχολείο).

Όσον αφορά στην κατανομή της ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (21,6%) παρατηρείται στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος, ενώ ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία (20,5%) και η Στερεά Ελλάδα (19,0%).

Στις περιφέρειες με τη χαμηλότερη εγγεγραμμένη ανεργία εντάσσεται η Πελοπόννησος (11,8%), το ποσοστό της οποίας παρουσιάζει σημαντική διαχρονική μείωση.

Σε απόλυτα μεγέθη ωστόσο, ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων βρίσκεται στην Αττική (243,9 χιλ. άτομα ή το 32,5%) και στην Κεντρική Μακεδονία (137,4 χιλ. άτομα ή το 18,3%), γεγονός φυσικό δεδομένου ότι είναι οι μεγαλύτερες πληθυσμιακά περιοχές.

  • Εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας τους τρεις πρώτους μήνες του 2021

Πριν αναφερθούν τα στοιχεία της τελευταίας διαθέσιμης Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για τον μήνα Μάρτιο του 2021, θα πρέπει να επισημανθεί το εξής:

Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων και παραγωγής εκτιμήσεων στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού άλλαξαν από το 2021, λόγω της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2019/1700 για τις κοινωνικές στατιστικές, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2021.

Παρ΄ όλα αυτά, από τα στοιχεία της τελευταία Έρευνας της ΕΛ.ΣΤΑΤ., προκύπτουν τα εξής:

-Το ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2021 ανήλθε σε 16,3% έναντι 16,1% τον Μάρτιο του 2020 (πίνακας 7).

-Οι απασχολούμενοι διαμορφώθηκαν σε 3,7 εκατ. άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 217,4 χιλ. άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (-5,6%).

-Οι άνεργοι ανήλθαν σε 714,8 χιλ. άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 32 χιλ. άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020

(-4,3%).

-Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3,5 εκατ. περίπου, σημειώνοντας αύξηση κατά 219,4 χιλ. άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (+ 6,7%).

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι, το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο στις γυναίκες και διαμορφώθηκε σε 21,2% τον Μάρτιο του 2021, από 19,2% τον Μάρτιο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε σε 12,3% τον τρίτο μήνα του 2021 (Μάρτιος 2020:13,6%).

Από τα προαναφερόμενα διαπιστώνεται ότι συνεχίζεται η μείωση της απασχόλησης τους πρώτους τρεις μήνες του 2021, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό.

Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να τονισθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης (προσλήψεις – αποχωρήσεις) ήταν θετικό το Α΄ τετράμηνο του 2021 κατά 81,9 χιλ. νέες θέσεις εργασίας, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 ήταν αρνητικό (-27,1 χιλ. θέσεις εργασίας).

Εν κατακλείδι, η εγχώρια αγορά εργασίας εμφάνισε μείωση της απασχόλησης το 2020, μετά από μία εξαετία συνεχούς αύξησης. Η πτωτική τάση συνεχίστηκε και τους πρώτους τρεις μήνες του 2021. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε και το 2020, ωστόσο εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα.

Θα πρέπει όμως να ληφθεί σοβαρά υπόψιν η αύξηση του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού της χώρας, τάση η οποία παρατηρείται από το 2020. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μέρος αυτής της αύξησης προέρχεται από τη ροή ανέργων προς τους οικονομικά μη ενεργούς.

Σε τι επίπεδα θα διαμορφωθεί τελικά ο δείκτης της ανεργίας το 2021 θα εξαρτηθεί τους προσεχείς μήνες, καθώς η επιστροφή στην κανονικότητα και η ομαλοποίηση της λειτουργίας της αγοράς ξεκινά ουσιαστικά από το δεύτερο εξάμηνο του έτους (σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού από τον Μάιο του 2021).

Το 2021 αναμένεται να είναι έτος “επανεκκίνησης” της ελληνικής οικονομίας. Η σταδιακή αποκλιμάκωση της υγειονομικής κρίσης, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ομαλή πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος στη χώρα μας, αναμένεται να επαναφέρει την ελληνική οικονομία σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής.

