Image default
PIRAEUS BANK Οικονομία Πρώτο Θέμα

Τρ.Πειραιώς:Το 90% περίπου του σχεδίου μείωσης των NPE έχει ολοκληρωθεί

  • Το 90% των ενεργειών του σχεδίου Sunrise έχει υλοποιηθεί τους τελευταίους οκτώ μήνες, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό
  • Το 90% περίπου του σχεδίου μείωσης των NPE έχει ολοκληρωθεί (€16,4 δισ. από €18,9 δισ.), σε συμφωνία με τις αρχικές εκτιμήσεις για την κεφαλαιακή επίπτωση των ενεργειών αυτών
  • Η περαιτέρω απομείωση των NPE βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή, με μεσομακροπρόθεσμο στόχο ο αντίστοιχος δείκτης NPE να βρεθεί χαμηλότερα του 3%
  • Δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των €3 δισ υλοποιήθηκαν εγκαίρως για τη στήριξη του μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς
  • Περίπου €0,4 δισ. κεφαλαίων αναμένεται να ενσωματωθούν μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης NPE, από δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων
  • Το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς επιτυγχάνει απτά αποτελέσματα σε συγκεκριμένο χρόνο, με στόχο την επίτευξη απόδοσης άνω του 5% επί των ενσωμάτων ιδίων κεφαλαίων κατά το προσεχές διάστημα
  • Η ψηφιοποίηση αποτελεί τον βασικό μοχλό επιτάχυνσης του προγράμματος μετασχηματισμού της Τράπεζας. Αφετηρία απότελεί και η νέα συνεργασία της Πειραιώς με την Accenture και τη Microsoft για την τεχνολογική υποδομή της Τράπεζας Πειραιώς στο cloud

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: Θετικές Τάσεις σε όλες τις Βασικές Γραμμές

Ανθεκτικά έσοδα από τόκους και ενισχυμένη ποιότηταεξαιρουμένων των τόκων από NPEsΤα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €1.091 εκατ. το 9μηνο 2021, ελαφρώς μειωμένακατά 1% ετησίως. Τα έσοδα επέδειξαν ανθεκτικότητα λόγω του ενισχυμένου χαρτοφυλακίου ομολόγων, του βελτιωμένου κόστους καταθέσεων και του οφέλους από την αξιοποίηση του TLTRO III. Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 3ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε€319 εκατ., -16% ετησίως, Η αρνητική επίπτωση σχετίζεται με τη δραστική μείωση των ληξιπρόθεσμων δανείων (NPE). Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs και του εφάπαξ οφέλους από TLTRO III, ανήλθαν σε€685 εκατ. το 9μηνο 2021, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8,6%. Το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης κατέστησε τη γραμμή εσόδων πιο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας την ήπια πίεση στα επιτόκια. Το μειωμένο κόστος καταθέσεων συνέβαλε θετικά, ενώ παράλληλα η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων, που αναμένεται επίσης και από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει το 2022, θα παράγει πρόσθετα έσοδα από τόκους δανείων.
Νέα εποχή για τις προμήθειες, σταθερά άνω των €100 εκατ. τα τελευταία δύο τρίμηνα
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 3ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €102 εκατ., +27% ετησίως, σηματοδοτώντας ισχυρή επίδοση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Βασικοί συντελεστές της προαναφερόμενης αύξησης ήταν τα αμοιβαία κεφάλαια, η κίνηση κεφαλαίων, οι πιστωτικές κάρτες και τα έσοδα από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, η επενδυτική τραπεζική, και οι νέες εκταμιεύσεις δανείων. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,54% το 3ο τρίμηνο 2021, +6μ.β. σε ετήσια βάση, με το σχέδιο μετασχηματισμού να συμβάλλει περαιτέρω στην παραγωγή τους. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στα €279 εκατ. το 9μηνο 2021, 21% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Περιορισμός λειτουργικού κόστους, παρά τις έκτακτες δαπάνες που σχετίζονται με το σχέδιο Sunrise

