Image default
Τράπεζες

Eurobank – Καθαρά κέρδη 300 εκατ. ευρώ πέτυχε η Eurobank στο εννεάμηνο 2021

Καθαρά κέρδη ύψους 300 εκατ. ευρώ πέτυχε η Eurobank στο εννεάμηνο 2021, πετυχαίνοντας πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (NPE) κάτω από το 10%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου της εφετινής χρήσης που δημοσιοποίησε την Πέμπτη το απόγευμα, οι επιδόσεις της βελτιώθηκαν σε όλα τα επίπεδα, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της διοίκησής της.

Αυτό κατέστη εφικτό τόσο λόγω της ανόδου των βασικών εσόδων προ προβλέψεων, όσο και της σημαντικής μείωσης των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Ως αποτέλεσμα, τα λειτουργικά της κέρδη αυξήθηκαν κατά 61%.

Σε γραπτή του δήλωση ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, χαρακτήρισε τα αποτελέσματά της ορόσημο για την τράπεζα και για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του.

Όπως είπε, «ο δείκτης ΝΡΕ διαμορφώνεται στο 7,3%. Είναι η πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία που ελληνική τράπεζα επιτυγχάνει μονοψήφιο δείκτη, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα


επιστροφής στην οικονομική κανονικότητα».

Οι εκτιμήσεις για ΑΕΠ

Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, «αφού αντιμετωπίσαμε επιτυχώς τις τελευταίες προκλήσεις, στρέφουμε όλες μας τις δυνάμεις στην επέκταση των εργασιών μας, στηρίζοντας έτσι και την επίτευξη των βασικών στόχων της οικονομικής πολιτικής – τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο διατηρήσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα».

Σε σχέση με τις μακροοικονομικές προοπτικές της χώρας, ο CEO του συστημικού ομίλου διατύπωση την εκτίμηση ότι η ανάπτυξη φέτος θα ξεπεράσει το 7% και διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και το 2022.

Όπως τόνισε σχετικά, «είναι σημαντικό και ρεαλιστικό ταυτόχρονα να επιτευχθεί ένας μέσος ρυθμός ανάπτυξης πάνω από τον αντίστοιχο της ευρωζώνης, της τάξης του 4%, για την επόμενη πενταετία, με την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την προσέλκυση διεθνών και εγχώριων ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις».

Τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 298 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, με τα καθαρά κέρδη μετά από τα έξοδα  αναδιάρθρωσης και λοιπά έκτακτα αποτελέσματα να ανέρχονται σε 216 εκατ. ευρώ, καθώς περιλαμβάνουν ζημία ύψους 72 εκατ. ευρώ από την τιτλοποίηση Mexico. Πιο αναλυτικά:

ΕΣΟΔΑ 

• Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,0% το εννεάμηνο του 2021 σε 1,0 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των δανείων της συναλλαγής Cairo. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,90% το εννεάμηνο του 2021, από 2,05% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

• Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 18,4% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο του 2021 και ανήλθαν σε 326 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τα ενοίκια και τις χορηγήσεις δανείων.

Αξιοσημείωτη αύξηση κατά 6,1% παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα προμηθειών έναντι του Β΄ τριμήνου 2021 σε 117 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Γ΄ τρίμηνο του 2021.

• Η αύξηση των εσόδων προμηθειών υπερκέρασε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να αυξηθούν κατά 2,3% σε 1.326 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021.

Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 66 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, έναντι 251 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1.391 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, υποχωρώντας κατά 10,0% σε ετήσια βάση.

ΕΞΟΔΑ 

• Οι Λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν στα επίπεδα του περυσινού εννεαμήνου στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,5% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε 650 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021. Ο δείκτης κόστους-εσόδων παρέμεινε σταθερά κάτω του 50% σε 46,8%.

• Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε 318 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 και αντιστοιχούσαν σε 1134 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 

• Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,1% σε ετήσια βάση και 0,8% σε τριμηνιαία.

• Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 17,6% το εννεάμηνο του 2021 και 3,9% το Γ΄ τρίμηνο εξαιτίας των χαμηλότερων λοιπών εσόδων.

• Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 357 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση κατά 60,8% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

• Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 111 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο και 37 εκατ. ευρώ το Γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Τα οργανικά  κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν σε 192 εκατ. ευρώ, με τα οργανικά λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 16,8% σε ετήσια βάση σε 137 εκατ. ευρώ.

Τα κόκκινα δάνεια 

Μετά την υπογραφή συμφωνίας με τη doValue για την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης Mexico, ο δείκτης των NPEs διαμορφώθηκε  σε μονοψήφιο ποσοστό 7,3% σε pro forma βάση στο τέλος του Γ΄ τριμήνου και ήταν ο χαμηλότερος μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Tα συνολικά NPEs υποχώρησαν κατά 3,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 2,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν αρνητικός κατά 26 εκατ. ευρώ το Γ΄ τρίμηνο 2021. Η κάλυψη των  NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σε 72,8%. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Mexico και η από-ενοποίηση των δανείων αναμένεται να γίνει το Δ΄ τρίμηνο του 2021.

Η κεφαλαιακή επάρκεια 

Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 13,3% και 15,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, έναντι ελαχίστων εποπτικών ορίων (TSCR) 6,2% και 11,0% αντιστοίχως.

Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ  αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης έναντι του Γ΄ τριμήνου 2021 σε 12,3%5.

Εξάλλου, το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 40,6 δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2021.

Δάνεια και καταθέσεις 

• Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν 5,3 δισ. ευρώ το εννεάμηνο και 1,9δισ. ευρώ στο Γ΄ τρίμηνο του 2021.

Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 39,8 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους 5,1 δισ. ευρώ.

Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 21,6 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 10 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 3,1 δισ. ευρώ.

• Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 3,8 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 και 1,4 δισ. ευρώ το Γ΄ τρίμηνο έναντι του Β΄ τριμήνου του ίδιου έτους.

Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου  και όψεως ανήλθαν σε 37,5 δισ. ευρώ και οι προθεσμιακές και λοιπές σε 13,6 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 73,8% από 75,4% το Β΄ τρίμηνο του 2021.

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας  βελτιώθηκε και αυτός σε 168,2% το Γ΄ τρίμηνο του 2021, από 166,4% το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Σχετικα αρθρα

Ξανά εθελούσια για τη δημιουργία της «νέας Εθνικής»

admin

POS – Με «πλαστικό χρήμα» κάνουν τις συναλλαγές τους οι Έλληνες – Τι δείχνει έρευνα

admin

Με σημαντικό discount οι τραπεζικές μετοχές – Τι προβλέπουν οι διεθνείς οίκοι

admin

Στα ΑΤΜ πέφτει το βάρος των τραπεζικών γκισέ

admin

«Πράσινη» – Ηθική Τράπεζα

admin

ΕΤΟ – Η Ευρώπη χρειάζεται βιώσιμες και δυναμικές τράπεζες

admin

Κόκκινα δάνεια – Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων

admin

Μεγάλου (Πειραιώς) – Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και οι τράπεζες

admin

Εθνική Τράπεζα – Αύξηση 66% στα καθαρά κέρδη το 9μηνο

admin

ΤτΕ – Αύξηση μόλις κατά 11 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις τον Οκτώβριο του 2021

admin

Το σχήμα ΤΜΕΔΕ/ Ellington επέλεξε το ΤΧΣ για την Attica Bank

admin

JPMorgan – Προ των πυλών συμφωνία για την είσοδό της στην Viva Wallet

admin