Κύριες συνιστώσες της προσδοκώμενης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να αποτελέσουν αφενός η βελτίωση του γενικότερου οικονομικού κλίματος και αφετέρου η χρηματοδότηση από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

Συνοψίζοντας, με βάση τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, όπου η ανεργία εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμο το γεγονός ότι η παρούσα Έκδοση προβάλλει εταιρείες που διακρίνονται σε θέματα Διοίκησης των εργαζομένων τους.

Αναδεικνύονται λοιπόν, εταιρείες που καταφέρνουν, μεταξύ άλλων, να διατηρούν τον αριθμό των απασχολουμένων τους, ή και να τον αυξάνουν ή έστω να προβαίνουν στις ελάχιστες δυνατές μειώσεις. Πρόκειται για εταιρείες που μπορούν να αποτελούν καλά παραδείγματα για τον επιχειρηματικό τομέα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας Α. Αριθμός απασχολουμένων ανά φύλο (2019- 2020)
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙΑ2019B2019Γ2019Δ2019Α2020B2020Γ2020Δ2020
ΣΥΝΟΛΟ3.814,03.956,43.971,93.901,83.852,63.844,03.926,83.878,5
Άνδρες2.219,92.285,62.300,32.259,52.220,02.212,52.268,42.233,3
Γυναίκες1.594,11.670,81.671,61.642,31.632,71.631,51.658,41.645,1
Σε χιλ. άτομα- ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Πίνακας Β. Απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (2019–2020)
Κλάδοι Οικονομικής ΔραστηριότηταςΑ 2019B 2019Γ 2019Δ 2019Α 2020B 2020Γ 2020Δ 2020
Πρωτογενής Τομέας
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία466,1456447,8444,6424,2426,4402,9394,6
Δευτερογενής Τομέας
Ορυχεία και Λατομεία11,512,313,612,611,511,311,310,3
Μεταποίηση363,5379,9385,1379,9375,7374,5373,1361,2
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού & κλιματισμού27,730,331,329,230,93332,633,5
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης31,433,635,232,328,427,82621,6
Κατασκευές146,3150,4146,6147,1141,2136,1141,5144,2
Τριτογενής Τομέας
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων και μοτοσικλετών676,4686699,9705,3706,3704,7721,2722,6
Μεταφορά και αποθήκευση195,8204,8210,3216,5217,2214,3206196,4
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης322,1403,4429,2372,8329321,1396328,5
Ενημέρωση και επικοινωνία105,5105,8102,994,4102,398,496,7102,8
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες84,183,7868383,680,287,886,7
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας5,95,55,13,65,45,25,14,8
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες218,7219,1219,6215,3216,1222231,5248,4
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες85,992,69689,285,784,88682,7
Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση348,6344,1340,6332,6332,4336,6358375,1
Εκπαίδευση319,6333,3308322,7330,5336,2304,3324,5
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας245,1247,4248,4252,6261,3263,1278273,5
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία51,955,553,154,358,454,353,960
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών78,882,983,984,786,888,688,284,3
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών25,925,824,323,92121,723,220,4
Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων3,13,95,25,14,53,83,62,4
Σύνολο3.814,03.956,43.971,93.901,83.852,63.844,03.926,83.878,5
Σε χιλ. άτομα- ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Πίνακας Γ. Απασχολούμενοι ανά επίπεδο εκπαίδευσης (2019-2020)
Επίπεδο ΕκπαίδευσηςA 2019B 2019Γ 2019Δ 2019Α 2020B 2020Γ 2020Δ 2020
Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος233,0238,9242,3233,3257,5251,9278,4295,3
Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών767,9779,6764,3762,9773,5778,1780,6800
Πτυχίο Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελ. Εκπαίδευσης802,9840,6822,3818,1799,5799,9842,1829,8
Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης1.298,01.354,11.393,31.370,51.342,51337,41357,21332,2
Απολυτήριο Γυμνασίου329,4347,8352,9335,9333,3332,9332,8306,5
Απολυτήριο Δημοτικού369,8383,0383,6368,1336,3334,2327,0306,6
Μερικές τάξεις Δημοτικού8,77,46,66,54,85,14,64,5
Δεν πήγε καθόλου σχολείο4,35,06,66,55,14,54,13,6
Σύνολο3.814,03.956,43.971,93.901,83.852,63.844,03.926,83.878,5
Σε χιλ. άτομα- ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Πίνακας Δ. Αριθμός ανέργων ανά ομάδες ηλικιών (2019-2020)
Ομάδες ηλικιώνA 2019B 2019Γ 2019Δ 2019Α 2020B 2020Γ 2020Δ 2020
Σύνολο907,1805,0777,0786,4745,1768,3756,4750,1
15-1913,510,39,49,27,17,010,79,8
20-2481,568,367,469,868,072,468,765,3
25-29133,7116,2114,7125,1118,1119,9120,8134,3
30-44366,5321,5304,7308,4283,4294,3292,4284,8
45-64301,8279,3272,2264,7260,5266,0254,5246,1
65 +10,19,48,69,28,08,79,49,9
Σε χιλ. άτομα- ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Πίνακας Ε. Αριθμός ανέργων ανά επίπεδο εκπαίδευσης (2019-2020)
Επίπεδο ΕκπαίδευσηςA 2019B 2019Γ 2019Δ 2019Α 2020B 2020Γ 2020Δ 2020
Σύνολο907,1805,0777,0786,4745,1768,3756,4750,1
Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος40,720,727,322,919,219,631,531,3
Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών95,2104,2107,3106,5103,9106,8121,6120,3
Πτυχίο Ανώτερης Τεχνικής Επαγ. Εκπαίδευσης200,2178,3168,5175,2160,0169,5165,4164,7
Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης351,5312,1293,8298,7293,8297,1293,9300,1
Απολυτήριο Γυμνασίου96,985,377,481,479,186,171,567,4
Απολυτήριο Δημοτικού113,593,691,790,879,181,368,562,9
Μερικές τάξεις Δημοτικού3,94,23,64,03,42,51,01,3
Δεν πήγε καθόλου σχολείο5,16,67,46,96,55,43,22,1
Σε χιλ. άτομα- ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Πίνακας ΣT. Αριθμός ανέργων ανά περιφέρεια (2019 – 2020)

