Image default
Επιχειρήσεις

Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ: Στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. εισάγονται οι μετοχές

Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ: Στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. εισάγονται οι μετοχές

Τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) λόγω εισαγωγής αυτών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα (25/10).

Ειδικότερα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκαν, είναι τα εξής:

 1. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. 
 1. Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018. 
 2. Έγκριση συμβάσεων και/ή τροποποιήσεων συμβάσεων εργασίας της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 3. Έγκριση εκλογής νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου ή εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου. 
 4. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών λόγω εισαγωγής αυτών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εν λόγω εισαγωγή. 
 5. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (75,665%) τη δωρεάν διάθεση έως 85.144 ιδίων μετοχών της Εταιρίας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, με σκοπό την επιβράβευση τους για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της χρήσης 2021, με τους εξής όρους:

(α) ο συνολικός αριθμός μετοχών που θα διατεθούν δωρεάν στα ως άνω πρόσωπα που θα πετύχουν τους στόχους για τη χρήση 2021, δε θα υπερβαίνει τις 85.144ꞏ 
(β) προέλευση προς διάθεση μετοχών: ίδιες μετοχές που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρία για το σκοπό αυτό και βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό της 
(γ) υποχρέωση παραμονής των ανωτέρω προσώπων στην Εταιρία έως την 30.11.2022ꞏ 
(δ) επίτευξη στόχων όπως αυτοί θα προσδιοριστούν από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του. 

Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν με βάση τυχόν εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, δεν υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο σήμερα. 

Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους δικαιούχους των δωρεάν μετοχών και οποιονδήποτε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση της απόφασης. 

Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (75,665%) την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό: 

(α) τη δωρεάν διάθεση αυτών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας 
ή (β) την ακύρωση των ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίαςꞏ 
ή (γ) την εν μέρει δωρεάν διάθεση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας και την εν μέρει ακύρωση των μετοχών. 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει εάν θα προβεί είτε στη δωρεάν διάθεση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, είτε στην ακύρωση των ιδίων μετοχών, είτε συνδυαστικά σε διάθεση μέρους των ιδίων μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας και σε ακύρωση μέρους αυτών. 

Το νέο πρόγραμμα θα έχει τους εξής όρους: 

(α) απόκτηση κατ’ ανώτατο αριθμό 195.115 μετοχώνꞏ 
(β) ανώτατο όριο τιμής τα 10,00€ και κατώτατο όριο τιμής τα 0,01€ꞏ 
(γ) διάρκεια της περιόδου αγοράς έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα αποκτηθούν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες έχει αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρία και διατηρεί δεν θα υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση περί του ότι το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε άδεια για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με τον κ. Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό, και την τροποποίηση των υφιστάμενων συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας των κ.κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτελεστικού, και Ιωσήφ Παπαδογιάννη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικού και ότι θα προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση της ως άνω άδειας όπως απαιτείται από τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018. 

Επί του τετάρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (75,665%) ενέκρινε την αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, του αείμνηστου Χαράλαμπου Σταματόπουλου, από το επίσης μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Παπαδόπουλο. 

Ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας από την Εταιρία, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Περαιτέρω, ο κ. Παπαδόπουλος διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, ήτοι στη διαχείριση κεφαλαίων και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, και έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, δεδομένης της πολυετούς εμπειρίας του στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα (project and corporate finance) και της θέσης που κατέχει ως εταίρος σε ελεγκτική εταιρία εγνωσμένου κύρους (GRANT THORNTON), καθώς και του συνόλου του βιογραφικού του σημειώματος. 

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβολής, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (75,665%) αποφασίζει ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα παραμείνει ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα παραμείνει τριμελής και θα αποτελείται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, και δύο τρίτους, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητους. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει την 16.06.2023 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Περαιτέρω, άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. 

Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα έχουν ως εξής:  

– Μιχαήλ Πάππαρης, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος  

– Απόστολος Παπαδόπουλος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος

– Γεώργιος Καμπάνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός 

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (75,665%) τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών λόγω εισαγωγής αυτών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, προκειμένου να ρυθμίσει, όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς της χορήγησης των απαραίτητων εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση του απαιτούμενου ενημερωτικού δελτίου, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του Ν. 4706/2020 ως ισχύουν, καθώς και του εντύπου εταιρικού προφίλ και του ερωτηματολογίου καταλληλότητας βάσει της Απόφασης 28 του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως έχει τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύει και εν γένει της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας σε συνεργασία με το Σύμβουλο και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει όλα τα συναφή ζητήματα και λεπτομέρειες για την εν λόγω εισαγωγή για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εν λόγω εισαγωγή. 

Επί του έκτου θέματος δεν υπήρξαν περαιτέρω ανακοινώσεις.

 • Alpha Trust Ανδρομέδα
 • διαγραφή μετοχών
 • Ρυθμιζόμενη Αγορά
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
 • γενική συνέλευση

  Σχετικα αρθρα

  Ουκρανία: Ο ΥΠΕΞ καλεί τους συμμάχους της χώρας να αποτρέψουν επίθεση της Ρωσίας

  admin

  Ομόλογο Noval: Οι πληροφορίες έκδοσης και συμμετοχής στη δημόσια προσφορά

  admin

  Τζιρακιάν Profil: Aύξηση κατά 82,53% στον κύκλο εργασιών στο τρίτο τρίμηνο

  admin

  Noval: Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινάει η Δημόσια Προσφορά του Πράσινου ΚΟΔ

  admin

  Τζιρακιάν Profil: Αύξηση 82,53% στο κύκλο εργασιών τριμήνου

  admin

  ECM Partners – Metric Capital Partners LLP: Ανακοινώνουν νέα επένδυση στη FAMAR

  admin

  Καραμολέγκος: Στα €10,37 εκατ. αυξήθηκαν τα EBITDA στο 9μηνο

  admin

  Nέα επένδυση στη Famar από ECM και Metric Capital

  admin

  Lego: Μπόνους και άδεια σε πάνω από 20.000 εργαζόμενους – Αύξηση 46% στον κύκλο εργασιών

  admin

  Unibios: Στα €124 χιλ. αυξήθηκαν τα EBITDA στο εννεάμηνο

  admin

  ΟΠΑΠ: Ολοκληρώθηκε η διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση ομολόγου

  admin

  Space Hellas: Αύξηση των EBITDA στα €6,1 εκατ. το 9μηνο

  admin