Image default
Επιχειρήσεις

MYTILINEOS: Ιστορικά υψηλά κερδοφορίας το 2021- Επιτάχυνση επενδύσεων το 2022

MYTILINEOS: Ιστορικά υψηλά κερδοφορίας το 2021- Επιτάχυνση επενδύσεων το 2022

Η MYTILINEOS ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το Εννεάμηνο του 2021.

o   62,4% αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή σε προσαρμοσμένη για έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα βάση, σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2020, ή 18% σε μη προσαρμοσμένη βάση, με τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε €115 εκατ.

o   27% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €1.698 εκατ., σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2020,

o   23% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €241 εκ., αν η σύγκριση γίνει σε προσαρμοσμένη για έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα βάση, σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2020. Σε μη προσαρμοσμένη βάση το EBITDA εμφανίζει αύξηση σχεδόν 3% σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2020.

o   Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €804 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) να διαμορφώνεται στο 2,5, σε μια χρονιά κατά την οποία πολύ σημαντικές επενδύσεις είτε ολοκληρώνονται είτε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Καθώς διανύουμε το Δ’ Τρίμηνο του 2021, μιας χρονιάς κατά την οποία παρά την ύφεση που παρουσιάζει η πανδημία, καταγράφονται προκλήσεις εξίσου σημαντικές με το 2020, η MYTILINEOS καταγράφει φέτος νέα ιστορικά επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφορίας ενώ παράλληλα επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος προετοιμάζοντας τη μετάβαση σε ακόμη πιο αυξημένα οικονομικά μεγέθη τα αμέσως επόμενα έτη σε ευθυγράμμιση και με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει.

Η παγκόσμια οικονομία παρότι καταγράφει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων ετών, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με κρίσιμες δευτερογενείς επιπτώσεις της πανδημίας, όπως οι πληθωριστικές πιέσεις, η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων, η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους, οι τιμές ρεκόρ των ναύλων παγκοσμίως και γενικότερα οι αυξανόμενες κοστολογικές πιέσεις που έλαβαν ιδιαίτερη ένταση στο Β’ Εξάμηνο του έτους, υποσκάπτοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές. Η συνύπαρξη τόσων αντίξοων συνθηκών ταυτόχρονα, θέτει σε μεγάλη δοκιμασία το σύνολο της επιχειρηματικότητας, στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις παραπάνω εξελίξεις, η MYTILINEOS έχει λάβει στοχευμένα μέτρα, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος, που αφενός διασφαλίζουν την επίτευξη νέας ιστορικά υψηλής κερδοφορίας το 2021, αλλά επιπλέον θέτουν τη βάση για αλλαγή επιπέδου των οικονομικών επιδόσεών της από το επόμενο έτος. Σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικές επενδύσεις αναφορικά με την αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας Αλουμινίου, στους 250.000 τόνους (project NEW ERA 250), με την ολοκλήρωση της κατασκευής νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW καθώς και με την ολοκλήρωση ανάπτυξης και την κατασκευή νέων μονάδων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος πάνω από 2,5GW στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Ποσά σε εκ €

 

9Μ 2021

 

9Μ 2020

 

Δ %

 

Κύκλος Εργασιών

 

1.698,1

 

1.341,0

 

27%

 

EBITDA

 

241,2

 

234,5

 

3%

 

Καθαρά Κέρδη

 

115,2

 

101,8

 

13%

 

Κέρδη ανά μετοχή*

 

1,044

 

0,886

 

18%

 

Περιθώρια (%)

 

 

 

 

 

Δ(bps)

 

EBITDA

 

14%

 

17%

 

-329

 

Καθαρά Κέρδη

 

7%

 

8%

 

-80

 

                                  *Tελευταίοι δώδεκα μήνες , προσαρμοσμένο στις ίδιες μετοχές

Σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2020 σε ενοποιημένη βάση:

κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.698,1 εκατ. έναντι €1.341,0 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 27%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €241,2 εκατ. έναντι €234,5 εκατ. κατά το Εννεάμηνο του 2020, επωφελούμενα από τη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που επανήλθε σε κερδοφορία μετά την ανάληψη νέων συμβάσεων το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του Τομέα Μεταλλουργίας. Οι αυξημένες επιδόσεις των Τομέων Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αντιστάθμισαν πλήρως την αναμενόμενα μειωμένη επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου που οφείλεται κυρίως στην προγραμματισμένη μεγάλη συντήρηση της μονάδας Korinthos Power διάρκειας 3 μηνών και την πίεση που ασκούν τα ιδιαίτερα αυξημένα κοστολόγια φυσικού αερίου. Αν η προγραμματισμένη συντήρηση της Korinthos Power δεν είχε πραγματοποιηθεί το 2021, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου αλλά και της MYTILINEOS συνολικά κατά το εννεάμηνο του 2021, υπολογίζεται πως θα ήταν αυξημένα κατά περίπου €15 εκατ..

Σε μια περίοδο μεγάλων διακυμάνσεων η συγκριτική ανάλυση μεγεθών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ως εκ τούτου, αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιρουμένων των επιδράσεων μη επαναλαμβανόμενων παραγόντωνη προσαρμοσμένη αύξηση του EBITDA για το εννεάμηνο του 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 ανέρχεται σε περίπου 23%.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €115,2 εκατ. για το Εννεάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 13% σε σύγκριση με τα €101,8 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντίστοιχα, αν η σύγκριση γινόταν σε προσαρμοσμένη για έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα βάση, η αύξηση σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται σε 55%. 