Περιφέρεια
Α2019B 2019Γ2019Δ2019Α2020B 2020Γ2020Δ2020
Σύνολο Χώρας907,1805,0777,0786,4745,1768,3756,4750,1
Ανατ. Μακεδονία – Θράκη43,240,838,443,041,338,346,443,3
Κεντρική Μακεδονία163,9158,7152,0153,6150,7147,5141,9137,4
Δυτική Μακεδονία31,628,427,425,820,618,623,422,7
Ήπειρος22,321,621,722,723,221,32723
Θεσσαλία57,855,560,956,048,754,750,649,7
Ιόνια Νησιά16,711,15,89,910,516,513,913,6
Δυτική Ελλάδα74,167,266,565,056,16261,658,8
Στερεά Ελλάδα42,436,739,443,044,94644,844,5

Αττική
316,7300,3287,7271,2244,0233,2240,6243,9
Πελοπόννησος32,229,126,627,225,923,831,428,4
Βόρειο Αιγαίο18,515,714,815,014,513,714,514,8
Νότιο Αιγαίο41,312,811,418,817,737,614,424,4
Κρήτη46,527,124,635,246,955,245,945,6
Σε χιλ. άτομα- ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

ΔΗΛΩΣΗ Ν. Κωνσταντέλλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου εταιρειών ICAP: «Η αγορά εργασίας επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή ειδικών κανόνων λειτουργίας στις επιχειρήσεις και από την εφαρμογή έκτακτων μέτρων από την Πολιτεία, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της νόσου Covid – 19 που εμφανίστηκε και στη χώρα μας από το Μάρτιο του 2020.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ιδιαίτερα αρνητικές και η χώρα κινήθηκε σε τροχιά βαθιάς ύφεσης το 2020, καθώς το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8,2%. Περαιτέρω μείωση κατεγράφη και το α΄ τρίμηνο του 2021 με ρυθμό -2,3% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2020.