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 9μηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε €672 εκατ.-2% ετησίως. Αντίστοιχα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 10% ετησίως στα €289 εκατ., καθώς αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του προσωπικού. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν το 9μηνο 2021 κατά 9% σε ετήσια βάση στα€307 εκατ., λόγω του υψηλότερου κόστους για έργα που συνδέονται με τον εταιρικό μετασχηματισμό και τη μείωση των ΝPE. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση βελτιώθηκε στο 45% το 9μηνο 2021 έναντι 48% το ίδιο διάστημα πέρυσι, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών προσωπικού και της αύξησης των τραπεζικών εσόδων. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Το Νοέμβριο 2021, ο Όμιλος ξεκίνησε νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για στοχευμένες ομάδες εργαζομένων σε κεντρικές μονάδες και καταστήματα, σύμφωνα με τους στρατηγικούς του στόχους και τις προτεραιότητες μετασχηματισμού.Το κόστος του νέου προγράμματος καλύφθηκε πλήρως από το 2ο τρίμηνο του 2021.
Έσοδα προπροβλέψεων που αντανακλούν τη δυναμική τωντραπεζικώνδραστηριοτήτων
Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε €698 εκατ. το 9μηνο 2021, 7% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων.
Αποκλιμάκωσητου οργανικού εξόδουπροβλέψεων ξεπερνώντας τις αρχικέςεκτιμήσειςΤο 3ο 3μηνο 2021 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €77 εκατ. από €94εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs. Το εν λόγω ποσό περιλαμβάνει έξοδο προβλέψεων δανείων ύψους €48 εκατ. πλέον διαχειριστικών αμοιβών και άλλων επιβαρύνσεων ύψους €29 εκατ. Απομειώσεις ύψους €734 εκατ. το 3ο 3μηνο 2021 σχετίζονται με τις ζημίες από τη συναλλαγή Sunrise 2 ύψους €2,6 δισ. και της επικείμενης πώλησης leasing NPE χαρτοφυλακίου μεικτής λογιστικής αξίας €0,5 δισ., που ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενα προς πώληση κατά το 3ο τρίμηνο 2021.
Προ φόρων και καθαρόαποτέλεσμακατά το 3ο 3μηνο 2021Το προ φόρων αποτέλεσμα το 3ο 3μηνο 2021 ανέρχεται σε ζημία €603 εκατ. ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδη €131 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε ζημία €635 εκατ. το 3ο 3μηνο 2021.

Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού: Ενίσχυση Πελατειακών Κεφαλαίων

Αύξησηκαταθέσεων +11% ετησίως με χαμηλότερο κόστοςΟι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €52,2 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021,αυξημένες κατά 11% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας το επίπεδο προ κρίσης. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 7μ.β. έναντι 9μ.β. το 2ο 3μηνο 2021 και 16μ.β. το 3ο 3μηνο 2020.
Ισχυρό προφίλρευστότητας και χρηματοδότησηςΗ χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €13,5 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τα τέλη Ιουνίου 2021. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 199%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 64% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021.
Δάνεια προαπομειώσεων και προσαρμογών
Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών ανήλθαν σε €35,7 δισ. έναντι €36,6 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2021. Κατά τη διάρκεια του 3ου 3μήνου 2021 πραγματοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση της περιμέτρου NPE Sunrise 2 και του leasing NPE χαρτοφυλακίου ως διακρατούμενων προς πώληση. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε €33,4 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €4,6 δισ. το 9μηνο 2021, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις). Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών του Σεπ.21 περιλαμβάνει €5,0 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις NPE που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα Phoenix, Vega και Sunrise 1.
Σε τροχιάεπίτευξης η μείωση τωνληξιπρόθεσμων δανείων (NPEs)Το απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα €5,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 έναντι€22,5 δισ. στο τέλος του 2020. Ο δείκτης NPE μειώθηκε σημαντικά στο 16% έναντι 23% στις 30 Ιουνίου 2021, κυρίως λόγω της κατηγοριοποίησης ως διακρατούμενων προς πώληση των περιμέτρων NPE Sunrise 2 και Leasing, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 3ο 3μηνο 2021, ύψους περίπου €3 δισ. Για το 2021, οι πωλήσεις NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής», αλλά και οι συναλλαγές NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €19 δισ. βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, με τα υπόλοιπα έργα αποεπένδυσης NPE να αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του 2022.
Δείκτεςκεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικά επίπεδαΟ δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε στο 11,3%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,9%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι δείκτες υπολογίζονται pro-forma για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού που θα ακολουθήσει την αποαναγνώριση της τιτλοποίησης NPE Sunrise 2, για την οποία οι ζημίες έχουν ήδη λογισικοποιηθεί πλήρως στο 3ο 3μηνο 2021, καθώς και την υπογεγραμμένη συναλλαγή Θαλής (απόσχιση και πώληση της δραστηριότητας των υπηρεσιώναποδοχής καρτών).

Για πληρέστερη αναφορά σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τους δείκτες του Ομίλου Πειραιώς, βλ. 9M.2021 Financial Results και Ενοποιημένη Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση Εννεαμήνου η οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας από τις 19 Νοεμβρίου 2021.

Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Πειραιώς Financial Holdings

Ενοποιημένα Στοιχεία (ποσά σε € εκατ.)
Επιλεγμένα Στοιχεία Ισολογισμού30.09.2130.06.21Δ%τριμηνιαίως30.09.2130.09.20Δ%ετησίως

Ενεργητικό

75.421

75.038

1%

75.038

67.693

11%
Καταθέσεις52.23351.2152%51.21541.08811%
Δάνεια μετά από Απομειώσεις και Προσαρμογές33.39833.1501%33.39838.280-13%
Επιλεγμένα Αποτελέσματα3ο 3μ 20212ο 3μ 2021Δ%τριμηνιαίως9μ 20219μ 2020Δ%ετησίως
Καθαρά Έσοδα Τόκων319407-22%1.0911.107-1%
Καθαρά Έσοδα Προμηθειών1021011%27923121%
Αποτελέσματα Εμπορ. & Επενδ. Χαρ/κίου185n/m48933n/m
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα & Μερίσματα1013-28%3746-20%

Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων

432

606

-29%

1.896

1.417

34%
– εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων 1432606-29%1.5091.4176%
Δαπάνες Προσωπικού(95)(136)-30%(329)(319)3%
– εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1(95)(96)-1%(289)(319)-9%
Γενικά Διοικητικά Έξοδα(105)(101)4%(307)(280)9%
– εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1(105)(101)4%(300)(280)7%
Αποσβέσεις και Λοιπά Έξοδα(28)(28)-1%(83)(86)-4%
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων(228)(266)-14%(719)(686)5%
– εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1(226)(226)1%(672)(686)-2%

Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων

204

340

-40%

1.178

732

61%
– εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων204380-46%83773214%
Έξοδο Προβλέψεων(811)(2.279)n/m(4.051)(726)n/m
– εκ των οποίων έκτακτες προβλέψεις 1(734)(2.207)n/m(3.770)(418)n/m
Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς9(1)n/m2(19)n/m
Αποτελέσματα Προ Φόρων(603)(1.980)n/m(2.941)(133)n/m
– εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1131267n/m489285n/m
Φόρος Εισοδήματος(32)(65)-50%(143)(10)n/m
Καθαρά Αποτελέσματα(639)(2.044)n/m(3.089)(150)n/m
Αποτελέσματα Μετόχων από Συνεχ. Δραστ/τες(635)(2.045)n/m(3.085)(141)n/m

Δικαιώματα Μειοψηφίας από Συνεχ. Δραστ/τες

0

1

n/m

1

(1)

n/m
Αποτελέσματα Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων(3)1n/m(5)(7)n/m

Δήλωση Διοίκησης

“Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας δικαιολογούν βάσιμη αισιοδοξία. Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων και η έναρξη έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύουν περαιτέρω τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, η επιταχυνόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς τη χώρα.

Το 9μηνο 2021 συνεχίσαμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας, έχοντας ήδη χορηγήσει νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €4,6 δισ., σε τροχιά επίτευξης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους

€5,7 δισ. για το 2021. Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις πελατών και τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €3,4 δισ.

Το σχέδιό μας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται σε πορεία ολοκλήρωσης, καθώς πάνω από το 90% των ενεργειών έχουν ήδη υλοποιηθεί. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους πρώτους εννιά μήνες του έτους ανήλθε σε €16 δισ., βελτιώνοντας καθοριστικά τον δείκτη NPE σε 16% από 46% πριν από έξι μήνες.

Τον Σεπτέμβριο 2021, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 16% περίπου, συνέπεια των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των €3 δισ. που υλοποιήθηκαν έγκαιρα και με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους. Πρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €0,4 δισ. βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2022.

Η αξιοποίηση ευκαιριών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αποτελούν βασικά σημεία της στρατηγικής μας. Αναλαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες, με στόχο να στηρίξουμε την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας την αύξηση της υγιούς πιστωτικής ζήτησης και τους πόρους του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα, δίνουμε έμφαση στις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τραπεζοασφάλισης και στις υπηρεσίες θεματοφυλακής, όπως και στις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος.

Ο μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς επιφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ, καταδεικνύοντας για άλλη μία φορά την εγγενή δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Οι επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντικές, με ισχυρή παραγωγή εσόδων, συνεχιζόμενη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και σημαντική μείωση του εξόδου προβλέψεων για δάνεια.

Υπό το πρίσμα αυτό, η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 5%, καθώς και η μείωση του δείκτη NPΕ σε μονοψήφιο ποσοστό την επόμενη περίοδο, είναι στόχοι καθόλα επίτευξιμοι.»

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος

Σχετικα αρθρα

Εθνική τρ.: Πτώση κερδών 35% στο Α τρίμηνο 

admin

ΕΦΚΑ: Ποιοι θεωρούνται ανασφάλιστοι από 31 Μαΐου

admin

XA:Θετικοί οιωνοί

admin

G7: Κάλεσμα στον ΟΠΕΚ να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου

admin

ΕΕ: Στο τραπέζι το σταδιακό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

admin

Alibaba, Tencent και JD.com μόλις δημοσίευσαν τη χαμηλότερη αύξηση εσόδων τους στην ιστορία

admin

Ναυτικά Χρονικά: Κυκλοφόρησε η αγγλική έκδοση ενόψει των Ποσειδωνίων 2022

admin

INTRALOT: Στα 26,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη EBITDA, αυξημένα κατά 4,9%

admin

ΒofA: Υποβαθμίζει σε underweight τις ευρωπαϊκές τράπεζες

admin

Η ημερομηνία των πληρωμών για τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ

admin

Τα «Ποσειδώνια» μετρούν αντίστροφα: Έσπασαν όλα τα ρεκόρ

fastpath

Νέα ανατροπή με το δεύτερο Fuel Pass – Ποιοι θα πάρουν ξανά επίδομα

admin