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

mytil921

Στο Εννεάμηνο του 2021, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών €687,9 εκατ. που αντιστοιχεί σε 40,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητος (+3%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα στο Εννεάμηνο του έτους σημείωσε αύξηση κατά 3,9%, καθώς μετά τη μείωση στο Α’ τρίμηνο του έτους (-5,4%) λόγω της πανδημίας, η ζήτηση ανέκαμψε δυναμικά στο 2ο και στο 3ο τρίμηνο του έτους (+7,6% και +9,9% αντίστοιχα), βοηθούμενη και από τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους θερινούς μήνες.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2021 και ενώ ακόμα η πανδημία δεν έχει παρέλθει, η παγκόσμια κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει μια σημαντική ενεργειακή κρίση, η οποία, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις, απειλεί να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη.

Ειδικότερα στην Ευρώπη οι τιμές του φυσικού αερίου καταγράφουν ιστορικά υψηλά, με τις τιμές των ρύπων (CO2), ταυτόχρονα, να κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα και τις κυβερνήσεις να καλούνται να λάβουν μέτρα ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους εν όψει της χειμερινής περιόδου.

Οι παραπάνω εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα την χονδρεμπορική αγορά, με τις τιμές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στο Γ’ Τρίμηνο του έτους να ανέρχονται στα 119 €/MWh, σημειώνοντας αύξηση 167%, γεγονός που θέτει σημαντικές προκλήσεις τόσο για τους προμηθευτές, όσο και τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η MYTILINEOS, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις προκλήσεις που θέτει η σημερινή συγκυρία, με βάση την πολυετή εμπειρία και τριβή στις αγορές εμπορευμάτων, έχει προσαρμόσει έγκαιρα την εμπορική της πολιτική για την προστασία τόσο των μετόχων της όσο και των καταναλωτών – πελατών της μέσα στη δίνη που έχει δημιουργηθεί στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Συγκεκριμένα, η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 4,0 TWh, που αντιστοιχεί στο 10,1% της συνολικής ζήτησης. Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η Protergia διατηρεί μερίδιο 8,1% στο τέλος του Σεπτέμβριου.

Η παραγωγή των θερμικών μονάδων της MYTILINEOS ήταν μειωμένη στις 3,6 TWh από 4,1 TWh την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς, όπως αναφέρθηκε, η Εταιρεία προχώρησε στην προγραμματισμένη τρίμηνη «Μεγάλη Συντήρηση» του σταθμού της Korinthos Power κατά το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2021. Η μονάδα λειτουργεί κανονικά από τις αρχές Ιουνίου, συνεισφέροντας στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Η MYTILINEOS, με την αναμενόμενη έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) ισχύος 826MW στο τέλος τους έτους, θα διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ ~2,3 GW από θερμικούς σταθμούς και μονάδες ΑΠΕ και επομένως αναμένεται να διπλασιάσει το μερίδιο αγοράς που κατέχει σήμερα όσον αφορά στην παραγωγή. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα της δώσει επίσης τη δυνατότητα σταδιακά να διεκδικήσει αναλογικά και υψηλότερο μερίδιο αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά, αλλά και τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής  οικονομίας τα επόμενα έτη.

2.2.   Τομέας Μεταλλουργίας

Ποσά σε εκ €

 

9Μ 2021

 

9Μ 2020

 

Δ %

 

Δ% Προσαρμοσμένο

 

Κύκλος Εργασιών

 

482,3

 

393,0

 

23%

 

 

EBITDA

 

119,4

 

115,8

 

3%

 

23,0%

 

Περιθώρια (%)

 

 

 

 

 

Δ(bps)

 

 

 

EBITDA

 

25%

 

29%

 

-469

 

 

 

Συνολικοί όγκοι παραγωγής (ktons)

 

9M 2021

 

9M 2020

 

Δ%

 

Αλουμίνα

 

648,0

 

616,8

 

5,1%

 

Πρωτόχυτο Αλουμίνιο

 

135,8

 

135,3

 

0,4%

 

Ανακυκλωμένο Αλουμίνιο

 

37,2

 

23,1

 

61,1%

 

Σύνολο Παραγωγής Αλουμινίου

 

173,0

 

158,4

 

9,2%

 

 

Τιμές Αλουμινίου & Αλουμίνας ($/t)

 

9M 2021

 

9M 2020

 

Δ%

 

3Μ LME

 

2.393,0

 

1.622,3

 

43,9%

 

Δείκτης Τιμής Αλουμίνας (API)

 

300,0

 

268,1

   
 • βιομηχανία
 • χρηματιστήριο
 • αναλύσεις
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Σχετικα αρθρα

  Phoenix Vega Mezz: Στα €5,1 εκατ. τα έσοδα στο 9μηνο

  admin

  Επίλεκτος: Οριακή μείωση στα EBITDA τριμήνου

  admin

  Ελλάκτωρ: Σε τροχιά ανάκαμψης η εταιρεία, ανεβάζει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα 2 δισ. ευρώ

  admin

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €31,7 εκατ.

  admin

  ΓΕΚ Τέρνα: Αύξηση στον κύκλο εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία στο 9μηνο

  admin

  CNL Capital: Επιστροφή στην κερδοφορία κατά το φετινό εννεάμηνο

  admin

  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 38,8% – Καθαρά κέρδη στα 115 εκατ. στο 9μηνο

  admin

  Prodea Investments: Στα €121,8 εκατ. τα κέρδη για το 9μηνο 2021

  admin

  Εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

  admin

  ΕΥΔΑΠ: Στα €34,8 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο 2021

  admin

  ElvalHalcor: «Εκτίναξη» καθαρών κερδών στο 9μηνο- Ανήλθαν στα €115,4 εκατ.

  admin

  Prodea: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο 9μηνο

  admin