Σίγουρα η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας πλήττει την απασχόληση, έστω και σε βραχύ χρονικό ορίζοντα. Η ανοδική πορεία που ακολούθησε την περίοδο 2014-2019 αντιστράφηκε το 2020, καθώς σημειώθηκε μείωση της μέσης ετήσιας απασχόλησης κατά 1%. Η πτωτική αυτή τάση συνεχίστηκε και τους πρώτους τρεις μήνες του 2021, ο δε αριθμός των απασχολουμένων συρρικνώθηκε κατά 5,6% το Μάρτιο του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Ωστόσο, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο ετήσιος δείκτης ανεργίας συρρικνώθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώθηκε σε 16,3% το 2020 από 17,3% το 2019. Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η αύξηση του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού της χώρας το 2020, μέρος της οποίας καλύφθηκε από τη ροή ανέργων προς το συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού, λόγω του ότι αρκετά άτομα που αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν και επομένως κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το Μάρτιο του 2021 το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 16,3% έναντι 16,1% τον περσινό Μάρτιο.

Σε τι επίπεδα θα διαμορφωθεί τελικά η ανεργία το 2021 θα εξαρτηθεί από τους προσεχείς μήνες, καθώς η επιστροφή στην “κανονικότητα” και η ομαλοποίηση της αγοράς ξεκινά από το Μάιο του 2021 με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της απασχόλησης στη χώρα μας θα διαδραματίσει η πορεία των κλάδων που συνεισφέρουν σημαντικά σε αυτήν, όπως είναι ο τουρισμός.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται να είναι περίοδος ουσιαστικής “επανεκκίνησης” της ελληνικής οικονομίας και σταδιακή επαναφορά της σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής. Κύριοι παράγοντες που αναμένεται να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι αφενός η βελτίωση του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος και αφετέρου η χρηματοδότηση από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης».

Σχετικα αρθρα

Η Ισπανία αντίπαλος της Ελλάδας στο προσκλητήριο για «ζεστούς χειμώνες»

admin

«Οι τρεις μύθοι με τους οποίους οι δισεκατομμυριούχοι δικαιολογούν τα πλούτη τους»

admin

Eni: Μηδενική ροή φυσικού αερίου από την Gazprom μέχρι τις 4 Οκτωβρίου

admin

ΗΠΑ σε ΕΕ: Πληρώστε όσα και εμείς για την Ουκρανία

admin

ΗΠΑ σε ΕΕ: Πληρώστε όσα και εμείς για την Ουκρανία

admin

Καθηγητής Χρ. Πιτέλης: Τέλος της εποχής των παχιών αγελάδων για την Ευρώπη και τη Βρετανία

admin

Ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει περικοπή της παραγωγής σε πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα

admin

Επιδόματα: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 7 Οκτωβρίου

admin

Ακίνητα: «Χάνει στροφές» το πρόγραμμα «Golden Visa» – Η εγχώρια οπτική και το μοντέλο Πορτογαλίας

fastpath

Η εξόρυξη Bitcoin γίνεται «κλιματική αμαρτία»

admin

Ρεύμα: Μικρή μείωση της χονδρεμπορικής τον Σεπτέμβριο – 3η ακριβότερη η Ελλάδα

admin

Διαδοχικά crash-test από Δευτέρα για μέτρα στήριξης και μεταρρυθμίσεις- Ο Προϋπολογισμός, το Eurogroup και η «κάθοδος» για τη νέα εποπτεία

admin